Manifest

53
MANIFEST Waarde creeren in samenwerking met de consument - mei 2012

description

Mijn visie op advertising

Transcript of Manifest

  • 1. MANIFESTWaarde creeren in samenwerking met de consument - mei 2012

2. FIGUUR 2. De economie ADVERTISING AGENCY 1. De consument3. Het merk 3. CONCLUSIEZingeving(betekenis & relevantheid) ADVERTISING Hoe kan ik het AGENCYPreach what youmeest betekenen?practice (bevredigen) (bewijzen) 4. DE CONSUMENT 2. De economie ADVERTISING AGENCY 1. De consument3. Het merk 5. DE CONSUMENTWe verschuiven van een generatie X naar eengeneratie Y. Generatie XGeneratie Y 6. DE CONSUMENTGeneratie X- Geboren na de babyboomers.- Geboren tussen 1961 - 1981 (1956 - 1970 socioloog Henk Becker).- Generatie Nix, verloren generatie.- Economisch verval na 2e oliecrisis.- Veel moeite in werk vinden.- Individualistisch (gaat uit van eigen kracht).- Pessimistisch.- Resultaatgericht.- Kinderen op latere leeftijd.Generatie X 7. DE CONSUMENTGeneratie Y- Geboren tussen 1980 (32) en 1996 (16).- Weerspiegeling van de postmoderne samenleving.- Individualistisch maar ook sociaal.- Tolerant en open (Staan open voor andersdenkenden).- Balans tussen hard werken / vrije tijd.- Vinden geld verdienen belangrijk.- Vinden waardevolle belevenissen belangrijker dan het bezittenvan dure spullen.- Denken wereldwijd.- Vinden individueel succes belangrijk, net als uniek zijn en speciaal. Generatie Y- Positief en hebben vertrouwen in de toekomst. 8. DE CONSUMENTGeneratie YIs het meest verantwoordelijk voor de aankoop van producten endiensten. Generatie Y 9. DE CONSUMENTGeneratie Y... beinvloed de aankopen van het hele gezin.... wordt steeds groter.... krijgt steeds meer invloed door digitale media.Generatie Y 10. DE CONSUMENTGeneratie Y... beinvloed de aankopen van het hele gezin:- Het aantal kinderen per gezin is afgenomen.- Het aantal scheidingen is toegenomen.- Kinderen krijgen veel meer aandacht dan vorige generaties.- Ouders willen hun kinderen een betere toekomst geven dan ze zelf gehad hebben.- Kinderen zijn de focus van het gezin.- Voor veel ouders is goedkeuring van hun kinderen erg belangrijk.- Ze behandelen hun kinderen als vrienden.- Er heerst een meer open, democratische relatie tussen ouder en kind.- Discipline is veranderd in tolerantie. Generatie Y2/3 van de ouders vraagt de mening van hun kind over bijvoorbeeld de vakan-tiebestemming.3/4 van de ouders vind de relatie met hun kind meer open dan de relatie die zij had-den met hun ouders. 11. DE CONSUMENTGeneratie Y... wordt steeds groter:- Meer dan de helft van de wereldbevolking is onder de dertig.- De jongere generatie is een van de grootste demografi che groepen en zal de sBaby Boomer generatie binnenkort overtreffen.- Hun impact op de maatschappij, cultuur, business, poitiek en de economie zallin de komende drie decennia vergelijkbaar zijn met die van de babyboomers.- Jongeren beseffen dat ze opgegroeid zijn in een wel arende wereld, over vspoeld met keuzes.Generatie Y 12. DE CONSUMENTGeneratie Y... krijgt steeds meer invloed door digitale media:- Door de online technologie hebben jongeren overal oegang ttoe, zonder hard te hoeven zoeken.- Ze leven in een cultuur van gemak en consumeren fragmentenzonder het geheel te zien.- In plaats van optimale kennis te hebben over een aantal onder-werpen, hebben ze een beetje kennis van alles.- Entertainment wordt steeds beter en sneller.- De opkomst van digitale media zorgt ervoor dat jongeren huneigen persoonlijke wereld kunnen creren, zonder ruis vanuit decommercile media. Generatie Y- Ze leven hun eigen leven via online en mobiele communities.- Merkervaringen kunnen ze gemakkelijk via deze ommunities cverspreiden. 13. VOORBEELDDe campagne werd gefinancierd via Loudsauce dat de adverten-tieruimte door burgers laat financieren, vanuit de crowd. Je kunt gelddoneren om er zo voor te zorgen dat de boodschap die er volgens joutoe doet verspreid wordt. 14. DE CONSUMENTMerkverwachtingenDe brand leverage is een combinatie van merktevredenheid,aanbeveling en de dichtbijheid van het ideaal. Wanneer eenmerk hoog scoort op alle CRUSH-elementen wordt het geac-cepteerd door Generatie Y en zullen ze over het merk praten. Generatie Y 15. DE CONSUMENTGeneratie YRealAuthenticiteit zorgt voor onderscheidenheid tegenover de con-currentie, maar wordt door Generatie Y ook erg belangrijkgevonden in een wereld vol imitaties.Volgens Generatie Y gaat het bij authenticiteit en echt zijnniet om oorsprong, geschiedenis of erfgoed, maar om eerlijktegen jezelf zijn als merk (merk DNA), tegen hen (transparantzijn) en tegen de samenleving (maatschappelijk verantwoordondernemen).Eerlijk zijn betekend meer dan alleen maatschappelijk verant-woord ondernemen en niet liegen voor Generatie Y. Het gaatGeneratie Yom respectvol omgaan met deze generatie en hun leven, naarhen luisteren en de discussie aangaan met hen op hetzelfdeniveau. En uitgaan van je eigen ideen als merk. 16. DE CONSUMENTGeneratie YUniqueOm uniek te kunnen zijn als merk is het belangrijk jezelf de vol-gende vragen te stellen:- Wie ben ik?- Wat is ons unieke merk DNA?- Wat onderscheid mij van de concurrentie?- Wat biedt ik de consument? Wat kan ik voor de consument betekenen?Generatie Y 17. DE CONSUMENTGeneratie YSelf-brand identificationGeneratie Y zal alleen genteresseerd zijn in je merk wanneerdeze hun identiteit reflecteert. Wat je hier als merk voor moetdoen is het volgende:- Identificeer de verschillende massas waarvoor het merk rel-evant is.- Analyseer met welke merkpersoonlijkheden deze massas zichidentificeren.- Beschouw Generatie Y als partner tijdens het vormen vannieuwe marketingcampagnes of het ontwikkelen van nieuweproducten.Generatie Y- Schreeuw niet heel hard wie je bent als merk maar vind depassies van Generatie Y die gerelateerd zijn aan het merk enfaciliteer deze passies. 18. VOORBEELD- DNA: Cool, zelfverzekerd en casual.- 3 Submerken om te voldoen aan de verschillende levens tijlen van Ge sneratie Y.- 20 collecties per jaar (ipv 4 tot 6).- Jonge designers die peers observeren en de wereld rondreizen continueop zoek naar nieuwe ideen.- Designers kunnen tot twee weken voordat het in de winkel verschijntaanleveren.- De winkels bevinden zich op A+locaties en zijn een coole plaats met dejuiste geur, muziek en een atmosfeer afgestemd op de doelgroep.- Het personeel wordt opgeleid en getraind op de Jack & Jones academieom ervoor te zorgen dat het merk DNA versterken.- Winkels worden iedere dag afgestemd op feestdagen, weersvoor-spellingen, etc.- Het is de klant van Jack & Jones die beslist hoe het merk zich verderontwikkeld. 19. DE ECONOMIE 2. De economie ADVERTISING AGENCY 1. De consument3. Het merk 20. DE ECONOMIEWe verschuiven van een beleveniseconomie naareen betekeniseconomie.Belevenis Betekenis 21. DE LADDER VANECONOMISCHE WAARDEBetekenis / Relevantheid 22. DE ECONOMIEBetekenisEen economie waarin het niet gaat om het verkopenvan producten, maar het veranderen van consumenten, waarin het niet gaat om de kwantiteit van trans-acties maar om de kwaliteit van relaties.Betekenis 23. De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen.- Nelson Mandela- 24. Hoe kan ik het meest verkopen? Hoe kan ik het meest betekenen? 25. HET MERK 2. De economie ADVERTISING AGENCY 1. De consument3. Het merk 26. Practice what you preach. Preach what you practice. 27. HET MERKGeneratie YOm het vertrouwen van de consument te winnen is hetb elangrijk dat je NIET schreeuwt wat je voor ze kanbetekenen, maar dat je het kan bewijzen. Generatie Y 28. VOORBEELD- Smartphone Helpdesk- Smartphone Desk Instore- Smartphone webcare 24/7 29. VOORBEELD 30. VOORBEELD 31. VOORBEELD 32. VOORBEELD 33. VOORBEELD Tippexperience 1 Tippexperience 2 34. VOORBEELD 35. VOORBEELD 36. TRENDSVolgens Trendwatching.com 37. FLAWSOMEWhy brands that behave more humanly, includingshowing their flaws, will be awesome.De consument verwacht van merken niet dat ze vlekkeloos zijn. FLAWSOME merkenworden zelfs omarmt. Dit zijn merken die nog steeds briljant zijn ondanks het feit datze gebreken hebben, simpelweg omdat ze er open over zijn. Merken die medegevoel,vrijgevigheid, bescheidenheid, flexibiliteit, volwassenheid, humor en menselijke karak-tertrekken laten zien. 38. MENSMERKEN Human nature dictates that people have a hard time genuinely connecting with, being close to, or really trusting other humans who (pretend to) haveno weaknesses, flaws, or mistakes 39. TRANSPARANCYTRIUMPH So, with consumers likely to find out everything about your products,services and activitiesanyway, you have no option but to embrace if not celebrate them, flaws and all. 40. VOORBEELD 41. VOORBEELD 42. VOORBEELD 43. TrendDIY HEALTHFor 2012, the DIY category will show endless innovation driven by technology, which in turn feeds off a never-ending desire among consumersto be in control.DIY goes good for you in 2012: novel apps and devices will increasingly let consum-ers discreetly track and manage their health by themselves. 44. VOORBEELD 45. VOORBEELD 46. RANDOM ACTOF KINDNESSWhy kind human brands will thrive in aconnected economy.Consumenten zijn de niet flexibele en egostische bedrijven beu en zul-len alle daden van vriendelijkheid door merken dankbaar ontvangen. Voormerken, is het door de toenemende mate van open communicatie mettussen consumenten (vooral online), nog nooit zo makkelijk geweest omhet publiek te verrassen met RAK: het verzenden van geschenken, hetreageren op het openbaar uitgesproken stemmingen, dingen waaruit blijktdat het merk zorgt. 47. GENERATION GThat would be G for Generosity, not G for Greed.As consumers are disgusted with greed and its current dire consequencesfor the economyand while that same upheaval has them longing morethan ever for institutions that carethe need for more generosity beau-tifully coincides with the ongoing (and pre-recession) emergence of anonline-fueled culture of individuals who share, give, engage, create andcollaborate in large numbers.In fact, for many, sharing a passion and receiving recognition have re-placed taking as the new status symbol. Businesses should follow thissocietal/behavioral shift. 48. BRAND BUTLERSWhy serving is the new selling!With pragmatic, convenience-loving consumers enjoying instant access toan ever-growing number of supporting services and tools (both offline andonline), brands urgently need to hone their butlering skills*, focusing onassisting consumers to make the most of their daily lives, versus theold model of selling them a lifestyle if not identity. 49. VOORBEELD 50. VOORBEELD 51. Marleen Kouwenhoven 06 30941455 [email protected]/MarleenKouwenhoven