Magritte Zoekt redacteurs

of 1 /1
GEZOCHT: SURREALISTISCHE REDACTEURS MAAK JE EIGEN TIJDSCHRIFT OVER MAGRITTE Wil jij kennismaken met de bolhoed of pijp van Magritte? Wil je de ironie van zwevende alledaagse objecten begrijpen? Wil jij zelf associëren, experimenteren en creëren? Neem dan met Mooss en AmuseeVous een duik in de wereld van de surrealisten. Kruip in je pen, surf op het net, ga met je camera op stap en maak samen met ons een magazine met als thema de droomwereld van het absurde, cynische en ironische. Een tijdschrift van, voor en door jongeren. De surrealisten binnenstebuiten gekeerd, op hun kop gezet, gemixt en gecentrifugeerd, versnipperd, geraspt, gestript en gestroopt. Ben jij tussen 16 en 20 jaar oud en wil jij deel uitmaken van ons redactieteam, stel je dan nu kandidaat. Stuur ons een kort CV + een schriftelijke motivatie + een indicatie van welke redactierol jij jezelf ziet spelen + je troeven om speler te mogen zijn in ons team. Simple comme bonjour. Deadline: 15 mei 2009 Startmoment: woensdag 20 mei, 17.30 ‐ 19.30u, stapelhuisstraat 15, 3000 Leuven (op 5 minuten wandelen van het station). Tijdens het startmoment leggen wij aan jou uit wat het project precies inhoudt en wat we van je verwachten. Jij legt aan ons uit waarom jij onmisbaar bent op onze redactie. E‐mail naar: [email protected] Een initiatief van Mooss vzw in samenwerking met AmuseeVous vzw, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Met de steun van het Fonds Irène Heidebroek en Eliane van Duyse.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Magritte Zoekt redacteurs

  • 1. GEZOCHT: SURREALISTISCHE REDACTEURS MAAK JE EIGEN TIJDSCHRIFT OVER MAGRITTE WiljijkennismakenmetdebolhoedofpijpvanMagritte?Wiljedeironievanzwevende alledaagseobjectenbegrijpen?Wiljijzelfassociren,experimenterenencreren? NeemdanmetMoossenAmuseeVouseenduikindewereldvandesurrealisten.Kruip injepen,surfophetnet,gametjecameraopstapenmaaksamenmetonseen magazinemetalsthemadedroomwereldvanhetabsurde,cynischeenironische.Een tijdschriftvan,voorendoorjongeren.Desurrealistenbinnenstebuitengekeerd,ophun kopgezet,gemixtengecentrifugeerd,versnipperd,geraspt,gestriptengestroopt. Benjijtussen16en20jaaroudenwiljijdeeluitmakenvanonsredactieteam,steljedan nukandidaat.StuuronseenkortCV+eenschriftelijkemotivatie+eenindicatievan welkeredactieroljijjezelfzietspelen+jetroevenomspelertemogenzijninonsteam. Simplecommebonjour. Deadline:15mei2009 Startmoment:woensdag20mei,17.3019.30u,stapelhuisstraat15,3000Leuven(op5 minutenwandelenvanhetstation).Tijdenshetstartmomentleggenwijaanjouuitwat hetprojectpreciesinhoudtenwatwevanjeverwachten.Jijlegtaanonsuitwaaromjij onmisbaarbentoponzeredactie. Emailnaar:[email protected] EeninitiatiefvanMoossvzwinsamenwerkingmetAmuseeVousvzw,KoninklijkeMuseavoorSchone KunstenvanBelgi.MetdesteunvanhetFondsIrneHeidebroekenElianevanDuyse.