MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR ... · PDF file 4 ONAFHANKELIJK...

Click here to load reader

 • date post

  17-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR ... · PDF file 4 ONAFHANKELIJK...

 • MAGAZINEONAFHANKELIJK MAGAZINEOVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES

  Bedrijfslasten ARJAN DEUTEKOM: BEHEERSING BEDRIJFSLASTEN ZIT IN ONS DNA

  ONDERZOEK BDO: BEDRIJFSLASTEN NADER BEKEKEN

  HAVENSTEDER: I&A STRATEGIE OP FORMAAT PLACEMAT

  JAN VAN DER MOOLEN: WAAR DE RVC VAN WAKKER MOET LIGGEN

  DICK MOL: KRIMP ALS INSPIRATIEBRON

  STADGENOOT: KIJK ALS BELEGGER, HANDEL ALS CORPORATIE

  EIGEN HAARD: ONDERHOuDSDIENST MEET ZICH MET DE MARKT

  5E JAARGANG NuMMER 1, MAART 2014

  1

 • 3ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NuMMER 1, 20142 WWW.CORPORATIEGIDS.NL

  COLOFON CorporatieGids Magazine is een uitgave van: CorporatieMedia B.V. Postbus 8825, 4820 BC Breda info@corporatiegids.nl www.corporatiegids.nl

  uitgevers: Paul Tuinte & Martin Barendregt Eindredactie: Paul Tuinte Vormgeving/opmaak: Musa bureau voor ontwerp, Terheijden Druk: Joh. Enschedé, Amsterdam Coverfoto: Arjan Deutekom, GoedeStede

  ©Copyright CorporatieGids Magazine Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeborgen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

  5E JAARGANG NuMMER 1, 2014

  Kaasbeschaving

  In de zoektocht naar kostenbeheersing doen alle afdelingen binnen de corporatie vaak een duit in het zakje. Niemand ontkomt aan de kaasschaaf en als iedere afdeling solidair meedoet, is dat wel net zo beschaafd. Toch? De vraag is of de kaasschaaf de beste methode is om de veranderende wereld het hoofd te bieden. Helpt het, als we precies hetzelfde nu met minder mensen doen? Of doen corporaties er beter aan zichzelf opnieuw uit te vinden? Een Polaroidcamera wordt nooit een digitale fotocamera, hoeveel je er ook aan schaaft.

  Door de veranderende woningmarkt, de doorzettende trend van digitalisering en veranderingen in wet- en regelgeving lijkt het moment daar om corporaties fundamenteel te vernieuwen. Dat lukt niet wanneer je door de zoeker van de Polaroid naar de buitenwereld blijft kijken.

  Laat het oude denken los en ga het nieuwe doen. Kijk met een frisse blik vanuit de markt naar je wensorganisatie en stem daar je processen op af. Durf de Polaroid in de ban te doen.

  Veel leesplezier gewenst!

  Paul Tuinte en Martin Barendregt

  12 Wonion sorteert voor op de toekomst 15 Zaakgericht werken perst valse lucht uit je organisatie 18 WonenBreburg meer in control met datawarehouse 22 I&A strategie op een placemat 27 Bewonersbedrijf: leuk experiment of serieuze business? 48 RvC richt je op legitimiteit en effectiviteit van de corporatie 52 Onderzoek Top 5 risico's voor woningcorporaties 57 Wat beweegt senioren, of beter: wat niet? 58 Onderhoudsdienst moet zich meten met buitenwereld

  Beheersing van bedrijfslasten zit in ons DNA

  Kostenbewustzijn als kritische succesfactor Onderzoek BDO

  Havensteder zet volgende stap met social media

  Krimp geen bedreiging, maar kans Dick Mol

  Kijken als een belegger, handelen als een woningcorporatie

  Verbindende rol tussen wonen en zorg Corporaties in UK

  4 40

  446

  37 63

 • 5ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NuMMER 1, 20144 WWW.CORPORATIEGIDS.NL

  Arjan Deutekom is nu bijna 12,5 jaar bestuurder van GoedeStede. Eerder werkte hij zeven jaar bij een corporatie in Nijmegen en tien jaar bij corporaties in Amsterdam. ,,Bedrijfslasten zijn voor ons echt ‘een ding’ omdat we een jonge corporatie zijn. Onze oudste woning is amper 36 jaar oud. Dat betekent dat we onze woningen extern moesten financieren met hoge rentelasten die door onze hele portefeuille heen werken. Daardoor word je vanaf dag één van je bestaan gedwongen om zuinig met je resterende middelen om te gaan. Dat zit in het DNA van onze organisatie’’.

  ‘Cultuurding’ Hij vervolgt: ,,Persoonlijk vind ik de manier waarop wij met bedrijfslasten omgaan een ‘cultuurding’. Welke instrumenten heb je om bedrijfslastenbeheersing in je cultuur in te bedden? In onze bedrijfscultuur kennen wij een strakke begrotings- en controlcyclus. Op het moment dat we de begroting opstellen worden allereerst piketpalen geslagen. De cyclus van begroten, realiseren en rapporteren is voor ons essentieel voor de beheersing van de bedrijfslasten. Wij kijken naar de uitgaven op alle posten. Uiteraard de grootste post onderhoud, maar ook naar postzegels en personele lasten. Het zijn allemaal knoppen waar je aan kunt draaien’’.

  1:150 ,,Binnen GoedeStede hebben we ook een programma Slimmer Werken opgestart’’, vertelt Arjan verder. ,,Dat betekent dat we integraal kijken waar het beter, efficiënter en goedkoper kan. We sturen sterk op formatieplaatsen en zitten eind volgend jaar op 1 fte op 150 vhe. Ik geloof niet in enorme reorganisaties. We zijn organisch gegroeid en zullen ook organisch krimpen’’.

  Nieuwbouw ,,De gezonde fte-vhe verhouding bereiken we ook door jaarlijks 50 a 75 nieuwe woningen aan onze portefeuille toe te voegen. Daarbij verkopen we geen woningen. We groeien wel, maar voorlopig kunnen we het werk aan met de huidige bezetting. Met de ruimte die we in onze operationele kasstroom creëren door slimmer te werken, kunnen we de nieuwbouw deels financieren’’.

  Automatiseren en digitaliseren Op de vraag hoe slimmer en leaner het nog kan, zegt Arjan: ,,Ik denk dat de grens ergens bij 1 fte op 150 vhe ligt. Ik realiseer me dat er met het automatiseren en digitaliseren van processen vaak nog meer efficiency behaald kan worden. Daar kunnen wij nog wel een stap maken. Datzelfde geldt voor onderhoud’’. Als voorbeeld noemt Arjan het onderhouden van CV-ketels. Normaal gesproken wordt een ketel jaarlijks onderhouden. Wij plaatsen nu ketels die maar om de twee jaar onderhoud vragen. Scheelt dus 50%’’.

  Leefbaarheid Waar GoedeStede niet of nauwelijks op bezuinigt, is leefbaarheid. ,,Op zich ben ik het eens met Minister Blok dat buurthuizen, zorgtaken en budgetbewaking niet tot onze kerntaken behoren. Ik ga als corporatie over de huur. Maar woning gerelateerde leefbaarheid, zoals troep in de berging, schotelantennes, wietplantages en vervuiling vind ik wel core business. Dat moet je dicht bij je houden’’.

  LEAN ,,Binnen GoedeStede heeft het LEAN denken zijn intrede gedaan’’, zegt Arjan. ,,We stellen onszelf vragen. Wat worden de huurders en/of GoedeStede er beter van. Deze vragen helpen ons om stil te staan bij het ‘waarom’ van onze inzet. Door mee te kijken in het operationele proces en daar op te sturen, beïnvloed je de cultuur van de organisatie. Het gaat om de manier van denken. In een nieuwbouwproject konden we voor 12.000 euro alle appartementen voorzien van een beeldtelefoon. Dan denk je misschien: doen! Maar toen we de bewoners vroegen of ze (tegen betaling) zo’n apparaat wilden aanschaffen bleek de animo zeer gering. Als we hadden ingestemd betalen alle andere huurders van GoedeStede deze kosten.’’

  uitbesteden Op de vraag of slimmer werken ook meer uitbesteden betekent, zegt Arjan. ,,Ja, maar wij bekijken dat heel organisch. Wij hebben een kleine ICT afdeling en natuurlijk kun je dan outsourcen overwegen. Maar als ik de ICT-kosten vergelijk met onze grootste kostenpost – onderhoud – dan is de winst die we daar behalen met uitbesteden velen malen groter. Dat wij geen eigen technische dienst hebben is altijd een bewuste keuze geweest’’.

  Regie-corporatie Hij vervolgt: ,,De regie-corporatie zie ik in het kader van uitbesteden in dat opzicht ook meer als een fantasie-cor- poratie. Wij beheren 8000 woningen met 53 fte en zitten daarmee al ver onder het landelijke gemiddelde. Daarbij komt dat wij op een groot deel van de kosten geen grip hebben. Alle heffingen - van verhuurderheffing tot VPB - kosten ons bij elkaar ruim drie maandhuren per vhe per jaar. Ik geef meer uit aan heffingen dan aan personeelskosten! Saillant detail: De enige kostencategorie waar we hoger scoren is waar het de lasten van de gemeente betreft’’.

  Onderzoek bedrijfslasten GoedeStede heeft onlangs ook medewerking verleend aan het onderzoek naar de oorzaken van gestegen bedrijfslasten, dat BDO in opdracht van Aedes bij woningcorporaties heeft uitgevoerd. ,,Dit soort onderzoeken leveren inzicht op voor anderen en voor onszelf. Je kunt altijd iemand benaderen die het beter doet om zo van elkaar te leren’’, vindt Arjan. Zo ziet hij ook de komst van het CBC dat momenteel door Aedes wordt ontwikkeld. ,,Een prima instrument om van elkaar te leren’’.

  Arjan Deutekom (GoedeStede):

  ‘Beheersing van bedrijfslasten zit in ons dna’

  GoedeStede is een relatief jonge corporatie in Almere. De 8.000 woningen –

  de oudste woning is amper 36 jaar oud – zijn grotendeels extern gefinancierd.

  De enorme druk van de hoge rentelasten spelen volgens directeur-bestuurder

  Arjan Deutekom een belangrijke rol in het succes waarmee zijn organisatie

  de bedrijfslasten weet te beheersen. ,,Je wordt vanaf dag één gedwongen

  om zorgvuldig met de resterende middelen om te gaan’’.

 • WWW.CORPORATIEGIDS.NL

  Onderzoek BDO naar bedrijfslasten woningcorporaties:

  Kostenbewustzijn als kritische succesfactor

  Wat zijn de oorzaken van de gestegen bedrijfslasten bij woningcorporaties?

  Of nog belangrijker: wat is een succesvolle aanpak in bedrijfslastenbeheersing?