Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing juli 2014

Click here to load reader

 • date post

  29-Aug-2014
 • Category

  Education

 • view

  131
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing juli 2014

 • Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing Strategische Monitor2014 pagina 3 Thema: OTOTEL pagina 9 Economische Veiligheid pagina 36 Eennieuwe Crisisbeheersingswet pagina 52 12e jaargang 2014 nr. 3
 • StrategischeMonitor2014 2| Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 3 INHOUD Het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheer- sing is een tweemaande- lijkse uitgave van de Nationaal Cordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het blad informeert, signaleert en biedt een platform aan bestuurders en professionals over beleidsontwikkeling, innovatie, uitvoering en evaluatie ten aanzien van nationale veiligheid en crisisbeheersing. De uitgever is het niet noodzakelijkerwijs eens met de inhoud van gepubliceerde bijdragen. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteurs. Foto Omslag: Crisis Oekrane zet voorzieningszekerheid hoog op energie-agenda Strategische Monitor 2014 3 Strategische Monitor 2014 Column Rob de Wijk 4 Assertieve grootmachten en nationale veiligheid 6 Een wankele wereldorde; de Clingendael Strategische Monitor 2014 Thema: OTOTEL 9 Wat men moet leren doen, leert men door te doen Dick Schoof, NCTV 10 Visie OTOTEL Rijk 12 Jaardag Nationale Academie voor Crisisbeheersing 13 Opleiden, trainen, oefenen, evalueren en leren bij de EPAn 14 Versterking Civiel Militaire Samenwerking: Gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen 16 OTO IenM bouwt professioneel netwerk van adviseurs 17 Hebt u de 3 Ks van crisisbeheersing? 18 Opleiden, oefenen en ontwikkelingen in het crisismanagement van een wereldluchthaven 19 Gasunie: je zit samen in de ellende, samen moet je er weer uit 20 Voorbereid zijn is een keuze 21 NOS Nieuws in de hoogste versnelling 22 D CrisisCommunicatieGame - Landelijke oefening SIS 23 Mediaplatform communicatieoefeningen Rijk 24 Ontwerpprincipes van educatieve spellen voor crisisbeheersing 25 War games on the loose 26 Trainen en oefenen voor de rampen en crises van de toekomst 28 Reliable Sword NAVO oefent civiel-militaire samenwerking 29 Rampoefening zonder grenzen 30 Crisisroltrainingen: praktisch handvat voor succesvolle crisisteams! 31 Evalueren = construeren 32 Online van en met elkaar leren? 33 Crisiscoaching: de weg naar effectief crisismanagement! 34 Verbeteren door te Doen: De bijdrage van trainen en oefenen aan de preparatie van de Nationale Politie Overige onderwerpen 35 Wereldwijde actie tegen antibioticaresistentie - Agenda Versterking Veiligheidsregios 2014-2016 36 Tussen paranoia en naviteit: Economische Veiligheid - Beter beschermen telecominfrastructuur 38 Geheime diensten vergelijkenderwijs Bob de Graaff 40 Veiligheid in een improvisatiemaatschappij Hans Boutellier 42 Grensoverschrijdende misdaad: het sluipende gevaar 44 Werken aan continuteit van veiligheid 46 Continuteit in verscheidenheid: Crisisbeheersing in 22 Europese landen vergeleken 48 Rode Kruis maakt ondersteuning burgerhulpverlening tot topprioriteit 50 Evenement: een georganiseerde crisis? 52 Een nieuwe Crisisbeheersingswet Erwin Muller 53 Herziening van het staatsnoodrecht 54 Civiel-militaire samenwerking bestrijding natuurbranden versterkt 55 Bijstand en ondersteuning aan de politie 56 Maak rekennormen minder bepalend in het risicobeleid 57 WRR: Risico- en veiligheidsbeleid vereist consistent maatwerk 58 Psychosociale ondersteuning bij geniformeerde beroepen Werkt men volgens de richtlijn? 59Colofon 60 Vier vragen aan Henk Kamp, minister van Economische Zaken
 • Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 3 | 3 Geopolitiek keert terug wereldorde wankel Strategische Monitor 2014 Prof. dr. Rob de Wijk Hoogleraar aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, verbonden aan het HCSS en algemeen directeur van The Hague Security Delta. De Strategische Monitor verschaft inzicht in de internationale betrekkingen en de risicos en kansen die deze met zich mee- brengen. Jaarlijks schrijven de kennisinstituten Clingendael en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) voor de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie zon monitor. Soms wordt er kritisch naar dit soort exercities gekeken. Voorspellen is toch onmogelijk? Wie had bijvoorbeeld de Oekrane crisis aan zien komen? Och, in de Prioriteitennota 1993, het belangrijkste richtinggevende document van Defensie, werd dit scenario al beschreven. Want als de belangrijkste Russische marinebasis (Sebastopol) door een speling van de geschiedenis (de Europese Revolutie van 1989) in een ander land (Oekrane) terechtkomt, is een crisis bijna onvermijdelijk. Westerse regeringen schoven dit scenario terzijde omdat een conflict met Rusland ondenkbaar zou zijn en bezuinigden fors op hun defensie. De kwestie Oekrane was relatief simpel te voorspellen. Net zo als crises tussen China en de landen rond de Zuid Chinese Zee. Deze crises passen in de veranderende wereldorde waarin opkomende landen zich assertiever gaan gedragen. Want als het Westen zwakker wordt, zullen deze landen hun positie in het mondiale krachtenveld trachten te versterken. Voor China en Rusland komt daarbij dat er sprake is van sterke nationalistische en antiwesterse tendensen. Dit kan een katalyserende werking op hun assertiviteit hebben. Uit de Strategische Monitor van HCSS1 blijkt dat de assertiviteit van deze landen daadwerkelijk een stijgende lijn vertoont. Dit is in lijn met de theoretische inzichten van de Realistische denkschool die dominant is bij wetenschappers die zich met internationale betrekkingen bezighouden. Assertiviteit wordt gemeten in termen van diplomatieke, economische en militaire activiteiten. Er is sprake van positieve assertiviteit als een land iets goeds voor elkaar wil krijgen, zoals een klimaatverdrag, en negatieve assertiviteit als eigenbelang prevaleert en een land bijvoorbeeld protectionistisch wordt, zijn gebied uitbreidt of zich toegang verschaft tot schaarse hulpbronnen, zoals China in de Zuid Chinese Zee. Interessant is dat de Russische assertiviteit harder stijgt dan de Chinese en dat Chinezen eerder bereid zijn met wapens te dreigen dan Russen. Wat moeten we met dit soort wijsheid? Inzicht in de werking van de internationale betrekkingen helpt kansen en risicos te identificeren en beleidsopties te bepalen. Zo wordt een wereld die multipolair wordt omdat nieuwe spelers de Amerikaanse hegemonie uitdagen, instabieler. Instabiliteit uit zich in diplomatieke, economische en militaire crises die minimaal de economie schaden als die fricties het vertrouwen in de toekomst bij de burger ondermijnen. Voorspellen van het soort conflict is ook mogelijk, bijvoorbeeld omdat voor opkomende machten geo-economie belangrijker wordt. Om hun economische ontwikkeling veilig te stellen, eisen opkomende machten verzekerde toegang tot grondstoffen en energie en zullen protectionistischer worden als het om hun eigen grondstoffen gaat. Het is dus waarschijnlijk dat grondstoffen- conflicten vaker zullen voorkomen. Maar beleidsmakers en journalisten willen weten waar precies, wanneer en hoe die crises uitbarsten. Dat lukt helaas niet. Vergelijk het klimaat met het systeem van de internationale betrekkingen. Door klimaatverandering neemt extreem weer toe. Extreme stormen en regenbuien worden waarschijnlijker. Het is verstandig daar beleidsconclusies uit te trekken, ook al weet je niet wanneer dat extreme weer losbarst. Als het zo is dat conflicten steeds vaker over grondstoffen gaan, is het verstandig om nu de voorzienings- zekerheid te regelen. De Strategische Monitor helpt discussies te structureren, conclusies te trekken en beleid te maken. Het is bovendien een prachtig voorbeeld van Publiek Private Samenwerking dat Rijksbreed navolging verdient. 1 The Hague Centre for Strategic Studies, Strategic Monitor 2014: Four Strategic Challenges, Den Haag, 2014.
 • StrategischeMonitor2014 4| Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 3 Assertieve grootmachten en nationale veiligheid Joris van Esch en Stephan de Spiegeleire The Hague Centre for Strategic Studies De laatste tijd halen steeds meer uitingen van spierballentaal en -gedrag de krantenkoppen. We waren dit gewend van de dominante wereldmacht - de VS. Maar de laatste maanden lezen we ook meer gelijkaardige berichten van twee uitdagers met eigen grootmachts- tradities en ambities: China en Rusland. Alleen al in de afgelopen maanden betrof dit onder meer de Blitzanschluss van de Krim, een Russische vliegdekschip dat op 8 mei voor het eerst in twintig jaar voor de Nederlandse kust voer of het optreden van Chinas kust- wacht in de Zuid-Chinese zee. Maar hoe weten we dat deze krantenkoppen niet opgeklopt zijn door overijverige journalisten? Zou het kunnen dat beide landen dit gedrag al langer vertonen en dat we een vertekend beeld hebben van de werkelijkheid? En is Rusland nu assertiever dan China of omgekeerd? Of hoe verhoudt feitelijk gedrag zich tegenover de retoriek? Om antwoord te vinden op deze vragen heeft HCSS, in het kader van de Strategische Monitor van de overheid, onderzoek gedaan naar de assertiviteit van twee grootmachten: China en Rusland. Assertiviteit definiren we als een waarneembare stijging in feitelijke of retorische (of beide) uitingen van nationale macht, in welke vorm dan ook. Om deze twee dimensies van assertiviteit te kunnen analyseren hebben we verschillende bronnen en methodes gebruikt, die ons een systematische en gebalanceerde blik bieden. Een van de bronnen was een nieuwe dataset (GDELT), waarin voor de afgelopen vijfendertig jaar per dag zon 150.000 gebeurtenissen op basis van grote hoeveelheden nieuwsberichten uit de hele wereld automatisch gedentificeerd worden. Een andere bron was de nieuwe HCSS Off-Base