MAGAZINE MET HET GETUIGENIS VAN DE GOD VAN · PDF file Richard Zijlstra DTP/Vormgeving New...

Click here to load reader

 • date post

  22-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MAGAZINE MET HET GETUIGENIS VAN DE GOD VAN · PDF file Richard Zijlstra DTP/Vormgeving New...

 • Mei 2020

  M A G A Z I N E M E T H E T G E T U I G E N I S V A N D E G O D V A N W O N D E R E N

  Dit magazine niet in brievenbussen doen waar dit niet gewenst is! Voor leestafels (o.a. gezondheidscentra) dient u altijd toestemming te vragen!

  WAAR MET DE ZIEKEN WORDT GEBEDEN

  iedere 1e en 2e zondag van de maand

  A G E N D A 20

  IS DE BOODSCHAP VAN JEZUS AFGESCHREVEN?

  C O L U M N J A N Z I J L S T R A

  10

  Genezen van een lekkende hartklep

  G E N E Z E N !

  WILLEM VAN DEN AARSEN

  MET GOD KAN HET!

  4O V E R D E N K I N G

  G E N E Z E N V A N F Y B R O M Y A L G I E

  G E N E Z E N !

  Marloes Aben 6

  http://www.wingsofhealing.nl http://www.wingsofhealing.nl mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Wings%20of%20Healing%20magazine%20Mei%202019

 • 2 WINGS OF HEALING M E I 2020

  I N H O U D S O P G A V E

  Colofon Dit magazine is een uitgave van de Stichting Wings of

  Healing, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

  Noord-Nederland onder nummer 57899118.

  Samengesteld door Jan Zijlstra.

  Fotografie John Hutubessy, Jesaja Hizkia

  Richard Zijlstra

  DTP/Vormgeving New Season

  Huisadres Veerpolder 6a, 2361 KV Warmond – Nederland

  Postadres Postbus 20, 2350 AA Leiderdorp – Nederland

  Telefoonnummer: 071-3031260

  Bankrelaties Stichting Wings of Healing

  ABN-AMRO bank: 55.16.90.399

  IBAN nummer: NL91ABNA0551690399

  BIC nummer: ABNANL2A

  België - KBC bank

  IBAN nummer: BE05 7310 3468 7575

  BIC nummer: KREDBEBB

  Wings of Healing op internet U kunt ons vinden op www.wingsofhealing.nl

  E-mail: info@wingsofhealing.nl

  Een gift voor de Wings of Healing Elke gift, groot of klein, is belangrijk, om het mogelijk

  te maken de boodschap van het Evangelie van Jezus

  Christus bekend te maken.

  ANBI Stichting Wings of Healing is aangemerkt als een alge-

  meen nut beogende instelling (ANBI). Uw giften zijn bin-

  nen de fiscale mogelijkheden aftrekbaar voor de belas-

  ting. RSIN/ANBI: 852784764.

  Legaten Voor het maken van een legaat of wijziging daarin, is een

  notariële akte noodzakelijk. U kunt gebruik maken van de

  volgende clausule: ‘Ik legateer vrij van rechten en kosten

  de Stichting Wings of Healing, gevestigd te Drachten en

  ingeschreven bij de Kamer of Koophandel Noord-Neder-

  land onder nummer 57899118, een bedrag in contanten

  groot ad € …………….’

  Druk De Groot Drukkerij, Goudriaan

  © Wings of Healing

  Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook wor-

  den vermenigvuldigd of overgenomen zonder de vooraf-

  gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  ISSN 2405-7193

  In dit nummer:

  C O L U M N J A N Z I J L S T R A 3 Is de boodschap van Jezus afgeschreven?

  O V E R D E N K I N G 4 Met God kan ik het!

  G E N E Z E N ! 6 Marloes Aben Genezen van Fibromyalgie

  G E N E Z E N ! 10 Willem van den Aarsen Genezen van een lekkende hartklep

  G E N E Z I N G S W E E K E N D 12 Ontvang Goddelijke genezing!

  B O E K U I T G E L I C H T 14 De God van wonderen

  I N S P I R E R E N D E B O E K E N 16 De God van Wonderen • Overwin de Hindernissen • Goddelijke Genezing in het Heilig Avondmaal • Alles voor Allen • Gehazi • Antwoorden op wat ik hoorde en zag • Dagelijks drinken van het water van de Geest • De God die scheiding maakt • Twijfel, hoe deze te overwinnen • Laat uw verleden niet over uw heden heersen

  H E T G R O O T S T E W O N D E R 18 De wonderen van genezing waarover je leest, maken ons sprakeloos. Maar er is nog een groter wonder.

  S P E C I A A L A A N B E V O L E N 19 CD’s die uw leven veranderen

  A G E N D A 20 - 21 Programma Wings of Healing Overzicht van de diensten in Warmond

  Genezingsdiensten in het land Regelmatig worden er in alle provincies van Nederland, maar ook in België genezingsdiensten gehouden

  N O T E E R I N J E A G E N D A 22 - 23 - Genezingsweekend - Partnerdag - Van hart tot hart dienst - Discipelschapstraining - Partners - Help mee om de mens in nood te bereiken

  WINGS OF HEALING MAGAZINE M E I 2020 UITGAVE 3X PER JAAR

  http://www.wingsofhealing.nl mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Wings%20of%20Healing%20magazine%20Mei%202019 http://www.wingsofhealing.nl http://www.newseason.nl https://goo.gl/maps/BMbDb4VKShQ2 mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Magazine%20Mei%202020 https://grootsgedrukt.nl/

 • 3 WINGS OF HEALING M E I 2020

  I S D E

  A F G E S C H R E V E N ?

  boodschap van Jezus

  C O L U M N J A N Z I J L S T R A

  Zo horen wij tegenwoordig allerlei geluiden dat de boodschap van Jezus niet waar zou zijn. Door de eeuwen heen hebben Zijn dienaren het evangelie niet altijd even goed uitgelegd. In hun ijver of fanatisme kwamen zij met dog- matische boodschappen die je in de woorden van Jezus absoluut niet terugvindt. Anderen brachten een zeer wettische boodschap, die Jezus nooit heeft uitgedragen. Het gevolg was dat mensen wel religieus werden, maar niet vrij en gelukkig. De echte boodschap van Jezus brengt het leven. Als die vandaag de dag niet meer klinkt, dan wordt er een ver- keerde boodschap gebracht.

  Geen fout in het leven van Jezus Het leven van Jezus was uniek, net als Zijn boodschap. In de jaren dat Hij predikte en Zijn werken deed, hebben Zijn tegenstanders Hem nooit op een fout kunnen betrappen. Uiteindelijk was het Pilatus die zei: ‘Ik vind geen kwaad in Hem.’ Toch veroordeelde hij Jezus, gemanipuleerd en geïntimideerd door de Joden die Hem gekruisigd wilden zien, ter- wijl het leven van Jezus, Zijn boodschap, Zijn dood en opstanding uniek waren. Jezus pre- senteerde de mens en geen religieus leven. Christus is namelijk geen religie. Christus is een belevenis: Hij is het leven!

  Zonder het leven: in doodsgevaar Jezus zei: ‘Ik ben het leven.’ Wij kunnen de Bron van ons bestaan, het “leven”, niet zomaar negeren. Het leven is als de dood: je kunt er niet mee spotten. Vandaag is het devies: Leef je eigen leven. God in ons leven te betrekken, wordt hiermee niet meer noodzakelijk geacht. Maar steeds opnieuw blijkt dat niets het leven kan vervangen.

  Als de mens God kwijtraakt, dan vervalt hij al spoedig in de greep van de moderne afgoden, met het gevolg dat hij zijn eigen god wordt. Hij belandt in een chaotisch leven, waardoor hij ten gronde gaat. De mens is de weg naar het leven kwijtgeraakt en luistert liever naar ver- zinsels van mensen, zonder amper te beseffen dat hij midden tussen de brokstukken zit.

  Het antwoord op deze brokstukken Het antwoord op de brokstukken is de bood- schap van het leven die Jezus ons bracht. Iemand schreef eens: ‘Ieder mens die nadenkt komt bij Jezus terecht, want Hij sprak voortdu- rend over Gods levenswetten. Maar wat doet de mens vandaag? Hij gebruikt zijn verstand niet. Hij gaat tegen de wetten van het leven in en daardoor eindigt zijn leven in een chaos. Tegen beter weten in, negeert hij Degene Die gezegd heeft: “Ik ben het leven.”’ Jezus zei duidelijk dat alles wat het leven inhoudt, voor iedereen is. Dus niemand uit-

  gezonderd. Maar Jezus zei daarbij ook dat je leven instort als het niet gebouwd is volgens Zijn levenswetten. Ook dit geldt voor ieder- een; niemand uitgezonderd. Om Hem te kennen is een weg nodig die de openbaring van het leven geeft. Jezus is de weg die naar het leven leidt. Niet een weg, maar dé weg. Dit onderscheidt die weg van alle andere wegen.

  In de Bijbel lezen wij hoe mensen de bood- schap van Jezus aanvaardden en Zijn leven gingen leven. Ze waren mensen uit alle lagen van de samenleving; armoedzaaiers, maar ook schatrijke mensen, analfabeten, maar ook intellectuelen. Zijn boodschap was voor ieder- een hetzelfde: Leef Mijn leven!

  Jezus komt nu ook met Zijn plan voor uw leven. Wie dat plan verwerpt, zou zichzelf moeten afvragen, waarin Jezus ongelijk heeft. Zou het niet verstandig zijn om onze antwoor- den op levensvragen eens naast Zijn antwoor- den te plaatsen? Zijn boodschap heeft nog niets aan kracht en invloed ingeboet!

  Evangelist Jan Zijlstra

  ‘Ik geloof niet in de Bijbel van jou.’ zei de ongelovige man tegen mij. ‘Maar het is een uniek boek.’ antwoordde ik. ‘Nee’, meende hij, ‘het staat vol leugens.’ En zo ging hij nog even door. ‘Maar wijs mij dan de leugens aan,’ vroeg ik hem. Toen verstomde hij en moest hij erkennen dat hij de Bijbel nooit gelezen had.

  http://www.wingsofhealing.nl mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Wings%20of%20Healing%20magazine%20Mei%202019

 • 4 WINGS OF HEALING M E I 2020

  Een van de dingen die mijn vader me leerde toen ik jong was, en die ik goed onthouden heb, is: Dode

  dingen zijn geen baas. Ik moest van mijn vader iets gewoon aanpakken met de verwachting dat het zou lukken. Met zijn woorden bedoelde hij dat ik moest

  handelen zonder op te geven.

  M E T K A N I K H E T !God

  http://www.wingsofhealing.nl mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Wings%20of%20Healing%20magazine%20Mei%202019

 • 5 WINGS OF HEALING M E I 2020

  ‘Met U is het mogelijk.’ Hij stapte over de reling van de

  boot naar Jezus toe.

  Zo leerde ik iets belangrijks, wat God ons ook leert, namelijk: dat onze handen niet slap mogen worden door ontmoediging en we geen kni