Magazine CI Bok periode 2

of 22 /22
Personal Branding Magazine Web 1.0 “ It’s all make believe, isn’t it? “ Social Media Web 2.0 Web 3.0 Body of Knowlegde 2 D. El Otmani Hogeschool Inholland

Embed Size (px)

description

Magazine CI bok periode 2

Transcript of Magazine CI Bok periode 2

Page 1: Magazine CI Bok periode 2

Personal Branding Magazine

Web 1.0

“ It’s all make believe, isn’t it? “

Social Media

Web 2.0Web 3.0

Body of Knowlegde 2D. El OtmaniHogeschool Inholland

Page 2: Magazine CI Bok periode 2

Welkom bij het lezen van het body of knoWl-edge “ Personal brand-ing” magazine bok 2. dit magazine is de oPdracht geWeest tijdens het volgen van de minor “ creative industry” aan de hogeschool inhol-land.

in dit magazine leest u over verschillende onderWerPen die be-trekking hebben oP mijn Personal brand-ing. denk hierbij aan de onderWerPen: so-cial media, Web 1.0 tot 3.0, community build-ing, transmediale storytelling.....veel Plezier met het lezen en bekijken!

Page 3: Magazine CI Bok periode 2

inhoudsoPgave

social media blz 2 blz 3

merk met een social media strategie blz 4crossmedia blz 5communitybuiling en co-creatie blz 6 blz 7

transmedia blz 8 blz 9Womm Plaatje blz 10Womm blz 11Womm actie blz 12Werkveldbezoek seminar blz 13gastcolleges blz 14Persona blz 15Prinscreen PhotoshoP blz 16 blz 17 blz 18brondvermelding blz 19

Page 4: Magazine CI Bok periode 2

Wat is Social media?Definitie ‘Social Media’ is letterlijk de verzameling van toeganke-lijke online media waar mensen kunnen delen, waarderen en creëren; de uitkomsten hiervan kunnen op hun beurt door mensen verrijkt en geconsumeerd worden, wat kan leiden tot gemeenschapsvorming.2 Het gaat hier niet alleen om in-formatie in de vorm van tekst. Maar ook geluid (podcasts, muziek) en worden gedeeld via social media websites.

Een van de meest bekende sociale media is social network-ing. Social networking sites zijn een speciaal soort commu-nities waarbij mensen de kans krijgen online te netwerken en zich voor te stellen. Voorbeelden van deze network communities die veel in Nederland gebruikt worden zijn Hyves, Facebook, MySpace en Twitter. Op deze sites kunnen gebruikers profielen uploaden, filmpjes en muziek delen en persoonlijke informatie creëren en daardoor in aanraking komen met anderen die dezelfde hobby’s en interesses delen. Bij social media draait het dus vooral om de gebruiker zelf en wat degene te melden en/of delen heeft. De mensen van de website zelf zijn er meestal om alles een beetje in goede banen te laten verlopen. De gebruiker zelf bepaalt grotend-eels de inhoud van de website.

Web 1.0 verwijst naar de eerste fase van het internet. Dit is de periode waarin het Web zijn bekendheid verkreeg bij steeds meer consumenten en een aanslu-iting maakten op het internet. In deze fase werd de term ‘nieuwe economie’ gebruikt, door het grote aantal dotcombedrijven. Het grote verschil tussen web 1.0 en web 2.0 is dat niet langer de ei-genaar enkel de inhoud bepaalt. Nu kunnen ook de gebruikers van de website bepalen wat de inhoud van een pagina is.

Web 1.0

Web 2.0Bij web 2.0 kan dus iedereen infor-matie toevoegen naar eigen wens. De focus wordt gelegd op social net-working, blogging en lokale informa-tie. De techniek voor web 2.0 is vooral een uitbreiding van html. Hierdoor kan men veel meer en verschillende informatie verkrijgen, die misschien niet altijd even waarheidsgetrouw is. Een uitstekend voorbeeld van web 2.0 zijn de WIKI’s, zoals Wikipedia; De laatste twee zinnen bijvoorbeeld zijn toegevoegd en de voorlaatste zin is iets bijgesteld door een willekeurige lezer die meende hiermee de definitie te verbeteren. Hier zal dan weer door iemand anders wat aan gesleuteld worden, net zolang tot een ieder die in de materie thuis is het eens is met de inhoud. Een soort zelfregulerend systeem dus.

2

Page 5: Magazine CI Bok periode 2

Web 3.0

Web 3.0 wordt ook wel aangeduid met het semantische web. Hiermee wordt bedoeld dat het web de inhoud van websites gaat begrijpen. Het web is hierdoor in staat om steeds meer voor de gebruiker te gaan denken. Verschillende typen data worden met elkaar gecombineerd waardoor het web in staat is om de gebruiker relevante suggesties en adviezen aan te bieden.

3

Page 6: Magazine CI Bok periode 2

Merk met een succesvolle social media strategie

Starbucks heeft hard gewerkt om haar imago weer op te poetsen. Hiervoor hebben zij onder an-dere ingezet op een betere on-line presentatie en een sterkere conversatie met de consumenten door gebruik te maken van So-cial media als: YouTube, Twit-ter, Facebook en haar eigen blog. In 2010 kon Starbucks dan ook zeggen dat dat de perceptie ten aanzien van het merk aanzienli-jk was toegenomen. Hieronder is een korte analyse van de Social media waarop Starbucks actief is en hoe succesvol dit voor Star-bucks heeft ingepakt.

Daarnaast heeft Starbucks een eigen community waar bezoekers ideeën kwijt kun-nen over alles wat met Star-bucks te maken kan hebben. Bezoekers kunnen elkaars ideeën bekijken, van com-mentaar voorzien, erop stemmen etc. Deelnemers van de community hebben het idee dat ze op een of andere manier een bijdrage leveren aan de management beslissingen van Starbucks. Het geeft hen het gevoel deel uit te maken van Starbucks.

Starbucks op Twitter, Facebook, Youtube en TwitterConverseren met klanten, vra-gen beantwoorden en retweeten. Een geheel open communicatie met het publiek. Verder was er ruimte om videos, fotos, events, blog posts voor discussie en com-mentaar. Op Youtube hebben 4800 mensen hebben zich in-geschreven voor het Starbucks Youtube Channel. Video commer-cials worden geupload, evenals videos waarin de smaken van de koffie worden uitgelegd, en de ontwikkeling van Starbucks wordt geschetst, de geschiedenis.

Ook het charity werk van Starbucks wordt getoond. Maatschappelijk verantwoord bezig zijn dus. Net als Dell staat ook Starbucks het plaatsen van haar beeldmateriaal door klant-en op het web toe. Tot dusver zijn de ervaringen hiermee ook alleen maar positief.

Starbucks Blog Ideas in Ac-tion Medewerkers bloggen over wat er met de ideeën van klanten van Starbucks gedaan wordt. Klanten worden op de hoogte gehouden, hun loyaliteit wordt gestimu-leerd.

4

Page 7: Magazine CI Bok periode 2

5

“ Er is sprake van crossmedia indien er een kruis-bestuiving bestaat van verschillende media zoals theater, film, televisie, radio, print, internet, games, mobiele devices en live-evenementen waarbij de verschillende media mediumspecifieke betekenissen communiceren welke deel uitmaken van een univer-seel doel.” Aldus Indira Reynaerts, schrijfster van het boek Basisboek crossmedia concepting.

Crossmedia.......Wat is dat??

Binnen crossmedia concepten kan ook nog onderscheid gemaakt worden van afhankelijke en onafhankelijke crossmedia concepten. Bij een afhankelijke crossmedia concept kan men denken aan de ‘doelgroep’ of ‘kijker’ invloed heeft op de afloop of het vervolg van het pro-gramma/concept. Bij een onafhankelijk crossmedia con-cept is dat dus niet het geval.een goed crossmedia concept houdt rekening met de behoeften en voldoening van die doelgroep. Belangrijke punten die je in je achterhoofd moet houden tijdens het ontwikkelen van een crossmedia concept zijn volgens Reynaert:

• Het ontwikkelen van een concept blijft creativity driven;• Kies een combinatie van media die de beoogde doel-groep aanspreekt;• Maak een vertaalslag naar die media;• Sluit vervolgens allianties;• Verken andere media en erken dat nieuwe media op zichzelf staan.

Een voorbeeld van een succesvol cross-media concept is het tv-programma Idols. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tel-evisie, telefoon, internet en een magazine. Hierbij spelen veel media een rol en dus ook veel bestandsformaten. Een foto heeft immers een andere bestandsformaat dan een filmpje of een smsje.

Waarom een succesvol concept?

Idols spreekt een enorm grote doelgroep aan. Het programma is bekend bij zowel jongeren als ouderen. En ook de deelnem-ers komen uit een brede leeftijdscategorie. Dit komt door haar grote bereik via de televisie. Tegenwoordig heeft elk hu-ishouden wel een televisie of een com-puter waar de uitzendingen op te bekijken zijn. Er wordt gekeken naar het programma vanaf 4 jaar t/m 90 jaar. De belangrijkste doelgroep is die van middelbare scholi-eren. Zijn zijn het meest bezig met Idols en zijn veel bezig met mobiele telefonie. Door deze doelgroep wordt dan ook het meeste gestemd in de live-shows. Interac-tie met het publiek tijdens de live-shows en de kijkers thuis is ook erg groot, omdat zij bepalen wie van de deelnerms door-gaan naar de volgende ronde. Er worden vele mediafuncties gebruikt en verschil-lende kijk en luistermotivaties ingezet. het concept van Idols is ook overzichtelijk en informatie is makkelijk te vinden via de diverse media. Denk hierbij aan de website

Succesvol crossmedia concept

Mediumspecifiteit

Usability

Storytelling

Co-creatie

5

Page 8: Magazine CI Bok periode 2

Communitybuilding en Co-creatie

Vandaag de dag zijn online community’s niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Er bestaan verschillende definities voor het be-schrijven van een community, toch is er geen vaste definitie omdat een community op veel manier omschreven kan worden. Een com-munity is een platform waar je gegevens kunt vinden, plaatsen en hier over kan discussiëren met meerdere mensen. Een bekende definitie van een community staat hieronder beschreven:

Dit platform moet een ontmoetingsplaats worden voor deelnemers en bezoekers. Op dit platform zou het mogelijk moeten zijn om er-varingen, foto’s en filmpjes uit te wisselen. Ook kan dit platform gebruikt worden in de plaats van de site van het Paastoernooi. Zo kunnen bijvoorbeeld de inschrijvingen en informatiev-erstrekkingen via dit platform gebeuren.

“Een online community is een virtuele plek waar mensen met gemeenschappelijke ken-merken op vaste basis bij elkaar komen, om elkaar direct of indirect te helpen in het ver-wezenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten door middel van het delen van informatie en ideeën, waarmee zij bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van een ge-meenschap.”

Voor het project ‘Het Paastoernooi’ in Pur-merend hebben wij als onderzoeksteam de opdracht gekregen innovatie te bieden op het gebied van een vernieuwend en sterker con-cept. Binnen de doelgroep van het toernooi vraag is gebleken dat de vraag naar een social media platform erg groot is.

het doel is om Meer betrokkenheid te creëren op en rondom het toernooi d.m.v. sociaal platform oftewel ´het belevenis toernooi.´ Een online community kan hier aan bijdragen door een ontmoetingsplaats te vormen. Hierbij gaat de organisatie zich vooral richten op de sociale media zoals Facebook, Hyves en Twitter. Door middel van het gebruik van deze communica-tiekanalen wordt er co-creatie gerealiseerd met de bezoekers/deelnemers. Door het gebruik van deze sociale media kan de organisatie de doelgroep aanspreken en motiveren en ontstaat er een gevoel van mede-organisatie. Hierdoor zal het Paastoernooi beter in de belangstelling komen te staan zowel voorafgaand, tijdens en na het toernooi.

6

Page 9: Magazine CI Bok periode 2

Door middel van deze communicatie zal de deelnemer en bezoeker zich kunnen inschri-jven, weten zij wat het progamma is ge-durende het toernooi, de uitslagen, worden er foto’s geplaatst, polls, spelletjes, conversatie met elkaar, etc. Door te werken met sociale media biedt de organisatie de beste en snelste informatie voorafgaand, tijdens en na het toernooi aan haar doelgroep. Tevens wordt er door mid-del van deze communicatiekanalen directe betrokkenheid gecreëerd.

De online community die voor het Paasto-ernooi in Purmerend van toepassing is, is het type community voor privé en vrije tijd. Daarbij kan je denken aan de Social media Hyves, Facebook en twitter die ingezet zullen worden.

your community is your brand

7

Page 10: Magazine CI Bok periode 2

Transmedia betekent zoveel als het van begin tot eind vertellen van je verhaal in diverse media. Hierbij wordt het verhaal steeds opgevolgd door een ander medium. Zo kan het verhaal bijvoor-beeld beginnen met een TV reclame waar een gebeurtenis in beschreven wordt, die vervolgens op internet verder gevormd en uitgewerkt wordt. Belangrijk is dat de verhaallijn duidelijk wordt gedurende de duur van de campagne.Er wordt vaak een verwarring gemaakt met cross-media, terwijl het toch echt iets anders betekent. De verschillen tussen Transmedia, Crossmedia en alleen Storytelling worden uitgelicht om te begri-jpen wat de verschillen zijn:

• Verschil met crossmedia: voor veel mensen is crossmedia en transmedia aan elkaar gelijk. Waar zoals net beschreven transmedia over de tijd middels diverse media een verhaallijn beschrijft, is crossmedia alleen het inzetten van meerdere kanalen om het verhaal over te brengen. Dit hoeft dus niet complementair te zijn. Het verhaal op TV kan hetzelfde zijn als dat op internet.• Storytelling: verhalen is een van de behoeftes die de mens altijd heeft gehad en zal houden. Voor merken en merkenmanage-ment is het neerzetten van een story dat het publiek integreert van groot belang. Niks is sterker dan de positieve associaties die een consument kan overhouden aan een interes-sante of leuke verhaallijn. Het digitale tijd-perk zorgt er echter wel voor dat het publiek tegenwoordig kan meeschrijven aan de ver-haallijn….een geheel nieuwe en enge belev-ing voor veel marketeers.

8

Page 11: Magazine CI Bok periode 2

Een bekend Nederlands voorbeeld

Een bekend Nederlands voorbeeld van een concept dat succesvol gebruik heeft gemaakt van Transmedia Stroytelling is de Nederlandse schrijver Giphart. De schrijver laat op twitter door het publiek een boek schrijven om het vervolgens in gedrukte versie uit te brengen. twitter en het publiek mee laten schrijven is dus Social media dat als tool wordt ingezet. En de schrijver maakt van al deze kennis en informatie een boek ( gedrukte media).

9

Page 12: Magazine CI Bok periode 2

10

Page 13: Magazine CI Bok periode 2

Word Of Mouth Marketing

WOMM....

“ Een ander woord voor mond-tot-mond reclame of Word-of-mouth marketing. Deze vorm van marketing moet mensen ertoe aanzetten andere mensen te vertellen over het product of de dienst. Vaak gebeurt dit naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis, lancering van een nieuwtje of iets dergelijks.”

Voor het project ‘ Paastoernooi’ in Purmerend heb ik een voorstel gedaan tot een WOMM actie. De bedoeling van de actie is om met minimale inspanning een grote doelgroep bereiken voor het Paas-toernooi in Purmerend. Daarom heb ik een leuke, aparte en grappige actie bedacht die uitgevoerd zal worden door de basketbal teams die meedoen aan het Paastoernooi in Purmerend.

11

Page 14: Magazine CI Bok periode 2

WOMM actie:In het centrum van de Randstad sturen we vanuit de organisatie verschillende basketbalteams die midden op de dam/centrum van de steden een winactie uitvoeren. Het team zal de stad intrekken en op verschillende stopplekken spontaan basketballen waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te doen. Daarbij worden mensen uitgenodigd om de basketbal in het net te dunken. Tegelijk-ertijd wordt er door een lid door een speaker reclame gemaakt voor het Paastoernooi in Purmerend. En daarnaast is er voor geïnteresseerden een intekenlijst waar zij zich kunnen inschrijven om lid te worden van de Social media pages van het Paastoernooi. Deze actie zal goed opgepikt worden omdat In Nederlandse termen beter bekend als mond-op-mond reclame. De traditionele wijze van realtime mond-op-mond reclame verminderd in waarde tegenover andere soorten van WOMM. De consument van tegenwoordig heeft steeds meer behoefte en mogeli-jkheden om zelf informatie te zoeken met verschillende content. Internet is hierbij een trigger.

12

Page 15: Magazine CI Bok periode 2

Werkveldbezoek Seminar ‘ Spatial Senses 2’

Op donderdag 19 Mei 2011 heb ik een bezoek gebracht aan seminar ‘Spatial Senses’ in Pakhu-is de Zwijger te Amsterdam. Het was een lezing die werd gehouden van 20:00 tot 21:15 en waar alle zintuigen een rol speelden die bij de belev-ing van de wereld een grote rol spelen. De lez-ing bestaat uit meerdere delen. De seminar die ik bezocht heb ging om Spatial Senses deel 2Het onderwerp dat centraal staat gedurende deze lezing was de vraag wat geuren met mensen doen? De lezing werd gegeven Adam Tasi, algemeen directeur van geurmarketing bedrijf SmartNose. Tasi heeft gedurende zijn studie bedrijfsweten-schappen onderzocht wat het effect is van geuren op de beleving van mensen. In het bedrijf waar Tasi nu werkzaam is houdt hij zich bezig met de specialisatie in geuren en smaken. Zij houden zich bezig met geurmarketing. Door middel van geuren en smaken trachten zij pro-ducten en diensten zo goed mogelijk te verko-pen aan de consument.Onderzoeken hebben volgens Tasi uitgewezen dat het gebruiken van geuren het gedrag van mensen sneller beinvloedt. Er werden ook verschillende proefjes gedaan met geuren en het effect op de beleving van verschillende ruimtes. Zo kon ik zelf ervaren dat je er niet omheen kan als je een bepaalde geur ruikt of smaak proeft en daar snel op reageert en gaat afvragen waar het vandaan komt.

bruidsmodezaak met airco waar een frisse, zoete geur uit wordt verspreid in de zaak.

Een voorbeeld is een bruidsmodezaak waar via de airco een zoete geur wordt verspreid. Als je de winkel inloopt en deze zoete, frisse geur ruikt en tegelijkertijd de jurken ziet dan krijg je er een goed gevoel bij. Je wil langer in de winkel blijven en bekijkt op deze manier meer jurken.Een leuke ervaring was het om deze lez-ing mee te maken en getuige te zijn van de proefjes!

13

Page 16: Magazine CI Bok periode 2

Gastcolleges minor ‘Creative Industry’

Deze periode hebben we weke-lijks een gastcollege bijgewoond van mensen die ervaring hebben in het beroepenveld. Elke week mochten we kennis maken met een persoon die gespecialiseerd zijn in relevante onderwerpen deze tijd.

Hieronder volgen wat ik vond van de 3 gastcolleges die mij goed zijn bijgebleven:

Henk van der Duim is als gast tijdens een college op bezoek geweest en heeft ons kennis laten maken met Social media. Natu-urlijk is bijna iedereen al wel op de hoogte van wat Social media ongeveer is, toch heeft Henk een mooie presentatie gehouden over Social media en verteld over alles wat daar bij komt kijken. Denk maar aan hoe men Social media toepast en wat het bete-kent voor het heden en de toe-komst. Social media speelt in het bedrijfsleven nu ook steeds meer een grote en belangrijke rol voor de marketing van producten en diensten.Het was een interessante en leer-zame gastcollege.

Een heel leuk en interessant gastcollege vond ik die van Nicoline Isema. Het gast-college stond in het teken van droomcoach. Nicoline is een droomcoach. Dat houdt in dat zij samen met personen kijkt naar wat er gedroomd wordt, hoe je dat kan onthouden en wat die dromen eventueel kun-nen betekenen. Vaak heb ik namelijk ook dat ik iets droom en me afvraag wat dit betekent. Ook heeft zij uit-gelegd hoe het precies werkt in je hoofd als een mens droomt. Hoe deze dromen dus tot stand komen. Daar-naast is er uitleg gegeven over hoe je je dromen het beste kan bijhouden om deze te onthouden

Tijdens het gastcollege over Marcom werd er vooral een vergelijking gemaakt tus-sen het verleden en heden. Er werd uitgelegd dat er meer-dere manieren van commu-niceren bestaan en welke deze zijn. Denk aan de verschil-lende nieuwe technologieën en Social media. Ook tijdens deze gastcollege heb ik aandachtig geluisterd omdat er op een boeiende manier werd verteld.

14

Page 17: Magazine CI Bok periode 2

PersonaPersona

Naam: Marjan EversLeeftijd: 37Kinderen: 3Woonplaats: PurmerendFunctie: Secretaresse

Levensstijl: Gezellig thuis eten met het hele gezin. Een paar keer per jaar concerten bijwonen met vrienden en vriendinnen. Daarnaast met het gezin gaan kamperen en leuke uitstapjes met de kids. Twee zonen van Marjan doen mee aan het basketbal paas-toernooi in Purmerend en als uitstapje wonen we de wed-strijd met het hele gezin bij. Marjan doe daarnaast mee als vrijwilligster met de organisatie van het Paastoernooi om zo optimaal betrokken te raken met de sport en zo dichter-bij de kids en hun hobby’s te zijn.

15

Page 18: Magazine CI Bok periode 2

Printscreen photoshop

16

Page 19: Magazine CI Bok periode 2

17

Page 20: Magazine CI Bok periode 2

18

Page 21: Magazine CI Bok periode 2

Internetbronnen:

http://www.molblog.nl/bericht/transmedia-storytelling-de-toekomst-van-brandmanagement/

http://www.klantinteractiekenniscentrum.nl/artikelen/657/1/Starbucks-doet-het-goed-op-het-web/Pagina1.html

Communicatieplan “Het Paastoernooi”

Hoorcolleges/ Gastcolleges Creative Industry periode 2

Artikelen Blackboard

Bronvermelding

19

Page 22: Magazine CI Bok periode 2