Maatschappelijk facilitair contracteren 8 feb 2011

Click here to load reader

download Maatschappelijk facilitair contracteren 8 feb 2011

of 4

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  317
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Maatschappelijk Facilitair Contracteren, Round Table tussen verkoop en inkoop, 80 deelnemers, besproken zijn de maatschappelijke issues rondom maatschappelijk facilitair contracteren. Aanleiding was de staking in schoonmaak.

Transcript of Maatschappelijk facilitair contracteren 8 feb 2011

 • 1. Ronde Tafel NEVI enMercuri InternationalIn- en verkopers maken werk van maatschappelijk facilitair contracterenLeveranciers en klanten in de facilitaire markt willen graag werk maken van maatschappelijk facilitair contracteren. Mis-standen waar vooral schoonmakers de dupe van worden, zoals een te hoge werkdruk, moeten straks verleden tijd zijn. InHoevelaken waren zon zestig vertegenwoordigers van facilitaire bedrijven en klantorganisaties aanwezig om met elkaar hetgesprek aan te gaan.Facilitair Contracteren Round Table discussie vond op 8 febru-ari in Hotel de Klepperman in Hoevelaken plaats. Maatschap-pelijk facilitair contracteren (MFC) betekent in de gezamenlijkefilosofie van NEVI en Mercuri: goede facilitaire dienstverleningmet de juiste balans tussen performance, rendement en kos-ten. Met aan de ene kant inkoop die professioneel opdracht-geverschap na dient te streven en aan de andere kant verkoopdie haar performance dient waar te maken.UniekIn hun welkomstwoord richtten de beide organisatoren hunaandacht op een ander aspect van het evenement. JacquelineJacqueline de Blockde Block wees de circa zestig deelnemers aan de sessie op hetZijn de grenzen van de facilitaire contracten maatschappelijk unieke karakter van de avond. Wij denken dat u geschiedenisgezien bereikt? Naar aanleiding van deze vraag besloten NEVIgaat schrijven, zo verwoordt ze haar niet geringe verwach-en Mercuri International de handen ineen te slaan. De orga- tingen over de Ronde Tafel. U zit vandaag om tafel met ge-nisaties vertegenwoordigen twee werelden die ieder opgeslo- sprekspartners die normaal gesproken aan de andere kant vanten zitten in hun eigen systeem en cultuur. John Weinstockde tafel zitten. Dat is nodig, want we hebben gemerkt dat we(NEVI) en Jacqueline de Block (Mercuri) namen als team de or- op de facilitaire markt steeds verder van elkaar verwijderd ra-ganisatie voor hun rekening van een evenement waarin zowelken, vooral door de strijd om rendement. Deze avond, zo zegtde inkopende als de verkopende kant in de facilitaire markt ze, moet een aanzet zijn om te komen tot een maatschappelijkelkaar zouden ontmoeten. Deze eerste Maatschappelijkverantwoorde samenwerking. Een constructieve dialoog.

2. John Weinstock refereert ook nog even aan het onlangs ver- naast voorzitter van FMN ook directeur van Skenn B.V., houdtschenen advies van Actal waarin stond dat duurzame inkoopeen pleidooi voor meer verantwoord marktgedrag in de Ne-door de overheid te duur zou zijn. NEVI neemt daar afstandderlandse facilitaire markt. Facilitair contracteren is bij langevan, zo stelde hij. Duurzaamheid is veel complexer dan men na nog niet maatschappelijk verantwoord, zo stelt hij. Hijdenkt. Het is veel meer dan alleen het vastleggen van zaken in schetst de waarde van de facilitaire markt, die in Nederlandregeltjes, maar een megaverandering. Hij haalt ter illustratieeen belangrijke economische speler is. Met 62,8 miljard euroeen overgangsmodel van Jean-Paul Close (voorzitter van het (inclusief vastgoedlasten), wat overeenkomt met 13 procentpubliek-private samenwerkingsverband De Stad van Morgen) van het BNP, is de facilitaire markt in Nederland zelfs sterkeraan dat betrekking heeft op de overgang van een niet-duur- vertegenwoordigd dan in de rest van Europa. Ledder: Gezienzame naar een duurzame situatie. Hierin draait het om ener-de positie in Nederland is er maar erg weinig waardering. Faci-zijds de moraliteit als beslissende factor bij het toevoegen van litaire dienstverlening wordt als vanzelfsprekend beschouwd.waarde aan de klant, omgeving, aarde en eigen organisatie. Als het huishouden, maar dan iets groter en complexer. EenAan de andere kant de complexiteit die hiermee gemoeid commodity. Wanneer men kijkt naar de marktsituatie, dangaat. De supply chains en de daarbij behorende leveranciersis er volgens Ledder sprake van een verdringingsmarkt waarinzul je transparant en inzichtelijk moeten maken voor jezelf en inkoop dominant is.omgeving. Hierdoor ontstaat er nieuw inzicht wat kan leidentot interne of externe chaos en conflicten. Een extreem voor-beeld hiervan hebben we gezien tijdens de staking van vorigjaar onder schoonmakers. De weg naar een duurzame situatieraakt dus je hele organisatie en dus ook je businessmodel. Wilje dit afstemmen, dan vraagt dat om de juiste inzicht en dia-loog. Uit cijfers van Twijnstra Gudde is de facilitaire markt deafgelopen twee jaar gekrompen terwijl het aanbod is geste-gen. Ook voor 2010/2011 is het beeld helaas niet beter. Alleingredinten om niet te willen veranderen zijn aanwezig. Ie-dereen wil meer voor minder doen.Sprekers Wim Ledder Knelpunten zijn, zo zegt Ledder, de dominantie van de prijsge- dreven inkoop, maar ook een aantal andere zaken. Hij noemt daarbij de korte doorlooptijden van contracten, waardoor er weinig oog is voor investeringen in kwaliteit, maar ook het gegeven dat het meetbare het aflegt tegen de zo relevante zachte factoren. Ook twee knelpunten zijn het verlies van fa- cilitaire deskundigheid bij de opdrachtgever en de door de economische omstandigheden gedreven marktwerking. Hier worden kansen gemist, zegt de FMN-voorman. De facilitaire markt biedt bij uitstek de kans om vorm te geven aan intenties om de zwakkeren in de samenleving te laten integreren, zoJacques Reijniersnoemt hij een voorbeeld. Maar het is meer dan dat alleen. Het vinden van een goede balans tussen partnerschap en markt-Gastsprekers Jacques Reijniers (NEVI-hoogleraar Inkoopma-gedrag straalt duurzame professionaliteit uit. Ook is er de mo-nagement aan de Nyenrode Business University) en Wim gelijkheid om branchebreed initiatieven te ondersteunen alsLedder (voorzitter Facilitair Management Nederland) leggen de code in de schoonmaak- en glazenwassersbranche te vol-na dit welkomstwoord de aandacht op de sector en de kan- gen, zoals genitieerd door brancheorganisatie OSB, zo houdtsen die maatschappelijk facilitair contracteren biedt. Ledder, hij zijn gehoor voor. 3. Spanningeen moderator. Echter, de organisatie geeft een richting aan.NEVI-hoogleraar Jacques Reijniers vindt vooral dat de markt Dus het gaat erom hoe inkopers en verkopers worden aange-zelf actie moet ondernemen, wil er daadwerkelijk iets veran-stuurd.deren. Als we afhankelijk zijn van de mensen in de politiek,dan maak ik me zorgen. Ook merkt hij een groot verschil tus- Een aanbeveling die deze groep geeft, is dat de inkoper en ver-sen theorie en praktijk wanneer het gaat om gebezigd beleid.koper beide tot overeenstemming moeten komen en vervol-Het in praktijk brengen van duurzaam beleid ligt vaak lastig.gens binnen de eigen organisatie verder zien wat men moetIk stel vast dat het gat tussen bestuurder en de operationele doen om dat te bereiken. Organisaties blijven zeggen: Alslaag erg groot is. Organisaties zijn dikwijls nog helemaal niethet maar niet duurder wordt, of We moeten het rendementingericht op duurzaamheid. Wat ik zie, is dat we 21e eeuwsewel kunnen blijven halen. De inkoper blijft kostenbespaarder.doelstellingen willen behalen met een 20e eeuwse organisa-Momenteel laat men de kwaliteit bewust naar beneden gaantie. Wie is bijvoorbeeld in de lead? De inkoper? Nee, want de en beknibbelen we op het aantal uren om kosten te bespa-facilitity manager heeft het budget en kent de consequentiesren. Een andere groep geeft ook een aanbeveling op dit vlak.van beleidsdoelstellingen. Toch staat de inkoper in de schijn-We moeten criteria vaststellen en daarop beoordelen in dezewerpers, want in de praktijk wordt deze aangestuurd om te branche. Verkopers zouden niet overal maar op moeten in-besparen. Juist hier zou de facilitaire manager op moeten schrijven om hun marktvolume te verhogen. Aan de anderestaan om te stimuleren op duurzaamheid.kant: tarieven van 13,75 euro, daar moet je als inkoper ookniet intrappen.De markt is niet ingericht op innovatie, zo signaleert hij nogeen knelpunt. Je moet de leverancier de kans geven om de Economiebeste te zijn. Ik zie te vaak dat er een bestek wordt geschre-Ging de eerste stelling nog over de professionaliteit in het vak,ven op basis van oude kennis en ervaringen. Dat nodigt niet de tweede stelling legde de focus op de omgeving waarin in-uit tot innovatieve ideen bij leveranciers. In het strategische en verkopers moeten opereren. De huidige economische si-proces en bij het opstellen van specificaties ligt, zeker voortuatie zorgt ervoor dat er geen ruimte is voor maatschappelijkoverheidsbedrijven, een enorme kans om de markt te betrek-facilitair contracteren, zo luidde deze. Bullshit, is het spon-ken bij duurzaam facilitair contracteren. Van commodity naartane antwoord dat van n van de tafels komt. Wij zijn hetsamen innoveren, of van inkoop naar co-creatie, zo noemt hijhier niet mee eens. Als je gelooft in het kortetermijndenken,het. De vraag is, hoeveel tijd willen we hierin investeren? Watdan klopt dit misschien, maar dat denken levert uiteindelijkwe zien bij commodities is dat inkopers er het liefst zo minniets op. Het gaat juist om strategische keuzes op de langemogelijk tijd in willen stoppen. Dat levert spanning op. termijn. Dit blijkt een breed gedeeld sentiment te zijn. Wantook andere groepen zijn het volledig oneens met de stelling.Ronde tafelsPrijsvechters maken misbruik van de economische situatie,Met deze twee presentaties kon het niet anders zijn of de maar daar redden ze het niet mee. Waarmee wel? Partner-deelnemers aan de ronde tafels (waaronder veel hoofden fa-ship en langetermijndenken. Een van de tafels boog zich nogcilitair inkoop, categoriemanagers, directieleden van facilitaire even over het kostenplaatje van een strategische keuze voordienstverleners en operationele managers) moesten wel opMFC. Kost het meer geld? Daar kwamen we niet helemaalscherp staan voor enkele constructieve gesprekken. Voor deuit, maar het dwingt wel tot innovatief en creatief denken.ronde tafelsessies hanteerden NEVI en Mercuri vier stellingenrond maatschappelijk facilitair contracteren. In kleine groepen