Maasbach Conferentie 2014

8
22 - 26 OKTOBER 2014 WWW.MAASBACH.NL PROGRAMMA SEMINAR ONDERWERPEN INTERNATIONALE GASTEN POiNT! CONNECT THE BLESSING SINGERS #MAASBACHCONF #HAPPYTBF #MAASBACH

description

Van 22 - 26 oktober. Investeer in uw geestelijk leven en maak plannen om deze conferenties bij te wonen. Bereid u alvast voor en laten we verwachten dat God iets bijzonders zal doen.

Transcript of Maasbach Conferentie 2014

Page 1: Maasbach Conferentie 2014

22 - 26 OKTOBER 2014

W W W . M A A S B A C H . N L

P R O G R A M M A

S E M I N A R O N D E R W E R P E N

I N T E R N A T I O N A L E G A S T E N

P O i N T ! C O N N E C T

T H E B L E S S I N G S I N G E R S

#MAASBACHCONF #HAPPYTBF #MAASBACH

Page 2: Maasbach Conferentie 2014

De jaarlijkse conferentie 5 Dagen met David Maasbach & Friends is altijd een ware bele-venis. God beweegt met Zijn Geest en doet bijzondere dingen. Velen hebben een woord en aanraking van God ontvangen, waar zij soms jaren naar verlangd en voor gebeden hebben. Anderen zijn eindelijk verlost van een juk dat zwaar op hen drukte. Sommigen die God al lang dienden, hebben een herleving en opwekking in hun geloof ontvangen. Levens zijn zichtbaar veranderd, omdat keuzes onvermijdelijk waren. Hij heeft genezen en visie gegeven. Het is altijd zeer goed in Gods tegenwoordigheid!

Overdag zullen we opbouwende en bemoedigende seminars hebben van gezalfde binnen- en buitenlandse sprekers. ’s Avonds hebben we speciale opwekkingsdiensten, met levensveranderende boodschappen van John T.L. Maasbach en geweldige muziek en worship van Maasbach Worship. Iedere avond kan DE avond zijn die de Here heeft uitgekozen om een nieuw werk in uw leven te doen!

Als u niet komt, zult u echt iets missen wat niet terugkomt. Het is een tijd om te horen en te ontvangen van God de Vader, Jezus de Zoon, en de Heilige Geest. Wees erbij en mis niet wat God voor u heeft!

Maasbach ConferentieInvesteer in uw geestelijk leven en maak plannen om

deze conferenties bij te wonen. Bereid u alvast voor en

laten we verwachten dat God iets bijzonders zal doen.

Page 3: Maasbach Conferentie 2014

WeekoverzichtWoensdag 22 oktober 09.40 - 10.00 uur Worship10.00 - 17.00 uur Seminars19.30 - 20.00 uur Gebedstijd20.00 - 22.00 uur Opwekkingsdienst

Donderdag 23 oktober 09.40 - 10.00 uur Worship10.00 - 17.00 uur Seminars19.30 - 20.00 uur Gebedstijd20.00 - 22.00 uur Opwekkingsdienst

Vrijdag 24 oktober09.40 - 10.00 uur Worship10.00 - 17.00 uur Seminars19.30 - 20.00 uur Gebedstijd20.00 - 22.00 uur Opwekkingsdienst

Zaterdag 25 oktober09.40 - 10.00 uur Worship10.00 - 14.50 uur Seminars15.00 - 17.00 uur Vrouwen seminar15.00 - 17.00 uur Mannen seminar15.00 - 17.00 uur Jeugd seminar19.00 - 21.00 uur POiNT! Connect (jeugd)

Zondag 26 oktober15.00 - 17.00 uur Slotdienst met The Blessing Singers

HANDIGE INFORMATIEOPENBAAR VERVOER RR 2: halte ‘De La Reyweg’ Tram 12: halte ‘Loosduinseweg’ RR4: halte ‘De La Reyweg’

PARKEREN Betaald parkeren is van maandag t/m zondag van 18.00 uur tot 00.00 uur. TIP: vraag parkmobile, ANWB of yellowbrick parkeerkaart aan.

ETEN & DRINKEN U kunt in de lunchpauze van 13.00 – 14.00 uur diverse broodjes kopen. Hier kunt u zich ook aanme-lden voor een diner om 17.30 uur.In de plaza is The Blessing Café met speciale koffies, thee, heerlijk gebak en andere lekkere traktaties.

HOTELS In de omgeving zijn verschillende hotels die u kunt boeken.

De entree is gratis & registratie is niet nodig. Voor de onkosten stellen we u in de gelegenheid om een speciaal offer te geven.

Tijdens de gebedstijd doen we voorbede voor de wereld in nood, maar ook voor u persoonlijk.

Page 4: Maasbach Conferentie 2014

Sem

inar

ond

erw

erpe

n

Wo

ensd

ag 2

2 o

kto

ber

1

0.00

- 1

0.50

uur

A

bed

neg

o M

war

and

u

Func

tie, p

laat

s en

no

od

zaak

van

een

wap

end

rag

er

Kap

el

1

1.00

- 1

1.50

uur

M

athe

w V

arg

hese

W

apen

dra

ger

s in

het

Oud

e Te

stam

ent

K

apel

1

2.10

- 1

3.00

uur

G

eorg

e C

hack

o

Wap

end

rag

ers

in h

et N

ieuw

e Te

stam

ent

Kap

el

1

4.00

- 1

7.00

uur

Fr

ank

Ab

ram

Ein

dtij

d

Kap

el

1

4.00

- 1

4.50

uur

St

eve

Mey

e D

e ee

r o

m e

en w

apen

dra

ger

te

zijn

Pa

viljo

en

1

5.00

- 1

5.50

uur

Fr

ed R

od

rigue

z E

enhe

id m

et je

leid

er–k

wal

ifica

ties

van

een

wap

end

rag

er

Pavi

ljoen

1

6.10

- 1

7.00

uur

G

onn

y M

aasb

ach

Het

har

t en

de

gee

st v

an e

en w

apen

dra

ger

Pavi

ljoen

Do

nder

dag

23 o

kto

ber

1

0.00

- 1

0.50

uur

Fr

ed R

od

rigue

z W

aar

dro

men

geb

ore

n w

ord

en

K

apel

1

1.00

- 1

1.50

uur

M

orr

is M

war

and

u H

oe

dro

men

real

iteit

wo

rden

Kap

el

1

2.10

- 1

3.00

uur

St

eve

Mey

e H

oe

gel

oo

f het

har

t ka

n ve

rvul

len

K

apel

1

4.00

- 1

7.00

uur

Fr

ank

Ab

ram

Ein

dtij

d

Kap

el

1

4.00

- 1

4.50

uur

G

eorg

e C

hack

o

De

krac

ht v

an e

en h

alf u

ur

Pa

viljo

en

1

5.00

- 1

5.50

uur

G

ero

ge

John

‘Ik

maa

k al

les

nieu

w’

Pavi

ljoen

1

6.10

- 1

7.00

uur

G

onn

y M

aasb

ach

Go

ds

hand

wer

k, d

at z

ijn w

ij

Pavi

ljoen

Vri

jdag

24 o

kto

ber

1

0.00

- 1

0.50

uur

G

eorg

e Jo

hn

Je g

ebro

ken

wer

eld

her

bo

uwen

Kap

el

1

1.00

- 1

1.50

uur

G

onn

y M

aasb

ach

Hem

else

ho

op

om

arm

en

K

apel

1

2.10

- 1

3.00

uur

St

eve

Mey

e G

ehei

men

vo

or

een

die

per

e lie

fde

Kap

el

1

4.00

- 1

7.00

uur

Fr

ank

Ab

ram

Ein

dtij

d

Kap

el

1

4.00

- 1

4.50

uur

G

eorg

e C

hack

o

Een

effe

ctie

ve m

ense

nhel

per

wo

rden

Pa

viljo

en

1

5.00

- 1

5.50

uur

Fr

ed R

od

rigue

z R

egel

s, re

latie

s en

resp

ect

Pavi

ljoen

1

6.10

- 1

7.00

uur

M

orr

is M

war

and

u N

oo

it al

leen

Pavi

ljoen

Zat

erd

ag 2

5 o

kto

ber

1

0.00

- 1

0.50

uur

G

eorg

e C

hack

o

Ho

e sp

reek

ik t

ot

ong

elo

vig

en o

ver

Jezu

s?

K

apel

1

1.00

- 1

1.50

uur

Fr

ed R

od

rigue

z G

evul

d, g

evo

ed e

n g

evo

rmd

do

or

de

Hei

lige

Gee

st

Kap

el

1

2.10

- 1

3.00

uur

G

onn

y M

aasb

ach

Gee

stel

ijk la

nd in

bez

it ne

men

vo

or

het

Ko

nink

rijk

K

apel

1

4.00

- 1

4.50

uur

St

eve

Mey

e G

rijp

het

, mo

tivee

r he

t, h

oud

het

vas

t

Kap

el

1

5.00

- 1

7.00

uur

Vr

ouw

en s

emin

ar m

et R

egin

a &

Go

del

ief

K

apel

1

5.00

- 1

7.00

uur

M

anne

n se

min

ar m

et D

avid

& J

ohn

T.L

.

Pavi

ljoen

1

5.00

- 1

7.00

uur

Je

ugd

sem

inar

met

Fra

nk A

bra

m

Cap

itol f

oye

r

Fran

k Ab

ram

spr

eekt

van

woe

nsda

g t/

m

vrijd

ag v

an 1

4.00

- 17

.00

uur o

ver B

loed

m

anen

& d

e 7

fees

ten

van

de e

indt

ijd.

Page 5: Maasbach Conferentie 2014

Wo

ensd

ag 2

2 o

kto

ber

1

0.00

- 1

0.50

uur

A

bed

neg

o M

war

and

u

Func

tie, p

laat

s en

no

od

zaak

van

een

wap

end

rag

er

Kap

el

1

1.00

- 1

1.50

uur

M

athe

w V

arg

hese

W

apen

dra

ger

s in

het

Oud

e Te

stam

ent

K

apel

1

2.10

- 1

3.00

uur

G

eorg

e C

hack

o

Wap

end

rag

ers

in h

et N

ieuw

e Te

stam

ent

Kap

el

1

4.00

- 1

7.00

uur

Fr

ank

Ab

ram

Ein

dtij

d

Kap

el

1

4.00

- 1

4.50

uur

St

eve

Mey

e D

e ee

r o

m e

en w

apen

dra

ger

te

zijn

Pa

viljo

en

1

5.00

- 1

5.50

uur

Fr

ed R

od

rigue

z E

enhe

id m

et je

leid

er–k

wal

ifica

ties

van

een

wap

end

rag

er

Pavi

ljoen

1

6.10

- 1

7.00

uur

G

onn

y M

aasb

ach

Het

har

t en

de

gee

st v

an e

en w

apen

dra

ger

Pavi

ljoen

Do

nder

dag

23 o

kto

ber

1

0.00

- 1

0.50

uur

Fr

ed R

od

rigue

z W

aar

dro

men

geb

ore

n w

ord

en

K

apel

1

1.00

- 1

1.50

uur

M

orr

is M

war

and

u H

oe

dro

men

real

iteit

wo

rden

Kap

el

1

2.10

- 1

3.00

uur

St

eve

Mey

e H

oe

gel

oo

f het

har

t ka

n ve

rvul

len

K

apel

1

4.00

- 1

7.00

uur

Fr

ank

Ab

ram

Ein

dtij

d

Kap

el

1

4.00

- 1

4.50

uur

G

eorg

e C

hack

o

De

krac

ht v

an e

en h

alf u

ur

Pa

viljo

en

1

5.00

- 1

5.50

uur

G

ero

ge

John

‘Ik

maa

k al

les

nieu

w’

Pavi

ljoen

1

6.10

- 1

7.00

uur

G

onn

y M

aasb

ach

Go

ds

hand

wer

k, d

at z

ijn w

ij

Pavi

ljoen

Vri

jdag

24 o

kto

ber

1

0.00

- 1

0.50

uur

G

eorg

e Jo

hn

Je g

ebro

ken

wer

eld

her

bo

uwen

Kap

el

1

1.00

- 1

1.50

uur

G

onn

y M

aasb

ach

Hem

else

ho

op

om

arm

en

K

apel

1

2.10

- 1

3.00

uur

St

eve

Mey

e G

ehei

men

vo

or

een

die

per

e lie

fde

Kap

el

1

4.00

- 1

7.00

uur

Fr

ank

Ab

ram

Ein

dtij

d

Kap

el

1

4.00

- 1

4.50

uur

G

eorg

e C

hack

o

Een

effe

ctie

ve m

ense

nhel

per

wo

rden

Pa

viljo

en

1

5.00

- 1

5.50

uur

Fr

ed R

od

rigue

z R

egel

s, re

latie

s en

resp

ect

Pavi

ljoen

1

6.10

- 1

7.00

uur

M

orr

is M

war

and

u N

oo

it al

leen

Pavi

ljoen

Zat

erd

ag 2

5 o

kto

ber

1

0.00

- 1

0.50

uur

G

eorg

e C

hack

o

Ho

e sp

reek

ik t

ot

ong

elo

vig

en o

ver

Jezu

s?

K

apel

1

1.00

- 1

1.50

uur

Fr

ed R

od

rigue

z G

evul

d, g

evo

ed e

n g

evo

rmd

do

or

de

Hei

lige

Gee

st

Kap

el

1

2.10

- 1

3.00

uur

G

onn

y M

aasb

ach

Gee

stel

ijk la

nd in

bez

it ne

men

vo

or

het

Ko

nink

rijk

K

apel

1

4.00

- 1

4.50

uur

St

eve

Mey

e G

rijp

het

, mo

tivee

r he

t, h

oud

het

vas

t

Kap

el

1

5.00

- 1

7.00

uur

Vr

ouw

en s

emin

ar m

et R

egin

a &

Go

del

ief

K

apel

1

5.00

- 1

7.00

uur

M

anne

n se

min

ar m

et D

avid

& J

ohn

T.L

.

Pavi

ljoen

1

5.00

- 1

7.00

uur

Je

ugd

sem

inar

met

Fra

nk A

bra

m

Cap

itol f

oye

r

Page 6: Maasbach Conferentie 2014

Kom en neem al je vrienden en vriendinnen mee tijdens

deze dagen en beleef het bijzondere avontuur ‘Op Reis’.

Met zingen, spelen, knutselen, Bijbelverhalen en met

veel verrassende ontmoetingen. We zien naar jullie uit!

Page 7: Maasbach Conferentie 2014
Page 8: Maasbach Conferentie 2014

Z AT E R D A G 2 5 O K T O B E R | 1 4 . 0 0 - 1 7 . 0 0 U U R

Z AT E R D A G 2 5 O K T O B E R | 1 4 . 0 0 - 1 7 . 0 0 U U R

MenDavid & John T.L. Maasbach & Steve Meye

Regina & Godelief Maasbach

Z AT E R D A G 2 5 O K T O B E R | 1 4 . 0 0 - 1 7 . 0 0 U U R

Frank Abram