MAART 2010

download MAART 2010

of 20

 • date post

  29-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

MAART 2010

Transcript of MAART 2010

 • Gratis opleidinG: ik heb het me noG Geen moment beklaaGd.taalcursus specifieke sectorsoftware syndicale premie

  maGaZine voor wie werkt in de vastgoedsector

  dri

  ema

  an

  del

  ijks

  - jr

  g. 1

  - n

  r. 3

  - m

  aa

  rt 2

  010

 • Paritair Comit 323

  voor het beheer van gebouwen, de vastgoed makelaars en de dienstboden

  Het overlegorgaan met werkgeversorganisaties en vakbonden

  Voor vastgoedmakelaars en hun personeel

  vastgoedbeheerders en hun personeel huisbewaarders en onderhoudspersoneel in flatgebouwen

  dienstboden

  een meer gedetailleerde omschrijving is te vinden op

  www.werk.belgie.be

  Crisismaatregelen

  tijdelijke steun- en begeleidingsmaatregelen

  bij herstructureringen

  Voordelen eindejaarspremie arbeiders

  syndicale premie brugpensioen outplacement

  2de pensioenpijler

  Sociaal Fonds

  323opgericht door het paritair comit 323

  Gratisopleiding

  eigen aanbod aan opleidingen vergoeding bij extern aanbod

  opleidingsprogrammas-op-maat incompanytrainingen

 • 16Opeethyptoheekmag (nog) niet

  edito

  Extra pensioen1,1 miljoen Belgen hebben ondertussen ecocheques gekregen, goed voor zon 110 miljoen euro. Worden daar spaarlampen en groene producten mee gekocht? Nauwelijks, zo blijkt. Minder dan 10 procent heeft de cheques tot nog toe gebruikt. Te zien aan dat enthousiasme namen we voor onze sector een betere beslissing. Geen ecocheques. De som hebben we netjes geparkeerd in een pensioenfonds, waarvan alle werknemers

  op hun einde van hun carrire kunnen genieten.Ook de werkgevers zijn trouwens niet onverdeeld gelukkig met de ecocheques. Voor werkgevers met slechts enkele medewerkers lopen

  de vaste kosten hoger op dan het voordeel dat de werknemer er zich mee doetDaarom werd in het paritair comit afgesproken dat we het geld nuttiger zouden aanwenden: als de eerste kapitaalinjectie voor een sectoraal pensioen, een extra som die uitgekeerd wordt wanneer u op rust gaat. Dat is een goede zaak voor elk van ons en voor de sector in zijn geheel die zich met het aanbieden van een extralegaal pensioen een aantrekkelijke, moderne werkgever toont.

  Jan Jassogne, voorzitter

  Geen ecocheques, dat was een goede beslissing. De oprichting van een pensioenfonds eveneens.

  inhoud

  Ervaringtelt mee

  05Ideenbusvragen welkom

  02

  Nieuwe startna opleiding

  09

  SOCIAAL FONDS 1

  09Complex Belgi

  ontrafeld

  is het magazine van het Sociaal Fonds 323, Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent - tel 09 371 41 37 - www.sf323.be V.U.: Jan Jassogne - Redactie & Realisatie: f-twee, www.f-twee.be

 • 2 SOCIAAL FONDS

  Europa wil een gelijke behande-ling van alle werknemers. Zo is het verboden om in arbeidsver-houdingen op basis van leeftijd te discrimineren.Kurt Marysse (ACLVB): De richtlijn maakt een onderscheid tussen directe en indirecte leeftijdsdis-criminatie. Directe discriminatie, dat is iemand beter betalen alleen omdat hij ouder is, zoals wanneer men gebruik maakt van leeftijds-baremas. Bij indirecte discrimina-tie gebeurt hetzelfde, maar dan op basis van een criterium dat onrechtstreeks met de leeftijd verbonden is, zoals de ancinniteit. Directe discriminatie is altijd taboe. Bij indirecte discriminatie blijven uitzonderingen mogelijk. Mensen geleidelijk meer betalen op basis van ancinniteit mag, maar de werkgever moet het objectief en redelijk kunnen rechtvaardigen.

  BeroepservaringToen Belgi de Europese richtlijn wilde omzetten in een nationale wet, bleek dat ruim 25 sectoren

  Mensen betalen puur op basis van hun leeftijd is een vorm van discriminatie, vindt Europa. Daarom moesten alle EUlanden komaf maken met de leeftijdsbaremas. In onze sector (paritair comit 323) is het intussen zo ver: het criterium leeftijd werd vervangen door het criterium ervaring. Wordt er aan uw wedde geknabbeld? Nee, dat niet.

 • keNNIS mAkeN 3

  ErvarINGsBarEmas

  met caos werkten waarin leeftijds-baremas opgenomen stonden. Die moesten overal weg. In PC 323 zijn de onderhandelingen daar-over afgerond met de onderteke-ning van een cao op 15 december 2009. De belangrijkste nieuwig-heid is dat het criterium leeftijd plaatsmaakt voor ervaring. In de praktijk maakt dat niet veel uit: het woord verandert, de inhoud nau-welijks of niet. Kurt Marysse: Wie sinds 1 januari 2010 als bediende in dienst gaat, krijgt een minimum-maandloon dat gebaseerd is op een van de vier functieklassen n op het aantal jaren beroepserva-ring. Daarbij horen ook je vroe-gere prestaties als loontrekkende, zelfstandige of statutair bediende, ook in een andere sector. Tellen ook mee als effectieve beroeps-prestaties: bepaalde niet-gewerkte periodes wegens ziekte, arbeids-ongeval, tijdskrediet, moeder-schaps- en borstvoedingsverlof en tot op zekere hoogte verschillende vormen van uitkeringsgerechtigde werkloosheid.

  CompensatieWat gebeurt er wanneer je als bediende al in dienst was voor 1 januari 2010?Kurt Marysse: Dan wordt er op 1 januari een fictieve beroepser-varing vastgelegd. In het nieuwe beroepservaringsbarema stemt dit overeen met het loon dat van toepassing was op 31 december 2009.Voor de goede verstaander: hier verandert er niets. Hetzelfde geldt voor de arbeiders, concirges en dienstboden die al in dienst waren: indien het nieuwe barema nadeliger uitdraait, behouden zij hun oude barema. Wat de nieuw-komers onder de arbeiders, con-cirges en dienstboden betreft: hun loon wordt eveneens vastge-legd in functie van de ervaring. In deze categorie is het groeitraject om tot het hoogste barema te komen beperkt tot 12 maanden. Als compensatie tellen hier, in tegenstelling tot de bedienden, lle niet-gewerkte periodes als effectieve beroepsprestaties.

  Een kwestie van ervaring

  Uw leeftijd telt niet meer

  WIE Is WIE

  Net als de andere paritaire comits zitten in PC 323 verte-genwoordigers van zowel de werkgeversorganisaties (CSA, AES, CIB, UIB en NFEB) als van de werknemersorganisaties (ACV, ABVV en ACLVB). In de onderhandelingen over nieuwe collectieve arbeidsovereenkom-sten voor PC 323 vertegen-woordigt Kurt Marysse ACLVB.

  mEEr INfO:Surf naar www.sf323.be en klik onder paritair comit eerst op CAOs en dan op baremas. Hier vind je de officile tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009.

 • 4 SOCIAAL FONDS

  1.482 omslagenmet daarin de formulieren voor de eindejaarspremie werden gefrankeerd teruggestuurd, ook al kon u gebruikmaken van een omslag port betaald door bestemmeling. Kleef echter liefst geen bijkomende postzegel: dit kost u onnodig geld en zorgt bovendien voor vertraging bij de bezorging.

  de expert over De drie pensioenpijlers Het pensioen in Belgi steunt vandaag op drie pijlers. De eerste pijler is het wettelijk pensioen waarbij men elke maand een pensioensom ontvangt van de Rijksdienst voor Pensioenen.De tweede pijler is het aanvullend pensioen dat per bedrijf of bedrijfstak wordt geregeld. Hoe zit dat precies in elkaar? We vroegen het aan Lieven Lampo, cordinator van het pensioenfonds voor de voedingsindustrie. Daar ging het sectoraal pensioenplan al van start in 2004. De werkgevers betalen via de RSZ een bijdrage aan het Sociaal Fonds. Het Sociaal Fonds stort dit door aan een verzekeraar. De verzekeraar belegt deze gelden op een veilige manier en keert aan elke werknemer op zijn of haar pensioenleeftijd het gespaarde geld uit,

  samen met de interest.Tenslotte is er nog de derde pijler: de individuele pensioenverzekering die men zelf afsluit. Men draagt dan elke maand of elk jaar een som af aan een verzekeraar en bij

  de pensioenleeftijd keert die de gespaarde som uit. Op de betaalde bijdragen geniet je een belastingsvermindering.Deze drie pijlers zou een gepensioneerde voldoende inkomsten moeten geven. Lieven Lampo: Enkel het wettelijk pensioen volstaat voor veel mensen niet meer. Als je weet dat het gemiddeld brutopensioen 925 euro per maand bedraagt en de gemiddelde kostprijs voor een rusthuis ongeveer 1.285 euro per maand, is een aanvullend pensioen gewoon een noodzaak.

  Bij je pensioen krijg je de gespaarde som, samen met de interest.

  kor

  t syndicale premieattest sturennaar uw vakbond

  Alle werknemers kregen onlangs een tewerk-stellingsattest in de bus. De werknemers die aangesloten zijn bij n van de drie erkende vakbonden (ABVV, ACLVB en ACV) moeten dit attest aan hun vakbond bezorgen. Die geeft dan een deel van het reeds betaalde lidgeld terug. Het exacte bedrag waarop u recht hebt, staat vermeld op het attest.

  Info www.sf323.be > syndicale premiepremies@sf323.be

  volgend jaartot 96 euro

  Goed nieuws voor werknemers die aangeslo-ten zijn bij een vakbond: sinds dit jaar heeft u recht op een syndicale premie van 18 euro per gewerkt kwartaal, dus maximum 72 euro. Vol-gend jaar wordt dit bedrag opgetrokken naar 24 euro, met een maximum van 96 euro.

  Info www.sf323.be > syndicale premiepremies@sf323.be

 • kORT 5

  magazinemilieuvriendelijk

  Is dit magazine gemaakt van ge-recycleerd papier, vroeg een le-zer? Neen, want we zorgen voor het milieu Om tot een gerecy-cleerd papier voor magazines te komen, is een chemisch proces nodig dat zwaarvervuilende afvalstoffen achterlaat. Daarom kiezen we voor nieuw papier, gemaakt uit hout dat afkomstig is van boomvelden. Deze bomen worden speciaal gekweekt voor de papierproductie en na het rooien onmiddellijk vervangen door nieuwe, jongere exempla-ren. Het papier draagt dan ook het FSC-label, dat verantwoord bosbeheer garandeert.

  Outplacement lightWordt u ontslagen? Dan heeft u recht op begeleiding in uw zoek-tocht naar een nieuwe job. Bent u ouder dan 45 jaar, werkte u minstens 18 uur per week en be