Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos...

of 27 /27
Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten in Dordrecht en omstreken. Schakel jaargang 43. nr. 6

Transcript of Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos...

Page 1: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten in Dordrecht enomstreken.

Schakel jaargang 43. nr. 6

Page 2: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Adressen Remonstrantse gemeente

Kerk Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrechtkoster: fam. Van Bennekom-Kloktel: 078-6138835e-mail: [email protected]

Predikant Ds. J.F. Klijnsmatel: 015-2855307, e-mail: [email protected]

Voorzitter mw. D.J. van de Lagemaat, tel: 078-6226256e-mail: [email protected]

Secretaris mw. H. Louman-Verhoeven, tel: 078-6177033 e-mail [email protected]

Penning-meester

W.J. Louwaars, tel: 078-8443693e-mail: [email protected]

Leden mw. G.G.H. van Eck-Smid, tel: [email protected]. Y.W.H.E Peters (tevens cantrix) tel: 06-51940413e-mail: [email protected]

Organist mw. G.M. den Hartog tel: 06-51980813e-mail: [email protected]

Bank Remonstrantse gemeente Dordrecht, IBAN NL50RABO0115369791Website www.remonstranten.org/dordrecht

2

Page 3: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Geroepen om te leven

Met dit jaarthema van de broederschap zijn wij in onze gemeente aan het werkgeweest. Op verschillende plaatsen en tijden is een stap gezet op de weg vangerechtigheid en van vrede. Zelf heb ik er maar een klein stukje vanmeegekregen. Het merendeel van het afgelopen seizoen ben ik vooral beziggeweest met overleven. Tot op heden is me dat gelukkig goed gelukt. De troosten steun die ik daarbij heb ondervonden van familie, vrienden, vriendinnen,zusters, broeders en andere dierbaren hebben daar een belangrijke bijdrage aangeleverd. Wat dat betreft kijk ik dankbaar terug op dit heftige jaar. Hetbevestigt voor mij dat de keuzes die je in een leven maakt wel zelf doet, maardat je deze niet alleen hoeft te doen.

Nu is de heftigheid van mijn ziekte achter de rug. Daarmee dringt (op eenandere manier dan voorheen) het besef door dat het niet vanzelfsprekend isdat er gewoon weer een volgende morgen is. Waar ik in het verledengekoesterde wensen uitstelde tot een geschikter moment, ben ik nu meergeneigd hier niet te lang mee te wachten.

Zo heb ik inmiddels 40 jaar het verlangen iets in het buitenland te doen aan devredesgedachte. Eerst als verpleegkundige in het ziekenhuis van AlbertSchweitzer. Daarna wandelen met Manthuk Patel die (geïnspireerd doorMahatma Gandhi) voettochten organiseerde naar o.a. Auschwitz en Bosnië..

Ze zijn bij een droom gebleven.

Vanaf 2005 hoorde ik steeds vaker de berichten over de werkzaamheden van deChristian Peacemaking Teams. Vanuit de vraag: Wat zou er gebeuren alschristenen zich op de zelfde manier zouden inzetten voor de vrede, zoals desoldaten dat doen voor oorlog, kreeg de traditie van geweldloosheid voor mijeen actueel gezichtspunt. In datzelfde jaar heb ik mijn opleiding aan het

3

Page 4: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

seminarium afgerond en ben aan het werk gegaan in Rotterdam. Bepakt enbeladen met de (vredes)theologische kennis, die nodig is voor het uitoefenenvan het mooie vak van predikant, heb ik de afgelopen jaren vooral veelgesproken over vrede. Of om de lieve vrede te behouden juist gezwegen. Dit integenstelling tot het doopsgezinde mantra: dopen wat mondig is,spreken dat bondig is,vrij in het christelijk geloven,daden gaan woorden te boven.

Geïnspireerd door de verhalen van werkers die voor een korte tijd met eendelegatie van het CPT naar gebieden zijn gegaan waar mensen wordenonderdrukt, heb ik al enige jaren het verlangen hier aan deel te nemen. Tot nutoe zijn er voldoende argumenten geweest deze wens naar voren te schuiven.

Maar met de wake-up call die mijn ziekte gebracht heeft heb ik besloten testoppen met schuiven.

Gevoed en gesterkt door 1 Koningen 19:7 Sta op en eet wat, anders is de reiste zwaar voor je ga ik komend november na 33 jaar terug naar Israël. Een plekdie mij aan het hart gaat. Het land waar ik de beslissing heb genomen om doorde doop opgenomen te willen zijn in onze broederschap. Twee weken ga ik metandere leden van het CPT naar Palestina. Een pelgrimage om in een teamwerkzaam te zijn voor mensen die duidelijk zichtbaar onderdrukt worden.

Voor mij een keuze om niet langer alleen over vrede te praten of te zwijgenmaar iets van vrede te doen! Met de aanmelding is de eerste stap reeds gezet.Vanuit mijn geloof dat ik mijn acties wel zelf, maar niet alleen hoef te doenzullen jullie het komende half jaar stap voor stap op de hoogte blijven van dezereis voor gerechtigheid en vrede waartoe ik me geroepen weet om te leven!

Han Cuperus

Inleveren kopij voor het septembernummer van deSchakelDe sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het septembernummer vande Schakel is 18 augustus 2016. Stuur de Doopsgezinde kopij [email protected] en de Remonstrantse kopij [email protected]

Verantwoording illustraties>

Foto op pagina 3 is afkomstig uit het boekje over de CPT-delegatie datYvonne van de Vijver heeft uitgebracht.

De foto's op pagina's 9, 13, 15 en 19 zijn gemaakt door Jan DekkersDe foto op pagina 12 is afkomstig van https://www.grotekerk-

dordrecht.nl/het-grote-kerk-gebouw/de-orgels/het-bachorgel/ De foto op pagina 16 is gemaakt door Jolan Gaaikema.

4

Page 5: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Wat is er komend jaar te doen?We gaan elkaar van de zomer weer wat vaker zien: Remonstranten enDoopsgezinden. Net als vorig jaar is er zelfs een zondag waarop we met driegemeenten samen de dienst vieren: op 31 juli schuift ook de VEG aan.

De samenwerking smaakt naar meer. Onze beide predikanten hebben voor hetnajaar een tweetal sprekers uitgezocht voor gezamenlijke avonden:

Op woensdag 21 september komt Christiane Berkvens een lezing houden overhaar inleiding het denken van de rabbijn Marc Alain Ouaknin.

Piet Schelling zal op 2 november een lezing houden over zijn boek "Vreemd enBizar".

In de september-Schakel volgt nadere informatie over deze lezingen.

Onze gemeenten hebben ieder een interessant aanbod aan activiteiten enwaarom niet eens deelnemen aan de activiteiten van de andere gemeente alsdie je aanspreken. Om een idee te geven van wat er zoal te doen is komendseizoen en een betere keuze te kunnen maken hebben we vier voorproefjes.

Eind deze zomer kunt u vier korte workshops volgen om te zien of u dit najaardaaraan mee wilt doen. De exacte datum is op het moment van uitkomen vandeze Schakel nog niet bekend.

Hierna volgen korte beschrijvingen van de thema's van de workshops:

Biografisch werkenLiberaal Christendom, ervaren, doen en denkenJaarthema 2016-2017 Blinde vlekkenGeweldloos communiceren

Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers

Biografisch werken door ds. Jan KlijnsmaBiografisch werken

Over de wereld ga ik, een vraagAan mensen en dingenLeer ik leven, ik moet naarEen antwoord, ik moet naar woorden. liggenNog onbesproken,Juist nog onvoltooid.

Soms moet ik van de dingen rondomLeren wat leven is en watIkzelf ben..

Gabriël Smit

5

Page 6: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Misschien is biografisch werken wel een nieuwe benaming en een eigentijdsevorm voor de hulp die er altijd al was voor mensen voor wie het vinden vaneen eigen antwoord op de levensvragen te zwaar dreigt te worden.Moeilijkheden en stagnaties kunnen zich op bijna alle gebieden van het levenvoordoen. Biografisch werken is ontwikkeld als kader waarbinnen dielevensvragen in kaart kunnen worden gebracht. Een methode om dit de doenis het verleden aktief te bezien en eventueel her te waarderen.

De belangstelling voor het biografisch werken als begeleiding op de levenswegis de laatste jaren sterk toegenomen. Steeds meer mensen realiseren zich datniets zo uniek en persoonlijk is als de eigen levensloop. Bij het zoeken naareen levenswijze waarin het nemen van verantwoordelijkheden centraal staat,is het werken met de eigen biografie van grote waarde.

Leventhema's komen vaak aan de orde.

Hopelijk heb ik uw nieuwsgierigheid geprikkeld. Dan bent u welkom

Liberaal Christendom, ervaren, doen en denkenVan verschillende kanten wordt aan mij de vraag gesteld: Wanneer komt ereen gesprekskring, waarin het gaat over geloofsinhouden?

Het boek "liberaal Christendom" van Benjamins, Offringa en Slob lijkt mijuitermate geschikt voor zo'n gespreksgroep. Ik ben naar een symposiumgeweest waar dit boek gepresenteerd werd. Voor het woord liberaal kun jeheel goed het woord vrijzinnig invullen.

Deze gespreksgoep is al gestart, maar is zodanig van inhoud dat u iedermoment kunt instappen.

Lees hieronder enige recensies:

"Dit boek schetst de contouren van een liberale theologie. Wars vanconservatisme en secularisme gaan de schrijvers met de lezer het gesprekaan over religie en geloof. In korte, stevige teksten raken zij daarbij ookheikele kwesties. Elk hoofdstuk is bovendien goed te gebruiken als inleidingbij groepsgesprekken. Je proeft de denkkracht die in elk van de thema's isgeïnvesteerd." (Mechteld Jansen, rector Protestantse TheologischeUniversiteit)

Een liberale, ruimdenkende en tolerante vorm van christelijk geloven isgangbaar in brede lagen van de Nederlandse kerken. Maar waar het liberalejodendom publiekelijk op veel sympathie kan rekenen en we vandaag de daguitzien naar een liberale islam, komt zoiets als liberaal christendom tot opheden nauwelijks in beeld. In dat manco voorziet deze nieuwe uitgave.

Het boek Liberaal christendom: ervaren, doen, denken laat zien hoe wevandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan envanuit christelijke inspiratie kunnen leven. Anders dan vaak gedacht wordt

6

Page 7: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

ben je niet óf orthodox óf niks.

Dit boek is de presentatie van een liberaal christendom waar binnen én buitende kerk naar werd uitgekeken.

Zonder opdringerigheid wordt in Liberaal christendom het belang vanchristelijk geloof uitgesproken. In een ruimdenkende en creatieve omgangmet de christelijke traditie komen in dit boek grote vragen aan bod, zoalsover het bestaan van waarheid en van God. Ook wordt ingegaan op actuelevragen rond Jezus, de Bijbel en de relatie tussen kerk en wereld. Verderkrijgen religieuze speelvelden als liturgie, gebed en ritueel de nodigeaandacht. En in hoofdstukken over geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteiten gastvrijheid wordt beschreven hoe een liberale geloofshouding doorwerktin het alledaagse leven.

Enkele citaten uit het boek:

Theologie is een vorm van bezinning op wat het betekent om mens te zijn inde wereld, staande in een lange religieuze traditie die ons te denkengeeft. Arne Jonges (hoofdstuk 2, Begrijpen)

De dialoog met de Bijbel begint al ín de Bijbel; het boek organiseert zijneigen tegenspraak. Alke Liebich (hoofdstuk 9, De Bijbel als gesprekspartner)

God is niet een dwingende kracht in de rug, maar een scheppende krachtvoor ons uit, die ons uitdaagt om dat wat een mens tot slaaf maakt achterzich te laten. Wilma Hartogsveld (hoofdstuk 16, Vrijheid)

Jaarthema 'Vrede', 2015-2018 Blinde vlekkenOok dit jaar gaan we in de Bijbelkringen aan de slag met het jaarthema. Wevroegen ds. Christien Duhoux-Rueb, een van de schrijfters van het materiaal,om in deze Schakel alvast een tipje van de sluier op te lichten. Hier haartoelichting. Een problematiek die vast ook onze Remonstrantse zusters enbroeders aanspreekt.

In drie achtereenvolgende jaren is 'vrede' het jaarthema voor de ADS. Wiewil er nu geen vrede? Als dopers vinden we het vaak een bijbelse opdrachtom vredestichters te zijn of te worden, maar bijbelverhalen zetten ons somsvoor problemen. Wat moeten we met een God die zowel toornig alsbarmhartig is? Maar in hoeverre schieten wij ook zelf te kort en staan wijvrede in de weg?

7

Page 8: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Daaraan besteden we dus aandacht in het eerste jaar: op zoek naar onzeblinde vlekken, want pas als je die in beeld krijgt, kan je er iets aan doen.Wat zien we niet of wat zien we over het hoofd? We lezen het (komische)verhaal van de ziener Bileam die niet zo scherp ziet als zijn ezel, we nemenonder de loep hoezeer 'wij zijn wat we hebben' en ons laten verleiden dooruiterlijke successen en bezittingen, we onderzoeken onze rol in deschuldencrisis, hoe gaan we om met wraakgevoelens en willen wegenoegdoening? In hoeverre kijken we weg bij het lijden en waar denken we onbewust toch in 'wij' en 'zij'? En wat heeft psalm 6 ons bijvoorbeeld tezeggen?

Maar als je denkt dat het vooral tobben geblazen is . dat hangt van dedeelnemers af natuurlijk, maar het materiaal is vooral inspirerend om aan deslag te gaan als vredestichters die (nog) beter zijn toegerust? Het materiaalgaat niet langs te bekende paadjes, dus het is (hopelijk) leerzaam eninspirerend.

Geweldloos communiceren: een stapje op weg naarvredeHoe geef je als kleine gemeente vorm aan het vredesgemeente-zijn? Datlijkt een vrijwel onmogelijke zaak in een wereld waarin veel geweld heerst.Maar je hoeft niet meteen alle wereldproblemen op te lossen. Mensen helpenbeter met elkaar te communiceren, meer met elkaar in verbinding te zijn isal een stapje in de goede richting.

Binnen de Doopsgezinde Gemeente zijnwe enthousiast aan de gang gegaan metGeweldloos communiceren. Inmiddelsheeft een groep vrijwillige trainers al eenaantal cursussen Geweldlooscommuniceren verzorgd via deVrijwilligersacademie in Dordrecht. En voorde mensen die bij de cursussenenthousiast zijn geworden is er regelmatigeen Giraffencafé om verder met elkaar teoefenen.

Wil je meer weten? Kom dan naar de korte workshop over geweldlooscommuniceren. En wellicht hoor je dan binnenkort ook tot de mensen dieweten van de giraf en de jakhals.

Hermine Dekkers

8

Page 9: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

ZONDAG 4 SEPTEMBER: STARTZONDAGOp deze dag zal de gemeente Sommelsdijk onze gast zijn.

De liturgiecommissie verzorgt het ochtendprogramma. Hierover kunt u meerlezen in het stuk dat zij geschreven hebben over de invulling van de dienstin de ochtend. Deze informatie kunt u in het artikel 'Uit deliturgiecommissie' lezen.

Voor het middagprogramma hebben Cor en Jeannette Exalto aangebodenom een wandeling door het centrum van Dordrecht te organiseren. Ook zalCor kijken of hij filmpjes heeft over Dordrecht die vertoond kunnen wordenvoor mensen die (liever) niet kunnen (willen) wandelen. Wilt u zich voor dewandeling opgeven? Vanaf zondag 3 juni ligt er een intekenlijst in dekerkenraadskamer. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn: de Exalto `s enik zullen kijken of we dan een binnenprogramma in elkaar kunnen zetten.

Rond 15.00 uur willen we terug zijn in de kerk. Daar sluiten we af met eeneenvoudige high tea die tot ongeveer 16.00 uur zal duren.

We hopen velen van u te mogen begroeten.

Namens de kerkenraad,

Truus van Eck, Tel: 078 6176895

9

Page 10: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Uit de Liturgiecommissie.Donderdag 16 juni zijn de leden van de Liturgiecommissie weer bij elkaargeweest. Op de agenda stonden diverse onderwerpen, waaronder destartzondag van 4 september a.s. en de wens om de kinderen meer tebetrekken bij de dienst.Met name met betrekking tot de startzondag, die wij samen zullen houdenmet de gemeente van Sommelsdijk, zijn veel ideeën de revue gepasseerd.Onze wens is om er een dienst van te maken waarin, vanuit een centraalthema. Het samen zingen en bidden, luisteren en stil zijn in dienst staanvan dat thema. Bij de keuze daarvan is als uitgangspunt gekozen: wat voorgemeente willen we zijn. Zijn we binnenkerkelijk gericht of willen we metopen ogen en oren in de samenleving staan. Als Liturgiecommissie hebbenwe gekozen voor dat laatste. We willen oog hebben voor de nood van dewereld, veraf en dichtbij, en daar op onze eigen bescheiden wijze mee aanhet werk gaan. De dienst op 4 september zal dan ook een open karakterkrijgen waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Onder de noemer 'er isgenoeg voor iedereen' zullen we de zondagochtend beginnen met eendienst waarin voorgaat ds. Jan Klijnsma. Medewerking daaraan verlenenzowel de cantorij uit Sommelsdijk als die uit Dordrecht. Met de Kinderkringzal contact worden opgenomen om ook de kinderen daar volop bij tebetrekken.Na de dienst volgt er een gezellig samenzijn onder het genot van een kopjekoffie en vervolgens willen we het ochtendprogramma afsluiten met eengezamenlijke maaltijd. In onze plannen wordt dat een Agapè-viering, ofweleen 'Liefde maaltijd'.Zoals de eerste christenen bij elkaar kwamen om te vieren en het eten tedelen. Daarvoor bracht iedereen brood en vruchten mee. Zo willen ook wijop die manier het brood met elkaar delen. Dat betekent dat er geen kant en klare lunch zal zijn. In plaats daarvanvragen wij u brood en fruit mee te nemen, om dat te leggen op 'de tafelvan delen'. Niet in grote hoeveelheden, maar in porties waaraan u denktgenoeg te hebben. Belegde broodjes of boterhammen, krentenbollen enfruit; bestemd om uit te delen aan de ander. Op een lange tafel zal het bijelkaar gebracht worden. Met elkaar vieren we dan de Agapè aan 'de tafelvan delen'. Dan zal blijken dat er genoeg is voor iedereen. Het geheel zal ook liturgisch worden ingekaderd, zodat dienst, koffiedrinkenen met elkaar het brood delen, tot één geheel worden gesmeed. AlsLiturgiecommissie hopen we op deze manier van onze startzondag ietsbijzonders te maken; iets waar we als gemeente mee verder kunnen. Na de maaltijd is er nog een gezellig cultureel middagprogramma;afgesloten met een 'aangeklede' kop koffie of thee. Hierover zalongetwijfeld nog nader bericht volgen. Wij hopen dat u deze bijzonderestart van ons kerkelijk jaar met ons mee wilt maken.Namens de Liturgiecommissie,Henriëtte Monster.

10

Page 11: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Collectedoel voor de maanden juli en augustus.

Het collectedoel voor de maanden juli en augustus is de stichting JarigeJob. We hebben hier al eerder voor gecollecteerd en de diaconie vindt ditnog steeds een heel belangrijk doel.

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren opschool vanzelfsprekend. Wist je dat voor ruim 60.000 kinderen inNederland dit niet vanzelfsprekend is? Zij kunnen hun verjaardag nietvieren omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op hun mooistedag van het jaar krijgen zij geen cadeau, hangen er geen vrolijkeballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden zezich soms zelfs ziek.

Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in iedergeval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken. Jarige Jobgeeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van 35,-, met alleserop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkersvoor thuis en cadeautjes. Ruim voor de verjaardag van het kind krijgen deouders de Jarige Job verjaardagsbox. Zij zorgen ervoor dat het huisversierd is, dat de taart gemaakt is, cadeautjes zijn ingepakt en detraktatie voor op school klaar staat. De kinderen hebben geen idee van hetbestaan van Jarige Job. Hierdoor wordt een verjaardag weer een echtgezinsfeest!

Jarige Job werkt samen met de Voedselbank. Van de gezinnen die daargeregistreerd staan, is het duidelijk dat ze in financiële nood verkeren.

Namens de diaconie dank ik u alvast voor uw gulle gaven,

Truus van Eck.

11

Page 12: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Middaggebed in de Grote Kerk

In de maanden juni t/m september, vindt er elke woensdag van 12.30 uureen middaggebed plaats in het Mariakoor van de Grote Kerk in Dordrecht.

Verschillende predikanten verzorgen een kort woord ter inleiding en/ofnaar aanleiding van de Psalm. Ds. Jan Klijnsma neemt twee psalmen voorzijn rekening.

Verder heeft het samenzijn vooral het karakter van een meditatiefmoment midden op de dag, waarin gebed en ook een ogenblik stilte z'nplek mogen hebben.

Wendeline Wilmink en Myong-Hee Chon zullen weer muzikaal meewerkendoor het Bach-orgel te bespelen tijdens deze middaggebeden.

Datum PsalmVoorganger Organist29 juni 128 RK Wendeline Wilmink6 juli 129 van der Steen Wendeline Wilmink13 juli 130 Smilde Myong-Hee Chon20 juli 131 van Mansum Wendeline Wilmink27 juli 132 Belder Myong-Hee Chon3 augustus 133 den Dekker Wendeline Wilmink10 augustus 134 Zwart Myong-Hee Chon17 augustus 135 Klijnsma Wendeline Wilmink24 augustus 136 Smilde Myong-Hee Chon31 augustus 137 RK Wendeline Wilmink7 september 138 Klijnsma Myong-Hee Chon 14 september139 Van Mansum Wendeline Wilmink21 september140 Van der SteenMyong-Hee Chon

12

Page 13: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Vorige diensten

8 mei, 10:00 uurVoorganger: Ds. J.F. KlijnsmaSchriftlezing: Joz. 4: 1-9 + 15-24 en Matth. 16: 1-4Gezongen liederen: 221, 213: 1, 2, 3, 321: 1 t/m 5, 81 uitboekje Tussentijds, 981Thema van de dienst: Vrijheid van...tot ...

15 mei, 10:00 uurVoorganger: Ds.JF KlijnsmaSchriftlezing: Psalm 104: 24-30 en Joh. 20: 19-22Gezongen liederen: 672: 1, 6, 7, 841, 670: 1, 3, 5, 6, 701en 700Thema van de dienst: Pinksteren

22 mei, 10:00 uurVoorganger: Mw.ds.EL v.Dunné-de B. N.Schriftlezing: Jes. 29: 17-24 en Matth. 11: 2-6Gezongen liederen: 84: 1, 3, 362: 1, 3, 675, 534 en 978Thema van de dienst: Bent U het die komen zou?

VakantieGevoel van vrijheid!Even loskomen uit de sleur van alle dag.Even weg van de voortdurende strijdom het bestaan.

Even wat tijdom tot jezelf te komen:Vakantietijd,waarin je weg mag dromen.

Even wat tijden dan doorgaanop weg naar je eigen werkelijkheid,gesterkt door datgeen dat die vakantie jou gaf:Gevoel van vrijheid!

Tineke Torensma - van Beijnum

Beeld: Rainbirds, Panashe Wadawareva

13

Page 14: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Van de kerkenraad 24 juni 2016We merken het al bij de zondagse diensten: er zijn al leden op vakantie.Anderen gaan binnenkort hun koffers pakken. Het gedicht van TinekeTorensma-van Beijnum dat we in deze Schakel afdrukken geeft mooi desfeer weer: vrij zijn, tijd om tot jezelf te komen.

Zondag 19 juni hebben we in de dienst ons jaarproject KindertuinCrabbehoeve feestelijk afgesloten. Mascha Lageweg van de StichtingCrabbehoeve was aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. Wehebben dit jaar meegeleefd met de ontwikkeling van de Kindertuin en hetwas leuk dat net voor het afsluiten van ons project kinderen van de J.F.Kennedyschool in de Kindertuin aan de gang zijn gegaan. Op RTVDordrecht was een reportage te zien. De PowerPointpresentatie waarmeewe terug keken is op onze website te zien. Dit verslag in plaatjes gaatook naar Doopsgezind Wereldwerk die onze opbrengst verdubbelde. Op pis een kleine collage rond het project te zien.

Inmiddels heeft Doopsgezind Wereldwerk ook verdubbeling toegezegdvoor ons nieuwe project. Waar we bij de kindertuinen Crabbehoeve af entoe konden gaan kijken hoever het project gevorderd was, is dat voor hetsanitair project in Goejaba in Suriname uiteraard niet mogelijk. Daaromhebben we aan Jolan Gaaikema gevraagd ons op de hoogte te houden.Het wordt een vaste rubriek in de Schakel 2016-2017. Het eerste verslagis in deze Schakel te lezen. Het geld moet natuurlijk nog wel bijeengebracht worden en daarmee is het team Willemien, Ineke en Wim drukbezig. Lees het stukje dat Willemien Luytjes hierover schreef.

We hebben aan de Doopsgezinde gemeente Rotterdam kunnendoorgeven dat zich 10 mensen voor het gemeenteweekend in Fredeshiemhebben opgegeven. Ook uit Rotterdam was er veel belangstelling, zodathet weekend sowieso doorgaat. Mocht u nog mee willen dan kan dat,maar wacht niet te lang met aanmelden.

In de volgende Schakel zullen we verslag uitbrengen van de bijeenkomstmet medewerking van Machteld Stam (ADS gemeenteopbouw) tervoorbereiding op het 5-jaren beleidsplan.

Allemaal een goede zomer toegewenst!Hermine Dekkers

14

Page 15: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

15

Page 16: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Bericht van Jolan Gaaikema

Lieve mensen in Dordrecht,

Het is al weer twee weken geleden, dat ik terug aankwam in Suriname.Daar werd ik opgehaald op het vliegveld door mijn zoon en tweekinderen. Het was laat, want het vliegtuig had twee uur vertraging endaarna duurde het nog een hele tijd voor ik met mijn koffer buiten stond.Al met al kwamen we om 12 uur 's nachts thuis aan. Het was een heerlijkthuiskomen.

In de afgelopen weken heb ik met fijne herinneringen teruggedacht aanalles wat ik in Nederland had beleefd en natuurlijk kwam ook mijnbezoek aan de gemeente Dordrecht in mijn gedachten. Wat hebben diedanseressen prachtig gedanst! Ik heb er echt van genoten en allen dieniet geweest zijn hebben daarin zeker wat gemist. Ook heb ik goedeherinneringen aan mijn contact met jullie gemeente. Niet alleen dat ikmijn verhaal mocht vertellen, maar ook jullie reacties en vragen warenwezenlijk en natuurlijk ben ik blij hoe de gemeente voor het project inGoejaba bezig is en hoe Wereldwerk heeft toegezegd te verdubbelen.

Meteen heb ik ook contact gemaakt met de stichting Lumazy enafgelopen vrijdag op 17 juni om 8 uur 's avonds had ik met eenvergadering en we hebben goede afspraken gemaakt. Een aantal puntenzijn aan de orde geweest:

Allereerst hebben we het erover gehad, of het niet mogelijk is om met

16

Page 17: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

hetzelfde geld dat begroot is met andere materialen misschien eenblok met meer dan 2 toiletten te bouwen. Er wonen namelijk meerdan 7000 mensen in het dorp en het gaat daarbij om 12 families enhet plan is per familie eerst 1 toilettenblok te bouwen. Stenen moetenuit Paramaribo komen en hout kan b.v. gratis uit het bos komen. Erwordt gekeken of er naast de toiletten voor volwassenen ook nogkindertoiletten kunnen komen, immers met de toiletten willen we degezondheid van het dorp verbeteren en ook die van kinderen: juist zijmoeten al vroeg leren naar de toilet te gaan en hun handen te wassenvoor goede hygiene. De mannen gaan samen overleggen en komeneind juli met een antwoord bij mij terug.Daarna hebben we vergaderd over de start van de bouw en over hetbouwrijp maken van het terrein. Het terrein is al bouwrijp en er kan inprincipe zo gebouwd worden. Op de vraag wanneer de heren zoudenkunnen beginnen, was het antwoord eind augustus want half augustusbegint hier de grote vakantie dan is ook de droge tijd begonnen- en inde vakantie reizen de heren, die in Paramaribo wonen, af naar Goejabaom een start te maken met de bouw.Er is afgesproken, dat er een tijdsbegroting gemaakt wordt met dekosten per onderdeel en per periode. Ook deze begroting hoop ik eindjuni of begin juli te ontvangen.Daarnaast hebben we gesproken over andere projecten, die destichting Lamuzy in samenwerking met de Stichting veelkleurigeKansen Suriname wil beginnen. De stichting beschikt over twee huizen,die door hen zijn schoongemaakt en die worden opgeknapt. In een vande huizen is een ruimte waar een eenvoudige bibliotheek voorkinderen en jongeren kan worden begonnen. Ik vertelde hun, dat wijhopen, dat in de zomer een container komt uit Nederland en dat daarinook veel bibliotheekboeken zijn en dat wij als stichting hen misschienkunnen helpen met wat boeken, als zij zorgen voor boekenkasten, diezij zelf timmeren en als zij de ruimte opknappen. Zij op hun beurt vroegen of er misschien ook wat stoelen of stoeltjesuit Nederland kunnen meekomen in de container om de ruimte in terichten, zodat kinderen daar ook kunnen zitten lezen. Het handigstzouden klapstoelen zijn of stapelstoelen, want die nemen niet zoveelruimte in bij vervoer.Verder wil de stichting Lumazy graag een voetbalveld klaar makenzodat de jongeren daar kunnen voetballen, maar zij gaven aan dat hethun aan het goede tuingereedschap ontbreekt. Ze zullen dat veld eerstmoeten egaliseren.Een van de mensen vroeg wat wij als stichting verder graag tot standwillen brengen in Goejaba en (mede gedachtig aan de broeder dievroeg of we ook iets met geloof deden in Goejaba) heb ik demogelijkheid van kindermiddagen geopperd en dat wij graag een dakop palen willen plaatsen waaronder kinderen kunnen samenkomen voorkindermiddagen waarbij zij niet alleen algemene dingen doen, maarook kerkelijke liedjes zingen en misschien Bijbelverhalen horen. Demensen vonden dit een heel goed plan, want de huizen staan op het

17

Page 18: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

terrein waar vroeger de christelijke EBG-school stond, maar nu zijn eralleen maar openbare scholen en de heren vonden, dat het dorpzonder de christelijke school iets miste. Geen christelijke schoolbetekende ook veel minder respect. Men vond dat het dorp erg wasachteruitgegaan en wilde graag meewerken aan dergelijke activiteitenvoor kinderen.Er is afgesproken, dat ik in de toekomst zal kijken of er een student bijhet theologisch seminarie is, die misschien met een bepaalderegelmaat naar Goejaba wil komen om daar kindermiddagen testarten.Bovendien is er afgesproken, dat vanwege de samenwerking wij alsstichting veelkleurige kansen Suriname ook gebruik mogen maken vaneen van hun twee huizen, als wij een keer naar het binnenland willenkomen en willen kijken hoe het met de projecten gaat. Dat betekentnatuurlijk ook, dat de student die kindermiddagen wil organiseren ookdaar kan overnachten.Verder hebben we afgesproken, dat we bij een volgende vergadering-indien mogelijk - ook een kapitein (leider)van het dorp en iemand vaneen andere stichting van het dorp extra bij de vergadering uit tenodigen, want we willen graag dat het toilettenproject door het heledorp gedragen wordt en proberen te waarborgen, dat de volgendetoilettengroepen ook gebouwd worden stapsgewijs, zodra er weer vooreen nieuwe groep extra geld is.

Zo zijn er diverse punten aan de orde geweest en zodra er weer watnieuws te melden is horen jullie van mij.

Met vriendelijke groetJolan Gaaikema

Fundraising voor Sanitair project GoejabaIdeeën voor activiteiten voor het Project in Goejaba.

Nu de verdubbeling voor ons jaarproject is toegekend door Wereldwerkgaan wij (Wim Westerhof, Ineke Roodhuijzen en ik) met verdubbeldenthousiasme verder brainstormen. Aardig wat ideeën zijn opgeborreld.

Als eerste activiteit een Dopers Concert op zaterdag 15 oktober. Houda.u.b. deze datum vrij.

Het beloofd een geweldige dag te worden met van 16.00 tot 17.30uur zeer gevarieerde muziek. Onder het genot van een kopje thee ofkoffie kunt u luisteren naar, zang, piano, orgelspel, harp, fluit en ???Vervolgens komt er een Surinaamse maaltijd en na afloop is er Djembéen een koor dat Surinaamse liederen zingt.

Wil iedereen die mee wil doen dit zo spoedig mogelijk mailen naar:[email protected] onder vermelding van welk instrument,welk stuk gespeeld of gezongen wordt en hoe lang dit duurt, dit alles

18

Page 19: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

i.v.m. een goede programmering. Ik hoor al dat er duetten gezongengaan worden, samen gespeeld gaat worden. Heerlijk zoals wijenthousiast bezig zijn. ik geniet er van.

Verdere ideeën voor activiteiten die in het verschiet liggen; in novembereen veiling, in januari een Surinaamse poëzie-avond, misschien nog eenmuseumbezoek. Hierover meer in een volgende Schakel. u zultregelmatig door mij op de hoogte gehouden worden.

Heeft u nog ideeën, houd ze dan a.u.b. niet voor uzelf maar deel ze metons.

Willemien Luytjes

Afscheidsdienst ds. Hester Wouda

Op 19 juni waren we met 3 leden uit Dordrecht aanwezig bij deafscheidsdienst van ds. Hester Wouda. Het was een mooie dienst waarinds. Wouda stil stond bij "vernieuwing". Na afloop van de dienst bodenwe haar namens de DG Dordrecht een boeket aan en een kaart met denamen van de aanwezigen 's morgens in de dienst.

19

Page 20: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Leeftochtactiviteiten op Buitengoed FredeshiemInfo: www.fredeshiem.nl/arrangementen/leeftocht of www.leeftocht.nl

Vrijdag 17 (17.00 uur) t/m zaterdag 18 september (16.00 uur)Cursus o.l.v. John van Schaik, onderwerp de Apocalyps in de grotewereldreligies.

John van Schaik schreef onder meer met de Iraanse mysticus SeyedMostafa Azmayesh het boek Een ontmoeting met Jezus in Christendomen Islam. Ten Have 2007.

Zaterdag 8 (14.00 uur) t/m zondag 9 oktober (16.00 uur)Cursus o.l.v. drs. Sjef Laenen. Drs. Sjef Laenen studeerde Semitischetalen en culturen in Leiden. (Hoofdvak Hebreeuws-Aramees)

Vrijdag 25 (14.00 uur) t/m zaterdag 26 november (16.00 uur)Weg van de Tora deel IV. Cursus o.l.v. Dodo van Uden .

Project-reis naar TanzaniaDoopsgezind WereldWerk vindt het belangrijk dat kennis genomen kanworden van de voortgang van projecten waar WereldWerk bij betrokkenis. In oktober 2016 organiseert WereldWerk samen met haar partnersin Tanzania een drieweekse reis naar de projecten die door WereldWerkworden ondersteund in dit Oost-Afrikaanse land. Wie op reis gaat,ontdekt vaak meer dan een land en een cultuur. Natuurlijk ontbrekentoeristische hoogtepunten niet op het reisprogramma.

Maar op deze reis ontmoet je vooral mensen van de partnerorganisatiesen ervaar je hoe WereldWerk concrete ondersteuning biedt in deprojecten. Een belangrijk gegeven is dat de reis gebaseerd is opontmoeting en dat we te gast zijn bij doopsgezinde gemeenten. Datverrijkt, verbindt en inspireert. Reizen in Tanzania is helaas nietgoedkoop. De kosten bedragen ca. 2.250,- per persoon. Dat is inclusief vliegreizen, vervoer in Tanzania, en verblijfskosten. Maar dezereis is niet zomaar een reis. Ga mee en ervaar het zelf!

Meer informatie kan worden opgevraagd bij Robbert de Quant,[email protected] of Jacob Kikkert, [email protected]. Opgave voor deelname is mogelijk tot 30 juni a.s.

20

Page 21: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

God in NederlandZondag 13 maart 2016 werd het laatste sociologische onderzoek Godin Nederland gepresenteerd. Zo'n onderzoek wordt eenmaal in de tienjaar verricht. In 1966 begon men ermee. Thema's in deze onderzoekenzijn de ontkerkelijking, de groeiende groep buitenkerkelijken (nu 60%).Zij die aangeven lid van een kerk te zijn vormen een steeds kleinerwordende groep. Nu maar 25%. Men twijfelt of men eigenlijk wel ofniet gelovig is.

NRC Handelsblad van 24 april 2015 gaf resultaten van het twee-jaarlijks rapport van bureau Motivation naar gewoontes, gedachte, enz.van Nederlanders. Dat liet o.a. het volgende zien voor de godsdienst.Door de ontkerkelijking verliezen mensen de aansluiting bij een groep.Maar ze willen ook graag ergens bij horen.

Ik heb wel meer geschreven over het sluiten en verkopen vankerkgebouwen, fusies, omdat gemeentes afzonderlijk te klein werden.Dat soort nieuwtjes haalden de krant.

De twee genoemde onderzoeken geven voornamelijk cijfers. Dat zijngeen vrolijke berichten. Ik zal proberen dat met voorbeelden uit mijnknipselverzameling te verduidelijken.

Religieuze of spirituele gevoelens, zoals ondervraagden opgeven heeftmen wel. Maar ze zijn als persoon niet kerkelijk. Ze zoeken bijv.hogere krachten in de natuur, in de kunst, in de literatuur. Zo las ik opeen onverwachte plek, in Puur, het blad van Natuurmonumenten eenvraaggesprek met filosoof en hoogleraar ecologie, de heer M.Schouten, Universiteit Wageningen. Hem werd de vraag voorgelegd Isnatuur een nieuwe religie? antwoord: Ja".

Voor onkerkelijken is de natuur soms een plek voor rust, zingeving, ietsdat groter is dan jijzelf.

In NRC Handelsblad van 7 mei 2016 werd verslag gedaan van eenonderzoek van godsdienstwetenschapper en antropologe Birgit Meijer,dat zij deed in Afrika. Zij zegt: Religie is iets wat mensen doen. Zingen,dansen, ritmische ondersteuning met simpele slaginstrumenten,handenklappen. Daarom onderzocht zij de Pinkstergemeentes,vanwege hun sterke groei wereldwijd. Die sluit aan bij de zichtbaarheiden hoorbaarheid van Afrikaanse religies. Door samen te bewegen, tezingen komen zij in een bepaalde stemming om de aanwezigheid vaneen hogere macht te accepteren, zegt Meijer.

Dit sluit aan bij wat ik over de Lutherse Gemeente Amersfoort las inhet blad ELK, november 2015. De ledengroep is te klein, in feite is zeniet meer levensvatbaar. Ze is al onderdeel van de PKN Amersfoort.Maar toch trekt men als Lutheranen een predikant aan voor vier jaarom met de gemeenteleden te zien wat nog mogelijk is. De nieuwe

21

Page 22: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

predikant wil meer accent leggen op muziek. Hij zegt: Muziek doet ietsmet de mensen, wat woorden niet kunnen.

Op 11 mei was ik in Rotterdam voor een uitvoering van de motettenvan Bach (oorspronkelijk middeleeuwse liturgische gezangen). Er wasook een workshop meezingen voor amateurs. Zo'n meezing-event komje de laatste tijd meer tegen. Haalt men hier een religieuze beleving. Isdaarom de Mattheus Passie zo populair? Daar hoort ook een meezing-event bij, zo ook bij het Weinachtsorastorium.

In het begin noemde ik het onderzoek van Motivaction. Men zocht naarlosse aansluiting, verbondenheid met een groep. Maar wel eenmalig,op individuele basis. Als voorbeeld werd gegeven de rouw over en hetherdenken van de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17. Opde dag van de nationale rouw (want iedereen, behalve ikzelf, kendewel iemand in dat vliegtuig) was ik in Station Utrecht centraal. Ik hadal vernomen dat er om vier uur precies twee minuten stilte zou wordengehouden. Ik had geen zin midden in de hal te blijven staan, zag eenlege bank en kon zo van een afstandje bekijken wat er ging gebeuren.Er stond in die hal een groep mensen in een wijde kring heel ernstig tekijken. Ik zelf bleef daar buiten. Ze raakten elkaar aan, gaven elkaargeen hand en zeiden niets. Het was geen collectief, maar een losseverzameling loslopende Nederlanders. Ze keken naar de grond of in deruimte. Anderen liepen er gewoon aan voorbij op weg naar hun trein.Ook om vier uur, het moment van de rouw. Ondanks het feit dat mende kerk links laat liggen bij belangrijke momenten als geboorte enrouw blijkt er behoefte aan samenkomsten zoals witte marsen endergelijke dingen. Dat gevoel van verdieping is niet zo makkelijk uit tebannen. Ik zag in het station heel wat rituelen die in een kerkdienstzouden passen. Het waren mooie observaties van mensen in de huidigetijd. Veelzeggend vind ik het feit dat ik in mijn Van Dale Woordenboeken de Van Dale Vertaalwoordenboeken het woord stiltekring niettegenkom.

Wim Boon

Zegebede over de stilteGod, luisterende God,we danken u voor de zegen van de stilte.De stilte van de zon die opkomt.De stilte van de mist over de heuvels.De stilte van het luisteren.De stilte aan het eind van het verhaal.De stilte tussen de tonen in de muziek.De stilte tussen vrienden.Amen

Jan Sutch Pickard

22

Page 23: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Uitnodiging Zomer-koffie-ochtend Rotterdam

Vakantie: tijd voor een dagje Rotterdam? Begin met een filmochtendin Rotterdam, georganiseerd door de taakgroep P&G en decontactkring

Woensdag 13 juli 2015 om 10.00 uurin de doopsgezinde kerk, Noordmolenwerf 1, 3011 AK Rotterdam Filmochtend: Bruce Almighty, 100 minuten

Samen gaan we naar de humoristische beelden kijken uit het levenvan de lokale verslaggever Bruce Nolan. Ondanks zijn populariteit enzijn liefde voor zijn vriendin vindt hij dat de wereld hem oneerlijkbehandelt. Als hij na een dag van hard werken hoort dat een promotieaan hem voorbij gaat, wordt hij boos op God. Volgens hem doet Hij teweinig aan de problemen van mensen. Als God dit hoort doet HijBruce het voorstel om 1 week al zijn krachten te geven. Bruce neemtdeze uitnodiging graag aan. Maar hoe gemakkelijk is het eigenlijk omGod te zijn? Hoe verhoor je alle gebeden zonder chaos teveroorzaken?

Vragen die we na de film ook aan ons zelf zullen stellen tijdens hetnagesprek.

23

Page 24: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Agenda

Datum Tijd Onderwerp Plaats30-06 10: 00

uurDo-Rekerkenraadsvergadering

Doopsgezinde kerkDordrecht

04-07 09: 00uur

Vloer in de kerkschilderen

07-07 19: 30uur

KerkenraadsvergaderingDoopsgezinde kerkDordrecht

09-07 17: 00uur

Eat, talk en bios avond Doopsgezinde kerkRotterdam

25-08 19: 30uur

Kerkenraadsvergadering t.h.v. Jelke Weistra

30-08 19: 30uur

Intervisie Train-de-trainers-groep

Doopsgezinde kerkDordrecht

04-09 10: 00uur

Startzondag Remonstrantse Kerk.

Kerkdiensten Doopsgezinden

Datum Tijd Predikant Plaats26-06 10:15 uur Dhr. Th.D. Vis Doopsgezinde kerk Dordrecht03-07 10:15 uur Mw. J.G. Hijmans Doopsgezinde kerk Dordrecht10-07 10:00 uur Ds. J.F. Klijnsma Remonstrantse kerk

Dordrecht17-07 10:15 uur Dr. T.R. Barnard Doopsgezinde kerk Dordrecht24-07 10:00 uur Dhr. P.W.A.

OverdiepRemonstrantse kerkDordrecht

31-07 10:15 uur Mw. M. Peters Doopsgezinde kerk Dordrecht07-08 10:00 uur Mw. drs. C.E.

SieverinkRemonstrantse kerkDordrecht

14-08 10:15 uur Ds. J.F. Klijnsma Doopsgezinde kerk Dordrecht21-08 10:00 uur Dhr. J.H.B. de

WaardRemonstrantse kerkDordrecht

28-08 10:15 uur Ds. N.J. Cuperus Doopsgezinde kerk Dordrecht

Koffiezetrooster

17 juli Lisette Sieliakus31 juli Ada en Jan Laan14 augustus Lisette Sieliakus11 september Janet Manting25 september Ineke Roodhuijzen

24

Page 25: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Kerkdiensten Remonstranten

Datum Tijd Predikant Plaats26-06 10:00 uur Dr.P Korbee Remonstrantse kerk

Dordrecht03-07 10:00 uur Mw.MJ Zandbergen Remonstrantse kerk

Dordrecht10-07 10:00 uur Ds.JF Klijnsma

GezamenlijkedienstDoopsgezinden enRemonstranten.

Remonstrantse kerkDordrecht

17-07 10:15 uur Dr. TR BarnardGezamenlijkedienstDoopsgezinden enRemonstranten.

Doopsgezinde kerk Dordrecht

24-07 10:00 uur Hr.PWA OverdiepGezamenlijkedienstDoopsgezinden enRemonstranten.

Remonstrantse kerkDordrecht

31-07 10:15 uur Mevr. M. PetersGezamenlijkedienstDoopsgezinden enRemonstranten.

Doopsgezinde kerk Dordrecht

07-08 10:00 uur Mw.drs.CESieverink

Remonstrantse kerkDordrecht

14-08 10:15 uur Ds.JF KlijnsmaGezamenlijkedienstDoopsgezinden enRemonstranten.

Doopsgezinde kerk Dordrecht

21-08 10:00 uur Hr. JHB de Waard Remonstrantse kerkDordrecht

28-08 10:15 uur Ds.H.CuperusGezamenlijkedienstDoopsgezinden enRemonstranten.

Doopsgezinde kerk Dordrecht

25

Page 26: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.

Adressen Doopsgezinde gemeente

Kerk Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, DordrechtTel: 078-6175343 Postadres: secretariswww.dgdordrecht.doopsgezind.nlinfo@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Predikant Ds. N.J.CuperusTelefoon: 070-3584961/06-51581314E-mail: [email protected]

Voorzitter mw. H.E. Dekkers-de Kok, tel: 078-6100867e-mail: [email protected]

Secretaris Th.D. Vis, tel: 078-6211074Penning-meester

mw. T.I.V. Bonnema-Tekelenburg, tel: 078-6133281e-mail: [email protected]

Leden J. Weistra, tel: 078-7070422 e-mail: [email protected] W.Th. Westerhof, tel: 078-6168966e-mail: [email protected]

Verhuur W.Th. Westerhof, tel: 078-6168966e-mail: [email protected]

Leden-administratie

J.G.J. Dekkerse-mail:[email protected]

Organisten K.J. Beukema, mw. A. Laan-Boogaard, W. WagenaarBank Doopsgezinde gemeente Dordrecht, IBAN

NL44ABNA0627480837Website www.dgdordrecht.doopsgezind.nlFacebook www.facebook.com/dgdordrecht

26

Page 27: Maandblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse …...Jaarthema 2016-2017 Blinde vlekken Geweldloos communiceren Namens de beide gemeenten: Hermine Dekkers Biografisch werken door ds.