Logistiek 1-2013

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Logistiek februari 2013

Transcript of Logistiek 1-2013

 • HET MAGAZINE VOOR LOGISTIEK NEDERLAND JAARGANG 8 | FEBRUARI 2013

  SAMENDUURZAAMWelke bijdrage leveren heftrucks?

  AAD VEENMAN NIEUW BOEGBEELD LOGISTIEK NEDERLAND

  LOG001_cover.indd 1LOG001_cover.indd 1 1/31/2013 11:42:48 AM1/31/2013 11:42:48 AM

 • ACTUEEL door Heres Stad

  CARRIRE / EVENT

  LOG

  ISTIE

  K FE

  BR

  UAR

  I 20

  13

  |

  6

  SPITSMIJDEN IS EEN VAN DE TRANSUMO-PROJEC-TEN

  LOGISTIEK MANAGER VAN HET JAAR -DE GROTE FINALEDAG KOMT ER AANDe opvolger van Ron Kars als

  Logistiek Manager van het Jaar.

  Daar gaat het om tijdens de fina-

  ledag van deze jaarlijkse verkie-

  zing. Maar daarnaast is er ook

  een uitgebreid programma met

  diverse kennissessies.

  Ze zitten er straks helemaal klaar

  voor: Derrien Jansen (Friesland

  Campina), Marianne de Winter (De

  Winter Logistics) en Robert van der

  Waal (Samsung). En van hen stapt

  juichend het podium af om een jaar

  lang door het leven te gaan als

  Logistiek Manager van het Jaar. Tij-

  dens de finaledag zullen de laatste

  drie genomineerden hun beste

  beentje voor zetten om aan de bui-

  tenwereld te laten zien, dat ze hun

  mannetje/vrouwtje (twee dames in

  de eindronde wat een luxe!) staan.

  TopteamIn het ochtendprogramma is

  ruimte gemaakt voor een duopre-

  sentatie van (deeltijd)hoogleraar

  Goos Kant en Peter Blang (voor-

  malig topvolleyballer). Beide wer-

  ken voor softwarebedrijf Ortec,

  dat zelf in de prijzen viel in 2009

  met de Nederlandse Logistiek

  Prijs. Blang is nu commercieel

  directeur van Ortec TSS. Dit be-

  drijfsonderdeel analyseert de pres-

  taties van topteams en haalt daar

  aanbevelingen uit voor trainings-

  doeleinden.

  Het begrip passie komt diverse

  keren terug tijdens de kennisses-

  sies, die de diverse sponsors en

  partners aanbieden op 7 maart.

  Breng passie in de logistiek is het

  overkoepelend thema dit jaar. De

  organisatie wil graag verhalen

  horen, die tot de verbeelding spre-

  ken. Daar moeten de sprekers van

  de kennissessies ook een bijdrage

  aan leveren.

  ExpertbalieNieuw is de zogenaamde Expert-

  balie. EVO en VLM verzorgen een

  viertal sessies volgens het format

  van het tv-programma College

  Tour. De Nyenrode hoogleraren

  Lidewey van der Sluis en Jack van

  der Veen beantwoorden allerlei

  vragen vanuit de zaal. Ook Jung-

  heinrich is als sponsor betrokken

  bij de Expertbalie.

  Verder treedt JLN ( Jong Logistiek

  Nederland) weer op als organisa-

  tor van de Logistieke Speeddate

  met als doel om aanstormend

  logistiek talent te koppelen aan

  bedrijven en organisaties.

  ReputatieNet voor de zenuwslopende be-

  kendmaking van de nieuwe Logis-

  tiek Manager van het Jaar laat

  spindoctor Jack de Vries zijn visie

  los op communicatie, strategie en

  wellicht op de logistieke sector. De

  Vries schuift regelmatig aan bij

  praatprogrammas als De Wereld

  Draait Door en staat bekend als po-

  litiek strateeg. Hij was staatssecre-

  taris op het Ministerie van Defensie,

  maar trad af na een geruchtma-

  kende affaire met een persoonlijk

  assistent, die tijdens de reizen van

  de staatssecretaris zorgde voor de

  logistiek rond de trip. Nu adviseert

  De Vries bedrijven op het gebied

  van reputatiemanagement en com-

  municatiestrategie.

  LogiMAT 201319 21 februari, StuttgartInternationale vakbeurs op hetgebied van interne logistiek,die jaarlijks lijkt toe te nemenin omvang en bezoekersaan-tallen. Steeds meer vooraan-staande fabrikanten tonen hierhun innovaties voor het eerst.www.logimat-messe.de

  Cold Store Logistics25 27 februari, BruggeInternationaal congres gerichtop de koel- en vriessector. Ditkeer met veel aandacht voorthe human factor, omdatblijkt dat arbeid 60 procent vande totale operationele kostenvoor zijn rekening neemt. Prof.Ren de Koster (Erasmus) isn van de belangrijkste sprekers op dit evenement.www.ecsla.eu

  Transport & Logistics13 en 14 maart, RotterdamTwee dagen aandacht voor desector transport en logistiek inAhoy Rotterdam. Duurzaamheidis een belangrijk centraal thema.Dinalog treedt op als kennispart-ner. Ook andere organisaties zor-gen voor inhoudelijke bijdragen. www.easyfairs.com

  Programma7 maart 10.00 Registratie

  10.30 Welkom

  10.45 Peter Blang en GoosKant

  11.30 Kennissessies enSpeeddate

  12.15 Lunch

  13.30 Kennissessies enSpeeddate

  14.30 Presentatie finalisten

  16.00 Jack de Vries

  17.15 Bekendmaking winnaar

  17. 45 Borrel

  19.00 Einde dagprogramma

  19.30 VIP diner

  SITL en Intralogistic26 28 maart, ParijsVoor de 30ste keer SITL (ex-terne logistiek en logistiekedienstverlening), met dit jaarvoor het eerst een nieuw aan-vullend event: Intralogistics. In2011 kwamen 30.000 bezoe-kers hier naar toe.www.sitl.eu

  De volledige agenda vindt

  u op logistiek.nl

  AGENDA

  Spindoctor Jack de Vries laat zijn visie los op communicatie, strategie en

  wellicht op de logistieke sector

  13LOG001_actueel_agenda.qxp:Logistiek bladspiegel-zetspiegel 1/31/13 6:23 PM Page 6

 • HEFTRUCKS / DUURZAAMHEIDLO

  GIS

  TIEK

  FEB

  RU

  AR

  I 20

  13

  |

  29

  Lean and Green maatregelen

  niet, zeker niet in de aanvangssi-

  tuatie. Op termijn moeten de

  verwachte lagere verbruikskos-

  ten de investering goed kunnen

  maken. Maar ook al kost het uit-

  eindelijk geld, Wetron wil een be-

  drijf zijn dat intern en extern

  uitdraagt verantwoord bezig te

  zijn. Dat straalt uit naar de

  mensen, die op die manier meer

  bewust raken van duurzaam-

  heidsprojecten zoals afvalver-

  werking. Dat brengt dan ook

  weer geld op.

  NatuurgebiedLogistiek dienstverleners zoeken

  naar mogelijkheden om zich te

  onderscheiden. Duurzaamheid is

  daar een dankbaar vehikel voor.

  Maar ook aan de verladerskant

  zijn er bedrijven die zich zo wil-

  len profileren. Van Houtum in

  Swalmen is fabrikant van toilet-

  papier en straalt aan alle kanten

  MVO (Maatschappelijk Verant-

  woord Ondernemen) uit. John

  Crompvoets, hoofd goederenbe-

  heer, werkt al twintig jaar bij Van

  Houtum. Zeker de laatste tien

  jaar komt dit onderwerp regelma-

  tig terug. De fabriek ligt niet ver

  van een natuurgebied en direct

  naast een woonwijk. Met 195

  mensen zijn we een middelgroot

  bedrijf met meer dan bijzondere

  aandacht voor milieuaspecten en

  MVO. Onderscheidend zijn is

  voor ons geen loze kreet. Afne-

  mers betrekken het aspect duur-

  zaamheid steeds vaker in hun

  leverancierskeuze. We moeten

  dat ook kunnen aantonen met

  cijfers en certificaten.

  Grote verschillenOok in mobiel intern transport

  heeft Van Houtum inmiddels de

  stap gezet naar duurzame hef-

  trucks. Tot nu toe reden daar

  LPG-heftrucks van Hyster.

  Paul van Bossum, BusinessDirector van GNB IndustrialPower, n van de divisies vanhet Amerikaanse Exide, steltover het aspect duurzaamheidbij batterijen dat er een ten-dens is naar een grotere enlangere inzet. Als je een lan-gere inzet kunt garanderen,dan betekent dat dat je infeite efficinter kunt omgaanmet je energie, met als gevolgdat er minder wisselbatterijennodig zijn evenals minder la-dingen. Dat resulteert erin datje als gebruiker ook een ge-structureerder organisatiekrijgt van je batterijen. Een goed voorbeeld van zonbatterij is volgens Van Bos-sum de tijdens de Logisticagentroduceerde Tensor, eenloodzuurbatterij die voldoetaan strenge eisen op het ge-bied van omslagprestaties enenergie-efficintie. Deze bat-terij heeft als voordeel dat hij840 Ah levert met dezelfde af-metingen als een 775 Ah bat-terij. Daarnaast gaat deTensor zuiniger om met zijncapaciteit, wat resulteert ineen langere inzetduur van 18procent en bij diepvrieshuizentot wel 58 procent. Deze bat-terij is vooral geschikt voorvorkheftrucks en pallettrucksdie ingezet worden in zwareomstandigheden zoals een

  diepvriesomgeving of in situa-ties waarbij sprake is van verlengde diensten en bijvoor-beeld logistiek dienstverle-ners die niet echt strakkeachturige diensten draaien.Wat de trend nu vooral is, isdat er meer energie wordt gehaald uit batterijen met de-zelfde volumes.Over de efficiency van laderswaar op dit moment veel overte doen is, zegt Van Bossum:De conventionele lader, dieop dit moment nog altijd inheel veel magazijnen in ge-bruik is, is eigenlijk een trans-formator die de boel van 220volt naar 80 volt omzet. Datgaat gepaard met veel ener-gieverlies. De huidige hoog-frequentladers zijn veelefficinter volgens Van Bos-sum, en vragen veel minderstroomafname uit het net.Dat krijgt tegenwoordig veelmeer aandacht. Wij wijzenonze klanten erop dat bij hetgebruik van een ouderwetsetransformator een hoop ener-gie de deur wordt uitgejaagd.Van Bossum ziet dat in depraktijk veel batterijen aanhet eind van de middag aan delader worden gezet. Meestalis de batterij dan niet eenshalf leeg. Dan kun je je afvra-gen of dat wel nodig is en ofje niet eerst de batterij moet

  ontladen en dan opladen. Wijzelf meten permanent en daar-naast hebben we een applica-tie waarmee we middels eensmsje berichten krijgen overonder meer hoe de toestandvan een batterij is en in hoe-verre deze nog geladen is enof er water bijgevuld moetworden.

  Volgens Van Bossum wordtnog altijd onderschat wat deinvloed is van een batterij opde levensduur van een hef-truck. Men realiseert zichvaak niet dat een batterij der-tig tot veertig procent van dewaarde uitmaakt van de inves-tering die wordt gedaan ineen intern transportmiddel.

  Paul van Bossum

  Meer energie halen uit batterijen met dezelfde volumes

  13LOG001_heftrucks duurzaamheid.qxp:Logistiek bladspiegel-zetspiegel 1/30/13 8:10 PM Page 29

 • ONLINE: LOGISTIEK.NL

  LOG

  ISTIE

  K FE

  BR

  UAR

  I 20

  13

  |

  53

  Wat was het plan?Gipmans Planten is gesitueerd in Venlo. Daarteelt het bedrijf vanuit zaad groenteplanten. Dejonge planten worden geleverd aan professio-nele tuinders, die de verdere groei en oogst vande planten verzorgen. In Venlo werken ongeveer100 mensen bij Gipmans Planten, een aantaldat in de piekperioden november-januari enmaart-juni verdubbelt door de inzet van tijdelijkewerknemers. Het bedrijf beschikt over 24 hef-trucks, waarmee de werkzaamheden worden on-dersteund. Deze machines worden met name inde kwekerij ingezet voor het interne transportvan plantenkwekersfusten met zaad en/of jongeplanten. Vorig jaar schafte Gipmans Plantentwee nieuwe heftrucks aan. Het ging om tweeelektrische Lindes E2/600H, die werden gekochtbij de firma Motrac Intern Transport uit Almere.

  Waarom deze keuze?Tijdens de piekperioden huurt Gipmans altijdextra heftrucks in. De laatste jaren waren daarook machines van het merk Linde bij. De hef-truckchauffeurs waren daar altijd razend en-thousiast over vanwege het bedieningsgemaken de grote wendbaarheid. Gipmans had eerderal 14 elektropallettrucks aangeschaft bij Mo-trac. Gipmans koos heel bewust voor elektri-sche heftrucks in plaats van machines metverbrandingsmotoren. Daarnaast zijn de kassenwaarin de planten worden gekweekt dermategoed gesoleerd dat verbrandingsmotoren eennegatief effectief hebben op de groei van deplanten door de uitstoot van CO.

  Nog bijzonderheden?De machines hadden geen specifieke aanpas-singen nodig voor de wijze waarop ze worden in-gezet. Gipmans heeft wel n van de tweetrucks laten uitrusten met dubbele vorken,zodat deze omvangrijkere volumes kan vervoe-ren. De heftrucks moeten namelijk vooral vo-

  lume kunnen transporteren, het hefvermogenvan de trucks is van ondergeschikt belang.

  Op tijd geleverd?In september 2012 werd de definitieve aan-koopbeslissing genomen, waarna de leveringvolgens afspraak in november plaatsvond.

  Tip van Wieck van HarenProefondervindelijk hebben we vastgesteld datde verschillen tussen de verschillende soortenheftrucks groot zijn. Daarom denk ik dat het bijde aankoop heel belangrijk is goed te luisterennaar de mensen die ermee moeten werken.Daarnaast kiezen wij er altijd voor om trucks tekopen in plaats van te leasen. We zijn namelijkeen familiebedrijf met erg betrokken medewer-kers. Dat betekent onder andere dat ze ergzorgzaam met het materieel omgaan. Dit resul-teert in een lange gebruiksduur, waardoor hetinteressanter is ze te kopen dan te leasen.

  Deze column en vorige zijn na te lezen op www.logistiek.nl/aflevering

  Eind vorig jaar nam Gipmans Planten, opkweekbedrijf voor jonge groente-

  planten, twee nieuwe heftrucks in gebruik. Ze waren nodig ter uitbreiding

  van het bestaande machinepark. Directeur Jos Gipmans van het familie-

  bedrijf vertelt dat er twee elektrische heftrucks van het merk Linde zijn

  aangeschaft. Ze werden geleverd door Motrac Intern Transport.

  LUISTER NAAR DE CHAUFFEURSDIE MET DE HEFTRUCKS WERKEN

  HEFTRUCKS / ELEKTRISCHE HEFTRUCKS

  INTERVIEW door Ruud van Roosmalen

  Wie: Jos Gipmans

  Waar: Gipmans planten, Venlo

  Wat: 2 Linde heftrucks E20/600H, serie 387

  Wanneer: november 2012

  13LOG001_aflevering.qxp:Logistiek bladspiegel-zetspiegel 1/31/13 3:37 PM Page 53

 • Woensdag 22 mei 2013 | 1931 te Den Bosch

  Het verschil maken met WMS

  Zet woensdag 22 mei 2013 alvast in uw agenda voor de 18e editie van de WMS-dag!

  Presentaties van toonaangevende sprekers uit de logistiek, inhoudelijke workshops en interessante

  praktijkcases brengen u in n dag volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen

  WMS en hoe u met WMS verschil kunt maken.

  * Gratis inschrijven is mogelijk wanneer u behoort tot de primaire doelgroep zoals beschreven op onze website. Daarnaast dient u rekening te houden met 75,- administratiekosten welke wij u alleen in rekening brengen wanneer u zonder annulering niet op de WMS-dag verschijnt.

  Hoe selecteer je een WMS? Welke pakketten zijn er en wat zijn de functionele verschillen? Wat zijn de valkuilen bij het implementeren van een WMS? WMS uit de cloud en andere trends. Magazijnprocessen continu verbeteren met WMS. De rol van WMS binnen e-Commerce.

  Onderwerpen die aan bod komen tijdens de 18e WMS-dag:

  Mis deze 18e editie niet en schrijf uvandaag nog kosteloos* in!

  Scan de code enschrijf u direct in!

  www.wmsdag.nlInitiatiefnemer: Sponsoren:

  2013-01-31T11:43:38+0100Preflight Ticket Signature