Locatie specifiek beleid - deverbinding- .Web viewLocatie specifiek beleid - deverbinding-

download Locatie specifiek beleid - deverbinding- .Web viewLocatie specifiek beleid - deverbinding-

of 31

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Locatie specifiek beleid - deverbinding- .Web viewLocatie specifiek beleid - deverbinding-

Locatie specifiek beleid

Peuteropvang en buitenschoolse opvang SpringplankLocatie specifiek beleidSeptember 2018

Inhoud

Locatie specifiek beleid peuteropvang en buitenschoolse opvang Springplank4Inleiding4Algemeen4Pedagogische visie4Mentor4Gordonmethode5Oog voor interactie5Gezondheids- en veiligheidsbeleid5Groepsoverleg5Klachtenregeling voor ouders6Signaleren, ondersteunen, doorverwijzen7Wijze van toegerust zijn op signaleren, doorverwijzen en ondersteuning7

Pedagogische doelstellingen8Emotionele veiligheid8Het contact tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen8Het contact tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders9Het contact tussen de pedagogisch medewerkers onderling9Structuur in de dag en de aangeboden activiteiten9Een kindvriendelijke omgeving9Sfeer9Persoonlijke competentie10Stimuleren en motiveren bij de persoonlijke ontwikkeling10Sociale competentie10Stimuleren en motiveren bij de sociale ontwikkeling10Waarden en normen11Overdragen van waarden en normen11Gezondheid en veiligheid11Gezondheid11Veiligheid12Diversiteit12Respect voor jezelf, anderen en je omgeving12

Beroepskrachten13Pedagogisch medewerkers13Stagiaires13Pauzes14Achterwacht14Beroepskracht-kindratio peuteropvang14Beroepskracht-kindratio BSO14Kwaliteit van de pedagogisch medewerkers15Pedagogische coach15

Specifiek peuteropvang16Intake peuteropvang16Groepssamenstelling16Vier ogen beleid16Uitleg dagprogramma peuteropvang17Toelichting dagprogramma18Fruit eten18Knutselen18Kleine groepjes/hoekenwerk19Buitenspelen19Themas19Activiteiten19

VVE beleid20Bijzonder en toch gewoon20Kind volgsysteem20Uk & Puk20Overleg over de ontwikkeling en uitkomsten kind volgsystemen2010-minutengesprekken21Tussentijdse gesprekken21Doorgaande leerlijn21Ouderbetrokkenheid peuteropvang21De ruimte van de peuteropvang22Groepsruimte22Buitenspeelruimte22

Zindelijkheid23Verschonen23Hoe begeleiden wij kinderen in het traject om zindelijk te worden23

Specifiek buitenschoolse opvang24Intake buitenschoolse opvang24Groepssamenstelling24Uitleg dagprogramma voorschoolse opvang24Uitleg dagprogramma buitenschoolse opvang24Uitleg dagprogramma buitenschoolse opvang tijdens vakantie25Toelichting dagprogramma25Voorschoolse opvang25Koekje eten en drinken25Fruit, broodmaaltijd en warme maaltijd25Buiten spelen26Gymzaal26Ouderbetrokkenheid buitenschoolse opvang26De ruimte27Groepsruimte27Gang27Buitenspeelruimte27

Algemene ruimtes27Entree/gang27Sanitaire ruimte27

Voedselbereiding28Eten28

Overige punten29Stamgroep29Schoonmaken29Zieke kinderen29Bijzonderheden met de betrekking tot de gezondheid van een kind29Verjaardagen29Peuteropvang29Buitenschoolse opvang29Extra opvang30Ruilbeleid30Klasbord31Bereikbaarheid en contact31

Locatie specifiek beleid peuteropvang en buitenschoolse opvang Springplank

Inleiding

U heeft nu het algemeen locatie specifiek beleid van peuteropvang(PSZ) en buitenschoolse opvang(BSO) Springplank voor u. Hierin staat het specifiek beleid beschreven wat de pedagogisch medewerkers en de stagiaires op deze locatie hanteren. Het beleid van De Verbinding is hierin verwerkt. Het uitgebreide algemeen pedagogisch beleidsplan is te lezen via de website; www.deverbinding-sintoedenrode.nl. Deze beleidsstukken worden regelmatig vernieuwd en aangepast aan de laatste ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Vandaar dat er is gekozen om de beleidsstukken online beschikbaar te stellen. Zo leest iedereen altijd de laatste versie en ontstaan daarover geen misverstanden.

De beleidsplannen worden geschreven door de pedagogisch beleidsmedewerker, op dit moment wordt dit nog uitgevoerd door Patty van den Biggelaar met ondersteuning van Anne Maas. De Verbinding is momenteel bezig met het aanstellen van een pedagogisch beleidsmedewerker conform de cao.

Algemeen

Peuteropvang en BSO Springplank zijn gevestigd binnen de muren van basisschool de Springplank te Sint-Oedenrode. De peuteropvang en BSO werken nauw samen met basisschool de Springplank en is vooral bestemd voor kinderen afkomstig uit de wijk Kienehoef/Kinderbos en voor kinderen die leerling zijn van deze school. De peuteropvang is horizontaal van aard en biedt 16 kindplaatsen in de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar. De BSO heeft 40 kindplaatsen en is verdeeld in 2 groepen van 20 kinderen, in de ene groep zitten de kinderen van groep 1 t/m 3 en in de andere groep de kinderen van groep 4 t/m 8.

De openingstijden zijn:

Peuteropvang:dinsdag en donderdag 08.45 tot 11.45 uur

Voorschoolse opvang:maandag t/m vrijdag 07.30 tot 8.30 uur

Buitenschoolse opvang:maandag, dinsdag en donderdag15.00 tot 18.30 uur

Pedagogische visie

Wij werken op de groep volgens de pedagogische visie van De Verbinding. Wij werken ontwikkelingsgericht, deskundig en betrouwbaar.

Ontwikkelingsgericht werken wij door steeds te zoeken naar een balans tussen kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en ze de rust te geven om deze eigen te kunnen maken. Wij kijken naar alle kinderen individueel, dus naar wat zij nodig hebben op dat moment om hun ontwikkeling te stimuleren. Wij proberen kinderen op een goede manier uit te dagen, zonder ze te overvragen. Ieder kind is uniek, en daar passen wij ons op aan.

Deskundig zijn wij door de opleiding die wij gevolgd hebben. Daarnaast blijven wij ons ontwikkelen in ons vakgebied, dit door bijvoorbeeld het volgen van cursussen.

Betrouwbaarheid laten wij in ons werk zien. Integriteit, respect en een open houding naar zowel ouders en kinderen vinden wij hierbij erg belangrijk. Voor kinderen proberen wij een sfeer te creren waarbij zij zich vertrouwd en geborgen voelen. Wij streven er naar om samen met de ouders partner te zijn in de opvoeding van hun kind. Dit door goed en open contact te houden met ouders hierover.

Vanuit onze visie werken wij met verschillende doelstellingen. Deze komen in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod.

Mentor

Vanaf 2018 wordt er gewerkt met een mentor. Hierdoor krijgen ouders een vast aanspreekpunt voor hun kind. Bij het kinderdagverblijf en de peuteropvang zal deze pedagogisch medewerker ook het voortouw nemen bij het oudergesprek en zorg dragen voor de verslaglegging. Bij de BSO is de mentor tevens het aanspreekpunt voor het kind. Wanneer er gedurende de BSO-tijd iets voorvalt, kunnen de kinderen hun mentor om hulp vragen. Dit wil niet zeggen dat de kinderen alleen naar hun mentor mogen met vragen, zij kunnen ook altijd terecht bij de andere pedagogisch medewerkers. De mentor verdeling hangt op het mededelingenbord. Bij de komst van nieuwe kinderen wordt hier de naam van de kinderen bijgeschreven. Bij PSZ en BSO Springplank vinden we het belangrijk dat alle pedagogisch medewerkers alle ouders te woord kunnen staan en alle pedagogisch medewerkers nog steeds op de hoogte zijn van de ins en outs van het kind. Het is echter zo bij kind specifieke zaken dat het fijn is als ouder zijnde om hier 1 aanspreekpunt voor te hebben. Indien er broertjes en zusjes bij elkaar zitten dan vallen de kinderen onder 1 mentor.

Gordonmethode

Bij de Verbinding werken wij met de Gordonmethode. Een uitgebreide handleiding van deze methode is te vinden in de GGD-map. Nieuwe pedagogisch medewerkers en stagiaires worden hier altijd op gewezen. De belangrijkste punten uit de methode zijn de ik-boodschappen. Wij gebruiken deze dan ook om te communiceren met zowel kinderen, ouders als collegas. Belangrijk hierbij is om mensen met respect te behandelen en in hun waarde te laten. Dit wordt met deze methode gedaan. Specifiek naar de kinderen wil dit zeggen dat wij ze positief benaderen, ik-boodschappen geven en een actieve luisterhouding hebben ten opzichte van de kinderen. In 2011 heeft Willeke van den Broek de Gordon methode gevolgd.

Oog voor interactie

In de cursus oog voor interactie worden pedagogisch medewerkers zich bewust van de interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit (emotionele ondersteuning), respect voor de autonomie, structureren en leidinggeven, praten en uitleggen, ontwikkeling stimuleren en begeleiden van onderlinge interacties. Dit draagt bij aan het realiseren van de 4 opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven: het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid, het gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties, het gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties en het eigen maken van normen en waarden (de cultuur van de samenleving). Willeke van den Broek heeft in 2017 de cursus oog voor interactie behaald en Anne van Haeren in 2018. Marille van Dinther en Annelies Muusz volgen momenteel de cursus oog voor interactie en zullen deze einde van het jaar afronden.

Gezondheids- en veiligheidsbeleid

Ieder jaar wordt de locatie gecontroleerd op veiligheid en gezondheid. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie op basis van de wet kinderopvang. De uitkomsten worden besproken met de oudercommissie. De GGD onderzoekt en controleert hier op verzoek van de gemeente jaarlijks op. Een verslag van deze controle is ter inzage aanwezig op de locatie. Met ingang van het jaar 2018 worden de risicos beschreven in het gezondheids- en veiligheidsbeleid en blijft volop in ontwikkeling. Dit wordt actueel gehouden via het maandelijkse locatieoverleg. Hiermee wordt de vertaalslag gemaakt van een afvinklijst naar de praktijk. De pedagogisch medewerkers gaan onderling in gesprek over de eventuele risicos op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Groepsoverleg

Maandelijks is er een groepsoverleg met de directie, in ons geval is dit met Patty van den Biggelaar. In dit overleg zijn er vaste agendapunten, zoals: het algemene beleid van De Verbinding, het locatie specifieke beleid, de protocollen, het gezondheids- en veiligheidsbeleid en algemene vragen of opmerkingen met betre