Liefdewerk duur papier

of 4/4
CUPIDO-DE-LUXE TEKST SUSAN SJOUWERMAN BEELD REMKO KRAAIJEVELD STYLING JEROEN KAMPHORST Het was het begin van de zomer, vorig jaar. Terwijl het ganse land zich verheugde op terrasweer en de aan- staande vakantie, zat ik thuis in mijn huispak te snot- teren. Mijn toenmalige vriend en ik hadden zojuist in goed overleg besloten een punt achter onze relatie te zetten. Op Skype. Want mijn vriend, die ik vanaf dat moment opeens mijn ex moest noemen, woonde in New York. We hadden elkaar twee jaar eerder ontmoet op de Amerikaanse universiteit waar ik een semester studeer- de en waren op slag verliefd. Hij was zo’n all American guy , in spijkerbroek en wit T-shirt. Met een bruinleren jack en een sigaret die nonchalant in zijn linkermond- hoek hing. Sex on a stick, zeg maar. En ondanks dat pretentieloze uiterlijk kon hij uren oreren over Europe- se politiek en actualiteiten in de financiële wereld. Dat de relatie uiteindelijk stukliep, had vele oorzaken. Maar het feit dat we elkaar door drukke banen en ontbreken- de vakantiedagen nog maar zelden zagen, gaf de door- slag. En toen was ik dus vrijgezel, ervan overtuigd dat ik nooit meer een appetijtelijke, intellectuele en ambi- tieuze man zou vinden, natuurlijk. Op die kortstondige periode van wanhoop volgde de uitbundige fase. Dat was het moment dat ik Tinder op mijn telefoon zette, een app die je foto’s van mannen voorschotelt die je simpelweg naar links kunt schuiven (not interested) of naar rechts (om een beschuitje mee te eten). Simpeler kon het niet, dacht ik. Maar na enkele weken tekende zich een verontrustend beeld af. Niet alleen had ik heel weinig mannen naar rechts gescho- ven, de heren die die eer wel te beurt viel, waren voor- namelijk mijn eigen vrienden (met wie ik over het alge- meen niet de koffer induik) of types die bezet bleken (op de lange termijn toch ook geen optie). Het zag er allemaal niet rooskleurig uit. Totdat een vriendin mij een half jaar later voorstelde aan – jawel – een appetij- telijke, intellectuele en ambitieuze man van wie ik nog steeds compleet in de wolken ben. Letterlijk en figuur- lijk, want niets zo sexy als een piloot. LOSZANDERIG Deze ontmoeting, die ik als een wonder beschouw, is volgens liefdesconsultant Pier Ebbinge niet bepaald verrassend. ‘Tussen twintig en midlife ben je jezelf voortdurend aan het ontwikkelen. Dat is een periode waarin je ontdekt wat je kunt, wie je bent, waarvoor je staat en wat jouw invloed is. Maar voor je het weet ben je 42, gescheiden, heb je drie kinderen en een goede baan die veel van je vergt. Je hebt een rugzakje, zoge- zegd. Dan wordt het heel moeilijk om weer iemand tegen te komen.’ Ebbinge weet waarover hij spreekt. De 76-jarige ondernemer verkocht in 1995 zijn werving- en selectiebureau Ebbinge & Company aan accountan- cyreus KPMG. Vier jaar geleden begon hij Pier Ebbinge Relationship, een adviesbureau voor partner finding & matching. Een relatiebemiddelingsbureau mag het van hem niet heten. ‘Want ik voorkom zeperds. Ik voeg veel toe door te weten hoe mensen en relaties zijn. Ik onderzoek, evalueer, adverteer karaktervol en doe de voorselectie met ratio en gevoel voor de chemie waar het uiteindelijk om gaat. De chemie zelf is uiteraard niet aan mij om te beoordelen. Mijn sla- gingskans is 95 procent voor bij- zondere mannen en tachtig procent voor bijzondere vrouwen.’ Ebbinge is geen man van valse bescheiden- heid. De vitale senior weet naar eigen zeggen gewoon hoe het zit. ‘Ik los problemen op die mensen nooit zelf zouden kunnen oplossen. Want als je een bijzonder mens bent, is het moeilijk om een even- eens bijzondere levenspartner te vinden.’ Hij richt zich op ‘authen- LIEFDEWERK DUUR PAPIER Voor succesvolle dames en heren met een bovengemid- delde cashflow lijkt het vinden van een levenspartner een lastige aangelegenheid. Hoge eisen, tijdgebrek en een beperkte poule van gelijkgestemden leiden tot gedoe met een speld en een hooiberg. Exclusieve liefdesmakelaars, datingsites met ballotagecommissie en afspraakjes in Dubai en Parijs moeten dan uitkomst bieden. ‘Bij Moeke Spijkstra ga je de liefde van je leven niet vinden.’ ‘VOOR JE HET WEET BEN JE 42, GESCHEI- DEN, HEB JE DRIE KINDEREN EN EEN GOEDE BAAN DIE VEEL VAN JE VERGT. DAN WORDT HET HEEL MOEILIJK OM WEER IEMAND TEGEN TE KOMEN’ tieke’ en ‘karaktervolle’ singles vanaf een jaar of 35. Voor hen zoekt hij een partner die net zo interessant is als zij zelf. En daar hangt een prijskaartje aan. Als Ebbinge de ware liefde weet te vinden, is een opdrachtgever snel dertigduizend euro verder. ‘De kosten zijn geen onderwerp voor wie het zich kan permitteren’, aldus de partner search consultant. ‘En een goed passende partner is natuurlijk heel veel meer waard dan de aanschaf van een tweede huis, een auto of een boot. Het maakt het leven glazen m-e-k.nl 090 091
 • date post

  02-Aug-2015
 • Category

  Services

 • view

  87
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Liefdewerk duur papier

1. 090 091CUPIDO-DE-LUXE TEKST SUSAN SJOUWERMAN BEELD REMKO KRAAIJEVELD STYLING JEROEN KAMPHORSTHet was het begin van de zomer, vorig jaar. Terwijl hetganse land zich verheugde op terrasweer en de aan-staandevakantie, zat ik thuis in mijn huispak te snot-teren.Mijn toenmalige vriend en ik hadden zojuist ingoed overleg besloten een punt achter onze relatie tezetten. Op Skype. Want mijn vriend, die ik vanaf datmoment opeens mijn ex moest noemen, woonde in NewYork. We hadden elkaar twee jaar eerder ontmoet op deAmerikaanse universiteit waar ik een semester studeer-deen waren op slag verliefd. Hij was zon all Americanguy, in spijkerbroek en wit T-shirt. Met een bruinlerenjack en een sigaret die nonchalant in zijn linkermond-hoekhing. Sex on a stick, zeg maar. En ondanks datpretentieloze uiterlijk kon hij uren oreren over Europe-sepolitiek en actualiteiten in de financile wereld. Datde relatie uiteindelijk stukliep, had vele oorzaken. Maarhet feit dat we elkaar door drukke banen en ontbreken-devakantiedagen nog maar zelden zagen, gaf de door-slag.En toen was ik dus vrijgezel, ervan overtuigd datik nooit meer een appetijtelijke, intellectuele en ambi-tieuzeman zou vinden, natuurlijk.Op die kortstondige periode van wanhoop volgde deuitbundige fase. Dat was het moment dat ik Tinder opmijn telefoon zette, een app die je fotos van mannenvoorschotelt die je simpelweg naar links kunt schuiven(not interested) of naar rechts (om een beschuitje mee teeten). Simpeler kon het niet, dacht ik. Maar na enkeleweken tekende zich een verontrustend beeld af. Nietalleen had ik heel weinig mannen naar rechts gescho-ven,de heren die die eer wel te beurt viel, waren voor-namelijkmijn eigen vrienden (met wie ik over het alge-meenniet de koffer induik) of types die bezet bleken(op de lange termijn toch ook geen optie). Het zag erallemaal niet rooskleurig uit. Totdat een vriendin mijeen half jaar later voorstelde aan jawel een appetij-telijke,intellectuele en ambitieuze man van wie ik nogsteeds compleet in de wolken ben. Letterlijk en figuur-lijk,want niets zo sexy als een piloot.LOSZANDERIGDeze ontmoeting, die ik als een wonder beschouw, isvolgens liefdesconsultant Pier Ebbinge niet bepaaldverrassend. Tussen twintig en midlife ben je jezelfvoortdurend aan het ontwikkelen. Dat is een periodewaarin je ontdekt wat je kunt, wie je bent, waarvoor jestaat en wat jouw invloed is. Maar voor je het weet benje 42, gescheiden, heb je drie kinderen en een goedebaan die veel van je vergt. Je hebt een rugzakje, zoge-zegd.Dan wordt het heel moeilijk om weer iemandtegen te komen. Ebbinge weet waarover hij spreekt. De76-jarige ondernemer verkocht in 1995 zijn werving-enselectiebureau Ebbinge & Company aan accountan-cyreusKPMG. Vier jaar geleden begon hij Pier EbbingeRelationship, een adviesbureau voor partner finding &matching. Een relatiebemiddelingsbureau mag het vanhem niet heten. Want ik voorkomzeperds. Ik voeg veel toe door teweten hoe mensen en relaties zijn.Ik onderzoek, evalueer, adverteerkaraktervol en doe de voorselectiemet ratio en gevoel voor de chemiewaar het uiteindelijk om gaat. Dechemie zelf is uiteraard niet aanmij om te beoordelen. Mijn sla-gingskansis 95 procent voor bij-zonderemannen en tachtig procentvoor bijzondere vrouwen. Ebbingeis geen man van valse bescheiden-heid.De vitale senior weet naareigen zeggen gewoon hoe het zit.Ik los problemen op die mensennooit zelf zouden kunnen oplossen.Want als je een bijzonder mensbent, is het moeilijk om een even-eensbijzondere levenspartner tevinden. Hij richt zich op authen-LIEFDEWERKDUUR PAPIER Voor succesvolle dames en heren met een bovengemid-deldecashflow lijkt het vinden van een levenspartner eenlastige aangelegenheid. Hoge eisen, tijdgebrek en eenbeperkte poule van gelijkgestemden leiden tot gedoe meteen speld en een hooiberg. Exclusieve liefdesmakelaars,datingsites met ballotagecommissie en afspraakjes inDubai en Parijs moeten dan uitkomst bieden. Bij MoekeSpijkstra ga je de liefde van je leven niet vinden.VOOR JE HET WEETBEN JE 42, GESCHEI-DEN,HEB JE DRIEKINDEREN EN EENGOEDE BAAN DIEVEEL VAN JE VERGT.DAN WORDT HETHEEL MOEILIJK OMWEER IEMAND TEGENTE KOMENtieke en karaktervolle singles vanaf een jaar of 35. Voor hen zoekt hij een partnerdie net zo interessant is als zij zelf. En daar hangt een prijskaartje aan. Als Ebbinge deware liefde weet te vinden, is een opdrachtgever snel dertigduizend euro verder.De kosten zijn geen onderwerp voor wie het zich kan permitteren, aldus de partnersearch consultant. En een goed passende partner is natuurlijk heel veel meer waarddan de aanschaf van een tweede huis, een auto of een boot. Het maakt het levenglazen m-e-k.nl 2. 092 093das Canali, collier SwarovskiCUPIDO-DE-LUXEgezelliger, boeiender, aantrekkelijker. Het verrijkt je.Maar waarom kloppen vrijgezelle dames en heren uithet topechelon van de samenleving bij Ebbinge aan?Zijn zij zelf niet in staat een nieuwe partner te vin-dentussen al hun interessante contacten op de Zuidas,op de golfbaan of bij het plaatselijke equivalent vanMoeke Spijkstra? Ebbinge noemt het een structureleverandering in onze samenleving. Mensen hebben overhet algemeen meer moeite om iemand te vinden metwie ze hun leven kunnen delen. Een hoop gemeen-schappenzijn verdwenen. De kerk, de buurtgemeen-schapen de vertrouwde politieke partij zijn weg, ensoms is ook de familie weg. Mensen zijn meer op zich-zelfaangewezen. Onafhankelijkheid heeft een prijs. Demaatschappij is veel te loszanderig geworden. Dit allesmaakt het lastiger een gelijkwaardige partner te ont-moetenen een bestendige relatie te verwezenlijken.Ook de emancipatie van vrouwen is een boosdoener,meent Ebbinge. Pardon? Ja, vrouwen zijn tegenwoor-digmanagers van hun eigen leven. Die emancipatie wasnodig, maar als je te onafhankelijk bent, gaat een rela-tienooit lukken. Een grote onafhankelijkheid verarmt.De gedachtegang whats in it for me? is geen basisvoor een langdurig samenzijn.Goed, de moderne maatschappij werkt de liefde blijk-baarniet erg in de hand. Maar een toevallige ontmoe-tingdie leidt tot een happily ever after, dat komt tochnog regelmatig voor? Natuurlijk kun je bij toeval tegeniemand aanlopen bij de Rotary. Maar als je tegen devijftig loopt, zitten mensen bij zon club overdrevensociaal te doen puur en alleen om erbij te horen.Tegenover anderen tonen ze zich geslaagd en gelukkig,zodat mensen er lastig doorheen kunnen prikken. Maarwie zijn ze nu echt? Je kunt mensen wel tegen de kopkijken, maar niet erin. De interviews die Ebbinge houdtmet opdrachtgevers duren daarom zeker twee tot drieuur. Ik wil echt begrijpen wie iemand is en of zijn ofhaar wensen realistisch zijn. Vrijblijvendheid en sociaalgedoe zijn er bij mij niet bij. Ik werk dan ook niet vooriedereen.WENSENLIJSTJESNou, het lidmaatschap van de serviceclub kan dus perdirect worden opgezegd. Maar dat men in dergelijkesociale verbanden geen levenspartner tegenkomt, ligtniet alleen aan de opstelling van anderen. VolgensMairead Molloy, eigenaar van het exclusieve Londen-serelatiebureau Berkeley International, is de slagings-kansvan succesvolle dertigers, veertigers en vijftigersvooral afhankelijk van hun eigen houding. Molloy,geboren in Ierland en tegenwoordig pendelend tussenLonden en haar woonplaats Cannes, neemt geen bladvoor de mond jegens haar steenrijke klanten. Ze hekeltde onrealistische wensenlijstjes waarmee zowel man-nenals vrouwen veelvuldig komen aanzetten. Degemiddelde leeftijd waarop mensen trouwen ligt inhet Verenigd Koninkrijk nu op 38 jaar. Met de leeftijdstijgen ook de verwachtingen die mensen van hunpotentile partner hebben. Molloy verwijst naar televi-sieserieSex and the City, waarin het karakter Charlottedolgelukkig wordt met de kale en ietwat mollige advo-caatHarry, die haar bijstaat in de scheiding van haarechtgenoot Trey. Harry voldoet totaal niet aan hetplaatje dat Charlotte in haar hoofd heeft, maar dechemie spat er vanaf. Trey was juist de man van haardromen. He ticked all the boxes. Maar er ontbrak iets.En dat lag niet alleen aan het feit dat hij niets presteer-dein de slaapkamer. Een man die zijn gereedschap nietomhoog krijgt (want dat was het geval bij Trey) is op znzachtst gezegd vervelend, maar een man die berhauptgeen vonk doet overslaan, is helemaal een afknapper.Molloy spreekt de artsen, bankiers en ondernemers inhaar klantenbestand dan ook streng toe: ga af op jegevoel, niet op dat vastgeroeste wensenlijstje. Je moetiets voelen. Chemie is niet te definiren. Maar als hetaanwezig is, dan weet je dat direct.De Ierse matchmaker meent dat haar clinten een sla-gingskansvan zeventig procent hebben. Alle leeftijdenzijn welkom bij haar bureau, maar de meeste dames enheren zijn tussen de 35 en 45 jaar. Dus lieden die huncarrire en cashflow op orde hebben. Toch zijn er ookuitschieters. Ons jongste lid is een dame van 21, hetoudste lid een ontzettend leuke heer van 83 jaar, aldusMolloy. De vraag is of zon jong,aantrekkelijk ding het volle pondbetaalt voor haar diensten. Zeclaimt dat niemand wordt voorge-trokken,maar de praktijk bij gelijk-soortigebureaus is anders. Eenjonge vrouw, die anoniem wil blij-ven,geeft aan dat ze de kosten vanhet lidmaatschap bij het tevens inLonden gevestigde Gray & FarrarInternational niet kon betalen. Tochwerd ze twee keer per maand doorhet bureau gebeld met de vraag ofze zin had om over te komen vlie-genvoor een date.Dat het meisje in kwestie het kop-peltariefniet kon ophoesten, is nietWE HEBBEN OOKEEN MAN IN ONSBESTAND GEHAD METEEN EIGEN JACHT.DIE GING MET PO-TENTILEPARTNERSVAREN ROND DEBALEARENgek. Voor een internationaal lidmaatschap van een datingclubje vol miljonairs enaristocraten dien je diep in de buidel te tasten: 25 duizend dollar per jaar om precies tezijn. Een lidmaatschap binnen de EU is iets goedkoper, te weten vijftienduizend europer jaar. Die kosten gaan niet alleen zitten in het selecteren van mogelijke matchesen het plannen van dates, maar vooral ook in het intakegesprek, claimt Molloy. Zongesprek kan overal ter wereld plaatshebben en duurt meestal anderhalf tot twee uur. 3. 094 095scheerkom en -kwast Amsterdambarbershop.compoederdoos en -kwast Michael KorsCUPIDO-DE-LUXEWe vragen mensen het hemd van het lijf: uit wat voorfamilie kom je, heb je een religieuze overtuiging, watheb je gestudeerd en waarom, heb je eerdere relatiesgehad, wat voor types waren je exen, waarom liependie relaties stuk? Natuurlijk vragen we ook naar jevoorkeuren als het op een nieuwe partner aankomt,zowel qua uiterlijk als qua karakter. Nota bene: alsdame krijg je voor die riante investering ook een aantalbijzondere dates terug. Goed, het eerste afspraakjeheeft wellicht plaats in een gastronomische setting,maar zeker dertig procent van de dates die Molloy enhaar collegas plannen, zijn wel om over naar huis teschrijven. We hebben mannen die met hun privjetkomen overvliegen voor een date. Of ze vliegen metjou naar Parijs of Dubai om iets leuks te gaan doen.We hebben ook een man in ons bestand gehad meteen eigen jacht. Die ging met potentile partners varenrond de Balearen.TABOESFEERNederlandse rijken die hun geluk in een internationalesetting willen beproeven, komen bij AnnemiekeDubois en Genevive Heintz terecht, die de Belgi-schevestiging van Berkeley International runnen.De voormalige HR-managers houden kantoor aan deLouizalaan in Brussel, waar zon beetje alle nationali-teitenover de vloer komen die in de stad zijn vertegen-woordigd.Onze leden zijn kosmopolieten, maar datbetekent niet dat er geen grote cultuurverschillen zijn.Neem alleen al Belgen en Nederlanders. Belgen willengraag huisje-boompje-beestje, maar zijn daarin ergdiscreet. Omwille van hun status of een gebrek aan tijdom te daten kloppen ze bij ons aan. Nederlanders zijnveel directer. Die kunnen beter communiceren en zijneen stuk assertiever als het gaat om het vinden van eenpartner, stelt Dubois vast. Wij Nederlanders blijkenook meer openheid te geven over een actieve zoektochtnaar liefde. In Belgi zit daten nog in de taboesfeer.Het is iets waarvoor mensen zich een beetje schamen.Vrouwen praten er wellicht nog over met een goedevriendin, maar een man zal het er nooit over hebben. Ikheb het idee dat het bij Nederlanders anders ligt. EenBelg mixt priv en zakelijk niet, maar Nederlanders zijndaar meesters in. Aangelegenheden in de privsfeer zijndaardoor berhaupt minder taboe.Die lezing maakt het niet verrassend dat een exclusiefonline datingconcept als The Inner Circle uit Nederlandkomt. Amsterdammer David Vermeulen lanceerde indecember 2012 een datingsite die zich uitsluitend richtop hoogopgeleide, ambitieuze singles. Maar andersdan bij reguliere datingsites wordt alleen toegang ver-schaftop uitnodiging van een bestaand lid. We zijneen kwalitatief hoogstaand platform. Hier zit een selec-tiefpubliek, met name hardwerkende twintigers, der-tigersen veertigers. Ze hebben vaak weinig tijd om tedaten, maar beschikken wel over een breed netwerk.Dit zijn niet de mensen die zich inschrijven bij Lexa ofRelatieplanet, vertelt Vermeulen. Een bloemlezing vanmij als hoogopgeleide dame met een leuke baan en eentoch behoorlijk bovengemiddeld uiterlijk (excusez mijnonbescheidenheid) levert wat reacties op. Pieter (32) isactief in het vastgoed en omschrijft zichzelf als onder-nemer,sportief, gezonde variant van bourgondisch,tikkeltje eigenwijs en ongeduldig. Franklin (44) ismarketingdirecteur en bruist van de energie. Heb altijdveel creatieve ideen en wilde plannen, welke ik doormijn drukke maar fijne sociale leven nauwelijks alle-maalkan uitvoeren. Tot slot is daar Erik (39), die ietsdoet in medialand. I just love those simple things inlife that make me smile. Aan de linkerkant een fotovan hem en zijn oma, ongetwijfeld bedoeld om mij enLUCRATIEVE LIEFDEIedere matchmaker heeft zo zijn eigen werkwijze. Maar voor Cupido spelen, wat schuift dat nou?PIER EBBINGERELATIONSHIPBEDOELD VOORBijzondere, intellectuelealleenstaanden vanaf35 jaar. Ook als u steen-rijkof van adel bent, isPier Ebbinge uw reddingSTANDPLAATSs-Graveland (een hlklein plaatsje in t Gooi)SLAGINGSKANS90%HONORARIUM 7000KOSTEN CONTACT-ADVERTENTIE 9500 tot 12.000SUCCESHONORARIUMVanaf 10.000JAAROMZETOmzet noemen hoortniet bij de sfeer vanmijn werkBERKELEYINTERNATIONALBEDOELD VOORDames en heren van hetgoede leven, singlesmet veel geld en weinigtijd die jaarlijks zekerdrie keer de wereldrondvliegenSTANDPLAATSLonden, Brussel, Parijs,Milaan, Kopenhagen,New York, MelbourneSLAGINGSKANS70%HONORARIUM 15.000 per jaar (inEuropa), $ 25.000 perjaar (werelddekking)KOSTEN CONTACT-ADVERTENTIEGeenSUCCESHONORARIUMGeenJAAROMZETCirca 2 miljoen pervestigingPROSPERITYPARTNERBEDOELD VOORSuccesvolle, bourgondi-schevrijgezellen meteen centje op de bank.Brabantse gezelligheidis bij de dienstverleninginbegrepenSTANDPLAATSVeldhoven en BlaricumSLAGINGSKANS70%HONORARIUM 12.900KOSTEN CONTACT-ADVERTENTIE 2500 tot 13.000SUCCESHONORARIUM 3000JAAROMZETOnze accountant raadthet af omzetcijfers tenoemenTHE INNER CIRCLEBEDOELD VOORTwintigers en dertigersmet goede banen endrukke sociale levens,hippe singles die zijnvergroeid met hunsmartphoneSTANDPLAATSAmsterdamSLAGINGSKANS15 tot 20%HONORARIUMNiets, maar een pre-miumaccountkost 5 per twee wekenJAAROMZET 350.000 4. 096 097portemonnee Albert Cuypmarkt, moneyclip MontblancCUPIDO-DE-LUXEvele andere vrouwenharten te doen smelten.Nu is Erik niet mijn type, maar twee jaar na de startvan het exclusieve datingplatform krijgt Vermeulen zatgeboortekaartjes toegestuurd van volslagen vreemdendie elkaars profiel blijkbaar wel heel leuk vonden. Enmet het succes komt ook de kritiek. Potentile ledenkrijgen alleen toegang tot de site wanneer zij wordengoedgekeurd door een selectiecommissie. Maar liefstvijftig procent van de mensen die zich aanmeldenwordt zonder pardon afgewezen. Vermeulen: Ja, datmaakt het controversieel, maar daarin schuilt natuur-lijkook ons succes. We krijgen vaak het commentaardat er alleen maar aantrekkelijke mensen op de sitezitten. Dat kan zo zijn, al selecteren wij niet per se opuiterlijk. Maar wat zijn dan wel de harde criteria waar-overzo geheimzinnig wordt gedaan? Om het maareens duidelijk te maken: twee medewerkers en ikzelfvormen de selectiecommissie. We kijken naar verschil-lendefactoren, te weten leeftijd, opleiding en beroep.Het is niet zo dat je wordt toegelaten als je veel ver-dient.We hebben bijvoorbeeld best wat schrijvers enacteurs op de site. Het belangrijkste voor ons is dat ereen goede mix bestaat. Als alle advocaten van Baker &McKenzie zich opeens aanmelden, zullen we die nietallemaal toelaten.De selectiecriteria van The Inner Circle lijken nietwezenlijk te verschillen van de eisen die Pier Ebbingeof de dames van Berkeley International stellen aan demannen en vrouwen voor wie zij werken. Maar waarzij de identiteit van hun leden zorgvuldig beschermen(zo worden op Perelatie.nl, het apart opgezette online-platformwaar door Ebbinge geselecteerde leden elkaarkunnen vinden, zelfs geen fotos of namen getoond),zijn leden van The Inner Circle in volle glorie te bewon-deren.Des te opvallender is het dat een aantal bekendeNederlanders snel de weg naar de site had gevonden.Muzikant Pete Philly, acteur Gza Weisz en eengroepje olijke Ajax-spelers probeerden via The InnerCircle een afspraakje te regelen. Ik kan niet vertellenwie er op de site zitten, maar het klopt dat er een aantalBNers onder de early adopters was, beaamt Vermeulen.Maar ja, Amsterdam is ook geen Hollywood.OUDE LIEFDEVoor oudere singles, die wellicht wat minder snel hunhele hebben en houden online gooien, wil de internet-ondernemerop korte termijn een speciaal conceptbeginnen: Indian Summer. Ik merk dat daar heel veelvraag naar is. Er bestaat een grote groep ouderen diegescheiden, weduwe of weduwnaar zijn. We gaan hunnu hetzelfde concept bieden, met als kanttekening datdie website een rustiger uitstraling krijgt. En waar weons met The Inner Circle op wereldsteden richten, gaanwe Indian Summer juist uitrollen in de Nederlandseprovinciesteden.De vraag is echter of welgestelden op leeftijd de voor-keurgeven aan zon website boven een exclusief relatie-bureau.H. (54) is therapeute van beroep en werkzaamin een eigen praktijk. Via relatiebemiddelingsbureauProsperity Partner is ze op zoek naar een nieuwe liefde.Om haar zoektocht zo soepel mogelijk te laten verlopen,blijft ze liever anoniem. Maar ze heeft een helderemening over het datingcircuit. Ik ben 25 jaar getrouwdgeweest. Het was nooit een goed huwelijk, maar voor dekinderen ben ik nog een tijd bij mijn echtgenoot geble-ven.Daarna heb ik zes jaar met een andere man samen-gewoond.Inmiddels ben ik vier jaar alleen en dan is hetbest ingrijpend om weer te gaan daten. Met verschil-lendedatingsites heeft ze slechte ervaringen. Daarben ik vaak tegen getrouwde mannen aan gelopen. Zeschrijven allemaal dat ze graag een glaasje rode wijndrinken bij de open haard en regelmatig op reis gaan,maar dan zijn het types die nog bij hun ex-vrouw opzolder blijken te wonen. Voor H. reden genoeg om eenmatchmaker in te huren die hoge eisen stelt aan debetrouwbaarheid van de kandidaten die in haar gente-resseerdzijn. Ik werk zelf heel hard, dus zoveel tijd omte daten heb ik niet. Als ik tijd maak, moet het ook demoeite waard zijn. Ik zoek een man die vlot is, maarbovenal eerlijk en integer. Het maakt mij niet uit alshij wat ouder is en van zijn pensioen geniet. Over hetprijskaartje van de zoektocht, datkan oplopen tot negentienduizendeuro, heeft ze zich heen gezet.Het is een flink bedrag, maar mis-luktedates en emotionele soreskosten ook wat.Ziedaar het businessmodel vande liefdesmakelaars. Alleen deLondense vestiging van BerkeleyInternational zet al twee miljoeneuro per jaar om door de klantenvoor nog meer liefdesverdriet tebehoeden. Pier Ebbinge heeft zozijn bedenkingen bij de kwaliteitvan het gebodene. De meestedatingsites en matchmakers verko-penlulkoek. Ze liegen als de pest.Ze hebben vaak niet meer daneen hbo- of zwemdiploma en zijnZE SCHRIJVEN DATZE GRAAG EENGLAASJE RODE WIJNDRINKEN BIJ DE OPENHAARD, MAAR DANZIJN HET TYPES DIENOG BIJ HUN EX-VROUWOP ZOLDERBLIJKEN TE WONENsociaal handig, maar weten er op topniveau niets vanaf. Ook Vermeulen plaatst eenkritische noot. Er zijn veel datingsites die nepprofielen gebruiken vooral van mooievrouwen om hun leden te laten betalen voor het sturen van privberichten. Je moetaltijd je gezonde verstand blijven gebruiken. En als je als man alleen op zoek bent naareen mooi, jong ding, kun je beter met een fles champagne in de Players op het Leidse-pleingaan staan.