Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Open Vld-Brussel schrijft zich in in de liberale stedelijke traditie. Het is in steden als Brussel dat de geest van het liberalisme is ontstaan. “Stadslucht maakt vrij” is ons uitgangspunt!

Transcript of Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0

 • Ledencongres: Back to the city

  Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0

  INLEIDING: Op 29 november 2008 namen de leden van Open Vld-Brussel op hun le-dencongres in Les Brigittines de beginselverklaring voor een liberaal ste-denbeleid aan: het Liberaal Manifest voor een Open Stad. Op 15 juni 2013 verzamelden de Open Vld-leden uit Brussel op het partijhoofdkwartier in de Melsensstraat 34 om op een congres dit Manifest via honderden amen-dementen verder uit te werken. Hierna volgt de bijgewerkte tekst: Liberaal Manifest voor een Open Stad 2.0: Back to the City.

  Congresvoorzitter: Els AmpeCongressecretaris: Thomas Ryckalts Congrescommissie: Guy Vanhengel, Annemie Neyts, Carla Dejonghe, Jean-Luc Vanraes, Ren Coppens, Ann Brusseel en Khadija ZamouriCongressecretariaat: Johan Basiliades, Ilse Carl TEKST 2008

  Open Vld-Brussel schrijft zich in in de liberale stedelijke traditie. Het is in ste-den als Brussel dat de geest van het liberalisme is ontstaan. Stadslucht maakt vrij is ons uitgangspunt!Met Het Liberaal Manifest voor een Open Stad bevestigen we dat de kracht van het liberalisme en de kracht van de stad samen de beste ga-rantie zijn voor de welvaart en het welzijn van een hele regio en het hele land. Dit geldt voor Brussel als hoofdstad en motor van de Belgische eco-nomie, maar ook voor alle andere steden en hun omliggende regio.Wij zijn liberalen. De creativiteit en ondernemingszin waarvoor een Open Stad staat, is niet iets wat je van overheidswege regisseert. Daar zorgt het bloeiend economisch, cultureel en sociaal stadsleven zelf voor. De politiek moet wel ruimte maken voor experiment, ook mentale ruimte. De overheid kan wel het stedelijk leven en ondernemen bevorderen. Het beleid moet ook de sociale cohesie in de stad bewaken en rele kansen garanderen voor alle Brusselaars.

 • Ledencongres: Back to the city

  Het congres keurde de volgende 9 resoluties goed, een liberale negen-proef voor Brussel (het congres van 15 juni 2013 voegde er een 10de punt aan toe):

  1. Investeren in welvaart en welzijn, in economie en ecologie

  TEKST 2008 Het Brussels Gewest moet de komende tien jaar zijn concurrentile positie als winkelstad, zakenstad, congresstad, internationaal beslissingscentrum n als nationale en internationale economische draaischijf op Belgisch, op Europees en op wereldvlak bewaken. Bedrijven creren werk en welvaart. Het stadsgewest moet werk maken van een ondernemingsvriendelijk kli-maat en van administratieve en fiscale vereenvoudiging. Het stadsgewest moet het voortouw nemen in de toepassing van nieuwe duurzame tech-nologien om onze stedelijke economie en stedelijk leven te vergroenen. De Brusselse Open Vld wil het komende decennium investeren in een forse uitbreiding van het metronet om de nood aan grootschalige mobiliteit in en naar Brussel op te vangen. Open Vld-Brussel wil werk maken van de economische ontsluiting en ontwikkeling van de hefboomgebieden en van grootschalige infrastructuurprojecten.

  TEKST 2013

  1.1. Elk paar schoenen dat in Brussel verkocht wordt, betekent een job in Brussel voor Brusselaars. Een Brussels handelscentrumbeleid is in eerste in-stantie een tewerkstellingsbeleid. We willen jobs voor de lokale en vaak laaggeschoolde werkzoekenden, in loondienst of als zelfstandig onderne-mer.

  1.2. Open Vld wil de Brusselse handelscentra promoten in de onmiddel-lijke rand rond Brussel, in de hele , het hele land en ook internationaal. We moeten de centrumfunctie van de stad ten aanzien van haar rand en hinterland herstellen. Brussel moet een aantrek-kelijke winkelstad zijn voor de inwoners uit de rand, die vandaag nog te vaak Brussel mijden.

  1.3. Aantrekkelijke stedelijke handelskernen staan niet enkel voor een zeer breed en kwalitatief aanbod, maar ook voor veilige, propere, overzichte-lijke en goed bereikbare handelskernen. We moeten de troeven van de stad, het grote en originele aanbod, het onverwachte, het authentieke en historische, aanvullen met belangrijke elementen en troeven van een

 • Ledencongres: Back to the city

  shopping mall. De handelscentra in de stad moeten een ware en aange-name shoppingervaring bieden. Het imago van Brussel als handelscentrum moet hersteld worden.

  1.4. Open Vld-Brussel wil zeer korte en gerichte opleidingen geven voor horeca- en winkelpersoneel, om zo het tekort op de arbeidsmarkt flexibel en snel op te vangen en de Brusselse werkzoekenden gericht te activeren. We moeten een maximaal aantal Brusselse werkzoekenden in deze niet-delocaliseerbare jobs tewerkstellen. En dat kan enkel indien de werkgevers deze Brusselaars willen aanwerven omdat ze gevormd en geschikt zijn voor de job.

  1.5. Open Vld-Brussel wil een zeer intensief taalbeleid (Frans, Nederlands n Engels) voor uitbaters en personeel van handelszaken en horecazaken om de aantrekkelijkheid van ons aanbod in de stad voor inwoners uit de rand en het potentieel internationaal publiek te verveelvoudigen.

  1.6. Via de inzet van goed opgeleide en gemeentelijk netheidspersoneel moeten we onze handelskernen, de parkings in de buurt van de handelskernen en het openbaar vervoer ernaartoe opwaarderen.

  1.7. Ook entertainment, ontspanning en cultuur (allen gemeenschapsbe-voegdheden), zijn voor een stad als Brussel rechtstreeks en onrechtreeks een belangrijke bron van lokale tewerkstelling en van sociale cohesie die we moeten stimuleren. Open Vld roept Franstalige en Nederlandsta-lige politici uit Brussel op om over de partijgrenzen heen in hun gemeen-schap ambassadeurs te zijn voor een zo groot mogelijk cultuuraanbod in de hoofdstad. Sport, ontspanning en cultuur in Brussel staat voor jobs voor Brusselaars. De culturele sector kan de motor vormen van de creatieve economie en verdient hefbomen om deze rol ten volle te kunnen uitoefe-nen. Brussel beschikt over een groot artistiek potentieel, maar momenteel wordt daar te weinig economisch weefsel rond gecreerd. Om Brussel op een gecordineerde manier uit te dragen als de Cultuurstad die zij is, moet er een Brusselse Stichting voor Cultuur worden opgericht, die de vele mu-sea, archieven, galerijen, cultuurfora en onderzoeksinstellingen verenigt, zonder te raken aan ieders opdracht. Binnen deze koepel - met een zo klein mogelijke overhead - zal immers tussen alle culturele spelers en be-voegde overheden in Brussel kunnen samengewerkt worden, om samen

 • Ledencongres: Back to the city

  >:

  enerzijds stellen we vast dat er in heel wat Brussel-se wijken, waar de werk-loosheidsgraad vaak het hoogst is, een parallelle economie 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 draait. Die toont aan dat er daar een enorm ondernemer-spotentieel zit die onze stad nodig heeft. Ander-zijds zorgt die informele economie voor oneerlijke concurrentie en soci-ale onrechtvaardigheid. Open Vld-Brussel wil die zwarte economie regula-riseren. Door dit te koppe-len aan de Wijkcontracten die stadsherwaardering in achtergestelde wijken tot doel hebben, maken we ook werk van een echte economische stadsher-waardering van deze wijken.

  promotie te voeren voor Brussel Cultuurstad en te zoeken naar kostenbe-sparende synergin tussen de verschillende leden.

  1.8. Open Vld-Brussel wil ook een stappenplan voor de in Brussel. In zones waar wijkcontracten zijn of waren, wil Open Vld eerst alle ondernemingen in- formeren over de socia-le, fiscale en milieuwetgeving. Vervolgens wil Open Vld-Brussel samen met middenstandorganisaties een audit in deze ondernemingen aanbieden. Tot slot moet er een controle door de inspectiediensten volgen. Enkel zo kunnen we het ondernemerspotentieel in deze wijken laten renderen voor de algemene welvaart en de tewerkstelling van de lokale bevolking, kun-nen we de solidariteit binnen ons sociaal zekerheidssysteem en fiscaal sy-steem veiligstellen en kunnen we eerlijke concurrentie waarborgen. Open Vld-Brussel wil in het algemeen de administratieve lasten voor ondernemin-gen in Brussel tot een minimum beperken om op die manier een zo gunstig mogelijk ondernemingsklimaat te creren in onze hoofdstad.

  1.9. Om efficinter met ons belastinggeld om te springen, vragen we dat er vzw-incubatoren ingericht worden. Op die manier willen we meerdere vzws die op hetzelfde terrein werkzaam zijn, onder hetzelfde dak brengen en hun administratieve taken centraal laten beheren.

  1.10. Brussel kent een fijnmazig netwerk van private, openbare en acade-mische ziekenhuizen die zeer arbeidsintensief zijn, van zeer laag tot zeer hooggeschoold personeel, en die een topdienstverlening hebben voor een zeer brede regio, en zelfs internationaal vermaard zijn. We moeten de technische en taalkundige opleidingen in Brussel afstemmen op de tewerk-stelling in deze jobs. Onze gezondheidszorg is de kers op de taart van ons sociaal-liberaal welvaartsmodel en zorgt ook voor lokale tewerkstelling.

  1.11. De vergroening en vergrijzing van de Brusselse bevolking is een be-langrijk gegeven waar rond een specifieke economische sector en tewerk-stellingspool is gegroeid die we binnen het Gewest moeten opwaarderen en koesteren door een correcte financiering, ondersteuning en aangepas-te opleidingen met bijzondere aandacht voor de toenemende culturele diversiteit van de ouderen en de jonge gezinnen. Rusthuizen worden meer en meer verzorgingstehuizen waar nieuwe noden groeien. Er kunnen ook diensten aangeboden worden om aan de steeds nijpender behoeften te-gemoet te komen, zoals afdelingen voor psycho-geriatrie en een service-residentie. In samenspraak met de OCMWs dient de thuiszorg te worden uitgebouwd.

 • Ledencongres: Back to the city

  1.12. Brussel moet de komende jaren investeren in belangrijke infrastruc-tuur voor sport en culturele evenementen, voor congressen en beurzen en in de mobiliteitsinfrastructuur die daarbij hoort om nationaal en internatio-naal een belangrijke speler te blijven. Daarom pleit Open Vld-Brussel voor een nieu