Lezing tijdens Crelan-symposium 'Ondernemen in de landbouw met kennis van zaken en gezond verstand'...

of 27 /27
Jos Verstegen Alfons Beldman Bart Doorneweert @LEI_BIA

Embed Size (px)

Transcript of Lezing tijdens Crelan-symposium 'Ondernemen in de landbouw met kennis van zaken en gezond verstand'...

 • [email protected]_BIA

 • Evenvoorstellen

  ZoonvanvarkenshouderuitNoordBrabant Wageningen:zotechniek,voorlichtingskunde,agrarischebedrijfseconomie(PhD)

  LEIWageningenUR:senioronderzoeker Uitstapjesindelaatste7jaar

  [email protected]CompetenceStudiesgroup

  [email protected]mHogeschoolDronten

 • Mijnopdrachtvoorvandaag

  Geefinmax.20minutenaan: Waterverwachtwordtvaneenadviseur Hoedeidealeadviseureruitziet Hoeweidealeadviseurskunnenmakennideaalkunnenhouden

  GebaseerdopervaringenuitNederland

 • WatwordtverwachtvaneenadviseurDathijt.b.v.zijnwerkgeverofeigenbedrijf: Voorzijnadvies(directofindirect)betaaldkrijgt

  Dathijt.b.v.delandbouwerondernemer: Weetwaterspeeltindeomgevingvanhetbedrijf Weetwaterspeeltophetbedrijf Daarspecifiekeexpertiseaantoekanvoegen Zichindejuisterolkanplaatsen Effectiefkaninterveniren

 • Bestaatdeidealeadviseurwel?

 • Deidealeadviseur

  Leeftzichinindeklantenpastzijnroldaaropaan Wordtgerespecteerddoordeklant Draagtsomsoplossingenaan Maarisvaakeencoachofprocesbegeleider Moetdurvenconfronteren,spiegelsvoorhouden,eenluisindepelszijn

  Moetmakelenenschakelen:verbindingenleggenmetpartijenindemarktenmaatschappij

 • Hetisnietaltijdfijnomindespiegeltekijken

 • PortretzoekendeondernemertypeI

  Ik moet iets, maar ik weet niet wat !!!

  Staat voor een belangrijke keuze:

  binnenkort bedrijfsovername

  bedrijf moet weg

  financieel in zwaar weer

  uitgeblust is dit het nou ?

  wat kan ik, wat wil ik ?

 • PortretzoekendeondernemertypeII

  Ik wil iets, maar ik weet niet hoe !!!

  Ziet kansen, maar kan ze niet:

  vertalen naar zijn situatie

  goed op waarde schatten

  afzetten tegen de risicos

  omzetten in acties het komt er niet van

 • Pasopvoorkikkersdieindepanblijvenliggen

 • Hoemakenenhoudenweze? IsinNederlandgesignaleerdalsknelpunt NieuwOVOdrieluiknognietuitgekristalliseerd Devoormaligepubliekevoorlichterswordensteedszeldzamer

  Moeilijkomaldoendeervaringbinnenhetadviesvakoptebouwen(uurtjefactuurtje)

  Weiniggeldvoorbijscholing

 • Deklantverandert(1) Ondernemerszelfsteedsbeteropgeleid Zezijnsteedsminderbezigmetoperationelezakenophetbedrijf

  Toenamebelangondernemerschap: Watproducerenwe Hoeproduceren Hoevermarkten Metwie Voorwie

 • Deklantverandert(2) Kernbegrippen:

  Ketensamenwerking Samenwerkingoversectorenheen Rechtstreekscommunicerenmeteindconsument Onderscheidendemarktconcepten

  Ondernemerskiezennogmeerhuneigeninformatiebronnennadviseurs

  Ondernemersontwikkelenzelfkennisinnetwerkenenprojectenmetonderzoekers,adviseurs,leveranciers,afnemers,etc.

 • Deklantverandert(3)

  Erzijnsteedsminderagrarischeondernemers Moeilijkomdaarvoorsectorspeciekadviesteblijvenonderhouden(enwatisdatdan?)

  Desectorwordtquaaantallensteedsoverzichtelijker:eengrootdeelvandeondernemerskentdepraktijkonderzoekersvanWageningenURpersoonlijk

 • Deketenverandertook

 • Bron:FrankRothaermel(2012)

  Enallesgaatsteedssneller

 • Bron:AlexOsterwalder

  Welkerolheeftdeadviseurhierbij?

 • Bron:OsterwalderenPigneur

 • Deadviseurvandetoekomst

  Zitnogmeerverweveninnetwerkenenonderzoek(sprojecten)

  Werktdeelsbinnenendeelsbuitendeagrarischesectoralszijnfocusmeeropprocesbegeleidingzit

  Werktdeelsalsonderzoekerendeelsalsadviseuralszijnfocusmeeropinhoudligt

 • Hoeadviseursmakennhouden? Eenflinkdeelzalzichindemarktontwikkelen Verbindingenregulieronderwijsenpostinitieelonderwijs(humancapitalagenda)

  Erblijftookeencollectieve/publiekerol: Omrisicovanimagoschadetebeperken Vanwegepositievespilloversbijinnovaties AfschaffingvanProductschappenheeftgeleidtotherbezinningopcollectieverol

 • Bedanktvooruwaandacht!

  [email protected]@LEI_BIA

 • Figuur 4.1 Vergelijking van OVO-tijd en huidige situatie

  OVO-glorietijd: 1945-1980 NU

  Groot deel van de beroepsbevolking is

  verbonden met de landbouw -> legitimeert

  (rijkelijke) publieke financiering.

  Gering deel van de beroepsbevolking is

  verbonden met de landbouw -> geen

  uitzonderingspositie voor de landbouw.

  Aanbiedersmarkt: het waarborgen van

  voedselzekerheid (goed voedsel tegen een

  lage prijs) heeft hoge prioriteit.

  Vragersmarkt: de bulkproductie heeft

  plaatsgemaakt voor allerlei consumenten-

  typen en marktsegmenten.

  Gekoppeld aan de wens van voedselzekerheid

  zet de EU veel marktordeninginstrumenten in,

  waardoor afzet van de landbouwproducten

  gegarandeerd is.

  Onder druk van de WTO worden steeds meer

  grenzen geopend en wordt de internationale

  concurrentie om de gunst van de consument

  steeds heviger.

  Agrarische ondernemers kunnen een aantal

  jaren profiteren van een concurrentievoordeel

  alvorens het buitenland de innovatie heeft

  gekopieerd.

  Innovaties komen vrijwel tegelijkertijd

  beschikbaar in het buitenland, mede ook

  omdat Nederlandse agrarirs en anderen uit

  de agrocluster daar vestigingen hebben.

  De externe effecten van de agrarische

  productie zijn geen discussiepunt op de

  politieke agenda's.

  Veel burgers maken zich zorgen over het

  milieu, natuur en landschap, dierenwelzijn,

  diergezondheid en voedselkwaliteit.

  Agrarische ondernemers zijn volledig vrij in de

  keuze van hun afzetkanalen. Sommigen

  kiezen voor verticale integraties om hun

  risico's af te dekken.

  Verwerkers en retailers verlangen in

  toenemende mate inspanningen van de

  ondernemers om volgens een bepaald keten-

  concept te produceren.

  Veel agrarische bedrijven zijn zelf te klein om

  veel aan R&D te kunnen doen en/of markten

  te benvloeden. 'Samen sterk' is de dominante

  strategie.

  Grote agrarische bedrijven die specifieke

  marktniches invullen worden in toenemende

  mate elkaars directe concurrenten (met name

  in de glastuinbouwsector).

  Bron:VanGalenenVerstegen2008.Innovatie indeagrarischesector

 • NieuwOVOmodel?

  Bron:Smitetal.2013.Versterkingvanketenondernemerschapindeagrosector

 • Desectorverandert