Lezing modernisering ZW

of 35 /35

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Lezing modernisering ZW

Page 1: Lezing modernisering ZW
Page 2: Lezing modernisering ZW

Modernisering van de Ziektewet

en de gevolgen voor

Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Waarom Ingewikkelder Alsmaar?

Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend

Page 3: Lezing modernisering ZW

Wet beperking ziekteverzuimen

arbeidsongeschiktheidVangnetters

HHoe Krom wilt u het krijgen?

Was getekend, 23 april 2012 en 2 oktober 2012

Page 4: Lezing modernisering ZW

Frank Augusteijn….terug in dienst

01-07-2010

Bepaalde tijd

Het nieuwe risico voor de werkgevers

is de

“ZW vangnetter”

Page 5: Lezing modernisering ZW

Frank wordt ziek

Wat gaat in deze casus fout?

1201 januari 201201 januari 2012

Page 6: Lezing modernisering ZW

Werkgever meldt zieke medewerker op dag 1 aan bij Arbodienst

Werkgever meldt zieke medewerker op dag 1 aan bij Arbodienst

Zowel de werknemer als de werkgever heeft verplichtingen Werkgever dient iedere 6 weken het PvA te checken op voortgang en bij te

sturen

Plan van Aanpak (PvA)(uiterlijk in week 8)

Verzuimbegeleiding en re-integratie

WIA-beoordeling

Re-integratieverslagWerknemer stuurt dit dossier naar UWV(uiterlijk week 91)

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Probleem Analyse(medisch) oordeelvan arboarts(uiterlijk in week 6)

OpschudmomentEerste jaars beoordeling(verplicht na uiterlijk 1 jaar)

Dag 1 Wk 6 Wk 8 Wk 42 (flexkeuring) 1 Jaar 21 Mnd 2 Jr wk 3 tot wk 68

Page 7: Lezing modernisering ZW

Werkgever meldt zieke medewerker op dag 1 aan bij Arbodienst

Werkgever meldt zieke medewerker op dag 1 aan bij Arbodienst

Zowel de werknemer als de werkgever heeft verplichtingen Werkgever dient iedere 6 weken het PvA te checken op voortgang en bij te

sturen

Plan van Aanpak (PvA)(uiterlijk in week 8)

Verzuimbegeleiding en re-integratie

WIA-beoordeling

Re-integratieverslagWerknemer stuurt dit dossier naar UWV(uiterlijk week 91)

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Probleem Analyse(medisch) oordeelvan arboarts(uiterlijk in week 6)

OpschudmomentEerste jaars beoordeling(verplicht na uiterlijk 1 jaar)

Dag 1 Wk 6 Wk 8 Wk 26 1 jaar 21 Mnd 2 Jr

FRANK GAAT ZIEK UIT DIENST EN NAAR DE ZW.

Werkgevergeheel verantwoordelijk

UWVverantwoordelijk,

maar financieel de werkgever

Page 8: Lezing modernisering ZW

Werknemer gaat ziek uit dienst en het re-integratieverslag

U hoeft géén re-integratieverslag te maken als uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst blijft.

Een verkort re-integratieverslag is vereist als uw werknemer binnen 6 tot 10 wekenna zijn eerste ziektedag uit dienst gaat en de arbo-arts verwacht dat uwwerknemer binnen 3 maanden volledig hersteld is.

Een volledig re-integratieverslag moet u maken als het dienstverband van uwwerknemer na 10 weken of langer eindigt.

Moet u een (verkort) re-integratieverslag maken, dan geeft u dit mee aan uw werknemer zodra hij uit dienst gaat.

Page 9: Lezing modernisering ZW

Waarom een nieuwe ZW ?

• Weinig activering vanuit de ZW• Veel vangnetters via de ZW naar de WIA• Met name naar 80% - 100% WGA

Hoeveel procent is in 2001 een flexwerker?Hoeveel procent is in 2011 een flexwerker?

Hoe hoog is de beroepsbevolking?

Page 10: Lezing modernisering ZW

Groei instroomcijfers WIA

*Bron: Geld besparen met sociale zekerheid

Jaar 2006 2007 2008 2011

WIA uitkeringen 21000 22000 25000 38000

Geen vangnetter 65% 58% 53% 45%

Vangnetter 35% 42% 47% 55%

Een relatief kleine groep zorgt voor maximale vervuiling

Page 11: Lezing modernisering ZW

Wie zijn de vangnetters ?

• Medewerkers met een tijdelijk contract• Flexwerkers, uitzendkrachten oproepkrachten• Ex werknemers die na het arbeidscontract ziek worden

Binnen welke termijn? • Let op de thuiswerkers en stagiaires die een beloning krijgen

De regeling geldt niet voor:

• Orgaandonoren• Ziek door zwangerschap• No-riskpolis

Voor de laatste drie groepen is wel sinds 1 juli 2011 de re-integratieverplichting ontstaan.

Page 12: Lezing modernisering ZW

Bijkomende problemenvan de vangnetter

• Slechte gezondheid• Geen werkgever• Veel gebruik van sociale zekerheid

• Ziekteverzuim is veel langer van een vangnetterHoeveel langer is dit?

• Gebruik van WW naar ZW

Page 13: Lezing modernisering ZW

Het “feest” voor de werkgever kan beginnen

Werkgevers worden financieel verantwoordelijk voor het vangnet met de naam: ZW

Werkgevers worden weer verantwoordelijk voor de instroom van de ZW-vangnetters in de WGA. (zoals in de PEMBA-periode)

Page 14: Lezing modernisering ZW

De nieuwe werkgeversindelingWat is de oude indeling?

Vanaf 2014

Klein bedrijf < 10 mw

Middelgrootbedrijf10 -100 mw

Grootbedrijf > 100 mw

Gemiddeldeloonsom€ 30.500

tot€ 305.000,-

Tussen € 305.000,--

en€ 3.050.000,--

Vanaf€ 3.050.000,--

Page 15: Lezing modernisering ZW

De financiële gevolgen voor de middel / grote werkgever

• Bij ziektewet krijgen we een premiedifferentiatievoor grote en middelgrote bedrijven in 2014.Dus de medewerker is ziek geworden in 2012.

• Als deze medewerkers vanuit de ZW in de WGA stromen, krijgt men eerst een overgangsperiode hierin betaalt men verplicht de gedifferentieerde WGA-flex premie in 2014-2015. Dus de medewerker is ziek geworden in 2010 en via ZW in 2012 in de WGA gekomen.

• In 2016, keuze voor privaat of publiek financieren van de WGA voor vast- en flex personeel.

Page 16: Lezing modernisering ZW

De financiële gevolgen voor de kleine werkgever

• Bij ziektewet krijgen we een vaste sectorpremievoor kleine bedrijven in 2014.

• Als deze medewerkers vanuit de ZW in de WGA stromen krijgt men eerst een overgangsperiode, hierin betaalt men de sectoraal bepaalde WGA-flex premie in 2014-2015. Dus de medewerker is ziek geworden in 2010 en via ZW in 2012 in de WGA gekomen.

• In 2016, keuze voor privaat of publiek financieren van de WGA voor vast- en flex personeel.

Page 17: Lezing modernisering ZW

Financieel overzicht in een tabel 2014

Vanaf 2014

Klein bedrijf< 10 mw

Middelgrootbedrijf10-100 mw

Grootbedrijf> 100 mw

ZW financiering2014

Privaat

Publiek via sector premie

Privaat

Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf

Privaat

Publiek via volledige toerekening aan het bedrijf

WGA flexfinanciering2014 -2015

Alleen publiekvia sector premie

Alleen publiekvia sector en deels via toerekening bedrijf

Alleen publiekvia volledige toerekening aan het bedrijf

WGA vastfinancieringvanaf 2016

Privaat

Publiek via sector premie

Privaat

Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf

Privaat

Publiek via volledige toerekening aan het bedrijf

Page 18: Lezing modernisering ZW

Financieel overzicht in een tabel 2016

Vanaf 2016

Klein bedrijf< 10 mw

Middelgrootbedrijf10-100 mw

Grootbedrijf> 100 mw

ZW financiering2016

Privaat

Publiek via sector premie

Privaat

Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf

Privaat

Publiek, via volledige toerekening aan het bedrijf

WGA vastfinancieringvanaf 2016

Privaat

Publiek via sector premie

Privaat

Publiek, deels via sector en deels via toerekening bedrijf

Privaat

Publiek, via volledige toerekening aan het bedrijf

Page 19: Lezing modernisering ZW

Hoe stelt de overheid de premie vast voor de zw? (publiek)

• Uit de systematiek van de PEMBA, daarna WGA en nu ook in de ziektewet wordt door de overheid voor de vaststelling van de premie 2 jaar terug in de tijd gekeken. De beroemde term (T-2)

• De premie voor 2014 is dus afhankelijk van de instromers uit het jaar……?

• Dit geldt alleen voor middel en grote werkgevers

• De exacte berekening is nog niet bekend, maar deverhoogde premie van de overheid zal waarschijnlijk hoger zijn dan de uitkering aan de medewerker.

Page 20: Lezing modernisering ZW

Is er weer een “nieuw” eigenrisicodragerschap mogelijk?

JA

Page 21: Lezing modernisering ZW

Is de ZW-erd nieuw? (privaat)

• Nee, eigen risicodragen kan al sinds 2003, hierdoor krijgtmen een korting op de sectorpremie.

• In welke branche is ZW-eigen risicodragen populair?

• Eigen risicodragen is niet alleen financieel, maarArboverplichting, WVP en re-integratie horen er ook bij.

• Wel is nieuw dat er geen garantieverklaring meer verplicht issinds 2013.

• Staartlasten (brandende huizen) blijven de overheid.

Page 22: Lezing modernisering ZW

Ziektewet eigen risicodrager (privaat)

• Verzuimbegeleiding moet ondersteund worden door een deskundige. Werkgever moet een verslag meesturen met de aanvraag voor ZW-erd.

• 3 jaar voor begindatum geen ZW-erd geweest zijn.

• Uittreden mag 2 maal per jaar.

• UWV blijft taken houden zoals bijvoorbeeld

-Registratie ziekte-aangiften en herstel

-UWV neemt beslissing op basis van eigen risicodrager

- Zorgt voor beschikkingen

Page 23: Lezing modernisering ZW

Heeft de werknemer geen “feest”?

• Werknemers gaan van “zijn” arbeid naar gangbare arbeid, ze moeten wel ziek zijn geworden na 01-01-2013

• Indien 65% van gangbare arbeid kan worden verdiend, dan WW

• Per 01-01-2014 ontstaan 2 soorten uitkeringen

•ZW loongerelateerde uitkering, minimum van 3 maanden(70% max dagloon en afhankelijk van het arbeidsverleden)

•ZW vervolguitkering (70% van het minimumloon)

Page 24: Lezing modernisering ZW

Bepaling van het arbeidsverleden

Het arbeidsverleden is een optelsom van het fictief arbeidsverleden en het werkelijk arbeidsverleden.

Het fictief arbeidsverleden: Dit is het aantal jaren dat ligt tussen 1998 en het jaar waarin u achttien werd. 1998 – ((vul hier in: uw geboortejaar) + 18) = uw fictief arbeidsverleden

Het werkelijk arbeidsverleden: Dit is het aantal jaren dat u sinds 1998 in loondienst hebt gewerkt

Elk jaar arbeidsverleden is 1 maand extra ZW als het drie kalenderjaren overstijgt.

Page 25: Lezing modernisering ZW

CASUS FRANK

Ziek

70% minimum loon

WULBZ ZW-vervolguitkering WGA ---> 65 jaar

70%

ZW hoog

WGA

Frank werkt

€ 40.000,--

€ 6.500,--

+/-€ 12.000,--

€ 28.000,-- € 28.000,--

WGA

LET OP DE KEURING NA

1 JAAR ZIEKTE

>65%

dan WW

In dienst Uit dienst

Page 26: Lezing modernisering ZW

Het nieuwe stelsel: WIA

• WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

• Ziek geworden vanaf 1 januari 2004, en is per 2 oktober 2012 veranderd en gemoderniseerd door de nieuwe wet

• bestaat uit:

IVA Regeling Inkomensvoorziening VolledigArbeidsongeschikten

WGA Regeling Werkhervatting GedeeltelijkArbeidsgeschikten

Page 27: Lezing modernisering ZW

Samenvatting WIA, nu ook voor vangnetters

Ziek vanaf01.01.2004

• 35% - 80% AO• 80%-100% AO(niet duurzaam)

1e ziektejaar: 100%2e ziektejaar: 70%

WGA uitkeringWerk of WW IVA uitkering

WIA beoordelingdoor UWV

< 35% AO80% - 100% AO

(volledig & duurzaam)

WGA Loongerelateerdeuitkering

WGA Vervolguitkering ofWGA Loonaanvulling

ZW loonderving: 70%ZW Vervolguitkering 70% min. loon(vangnetters)

De nieuwe groep !!

Page 28: Lezing modernisering ZW

Onze Frank bij het UWV

De werknemer

- Frank werkte als operations manager- Is door burn out ongeschikt voor zijn werk- Kan echter prima functioneren als:

Conciërge, inkomen € 18.000,- Beheerder sportcomplex, inkomen € 20.000,- Receptionist, inkomen € 25.000,-

- Verdiencapaciteit Frank is € 20.000,-- Frank is € 20.000,- / € 40.000,- = 50% arbeidsgeschikt

Page 29: Lezing modernisering ZW

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

100%

70%min.loon

75% van hetgemaximeerde loon (191,82* 261)(50.065,--) = 37.548,--

WULBZ ZW-vervolguitkering ---> 65 jaar

70%

ZW

Page 30: Lezing modernisering ZW

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

100%

70%

Ziektejaar 1 Ziektejaar 2

- 70% van het verschil tussen het (gemaximeerde) loon & het met werken verdiende inkomen- Afhankelijk van het arbeidsverleden (referte-eis 26/36)- max. 38 maanden, tussen 3 en 38 maanden- t/m 2007 afhankelijk van de leeftijd, nu van het arbeidsverleden

Loongerelateerde Uitkering

70%

Vanaf het 3e jaar

Page 31: Lezing modernisering ZW

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Ziektejaar 1 Ziektejaar 2

100%

70%

- 70% van het verschil tussen het (gemaximeerde) loon & het met werken verdiende inkomen- Max 38 maanden- Afhankelijk van het arbeidsverleden

WGA loongerelateerdeUitkering 28.000,--

WGA Vervolguitkering

- 70% Minimumloon x AO-klasse%- Bij geen of onvoldoende benutting verdiencapaciteit- Duur tot 65 jaar, euro 6.500,--

Vanaf het 3e jaar

Page 32: Lezing modernisering ZW

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

WGA Loonaanvulling Inclusief loon14.000,-- + 10.000,--

- 70% verschil oude (gemaximeerde) loon en de verdiencapaciteit- Bij 50% benutting van de verdiencapaciteit- Duur tot 65 jaar

Ziektejaar 1 Ziektejaar 2

100%

70%

WGA loongerelateerdeUitkering21.000 + 10.000

Vanaf het 3e jaar

Page 33: Lezing modernisering ZW

Ziektejaar 1 Ziektejaar 2

100%

70%

De private financieringWGA eigen-risico-drager

WGAVervolguitkering

Vanaf het 3e jaar

WGA Loon- gerelateerdeutkering

De paarse uitkeringen worden gedurende 10 jaar door U of een

verzekeraar betaald.

Page 34: Lezing modernisering ZW

Tips

• Controleer de beschikkingen, vraag om een specificatie

• Re-integratiesubsidies worden niet gebruikt• No risk• Verlenging No risk• Proefplaatsing

• Beperk WGA –instroom, sturing naar IVA

• Te weinig benutting meefinanciering Verzekeraars

• Let op Regres

• Is er wel dekking op de huidige WGA-erd polis?

• Zoek deskundigheid buiten de bestaande hokjes

Page 35: Lezing modernisering ZW

Bedankt voor uw aandacht Voor meer informatie en een analyse kunt u contact opnemen met:

der Kinderen Verzuimviziewww.verzuimvizie.nl

der Kinderen Verzekeringenwww.derkinderen.com

Maurice [email protected]