Leven lang leren: een perspectief vanuit het ... Vanuit zowel het perspectief van werknemers als...

download Leven lang leren: een perspectief vanuit het ... Vanuit zowel het perspectief van werknemers als werkgevers

of 130

 • date post

  13-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Leven lang leren: een perspectief vanuit het ... Vanuit zowel het perspectief van werknemers als...

 • Leven lang leren: een perspectief vanuit het beroep

  Leren voor een sterkere arbeidsmarktpositieLeren voor een sterkere arbeidsmarktpositie

  Karel Kans, Ingrid Christoffels, Rob Schipperheyn, Karel Kans, Ingrid Christoffels, Rob Schipperheyn,

  Metje Jantje Groeneveld, Joris Cuppen en Alieke Hofl andMetje Jantje Groeneveld, Joris Cuppen en Alieke Hofl and

 • Leven lang leren: een perspectief vanuit het beroep

  Leren voor een sterkere arbeidsmarktpositie

  Karel Kans, Ingrid Christoffels, Rob Schipperheyn, Metje Jantje Groeneveld, Joris Cuppen en Alieke Hofland

 • Titel Leven lang leren: een perspectief vanuit het beroep

  Leren voor een sterkere arbeidsmarktpositie

  Auteurs Karel Kans, Ingrid Christoffels, Rob Schipperheyn, Metje Jantje Groeneveld,

  Joris Cuppen en Alieke Hofland

  Uitgave Expertisecentrum Beroepsonderwijs

  Oktober 2016

  Ontwerp Art & Design Theo van Leeuwen BNO

  Vormgeving Evert van de Biezen

  Bestellen Te downloaden vanaf www.ecbo.nl

  Expertisecentrum Beroepsonderwijs

  Postbus 1585

  5200 BP ’s-Hertogenbosch

  073 687 25 00

  info@ecbo.nl

  www.ecbo.nl

  Overname van teksten, ideeën en resultaten uit deze publicatie is vrij toegestaan,

  mits met bronvermelding. Evd B

  -A 00

  81 1_

  v1 /1

  61 02

  6

  Colofon

 • 3

  Woord vooraf 5

  1 Doel en opzet van het onderzoek 7

  1.1 Aanleiding 7

  1.2 Onderzoeksvragen 8

  1.3 Onderzoeksopzet 10

  1.4 Leeswijzer 11

  2 Leven lang leren als antwoord op arbeidsmarktontwikkelingen 13

  2.1 Inleiding 13

  2.2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 14

  2.3 Investeren in scholing 21

  2.4 Beleid om deelname aan leven lang leren te stimuleren 34

  2.5 Samenvatting en betekenis voor onderzoek 38

  3 Deelname aan een leven lang leren in verschillende beroepsgroepen 41

  3.1 Inleiding 41

  3.2 Deelname aan leven lang leren 43

  3.3 Verklaring van de mate van leven lang leren 52

  3.4 Intersectorale mobiliteit naar beroepsgroepen 63

  3.5 Conclusies leven lang leren en intersectorale mobiliteit 72

  4 Succesvol overstappen van de grafische sector naar de procesindustrie.

  Casestudie 77

  4.1 Inleiding 77

  4.2 Achtergrond 78

  4.3 Aansluiting grafische industrie op de procesindustrie 80

  4.4 Belang van leven lang leren 87

  4.5 De intersectorale overstap 90

  4.6 En nu verder 96

  4.7 Conclusie 97

  Inhoudsopgave

 • 4

  5 Synthese 101

  Literatuur 109

  Bijlage 1 (bij hoofdstuk 2): Bronnen 113

  Bijlage 2 (bij hoofdstuk 3): Onderzoeksverantwoording 115

  Gebruikte afkortingen 125

 • 5

  Dit rapport is ten eerste bedoeld als kritische beschouwing van actuele

  ontwikkelingen en recent beleid met betrekking tot leven lang leren.

  Daarnaast hebben wij tot doel nieuwe inzichten bieden in het leven

  lang leren door te kiezen voor een ander perspectief. Dit doen we door

  beroepen als uitgangspunt te nemen en niet sectoren, zoals gebruikelijk

  in eerder onderzoek.

  Een groot aantal mensen heeft meegewerkt aan het onderzoek, aan wie

  we allen dank verschuldigd zijn. Ten eerste oud-grafici die zijn overgestapt

  naar de procesindustrie. Wij hebben hen mogen interviewen over een

  periode in hun werkzame leven die niet makkelijk is geweest. Ook de

  bedrijven en intermediairs die met ons hun ervaringen met de werving en

  het aannemen van zijinstromers hebben gedeeld. De bedrijven die geen

  bezwaar tegen vermelding, staan genoemd in de bijlage. Wij zijn deze

  werkenden en bedrijven op het spoor gekomen met hulp van Patricia

  Collignon van C3 Werkt! en Adri Salomé van Technicom.

  In de aanloop van het onderzoek zijn verscheidene verkennende

  interviews uitgevoerd. Ook hebben experts van de verschillende (branche)

  organisaties meegedacht over de te selecteren beroepen en het definiëren

  van herkenbare en zo homogeen mogelijke groepen. De geïnterviewden

  staan genoemd in bijlage 1.

  Op een aantal momenten heeft op ons verzoek een klankbordgroep het

  onderzoek en het rapport van nuttig commentaar voorzien: Isabel Coenen

  (FNV), Pia Deveneijns (MBO Raad), Marjo Jansen, Anneke Tjalma en

  Martin Soeters (Ministerie van OCW), Gertrud van Erp (MKB-Nederland/

  VNO-NCW), Susan Krol (NRTO), Brigid Claassen (Sociaal-Economische

  Raad), Cecile Lambregts (Stichting van de Arbeid).

  Woord vooraf

 • 6

  Ecbo-collega’s Pieter Baay en Joris Brekelmans hebben meegedacht

  over de analyses. Johannes de Geus heeft het rapport van een aantal

  opbouwende opmerkingen voorzien.

  Wij bedanken allen voor hun bijdrage.

  Karel Kans

  Ingrid Christoffels

  Rob Schipperheyn

  Joris Cuppen

  Metje Jantje Groeneveld

  Alieke Hofland

 • 7

  1.1 Aanleiding

  Veel veranderingen op de arbeidsmarkt hebben betrekking op beroeps-

  groepen in het middensegment van de arbeidsmarkt: werkenden

  op de mbo-niveaus 2 tot en met 4. Er is veel gepubliceerd over

  de veranderingen binnen deze beroepsgroepen onder invloed van

  ontwikkelingen zoals fl exibilisering, internationalisering, nieuwe

  technologieën en de noodzaak om de Nederlandse economie

  concurrerend te houden. Werkenden worden aangesproken op hun

  vermogen om te vernieuwen en te veranderen. Regelmatig wordt

  benadrukt dat de baan voor het leven niet meer bestaat. Onderdeel van

  de fl exibiliteit die van werkenden wordt verlangd, is het vermogen om

  overstappen te kunnen maken naar andere beroepen en sectoren. Welke

  competenties zijn nodig om succesvol een stap naar een andere sector

  te maken? Hoe kunnen werkenden tijdig worden voorbereid op dergelijke

  overstappen? Welke rol kan scholing daarbij spelen, en in welk stadium

  zou die scholing moeten plaatsvinden?

  In dit rapport verkennen we eerst de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

  voor het middensegment, de deelname aan een leven lang leren (LLL)

  in deze groep en het beleid dat op dit gebied wordt gevoerd. Vervolgens

  onderzoeken we via een analyse van diverse grote databestanden welke

  verbanden er te leggen zijn tussen de deelname aan leven lang leren

  en de kenmerken van verschillende beroepsgroepen. Vervolgens wordt

  ook de mate waarin intersectorale mobiliteit bij deze beroepen voorkomt

  hierbij betrokken. Tot slot is er een casestudie uitgevoerd, waarin we

  onderzochten in hoeverre deelname aan een leven lang leren heeft

  bijgedragen aan een succesvolle overstap naar een andere branche.

  Het onderzoek is uitgevoerd binnen het publieke onderzoeksprogramma

  van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) 2015. Het programma

  wordt gefi nancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

  Doel en opzet van het onderzoek 1

 • 8

  Wetenschap (OCW). Het doel van het programma is de kennisbasis

  en kennisinfrastructuur in het mbo te versterken en zo bij te dragen

  aan een kwalitatief hoogwaardig stelsel van beroepsonderwijs en

  kwalificatieverkrijging. Beroepsonderwijs vatten we hierbij breed op:

  de nadruk ligt op het middelbaar beroepsonderwijs, zowel initieel als

  postinitieel en zowel bekostigd als niet-bekostigd. De aansluiting in de

  beroepsonderwijskolom (vmbo-mbo-hbo), de relatie tot de arbeidsmarkt

  en maatschappelijke participatie en de kernvaardigheden die daarvoor

  nodig zijn, maken daar ook onderdeel van uit.1

  1.2 Onderzoeksvragen

  Deze rapportage betreft in feite de resultaten van drie deelonderzoeken,

  met elk hun eigen onderzoeksvragen. De overkoepelende vraag luidt: in

  hoeverre kan een leven lang leren een rol spelen in de versterking van de

  arbeidsmarktpositie van werkenden?

  Doel van het eerste deelonderzoek is het verder aanscherpen van de

  vraag, om deze in de twee daaropvolgende deelonderzoeken verder uit te

  werken. De onderzoeksvragen van deelonderzoek 1 zijn:

  1 Wat zijn de belangrijkste vragen over de rol die een leven lang

  leren kan spelen bij het versterken van de arbeidsmarktpositie van

  werkenden in kwetsbare beroepen?

  a Wat zijn, op hoofdlijnen, de belangrijkste ontwikkelingen op de

  arbeidsmarkt die gevolgen hebben voor werkenden in het midden-

  segment? Om welke gevolgen gaat het?

  b Wat is het belang van een leven lang leren bij het aanpakken van de

  negatieve gevolgen?

  c Welke barrières zijn aanwijsbaar die deelname aan een leven lang

  leren in de weg staan? Welke beleidsmaatregelen zijn recent door de

  overheid genomen om een leven lang leren te stimuleren?

  1 Ecbo (2015). Kennisontwikkeling en -verspreiding middelbaar beroepsonderwijs. Publiek programma ecbo 2015. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

 • 9

  Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek is ervoor gekozen in

  de vervolgonderzoeken de aandacht te richten op het verband tussen

  een leven lang leren en de mogelijkheden voor intersectorale mobiliteit,

  als een middel om de arbeidszekerheid van werkenden in kwetsbare