Leven is communiceren

download Leven is communiceren

of 197

 • date post

  08-Sep-2014
 • Category

  Documents

 • view

  3.490
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Communiceren is hoe je in contact komt met anderen. De manier waarop je dat doet is meteen van enorm belang voor het ontwikkelen van bevredigende en succesvolle relaties. In dit werk focust Eddy Adriaens op een aantal zeer belangrijke communicatietechnieken: contacten leggen en onderhouden, vrienden maken en houden, een gesprek starten en in gang houden, jezelf en anderen motiveren, spreken in het openbaar ... het draait allemaal rond communicatie. Goede communicatie op haar beurt vereist sterke interpersoonlijke vaardigheden. Hoe word je meer assertief? Hoe geef en ontvang je feedback? Hoe vraag je iets en hoe reageer je op een verzoek? Hoe breng je slecht nieuws? Hoe ga je om met verandering? In "Leven is communiceren" vind je gedetailleerde informatie en nuttige tips om je communicatie met anderen te verbeteren en zowel privé als beroepsmatig beter te scoren. "Leven is communiceren" is zowel als downloadfile als in boekvorm verkrijgbaar bij http://www.lulu.com/spotlight/Jaimelavie

Transcript of Leven is communiceren

 • LEVEN ISCOMMUNICERENSamengesteld door Eddy Adriaens 1
 • GEBASEERD OP DE GESCHRIFTEN VAN DALE CARNEGIE,MILTON ERICKSON, JOE LUFT EN HARRY INGHAM, TIMOTHYLEARY, DANIEL GOLEMAN, ALBERT ELLIS, GERARD EGAN,JOHN MAXWELL, KATHLEEN DILLEN, VAN LAERE, DHERT,SCHOOFS, MILLER & ROLLNICK, BAKKER & BANNINK,PROCHASKA & DICLEMENTE, WILFRIED VAN CRAEN ENANDEREN.Leven is CommunicerenSamengesteld door Eddy Adriaens 2012, Eddy AdriaensUitgegeven in eigen beheer door Edgard Adriaens(eddyadriaens@yahoo.com)ISBN: 978-1-291-09934-8Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in eengeautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vormof op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien,opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van de uitgever.2
 • HOE LEG JE CONTACTEN EN HOE ONDERHOUD JE ZE? * HOE MAAK JE VRIENDEN EN HOE HOUD JE ZE? * HOE ONTWIKKEL JE STERKEINTERPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN? * HOE WORD JE ASSERTIEF? * HOE COMMUNICEER JE? *HOE MOTIVEER JE JEZELF EN ANDEREN? * HOE GA JE OM MET VERANDERING? * HOE GEEF JE EEN VOORDRACHT? HOE SPREEK JE IN HET OPENBAAR? 3
 • InhoudInhoud 4BASIS ATTITUDES 6OMGAAN MET ANDEREN 10JOHARI VENSTER:RUIMTE MAKEN VOOR COMMUNICATIE 23SOCIALE CONTACTEN LEGGEN 25BEGROETINGEN & GESPREKSOPENERS 26EEN GESPREK GAANDE HOUDEN 32UITDIEPEN VAN CONTACTEN 39NIET VERBALE COMMUNICATIE 43VRIENDEN MAKEN 48VRIENDSCHAP ONDERHOUDEN 52ONTHOUDEN 54META-TAAL: EEN TWEESNIJDEND ZWAARD 57POSITIEVE AFFIRMATIES 94EMOTIONELE INTELLIGENTIE 98CENTERING / KALIBRERING 100DE ROOS VAN LEARY 102RATIONELE EFFECTIVITEITS TRAINING 103HINDERPALEN VOOR COMMUNICATIE 105VRAGEN STELLEN 107LUISTEREN 1104
 • ASSERTIVITEIT 113GRENZEN AFBAKENEN 121IK-BOODSCHAPPEN 122SLECHT NIEUWS BRENGEN 123EEN VERZOEK FORMULEREN 125EEN VERZOEK BEANTWOORDEN 127FEEDBACK 129MOTIVERENDE GESPREKSVOERING 130SPREKEN IN HET OPENBAAR 181 5
 • BASIS ATTITUDES1. Ken jezelfJe bent zenuwachtig? So what? Iedereen is zenuwachtig in nieuweomstandigheden. Aanvaard je zenuwachtigheid. Begin gesprekken metmensen die je nog niet kent, gewoon om te oefenen.Kies je actieveld: je wil niet een gans leven doen wat je niet graag doet ofleven waar je niet graag leeft.2. Handel planmatig en consequentOntwikkel realistische verwachtingen. Stel doelen die inovereenstemming zijn met je bekwaamheden. Ga voor wat belangrijk isin de context waarin je handelt. Wees actief, neem initiatief.3. Wees realistischOlifanten vliegen niet. Er is altijd wel iemand beter dan jij, maar dat maggeen reden zijn om af te zien van actie. Lees, studeer, bereid je voor: eenpaar uren degelijke voorbereiding maken geen specialist van jou, maarzorgen er al voor dat je meer over het gekozen onderwerp weet dan demeeste mensen.Overschat anderen niet en onderschat jezelf niet. Veins ook niet te zijnwat je niet bent. Blijf jezelf. Ontdek de terreinen die je goed liggen,ontwikkel je talenten.6
 • 4. Wees vastberaden en volhardendLaat je niet uit het veld slaan door een mislukking of een negatievereactie. Niemand slaagt in al wat hij onderneemt. Leer van tegenslagen:lag het aan jou? Spande je je voldoende in? Waren je verwachtingenrealistisch? Wat deed je verkeerd? Had je wellicht gewoon pech? Blijfniet hangen in ongunstige plaatsen, concentreer je aandacht en energieniet op verloren zaken.5. Wees positief en constructiefEen positieve en constructieve houding helpt je om de zaken teaanvaarden waar je toch geen invloed kan op uitoefenen en om positieveveranderingen te realiseren op de terreinen waar dit voor jou mogelijk is.Het laat je toe gemakkelijker om te gaan met de dagelijkse gang vanzaken van het leven. Het brengt optimisme in je leven, en voorkomtzinloos gepieker, zorgen en negatief denken.Een positieve en constructieve houding begint met keuzes: Je kiest zelf om gelukkig te zijn en meer te glimlachen. Je beslist dankbaar te zijn voor wat je bent, kan en hebt Je beslist je te focussen op de oplossingen, niet op de problemen. Je bepaalt zelf dat je naar de zonnige kant van het leven kijkt en optimistisch blijft. Je kiest zelf om vooral om te gaan met gelukkige, positieve, succesrijke mensen en van hen te leren. Je kiest voor het lezen van inspirerende verhalen en boeken waar je iets kan uit leren. 7
 • Je laat je leiden door positieve affirmaties en inspirerende uitspraken. Je beslist om de toekomst te visualiseren en planmatig te streven naar de realisatie van je doelen. Je bekijkt de zaken in perspectief, met aandacht voor het groter geheel.De gevolgen van deze keuzes zijn belangrijk:Wie positief en constructief in het leven staat, leeft gelukkiger, ishelderder, meer in balans en meer in controle en kent meer succes. Je leert kansen zien en benutten: Mislukkingen en problemen zijn verhulde zegeningen. Zij bevatten een boodschap voor ons over terreinen waarin kansen op verdere ontplooiing aanwezig zijn en leren ons welke gebeurtenissen uit het verleden onvoldoende verwerkt zijn. Je verliest geen tijd en energie meer met zelfbeklag, piekeren over futiliteiten of nodeloos bezorgd zijn. Je wordt assertiever: Wie wel overwogen positief en constructief denkt en handelt en zelfbewust afstand neemt van negativiteit, staat zelfbewuster in het leven en is meer gemotiveerd om zijn doelen te bereiken. Je krijgt een optimistische kijk op je leven, je omgeving en de wereld: deze vloeit logischerwijze voort uit een positieve en constructieve ingesteldheid omdat je naar positieve doelen toe leeft en actief werkt aan de bewerkstelling van je geluk en succes. Je gelooft meer in jezelf en in je capaciteiten: een positieve en constructieve houding inspireert je om positieve doelen te stellen en8
 • actief te zoeken naar oplossingen, wat op zijn beurt leidt tot een toename van geluk en succes in je hele leven. Een positieve en constructieve houding zorgt niet alleen voor meer innerlijke kracht en sterkte bij jezelf, het werkt ook inspirerend op anderen. Mensen zoeken de nabijheid van personen met een positieve en constructieve houding en hebben respect voor wie zo in het leven staat. 9
 • OMGAAN MET ANDERENWilfried van Craen herinnert er in zijn boek Omgaan met anderen is eencommunicatiekunst (Acco Leuven) aan dat we leven in een systeemwaarbinnen een onophoudelijke circulaire benvloeding tussen mensenbestaat. REACTIE: Wat ik doe is het gevolg van jouw gedrag (omdat dit mij benvloedt) ACTIE: Maar tevens oorzaak van jouw gedrag (omdat ik op mijn beurt jou benvloed)Storend gedrag dient daarom niet op zichzelf bekeken te worden, maar je moet nagaan hoe het functioneert binnen het systeem (relatie gezin, werk, dorp, ...) en ontdekken hoe het een (on)bewuste reactie is op (on)bewust gedrag van anderenONZE BINNENKANT, wt we denken, is best belangrijk, maar slechtsrelevant voor zover het zichtbaar gemaakt wordt door ons gedrag: ONZEBUITENKANT en hoe dit laatste benvloed wordt binnen een systeem.Hoe belangrijker het systeem en hoe langer de mensen binnen betsysteem met elkaar omgaan, hoe sterker GEWOONTEGEDRAG ENREGELS zijn en hoe groter de weerstand om ze op te geven, zelfs al zijnze ongezond. Opgeven leidt immers tot een verbroken evenwichtsgevoel!10
 • De overvloed aan informatie die ons langs allerlei kanalen bereikta/ filteren wij: selectie in functie van onze waarde-oordelen,verwachtingen gebaseerd op eerdere ervaringen, kennis, zelfbeeld, beeldvan de ander, aandacht, weerstandsdrempel, b/ verwerken wij vervolgens.Hierbij komen vaak fouten voor: Wij "raden" naar de binnenkant van deander - die we immers niet zien. Door het geven van feedback kunnenveel misverstanden voorkomen of opgelost worden.Axiomas van de communicatietheorie1 COMMUNICEREN DOE JE ALTIJDCommunicatie is circulaire benvloeding. Er aan ontsnappen kan niet.Sommige mensen proberen te ontsnappen door een symptoom teontwikkelen: iets waar ze niets kunnen aan doen, maar waardoor zij de(wederzijdse) communicatie kunnen beperken : stemverlies, hyper-ventilatie, hoofdpijn, benauwdheid, ongemakkelijkheid, erectiestoornis ...2. COMMUNICATIE IS ALTIJD DRIEDUBBELA/ Wat men zegt (inhoudsniveau) - bv: Er ligt daar 5 Euro.B/ Hoe men zegt (onuitgesproken relationele boodschap) bv: "raap zeop!"C/ Waar men zegt (contextniveau): Thuis kan ik dingen vrijuit zeggen dieik tegen de baas op het werk niet kwijt kan.