Leven is Communiceren

download Leven is Communiceren

of 197

 • date post

  02-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  403
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Communiceren is hoe je in contact komt met anderen. De manier waarop je dat doet is meteen van enorm belang voor het ontwikkelen van bevredigende en succesvolle relaties.In dit werk focust Eddy Adriaens op een aantal zeer belangrijke communicatietechnieken: contacten leggen en onderhouden, vrienden maken en houden, een gesprek starten en in gang houden, jezelf en anderen motiveren, spreken in het openbaar ... het draait allemaal rond communicatie.Goede communicatie op haar beurt vereist sterke interpersoonlijke vaardigheden. Hoe word je meer assertief? Hoe geef en ontvang je feedback? Hoe vraag je iets en hoe reageer je op een verzoek? Hoe breng je slecht nieuws? Hoe ga je om met verandering? In "Leven is communiceren" vind je gedetailleerde informatie en nuttige tips om je communicatie met anderen te verbeteren en zowel privé als beroepsmatig beter te scoren. "Leven is communiceren" is zowel als downloadfile als in boekvorm verkrijgbaar bij http://www.lulu.com/spotlight/Jaimelavie

Transcript of Leven is Communiceren

LEVEN IS COMMUNICEREN

Samengesteld

door

Eddy

Adriaens

1

GEBASEERD OP DE GESCHRIFTEN VAN DALE CARNEGIE, MILTON ERICKSON, JOE LUFT EN HARRY INGHAM, TIMOTHY LEARY, DANIEL GOLEMAN, ALBERT ELLIS, GERARD EGAN, JOHN MAXWELL, KATHLEEN DILLEN, VAN LAERE, DHERT, SCHOOFS, MILLER & ROLLNICK, ANDEREN. BAKKER & BANNINK, PROCHASKA & DICLEMENTE, WILFRIED VAN CRAEN EN

Leven is Communiceren Samengesteld door Eddy Adriaens 2012, Eddy Adriaens Uitgegeven in eigen beheer door Edgard Adriaens (eddyadriaens@yahoo.com) ISBN: 978-1-291-09934-8

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2

HOE LEG JE CONTACTEN EN HOE ONDERHOUD JE ZE? * HOE MAAK JE VRIENDEN EN HOE HOUD JE ZE? * HOE ONTWIKKEL JE STERKE INTERPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN? * HOE WORD JE ASSERTIEF? * HOE COMMUNICEER JE? * HOE MOTIVEER JE JEZELF EN ANDEREN? * HOE GA JE OM MET VERANDERING? * HOE GEEF JE EEN VOORDRACHT? HOE SPREEK JE IN HET OPENBAAR?

3

InhoudInhoud BASIS ATTITUDES OMGAAN MET ANDEREN JOHARI VENSTER: RUIMTE MAKEN VOOR COMMUNICATIE SOCIALE CONTACTEN LEGGEN BEGROETINGEN & GESPREKSOPENERS EEN GESPREK GAANDE HOUDEN UITDIEPEN VAN CONTACTEN NIET VERBALE COMMUNICATIE VRIENDEN MAKEN VRIENDSCHAP ONDERHOUDEN ONTHOUDEN META-TAAL: EEN TWEESNIJDEND ZWAARD POSITIEVE AFFIRMATIES EMOTIONELE INTELLIGENTIE CENTERING / KALIBRERING DE ROOS VAN LEARY RATIONELE EFFECTIVITEITS TRAINING HINDERPALEN VOOR COMMUNICATIE VRAGEN STELLEN LUISTEREN4

4 6 10 23 25 26 32 39 43 48 52 54 57 94 98 100 102 103 105 107 110

ASSERTIVITEIT GRENZEN AFBAKENEN IK-BOODSCHAPPEN SLECHT NIEUWS BRENGEN EEN VERZOEK FORMULEREN EEN VERZOEK BEANTWOORDEN FEEDBACK MOTIVERENDE GESPREKSVOERING SPREKEN IN HET OPENBAAR

113 121 122 123 125 127 129 130 181

5

BASIS ATTITUDES1. Ken jezelf

Je bent zenuwachtig? So what? Iedereen is zenuwachtig in nieuwe omstandigheden. Aanvaard je zenuwachtigheid. Begin gesprekken met mensen die je nog niet kent, gewoon om te oefenen. Kies je actieveld: je wil niet een gans leven doen wat je niet graag doet of leven waar je niet graag leeft. 2. Handel planmatig en consequent realistische verwachtingen. Stel doelen die in

Ontwikkel

overeenstemming zijn met je bekwaamheden. Ga voor wat belangrijk is in de context waarin je handelt. Wees actief, neem initiatief. 3. Wees realistisch

Olifanten vliegen niet. Er is altijd wel iemand beter dan jij, maar dat mag geen reden zijn om af te zien van actie. Lees, studeer, bereid je voor: een paar uren degelijke voorbereiding maken geen specialist van jou, maar zorgen er al voor dat je meer over het gekozen onderwerp weet dan de meeste mensen. Overschat anderen niet en onderschat jezelf niet. Veins ook niet te zijn wat je niet bent. Blijf jezelf. Ontdek de terreinen die je goed liggen, ontwikkel je talenten.

6

4.

Wees vastberaden en volhardend

Laat je niet uit het veld slaan door een mislukking of een negatieve reactie. Niemand slaagt in al wat hij onderneemt. Leer van tegenslagen: lag het aan jou? Spande je je voldoende in? Waren je verwachtingen realistisch? Wat deed je verkeerd? Had je wellicht gewoon pech? Blijf niet hangen in ongunstige plaatsen, concentreer je aandacht en energie niet op verloren zaken. 5. Wees positief en constructief

Een positieve en constructieve houding helpt je om de zaken te aanvaarden waar je toch geen invloed kan op uitoefenen en om positieve veranderingen te realiseren op de terreinen waar dit voor jou mogelijk is. Het laat je toe gemakkelijker om te gaan met de dagelijkse gang van zaken van het leven. Het brengt optimisme in je leven, en voorkomt zinloos gepieker, zorgen en negatief denken. Een positieve en constructieve houding begint met keuzes: Je kiest zelf om gelukkig te zijn en meer te glimlachen. Je beslist dankbaar te zijn voor wat je bent, kan en hebt Je beslist je te focussen op de oplossingen, niet op de problemen. Je bepaalt zelf dat je naar de zonnige kant van het leven kijkt en optimistisch blijft. Je kiest zelf om vooral om te gaan met gelukkige, positieve, succesrijke mensen en van hen te leren. Je kiest voor het lezen van inspirerende verhalen en boeken waar je iets kan uit leren.7

Je laat je leiden door positieve affirmaties en inspirerende uitspraken. Je beslist om de toekomst te visualiseren en planmatig te streven naar de realisatie van je doelen. Je bekijkt de zaken in perspectief, met aandacht voor het groter geheel. De gevolgen van deze keuzes zijn belangrijk: Wie positief en constructief in het leven staat, leeft gelukkiger, is helderder, meer in balans en meer in controle en kent meer succes. Je leert kansen zien en benutten: Mislukkingen en problemen zijn verhulde zegeningen. Zij bevatten een boodschap voor ons over terreinen waarin kansen op verdere ontplooiing aanwezig zijn en leren ons welke gebeurtenissen uit het verleden onvoldoende verwerkt zijn. Je verliest geen tijd en energie meer met zelfbeklag, piekeren over futiliteiten of nodeloos bezorgd zijn. Je wordt assertiever: Wie wel overwogen positief en constructief denkt en handelt en zelfbewust afstand neemt van negativiteit, staat zelfbewuster in het leven en is meer gemotiveerd om zijn doelen te bereiken. Je krijgt een optimistische kijk op je leven, je omgeving en de wereld: deze vloeit logischerwijze voort uit een positieve en constructieve ingesteldheid omdat je naar positieve doelen toe leeft en actief werkt aan de bewerkstelling van je geluk en succes. Je gelooft meer in jezelf en in je capaciteiten: een positieve en constructieve houding inspireert je om positieve doelen te stellen en

8

actief te zoeken naar oplossingen, wat op zijn beurt leidt tot een toename van geluk en succes in je hele leven. Een positieve en constructieve houding zorgt niet alleen voor meer innerlijke kracht en sterkte bij jezelf, het werkt ook inspirerend op anderen. Mensen zoeken de nabijheid van personen met een positieve en constructieve houding en hebben respect voor wie zo in het leven staat.

9

OMGAAN MET ANDERENWilfried van Craen herinnert er in zijn boek Omgaan met anderen is een communicatiekunst (Acco Leuven) aan dat we leven in een systeem waarbinnen een onophoudelijke circulaire benvloeding tussen mensen bestaat. REACTIE: Wat ik doe is het gevolg van jouw gedrag (omdat dit mij benvloedt) ACTIE: Maar tevens oorzaak van jouw gedrag (omdat ik op mijn beurt jou benvloed) Storend gedrag dient daarom niet op zichzelf bekeken te worden, maar je moet nagaan hoe het functioneert binnen het systeem (relatie gezin, werk, dorp, ...) en ontdekken hoe het een (on)bewuste reactie is op (on)bewust gedrag van anderen ONZE BINNENKANT, wt we denken, is best belangrijk, maar slechts relevant voor zover het zichtbaar gemaakt wordt door ons gedrag: ONZE BUITENKANT en hoe dit laatste benvloed wordt binnen een systeem. Hoe belangrijker het systeem en hoe langer de mensen binnen bet systeem met elkaar omgaan, hoe sterker GEWOONTEGEDRAG EN REGELS zijn en hoe groter de weerstand om ze op te geven, zelfs al zijn ze ongezond. Opgeven leidt immers tot een verbroken evenwichtsgevoel!

10

De overvloed aan informatie die ons langs allerlei kanalen bereikt a/ filteren wij: selectie in functie van onze waarde-oordelen, verwachtingen gebaseerd op eerdere ervaringen, kennis, zelfbeeld, beeld van de ander, aandacht, weerstandsdrempel, b/ verwerken wij vervolgens. Hierbij komen vaak fouten voor: Wij "raden" naar de binnenkant van de ander - die we immers niet zien. Door het geven van feedback kunnen veel misverstanden voorkomen of opgelost worden.

Axioma's van de communicatietheorie1 COMMUNICEREN DOE JE ALTIJD Communicatie is circulaire benvloeding. Er aan ontsnappen kan niet. Sommige mensen proberen te ontsnappen door een symptoom te ontwikkelen: iets waar ze niets kunnen aan doen, maar waardoor zij de (wederzijdse) communicatie kunnen beperken : stemverlies, hyperventilatie, hoofdpijn, benauwdheid, ongemakkelijkheid, erectiestoornis ... 2. COMMUNICATIE IS ALTIJD DRIEDUBBEL A/ Wat men zegt (inhoudsniveau) - bv: Er ligt daar 5 Euro. B/ Hoe men zegt (onuitgesproken relationele boodschap) bv: "raap ze op!" C/ Waar men zegt (contextniveau): Thuis kan ik dingen vrijuit zeggen die ik tegen de baas op het werk niet kwijt kan.

11

Elk spreken is een relatiespreken. Als persoon A zegt: "Hoe laat is het?" (inhoudsniveau) Kan persoon B antwoorden: Jaja, Ik kom al!" (relatieniveau) Het relatieniveau draait rond macht: Wie heeft het hier voor het zeggen? Als het inhoudsniveau en het relatieniveau samenvallen ontstaat congruent gedrag. In het andere geval komt (incongruent gedrag) komt de boodschap vreemd over. Mogelijke reacties op een boodschap zijn: BEVESTIGEN: Ik aanvaard jouw zelfomschrijving (relatieniveau) vb: Hoe laat is het? - Sorry, ik zat in een file. VERWERPEN: Ik doe dat niet en laat de ander weten dat ik hem niet zie zoals hij dat wel zou willen. vb : Hoe laat is het? Tijd om je leven te beteren! Dit kan leiden tot verwoede pogingen van de ander om bevestiging van zijn zelfbeeld te krijgen. NEGEREN: Ik doe alsof de ander niet bestaat. Dit kan leiden tot storend gedrag om zichzelf te manifesteren. (mokken, agressie, ziekte) Ziek worden? Inderdaad, want symptomatisch gedrag ontwikkelt zich veelal onbewust. Bevestiging is immers een primaire behoefte: het is de nood aan erkenning die de mensen samen houdt.12

Veel misverstanden en ruzies zijn te wijten aan het verwarren van inhoud en relationele boodschap. Een voorbeeld: Man vraagt: Vrouw antwoordt: Man reageert boos: Hoe laat is het? 18