LET US KNOW WHAT YOU THINK ABOUT THE CITYCARD ... - …...Gent UZ Gent Flanders Expo Moscou Melle...

of 2 /2
very good good average bad very bad CityCard Gent CityCard Gent CityCard Gent CityCard Gent CityCard Gent *Hop on hop off watertram Aanleglocaties Vertrekuren NL EN DE ES FR Toegang tot alle topattracties, monumenten en musea Gegidste boottocht Bus en tram (De Lijn) qʠʠɭ ʽŔȥ ơơȥ ˪ơʋɽ ƎŔnj ơˉƃȍ ˁŔŔɭŹȶɭnj eơŹɭʠǫȇ ʽŔȥ Ǝơ Ǡȶɢ ȶȥ Ǡȶɢ ȶljlj ˁŔʋơɭʋɭŔȟ ƎŔnjDe CityCard Gent is 48 uur of 72 uur geldig en begint te lopen vanaf de datum en het uur ˁŔŔɭȶɢ ǿơ ơɭ ʽȶȶɭ Ǡơʋ ơơɭɽʋ njơŹɭʠǫȇ ʽŔȥ ȟŔŔȇʋ Opgelet Kijk op www.visitgent.be voor de openingsuren van Ŕȍȍơ ŔʋʋɭŔƃʋǫơɽ ȟȶȥʠȟơȥʋơȥ ơȥ ȟʠɽơŔ Īȶȶɭ ¡ò ò¡ òþ¡ ơȥ eč¡ ȥơơȟ ʋɭŔȟ halte ‘Van Nassaustraat’ Gegidste rondleiding 42 43 enkel op vrijdag- ơȥ ˖ŔʋơɭƎŔnjȟǫƎƎŔnj ȶȟ ࠃࠀʠ߿ ŔŔȥȟơȍƎơȥ Źǫǿ čǫʋŹʠɭơŔʠ ĪơȍƎɽʋɭŔŔʋ ࠁࠇ ƃƃưɽ Ŕʠˉ ɢɭǫȥƃǫɢŔʠˉ ȟʠɽƢơɽ ȟȶȥʠȟơȥʋɽ et attractions čȥơ ɢɭȶȟơȥŔƎơ njʠǫƎƢơ ơȥ ŹŔʋơŔʠ Tram et bus (De Lijn) ȶƃŔʋǫȶȥ Ǝʠȥ ʽƢȍȶ ǿȶʠɭ ơˉƃȍ ƃŔʠʋǫȶȥ ƃƃưɽ Ŕʠ Ǡȶɢ ȶȥ Ǡȶɢ ȶljlj ŹŔʋơŔʠʋɭŔȟ ǿȶʠɭLa CityCard Gent est valable 48 h ou 72 h, à compter Ǝơ ȍŔ ƎŔʋơ ơʋ Ǝơ ȍǠơʠɭơ Ǝơ ɽŔ ɢɭơȟǫưɭơ ʠʋǫȍǫɽŔʋǫȶȥ Attention Vous trouverez les heures d’ouverture de tous les ȟȶȥʠȟơȥʋɽ ȟʠɽƢơɽ ơʋ ŔʋʋɭŔƃʋǫȶȥɽ ɽʠɭ www.visitgent.be áȶʠɭ ȍơ ¡ò ȍơ ò¡ òþ¡ ơʋ ȍơ eč¡ ɢɭơȥơ˖ ȍơ ʋɭŔȟ ŔɭɭƦʋ ĪŔȥ ¥ŔɽɽŔʠɽʋɭŔŔʋ Īǫɽǫʋơɽ njʠǫƎƢơɽ 42 43 uniquement le vendredi et ȍơ ɽŔȟơƎǫ Ū ࠃࠀǠ ߿ áȶǫȥʋ Ǝơ ƎƢɢŔɭʋ čǫʋŹʠɭơŔʠ ĪơȍƎɽʋɭŔŔʋ ࠁࠇ ƃƃơɽɽ ʋȶ Ŕȍȍ ʋȶɢ ŔʋʋɭŔƃʋǫȶȥɽ ȟȶȥʠȟơȥʋɽ and museums njʠǫƎơƎ ŹȶŔʋ ʋȶʠɭ Tram and bus (De Lijn) %ǫȇơ ɭơȥʋŔȍ ƎŔˊ ơˉƃȍ Ǝơɢȶɽǫʋ čɽơ ȶlj Ǡȶɢ ȶȥ Ǡȶɢ ȶljlj ˁŔʋơɭʋɭŔȟˁŔˊ ƎŔˊThe CityCard Gent is valid for 48 hours or 72 hours, Ŕɽ ljɭȶȟ ʋǠơ ƎŔʋơ ŔȥƎ ʋǫȟơ ȶlj ǫʋɽ ˪ɭɽʋ ʠɽơ Attention Consult www.visitgent.be for the opening hours ȶlj Ŕȍȍ ŔʋʋɭŔƃʋǫȶȥɽ ȟȶȥʠȟơȥʋɽ ŔȥƎ ȟʠɽơʠȟɽ bȶɭ ʋǠơ ¡ò ò¡ òþ¡ ŔȥƎ eč¡ ʋŔȇơ ʋɭŔȟ ŔȥƎ njơʋ ȶljlj Ŕʋ ĪŔȥ ¥ŔɽɽŔʠɽʋɭŔŔʋ Guided tour 42 43 only on Friday and Saturday Ŕljʋơɭȥȶȶȥɽ Ŕʋ ߿ ɢȟ ɭơɢȶɭʋ ʋȶ čǫʋŹʠɭơŔʠ ĪơȍƎɽʋɭŔŔʋ ࠁࠇ ƃƃơɽȶ Ŕ ȍȶɽ ɢɭǫȥƃǫɢŔȍơɽ ȍʠnjŔɭơɽ Ǝơ ǫȥʋơɭƢɽ ȟȶȥʠȟơȥʋȶɽ ˊ ȟʠɽơȶɽ čȥ ɢŔɽơȶ ơȥ ŹŔɭƃȶ ƃȶȥ njʠǭŔ þɭŔȥʽǭŔ ˊ ŔʠʋȶŹʡɽ 7ơ ǫǿȥ ȍɩʠǫȍơɭ Ǝơ ŹǫƃǫƃȍơʋŔɽ ƎǭŔ ơˉƃȍ ˪Ŕȥ˖Ŕ čɽȶ Ǝơȍ þɭŔȥʽǭŔ Ǝơ ŔnjʠŔ Ǡȶɢ ȶȥ Ǡȶɢ ȶljlj ƎǭŔŔ -ǫʋˊ-ŔɭƎ eơȥʋ ơɽ ʽŖȍǫƎŔ ƎʠɭŔȥʋơ ࠇࠃǠȶ ࠁࠆǠ desde la fecha y la hora en la que se utiliza por ɢɭǫȟơɭŔ ʽơ˖ ȍŔ ʋŔɭǿơʋŔ Atención Visite www.visitgent.be para consultar el horario de apertura de todas las atracciones, ȟȶȥʠȟơȥʋȶɽ ˊ ȟʠɽơȶɽ áŔɭŔ ȍȶɽ ȟʠɽơȶɽ ¡ò ò¡ òþ¡ ˊ eč¡ ʋȶȟơ ơȍ ʋɭŔȥʽǭŔ ɢŔɭŔƎŔ ĪŔȥ ¥ŔɽɽŔʠɽʋɭŔŔʋ Visita guiada 42 43 solo los viernes y los ɽŖŹŔƎȶɽ ɢȶɭ ȍŔ ʋŔɭƎơ Ŕ ȍŔɽ ࠃࠀǠ߿ ɢɭơɽơȥʋŔɭɽơ ơȥ ȍŔ ȶ˪ƃǫȥŔ čǫʋŹʠɭơŔʠ ơȥ ȍŔ ƃŔȍȍơ ĪơȍƎɽʋɭŔŔʋ ȥॿ ࠁࠇ ȍȍơ ʋȶʠɭǫɽʋǫɽƃǠơȥ òơǠơȥɽˁʧɭƎǫnjȇơǫʋơȥ 7ơȥȇȟťȍơɭ ʠȥƎ ¡ʠɽơơȥ Fǫȥʋɭǫʋʋ ljɭơǫ Eine Bootsfahrt mit Guide Straßenbahn und Bus (De Lijn) ¥ʠʋ˖ʠȥnj ơǫȥơɽ ơǫǠljŔǠɭɭŔƎɽ þŔnj ơˉȇȍ Ŕʠʋǫȶȥ Nutzung der Hop on hop off Wasser-Trambahn þŔnjDie CityCard Gent gilt für 48 Uhr oder 72 Uhr ab dem Datum und Zeitpunkt, an dem sie zum ersten Mal Źơȥʠʋ˖ʋ ˁǫɭƎ Hinweis čȥʋơɭ www.visitgent.be ˪ȥƎơȥ òǫơ Ǝǫơ Äljljȥʠȥnjɽ˖ơǫʋơȥ Ŕȍȍơɭ òơǠơȥɽˁʧɭƎǫnjȇơǫʋơȥ ¡ȶȥʠȟơȥʋơ ʠȥƎ ¡ʠɽơơȥ ĭơȥȥ òǫơ ˖ʠȟ ¡ò ò¡ òþ¡ ȶƎơɭ eč¡ ȟɃƃǠʋơȥ ȥơǠȟơȥ òǫơ Ǝǫơ òʋɭŔʇơȥŹŔǠȥȍǫȥǫơ qŔȍʋơɽʋơȍȍơ ĪŔȥ ¥ŔɽɽŔʠɽʋɭŔŔʋ bʧǠɭʠȥnj 42 43 nur am Freitag- und òŔȟɽʋŔnjȥŔƃǠȟǫʋʋŔnj ʠȟ ࠃࠀ߿ čǠɭ ȟɃnjȍǫƃǠ ȥȟơȍƎʠȥnj Źơǫȟ čǫʋŹʠɭơŔʠ ĪơȍƎɽʋɭŔŔʋ ࠁࠇ òʋȶɢɽ FȟŹŔɭƃŔƎưɭơɽ ȥnjȍơnjơɽʋơȍȍơȥ ʋɭŔɩʠơɽ 7ơɢŔɭʋʠɭơ ʋǫȟơɽ qơʠɭơɽ Ǝơ ƎƢɢŔɭʋ ŹljŔǠɭʋ˖ơǫʋơȥ / Horas de salida ĭŔʋơɭʋɭŔȟ ĭŔʋơɭʋɭŔȟˁŔˊ %ŔʋơŔʠʋɭŔȟ ĭŔɽɽơɭþɭŔȟŹŔǠȥ þɭŔȥʽǭŔ Ǝơ ŔnjʠŔ LET US KNOW WHAT YOU THINK ABOUT THE CITYCARD GHENT. Gravensteen Graslei – Korenlei Museumsite A B April tot november / April till November / Avril jusqu’au novembre / April bis November / Abril a noviembre www.visitgent.be/hoponhopoff C D E F Sint-Pietersabdij Sint-Baafskathedraal Shopping Veldstraat A Sint-Veerleplein 5, 9000 Gent +32 9 266 56 60 - www.visitgent.be FIG #visitgent INFOKANTOOR | TOURIST INFORMATION CENTRE | BUREAU D’INFORMATION | AUSKUNFTSSTELLE | OFICINA DE INFORMACIÓN > OPEN | OUVERT | GEÖFFNET | ABIERTO ߿߿߿ ओ ࠇࠀ߿߿ > GESLOTEN | FERMÉ | CLOSED | GESCHLOSSEN | CERRADO ࠄࠁ ࠁࠀॹ߿߿CityCard Gent

Embed Size (px)

Transcript of LET US KNOW WHAT YOU THINK ABOUT THE CITYCARD ... - …...Gent UZ Gent Flanders Expo Moscou Melle...

 • very good good average bad very bad

  CityCard Gent

  CityCard Gent

  CityCard Gent

  CityCard Gent

  CityCard Gent *Hop on hop off watertram

  Aanleglocaties

  Vertrekuren

  NL

  EN DE

  ES

  FR

  › Toegang tot alle topattracties, monumenten en musea

  › Gegidste boottocht › Bus en tram (De Lijn) › ›

  De CityCard Gent is 48 uur of 72 uur geldig enbegint te lopen vanaf de datum en het uur

  Opgelet

  › Kijk op www.visitgent.be voor de openingsuren van

  ›halte ‘Van Nassaustraat’

  › Gegidste rondleiding 42 43 enkel op vrijdag-

  › et attractions

  › › Tram et bus (De Lijn) › ›

  La CityCard Gent est valable 48 h ou 72 h, à compter

  Attention

  › Vous trouverez les heures d’ouverture de tous les

  www.visitgent.be ›

  › 42 43 uniquement le vendredi et

  › and museums

  › › Tram and bus (De Lijn) › ›

  The CityCard Gent is valid for 48 hours or 72 hours,

  Attention

  › Consult www.visitgent.be for the opening hours

  › Guided tour 42 43 only on Friday and Saturday

  › › › ›

  desde la fecha y la hora en la que se utiliza por

  Atención

  › Visite www.visitgent.be para consultar el horario de apertura de todas las atracciones,

  › Visita guiada 42 43 solo los viernes y los

  › Eine Bootsfahrt mit Guide › Straßenbahn und Bus (De Lijn) › › Nutzung der Hop on hop off Wasser-Trambahn

  Die CityCard Gent gilt für 48 Uhr oder 72 Uhr ab dem Datum und Zeitpunkt, an dem sie zum ersten Mal

  Hinweis

  › www.visitgent.be

  › 42 43 nur am Freitag- und

  / Horas de salida

  LET US KNOW WHAT YOU THINK ABOUT THE CITYCARD GHENT.

  Gravensteen

  Graslei – Korenlei

  Museumsite

  A

  B

  April tot november / April till November / Avril jusqu’au novembre / April bis November / Abril a noviembre

  www.visitgent.be/hoponhopoff

  C

  D

  E

  F

  Sint-Pietersabdij

  Sint-Baafskathedraal

  Shopping Veldstraat ASint-Veerleplein 5, 9000 Gent +32 9 266 56 60 - www.visitgent.be

  #visitgent

  INFOKANTOOR | TOURIST INFORMATION CENTRE | BUREAU D’INFORMATION | AUSKUNFTSSTELLE | OFICINA DE INFORMACIÓN

  > OPEN | OUVERT | GEÖFFNET | ABIERTO

  > GESLOTEN | FERMÉ | CLOSED | GESCHLOSSEN | CERRADO

  CityCardGent

 • Ghent is trendy and never dull! Discover lively Ghent at

  visitgent.be

  SHARING IS CARING!

  DOCK

  SUD

  Evergem - Wondelgem

  Zwijnaarde

  Gent UZ

  Gent Flanders Expo

  Moscou

  Melle

  MuideMuide

  6

  4

  2

  18

  12 19

  30

  33

  43 42

  55

  57

  58

  60

  61

  63

  A

  B

  E

  D

  C

  F

  2 GRAVENSTEENCastle of the Counts / Château des Comtes / Grafenburg / Castillo de los Condes

  4 DESIGN MUSEUM GENT

  6 HUIS VAN ALIJNHouse of Alijn / Maison d’Alijn / Haus von Alijn / Casa de Alijn12 MUSEUM DR. GUISLAIN

  Dr. Guislain Museum / Musée Dr. Guislain / Museo Dr. Guislain18 DE WERELD VAN KINA: DE TUINThe World Of Kina: The Garden / Le Monde De Kina: Le Jardin / Die Welt Von Kina: Den Garten / El mundo de Kina: el Jardín19 INDUSTRIEMUSEUM

  Museum of Industry / Musée de l’Industrie / Museo de la Industria30 BELFORTBelfry / Beffroi / Belfried / Campanario Municipal33

  & LAM GODSSt Bavo’s Cathedral & Ghent Altarpiece / Cathédrale St. Bavon & Agneau Mystique / St.-Bavo-Kathedrale & Genter Altar / Catedral de San Bavón42

  43 HUIS ARNOLD VANDER HAEGENArnold Vander Haegen House / Maison Arnold Vander Haegen / Haus Arnold Vander Haegen / Casa Arnold Vander Haegen55Ghent City Museum / Musée De La Ville De Gand / Das Genter Stadtmuseum / el Museo de la Ciudad de Gante57

  St Peter’s Abbey / L’Abbaye St-Pièrre / St.-Peter-Abtei / La Abadía de San Pedro58 DE WERELD VAN KINA: HET HUISThe World Of Kina: The House / Le Monde De Kina: La Maison / Die Welt von Kina: das Haus / el mundo de Kina: la casa60 STEDELIJK MUSEUM VOOR

  Municipal Museum Of Contemporary Art / Musée Municipal d’Art Contemporain / Städtische Museum Für Aktuelle Kunst / Museo Municipal de Arte Actual61 MUSEUM VOOR SCHONE

  Museum Of Fine Arts / Musée des Beaux-Arts / Museums Für Schöne Künste / Museo de Bellas Artes63Ghent University Museum / Musée Universitaire Gantois / Genter Universitätsmuseums / Museo de la Universidad de Gante

  TOERISTISCH INFOKANTOORTourist offi ce / Bureau d’ information / Auskunftsstelle / Ofi cina de información

  GEGIDSTE BOOTTOCHTGuided boat tour / Promenade guidée en bateau / Bootsfahrt mit Guide / Paseo en barco con guía

  Watertram / Water-tramway / Bateau-tram / Wasser-Trambahn / Tranvía de agua

  FIETSVERHUURBike rental / Location de bicyclettes / Fahrradverleih / Alquiler de bicicletas

  TREINSTATIONRailway station / Gare / Bahnhof / Estación

  TRAM 1GENT FLANDERS EXPO - EVERGEM/WONDELGEM

  TRAM 2ZWIJNAARDE - MELLE

  TRAM 4GENT UZ - MOSCOU

  MUSEUMHALTE “VAN NASSAUSTRAAT”Museum stop / Arrêt des musées / Museum-Haltestelle / Parada del museo

  Legende

  Let us know what you think about the CityCard Ghent and drop this form at the Tourist Information Centre.

  x

  BooQi products are produced under license andare subject to design registrations and tradem

  arks.© BooQ

  i Media Solutions BV hotelbooqi.com

  call +32 (0)3 747 00 70N

  O 41011/32