Leontien van Arkel op website... Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. 2 Abba, Vader, laat mij zijn

download Leontien van Arkel op website... Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. 2 Abba, Vader, laat mij zijn

of 12

 • date post

  26-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Leontien van Arkel op website... Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. 2 Abba, Vader, laat mij zijn

 • Hervormde Gemeente Herwijnen

  Orde voor de eredienst van

  zondag 27 september 2020

  waarin openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd door

  Leontien van Arkel

  Voorganger: ds. Wilhelm Roseboom

  Organist: Henco de Bruijn

  Aanvang: 9.30 uur

 • Welkom en mededelingen

  Zingen: Psalm 116:1,2 (Weerklank) 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ’k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

  2 Ik werd omkneld door banden van de dood, ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden. Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden: Ach, Here, hoor en red mij uit de nood.

  Stil gebed; bemoediging en groet (staande)

  Zingen: Weerklank 445:1,2 1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

  2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

 • Onderwijzing uit Psalm 119:33-40 “Leven volgens Gods richtlijnen” 33HEERE, leer mij de weg van Uw verordeningen, en ik zal die in acht nemen tot het einde toe. 34Geef mij inzicht, dan zal ik Uw wet in acht nemen; ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden. 35Doe mij treden op het pad van Uw geboden, want daarin vind ik vreugde. 36Neig mijn hart naar Uw getuigenissen en niet naar winstbejag. 37Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is; maak mij levend door Uw wegen. 38Bevestig Uw belofte aan Uw dienaar, die Uw vreze is toegedaan. 39Wend van mij af de smaad, waarvoor ik beducht ben, want Uw bepalingen zijn goed. 40Zie, ik verlang naar Uw bevelen, maak mij levend door Uw gerechtigheid.

  Zingen: Psalm 119:88 (O.B.) 88 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond Uw trouwe hulp; stuur mij in rechte sporen; Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen.

  Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

  Bijbellezing Kolossenzen 2:4-15 4En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.5Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. 6ZOALS U DAN CHRISTUS JEZUS, DE HEERE, HEBT AANGENOMEN, WANDEL IN HEM, 7GEWORTELD EN OPGEBOUWD IN HEM, EN BEVESTIGD IN HET GELOOF, ZOALS U ONDERWEZEN BENT; WEES DAARIN OVERVLOEDIG, MET DANKZEGGING.

 • 8Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. 9Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. 10En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 12U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. 15Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Zingen: Psalm 86:6 (O.B.) 6 Leer mij naar Uw wil te hand'len, 'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; Neig mijn hart, en voeg het saâm Tot de vrees van Uwen naam. HEER, mijn God, ik zal U loven, Heffen 't ganse hart naar boven; 'k Zal Uw naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid. Verkondiging “Wandel in Christus”

 • We luisteren naar: Weerklank 419 1 Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe.

  2 Abba, Vader, laat mij zijn slechts voor U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

  Openbare belijdenis

  Formulier bij het afleggen van openbare belijdenis van het geloof Gemeente van de Heere, zuster Leontien van Arkel heeft het verlangen om nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, zodat zij mag delen in de volle gemeenschap van de Kerk. Daardoor wordt zij tot het Heilig Avondmaal toegelaten en krijgt zij medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus.

  Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de Heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom horen wij als leden van Christus’ Gemeente gedoopt te zijn, omdat wij daarmee Zijn merk- en veldteken dragen.

 • In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de ware gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen om met woord en daad Hem te belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten.

  De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar jouw geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in jouw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik jou, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen.

  De kinderen komen uit de zondagsschool

  Beantwoording van de vragen 1) Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper

  van de hemel en de aarde én in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere én in de Heilige Geest?

  2) Aanvaard je de roeping om als lidmaat van de gemeente die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, je Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap je in te zetten in Zijn Koninkrijk?

  3) Wil je, in de gemeenschap van de katholieke (=algemene) christelijke kerk, waarvan ook de Protestante kerk in Nederland een gestalte is en onder haar opzicht trouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Bijbel en naar de jou geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

  Wat is daarop je antwoord, zuster Leontien van Arkel?

 • Bevestiging en inzegening Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot belijdend lid van de Hervormde gemeente van Herwijnen en nodigen wij u tot het Heilig Avondmaal.

  De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

  Toezingen: Psalm 134:3 (O.B. staande) 3 Dat 's Heeren zegen op u daal'; Zijn gunst uit Sion u bestraal'. Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: Looft, looft dan aller heren Heer'!

  Gedicht door zussen Marianne en Susanne

  Zeg maar ja tegen de God van het verbond Die jouw naam schreef, reeds voor jij bestond Zeg maar ja tegen de God, die jouw leven leidt

  Onze Vader, die jou hier bracht op Zijn tijd.

  Zeg maar ja, volmondig ja, tegen het leven In volle overtuiging, om wat jou is gegeven

  Zeg maar ja tegen Hem, ook in moeilijke dagen Vraag Hem om hulp, want Hij wil jou dragen

  Zeg maar ja als je ’s avonds je handen vouwt Als je ’s morgens de nieuwe dag aanschouwt

  Zeg maar ja, met eerbiedig gesloten ogen Elke dag ja, ondanks je eigen onvermogen

  Zeg maar ja tegen je Hemelse Vader hierboven Uw naam wil ik belijden, in U wil ik geloven

  Zeg maar ja tegen je doop, het brood en de wijn En laat jouw belijdenis een blijvend getuigenis zijn

 • Aansporing Geliefde zuster in de Heere, nu je door je belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, moet je te allen tijde bedenken, dat je medeburger der heiligen bent en huisgenoot van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de hoeksteen is; in Hem word jij ook mede gebouwd tot een woonstede van God in de Geest. Gemeente van Jezus Christus, nu u de beli