lente 2011

of 4 /4
Op zondag 27 februari kwam de jeugd van Bonheiden en Rijmenam op straat uit protest tegen het uitstel (afstel?) van de bouw van het jeugdcentrum tot na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. © DANIEL GEERAERTS Jeugd weer de pineut GEMEENTEBESTUUR SCHRAPT JEUGDCENTRUM UIT HET BUDGET Toen het huidige gemeentebestuur vier jaar geleden de plannen ontvouwde voor deze beleidsperiode, zag het er eindelijk goed uit voor onze jongeren. Er zou een jeugdcentrum komen met een feestzaaltje en repetitieruimte, maar ook een plek waar kinderen op snipperdagen of na grabbelpas- of swapactiviteiten terecht konden. Nu heeft het gemeentebestuur daar echter opeens geen geld meer voor . Omdat het heel mooi leek te worden, zetten Groen! en groen gemeenteraadslid Jan Fonderie zich volledig in om te helpen bij de zoektocht naar een geschikte architect voor en de ideale invulling van een jeugdcentrum. In het nieuwe KJOC, vlakbij de Krankhoeve en de sporthal van Berentrode, ging niet alleen een kleine fuifzaal, repetitieruimte en een jeugdcafé voor de jongeren van onze gemeente uit de grond rijzen. Eindelijk dacht men ook aan de jongere kinderen. Zij zouden er op snipperdagen of na sport-, swap- of grabbelpasactiviteiten terecht kunnen. Zelfs voor de allerkleinsten was er plaats in het KJOC want de plannen, inclusief de subsidie, waren helemaal rond voor een buitenschoolse opvang van 56 kinderen. Kortom, een visie voor een adequaat kind- en jeugdbeleid. Bovendien zouden ook de andere generaties er aan hun trekken komen; zo konden senioren er tijdens de schooluren activiteiten organiseren. "De hele voorbereiding kostte al 132.000 euro" De bouwkosten stonden de vorige jaren telkens in de meerjarenplannen, in de begroting en in het jeugdwerkbeleidsplan. Het bestuur keurde zelfs al nieuwe oversteekplaatsen goed aan het nog te bouwen KJOC. Maar nu wordt de bouw van het KJOC opeens geannuleerd. Een gigantische kaakslag voor de honderden jongeren en vrijwilligers die zich tien jaar met veel passie inzetten. De politiek maakt op het vlak van geloof- waardigheid een hele slechte beurt bij deze jongeren en hun families. Nochtans bestond er een projectdefinitie, gestemd door college en gemeenteraad, vonden er bezoeken aan andere jeugdhuizen plaats, waren er talloze stuurgroepvergaderingen, een open oproep en een afgesloten architectencontract. Volgens Groen! gunt het huidige gemeentebestuur de jeugd geen ruimte om te feesten, maar kiest deze coalitie van BR en CD&V voor een grijze, stille en saaie gemeente. Enkel met Groen! in het bestuur komt er van dit uitstel geen afstel. U weet wat u volgend jaar in oktober te doen staat. JAN FONDERIE gemeeenteraadslid [email protected] ZES STOERE SNAKEN UIT BONHEIDEN GINGEN ZINGEND MET DE FIETS RIJDEN. DE REGEN VERSCHEEN, WAAR MOESTEN ZE HEEN? NAAR DE OLM, WAAR ZE MUTSEN BREIDEN. DAVID TROCH © DANIEL GEERAERTS Onderwijs: kleuter- klassen splitsen, nu! Groen! Bonheiden schenkt 800 euro groenkrant EDITIE BONHEIDEN-RIJMENAM 3 4 LENTE 2011

description

Groenkrant Lente 2011 Bonheiden-Rijmenam

Transcript of lente 2011

Page 1: lente 2011

Op zondag 27 februari kwam de jeugd van Bonheiden en Rijmenam op straat uit protest tegen het uitstel

(afstel?) van de bouw van het jeugdcentrum tot na de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

© DANIEL GEERAERTS

Jeugd weer de pineutGEMEENTEBESTUUR SCHRAPT JEUGDCENTRUM UIT HET BUDGET

Toen het huidige gemeentebestuur vier jaar geleden de plannen ontvouwde voor

deze beleidsperiode, zag het er eindelijk goed uit voor onze jongeren. Er zou een

jeugdcentrum komen met een feestzaaltje en repetitieruimte, maar ook een plek

waar kinderen op snipperdagen of na grabbelpas- of swapactiviteiten terecht

konden. Nu heeft het gemeentebestuur daar echter opeens geen geld meer voor .

Omdat het heel mooi leek te worden, zetten Groen!

en groen gemeenteraadslid Jan Fonderie zich

volledig in om te helpen bij de zoektocht naar een

geschikte architect voor en de ideale invulling van

een jeugdcentrum.

In het nieuwe KJOC, vlakbij de Krankhoeve en de

sporthal van Berentrode, ging niet alleen een

kleine fuifzaal, repetitieruimte en een jeugdcafé

voor de jongeren van onze gemeente uit de grond

rijzen. Eindelijk dacht men ook aan de jongere

kinderen. Zij zouden er op snipperdagen of na

sport-, swap- of grabbelpasactiviteiten terecht

kunnen. Zelfs voor de allerkleinsten was er plaats

in het KJOC want de plannen, inclusief de subsidie,

waren helemaal rond voor een buitenschoolse

opvang van 56 kinderen. Kortom, een visie voor een

adequaat kind- en jeugdbeleid. Bovendien zouden

ook de andere generaties er aan hun trekken

komen; zo konden senioren er tijdens de

schooluren activiteiten organiseren.

"De hele voorbereidingkostte al 132.000 euro"

De bouwkosten stonden de vorige jaren telkens in

de meerjarenplannen, in de begroting en in het

jeugdwerkbeleidsplan. Het bestuur keurde zelfs al

nieuwe oversteekplaatsen goed aan het nog te

bouwen KJOC. Maar nu wordt de bouw van het

KJOC opeens geannuleerd. Een gigantische

kaakslag voor de honderden jongeren en

vrijwilligers die zich tien jaar met veel passie

inzetten.

De politiek maakt op het vlak van geloof-

waardigheid een hele slechte beurt bij deze

jongeren en hun families. Nochtans bestond er een

projectdefinitie, gestemd door college en

gemeenteraad, vonden er bezoeken aan andere

jeugdhuizen plaats, waren er talloze

stuurgroepvergaderingen, een open oproep en

een afgesloten architectencontract. Volgens

Groen! gunt het huidige gemeentebestuur de

jeugd geen ruimte om te feesten, maar kiest deze

coalitie van BR en CD&V voor een grijze, stille en

saaie gemeente. Enkel met Groen! in het bestuur

komt er van dit uitstel geen afstel. U weet wat u

volgend jaar in oktober te doen staat.

JAN [email protected]

ZES STOERE SNAKEN UIT

BONHEIDEN

GINGEN ZINGEND MET DE FIETS

RIJDEN.

DE REGEN VERSCHEEN,

WAAR MOESTEN ZE HEEN?

NAAR DE OLM,

WAAR ZE MUTSEN BREIDEN.

DAVID TROCH

© DANIEL GEERAERTS

Onderwijs:kleuter-klassen

splitsen, nu!

Groen! Bonheidenschenkt 800 euro

groenkrantEDITIE BONHEIDEN-RIJMENAM

3

4

LENTE 2011

Page 2: lente 2011

Meer bossen,minder stenen

Al is een kwart van Vlaanderen volgebouwd, toch wil de Vlaamse

regering nog meer bedrijventerreinen en wegen aanleggen. Voor

Groen! is dat geen optie, want anders dreigen we te verstenen tegen

2050. Ook moeten er dringend meer bossen aangelegd worden.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dreigt Vlaanderen nog meer te verstenen.

Tussen 1985 en 2010 nam de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen toe met 35 procent.

Sinds 2001 ging er 236 km² open ruimte verloren: dat is meer dan de grootte van de stad

Antwerpen (204 km²) of het equivalent van 33.000 voetbalvelden. Als we tegen dit tempo

verder gaan zal volgens een doctoraats-onderzoek van Lien Poelmans (KULeuven), in

2050 42 procent van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn. Nu is dat al 26 procent.

De Vlaamse regering offert massa’s open ruimte op aan de aanleg van nieuwe wegen,

de zogenaamde missing links. Oorspronkelijk waren er 25 missing links voorzien, nu zijn

dat er al 35. Deze nieuwe wegen kosten niet alleen ruimte, maar ook veel geld. Via privaat-

publieke samenwerkings-constructies worden de kosten naar de toekomst

doorgeschoven. De privé betaalt vandaag voor de aanleg en het onderhoud, maar de

overheid betaalt wel jarenlang hoge bedragen af . Dat zal een zware weerslag hebben

op toekomstige begrotingen. Het debat over de kost van al die nieuwe infrastructuur

wordt echter angstvallig ontweken.

10.000 ha nieuw bos nodigHet structuurplan bevat ook nobeler doelstellingen. Zo moet Vlaanderen 10.000 ha

bebossen. Maar dan moeten we wel minsten 10 jaar lang elk jaar 700 ha aanplanten.

Daar is de 500.000 euro die minister Schauvliege onlangs vrijmaakte echt niet voldoende.

In het Internationale Jaar van de Bossen mogen we meer verwachten van de minister.

Vooreerst moeten we de bestaande bossen behouden en beter beschermen. Daarnaast

moet de bosuitbreidingcel bij het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) sneller werk

kunnen maken van de stadsrandbossen en moet er in samenwerking met de

landbouwsector effectief gewerkt worden aan herbebossen in de buitengebieden.

In 2009 deed minister Schauvliege al eens een soortgelijke oproep naar de

gemeentebesturen voor meer stedelijk groen. Slechts 15 gemeentebesturen gingen daar

toen op in. We hopen dat ze met deze oproep veel meer succes heeft.

In 2000 was bijna 20 procent (18) van Vlaanderen bebouwd,. Als we zo verder doen wordt dat

in 2050 bijna de helft (42 procent) (bron: KUL)

Revolutie in het Midden-Oosten

MEYREM ALMACIFederaal parlementslid | [email protected]

© CJB22

De voedselprijzen breken record na record. Deze toestand is niet te

onderschatten. Zo steeg de index van de voedselprijzen van de

Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) al acht maanden

op rij, tot dicht bij de recordniveaus van 2008. En dat leidde dan

weer tot sociale onrust en politieke instabiliteit in vele landen. Nu

ook weer, kijk maar naar de onrust in Noord-Afrika.

Voedselzekerheidsbeleid is bij uitstek defensiebeleid. Elk land dat

er niet in slaagt haar bevolking veilig en betaalbaar voedsel te

bieden en haar boeren en boerinnen een redelijke levensstandaard,

stevent af op instabiliteit en voedselrellen. Het recht op voedsel is

een elementair en fundamenteel mensenrecht. Daarom keurde het

Europees Parlement in februari nog een resolutie goed die het recht

op voedselzekerheid centraal zet en een multidimensionale aanpak

bepleit.

BART STAESEuropees parlementslid | [email protected]

© SIEN VERSTRAETEN

DIRK PEETERSVlaams [email protected]

Begin januari overleed Mohammed Bouazizi, een jonge

hoogopgeleide fruitverkoper, in Tunesië. Moegetergd door de

politie, en moedeloos door de uitzichtloosheid van zijn bestaan stak

hij zichzelf in brand. Dat was de aanleiding voor een ware revolutie

in het hele Midden Oosten. Een protest waar jongeren en vrouwen

actief het voortouw nemen. Een protest dat met argusogen gevolgd

wordt door de allochtone jongeren hier. Hun etnische achtergrond,

maar ook de gedeelde ervaring van werkloosheid en achterstelling

zijn hier niet vreemd aan. Het protest in het Midden Oosten belangt

ons allen aan. We moeten democratie niet langer enkel propageren,

maar ook in de praktijk brengen en stoppen met het steunen van

corrupte regimes.

Deze revolutie is ook een uitgelezen kans om onze denkbeelden

over de islam bij te stellen. Om iets te doen aan de stijgende

armoede en werkloosheid, aan achterstelling en discriminatie

wereldwijd. Het moet ons aan het denken zetten over de neoliberale

agenda die al te vaak een afbraak van sociale verworvenheden

inhoudt. Op dit moment is het nog koffiedik kijken of het protest

effectief leidt tot het einde van de Arabische dictaturen. De

internationale gemeenschap moet daarom dringend uit haar

schulp komen en de kant van het volk kiezen. Het is meer dan tijd.

Onrust door stijgende voedselprijzen

Page 3: lente 2011

®

colofon Deze krant is een uitgave van groen! geDrukt op 100% gerecycleerD papier en zonDer water Door eco print center.

De weg vrijmaken voor hernieuwbare energieDoor de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima woedt het debat

over de kernuitstap weer volop. Vandaag zijn we in België te afhan-

kelijk van één producent en één technologie. Met een geleidelijke

kernuitstap wil Groen! weg van die afhankelijkheid. In 2015 moeten

de drie oudste, kleinste en minst veilige kerncentrales sluiten om ein-

delijk de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie. Kernener-

gie verhindert immers een sterke groei van hernieuwbare energie.

‘Beide technologieën zijn niet te combineren en net daarom moeten

we keuzes maken’, zeggen Calvo en Van Besien. ‘Kerncentrales pro-

duceren immers op elk moment evenveel elektriciteit. Produceren we

in de toekomst veel hernieuwbare energie, dan stelt er zich een pro-

bleem. Bij veel zon of wind zal de goedkope groene energie worden

uitgeschakeld, omdat de hoeveelheid elektriciteit uit kernenergie

veel moeilijker bij te sturen is. Voor investeerders in groene energie is

dat niet meteen een prettig vooruitzicht. Het is hoog tijd om aan hen

te zeggen: investeer in België, wij maken werk van groene energie.’

kristof calvoFederaal parlementslid | [email protected]

wouter van besienvoorzitter groen! | [email protected]

steeds meer gezinnen met schulden Sinds 2008 blijft het aantal gezinnen met betaalproblemen stijgen.

Hoog tijd om in te grijpen, zeggen Vlaams parlementslid Mieke Vogels

en federaal volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt. Samen stel-

len ze een spoedplan met drie pakketten voor om de groeiende kre-

dietcrisis bij gezinnen aan te pakken.

Een eerste pakket moet waardige inkomens en sociale basisrechten

garanderen. ‘Zo willen we onder andere de laagste uitkeringen optrek-

ken tot het niveau van de Europese armoedegrens’, zeggen Vogels en

De Vriendt. Een tweede pakket maatregelen wil overkreditering voor-

komen door meer sociale wetgeving. ‘Zo willen we onder meer maat-

regelen om uithuiszettingen te beperken. En met een derde pakket

willen we maatregelen om mensen met schulden beter te helpen.’

mieke vogelssenator | [email protected]

wouter De vrienDtFederaal parlementslid | [email protected]

© sien verstraeten

In de aanloop naar het onderwijscongres, in Gent, verzamelde de partij tientallen

getuigenissen van mensen uit de praktijk: leerlingen, leerkrachten, ouders,

deskundigen uit het onderwijsbeleid en wetenschappers. Uit hun verhalen kwam

telkens één prioriteit naar voor: investeer meer – veel meer – in jonge kinderen.

‘Dit is voor ons dan ook de enige optie voor de toekomst: steek meer geld in kleine

kleuterklassen’, verklaart onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman.

Vandaag zijn kleuterklassen gemiddeld groter dan klassen in de lagere school –

kleuterklassen met 25 of meer kinderen zijn geen uitzondering. Reden is dat ze

anders gesubsidieerd worden. In verband met het lager onderwijs zijn er voor één

op drie kleuters geen middelen. Groen! vindt dat kleuters evenveel steun verdienen

als kinderen op de lagere school en diende daarom een decreet in dat lestijden en

werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs op hetzelfde niveau brengt als het lager

onderwijs. ‘Zo kunnen we ervoor zorgen dat instapklasjes voor peuters voortaan

maximum twintig leerlingen tellen’, vertelt Meuleman. ‘Dat kost geld: 100 miljoen euro

om precies te zijn. Een stevige maar slimme investering. Want kleinere klassen leiden

tot meer kwaliteit en betere prestaties. Investeren in kleinere klassen is geen kost,

maar een investering in de jongeren en dus ook in de toekomst van de samenleving.

Het spaart in het latere leven veel uitgaven uit: denk maar aan gezondheids-, welzijns-

en justitiële uitgaven.’

elisabeth meulemanvlaams parlementslid | [email protected]

investeer meer in het kleuter- en lager onderwijs. en steek meer

geld in kleinere kleuterklassen. Dat is één van de belangrijke uit-

komsten van een onderwijscongres in het voorjaar. ‘want kleine

klassen geven de beste resultaten op vlak van gelijke kansen voor

alle kinderen. en nu investeren in onderwijs bespaart ons voor

morgen.’

leerlingen, leerkrachten, ouders, beleidsdeskundigen en wetenschappers zijn het

over één ding eens: investeer veel meer in jonge kinderen.

kleuterklassen: splitsen, nu!

in 2015 moeten de drie oudste, kleinste en minst veilige kerncentrales

sluiten om eindelijk de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie.

© sien verstraeten

Mieke vogels en wouter De vriendt stellen een spoedplan met drie

pakketten voor om de groeiende kredietcrisis bij gezinnen aan te pakken.

© sien verstraeten

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

of schrijf je in via www.groen.be.

naaM

straat nr bus

postcoDe plaats

tel./gsM e-Mail

geboorteDatuM / / geslacht vrouw man

Deze gegevens zullen onder geen beding voor iets anders gebruikt worden dan je lidmaatschap.

Ja, ik wil lid worden van Groen!

Page 4: lente 2011

Webtip

Mia Van Dessel en Greet Faes ontvangen de cheque uit de handen van de groene quizopstellers Els

Gesquiere, Jan Fonderie, Eddy Dirickx, Marlies van Bouwel, Karin Op de Beeck en Annick Van den Broeck.

Groen! Bonheidenschenkt 800 euroGroen! is op alle vlakken constructief. Als partij proberen we voorstellen te

lanceren die het leven in onze gemeente veraangenamen voor zoveel mogelijk

mensen. Maar Groen! kijkt verder dan de eigen gemeentegrenzen en is ook

solidair met mensen, elders in de wereld. De opbrengst van een goed

gemaakte en zeer gesmaakte quiz ging integraal naar de Bonheidense

afdeling van 11.11.11.

Net zoals de voorbije twee jaar organiseerde

Groen! Bonheiden-Rijmenam op 20 november

2010 de Groenste quiz. Die avond vond plaats in

Sint-Maartensberg in Rijmenam en resulteerde

in een quiz op hoog niveau onder leiding van

quizmaster Herman Lens.

In totaal bonden tweeëntwintig quizploegen

met elkaar de strijd aan. Zowel jongeren,

natuurvrienden en mensen met interesse voor

het Zuiden, maar ook semi-professionele

quizploegen namen deel. Het was wel een

bijzonder pittige quiz, zo hoorde je achteraf aan

de toog.

Dankzij de inschrijvingen à rato van vijf euro per

ploeg, de gratis prijzen voor de deelnemende

ploegen en de overvloedige consumpties

verdiende Groen! die avond achthonderd euro

voor 11.11.11. En daar zijn we terecht heel erg

fier op!

U doet de volgende keer toch ook mee?!

ANNICK VAN DEN BROECKNog even voorzitter [email protected]

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

contactGroen! BonheidenAnnick Van den BroeckMechelsesteenweg 2582820 Bonheiden015/[email protected]

GROEN! KIEST VOORZITTER

B lik v e ld - 2 3 m e i

Groen! Bonheiden-Rijmenam kiest op 23 mei om 20 uur

een nieuwe voorzitter. Alle leden mogen deelnemen aan

de verkiezingen en zich zelfs ook kandidaat stellen.

Tijdens deze avond in het Blikveld blikken we ook al

vooruit op het volgende anderhalf jaar. In Bonheiden en

Rijmenam kan Groen! een verschil maken als we tijdens

de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 met

een mooi programma, gedragen door een hechte groep

kandidaten, naar de kiezer trekken.

Op dit moment is Groen! en u als inwoner echt ontstemd

over het gewoel en de spelletjes in het gemeentebestuur.

De opvattingen van de twee partijen van de huidige

coalitie, CD&V en BR, liggen almaar verder uit elkaar. Zo

kan het niet langer!

Bonheiden verdient een beter gemeentebestuur, dat zijn

beloften waarmaakt, realistisch vooruitblikt en vooral

duurzaam omgaat met de bewoners en de natuur in onze

gemeente.

lijn

ACTIE TEGEN ASFALTERING DIJLEPAD

D ijle d ijk - 3 a p r il

Ondanks een massale mailactie van de actiegroep

respect.natuur naar Vlaams minister Hilde Crevits

leverde die een bouwvergunning af voor de asfaltering

van het jaagpad langs de Dijle.

Het Keerbergse Groene gemeenteraadslid Kristien

Grauwels roept op zondagmiddag 3 april om 14 uur

wandelaars, joggers en fietsers massaal op voor een actie

van de Zeeptstraat tot aan Rijmenambrug.

Natuurlijk ondersteunt Groen! Bonheiden-Rijmenam

deze actie want ook wij vinden dat het rivierenlandschap

met de Dijle en de Demer tussen Aarschot en Mechelen

een belangrijke en hoge natuurhistorische waarde bezit.

Een asfaltering van de Dijledijk dreigt deze natuur

onnodig en blijvend te beschadigen. Hierdoor

vermindert niet enkel de natuurverbindingswaarde voor

de biodiversiteit maar ook de natuurbelevingswaarde

voor fietser en wandelaar. Nu is het jaagpad een bron

van rust voor de recreatieve fietsers, wandelaars en

joggers. Voor het woon-werkverkeer is dit helaas geen

ideale verbinding omdat de rivier in dit gebied enorm

sterk kronkelt.

Naast deze sterke inhoudelijke bezwaren stelt Groen!

bovendien vraagtekens bij de procedure die het

gemeentebestuur volgde om de plannen bekend te

maken. De aankondiging gebeurde in een stille periode

én in een uithoek. Mensen die het aanplakbiljet wel

zagen, lazen er niet op dat het om een asfaltering van

het Dijlepad ging, maar wel over een 'verharding'. Of

zoiets als het aanbrengen van een nieuwe laag grind...

© DANIEL GEERAEERTS

Webtip

www.groen.be

www.groenbonheiden-rijmenam.be