Leiderschap in de 21e eeuw

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Presentatie voor MasterClass Bestuurders / Directeuren

Transcript of Leiderschap in de 21e eeuw

 • 1. (Persoonlijk) Leiderschap in de 21 eeeuw Nog nooit was het Waarom zo van belang

2. 3. Deze presentatie is mede tot stand gekomen door input van mijn netwerk Met een bijzondere dank aan @MLanting 4. 74 procentvan de niet-leidinggevende ambtenaren beoordeelt het leiderschap alsonvoldoendeof zelfs sterkonderontwikkeld Bron: Jan Kuipers van FranklinCovey 5. Ruim57 procentbeoordeelt zichzelf en de andere leiders binnen de overheid alsvoldoendeofsterkleidinggevend.Bron: Jan Kuipers van FranklinCovey 6. Volgens83 procentvan de ambtenaren hebben leidinggeven bij de overheidmeervaardigheden op het gebied van omgaan metmaatschappelijke belangenenonderlinge verhoudingennodig dan in het bedrijfsleven. Bron: Jan Kuipers van FranklinCovey 7.

 • Maatschappelijke trends Een veranderende wereld vraagt om eenander type leider . Er is een aantal maatschappelijke trends dat hierom vraagt:
 • samenwerking kent geen grenzen, culturelesensitiviteitis nodig
 • schaalvergroting en toename vancomplexiteitvan organisaties
 • verdergaandekenniseconomie , mondigere medewerkers
 • generatieverschillen
 • meer maatschappelijk en milieubewustzijn
 • de digitalisering leidt tot grenzelozetransparantie ; kennis is niet langer meermacht
 • gezin wint van carrire, medewerkers minderloyaalaan bedrijf
 • serieuze24-uurseconomie.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

 • 80% geeft aan dat vertrouwen om zelf tijd in te delen en bijv. internet te gebruiken belangrijker is dan salaris
 • 21% zou een baan weigeren als ze daarbij geen toegang hebben tot internet

Bron: Menno Lanting 16. http://youtu.be/dm9GxGbZKvI 17. 18. 19. 20. Door de communicatie met korte berichten via internet kennen we zelfs onze buren niet meer en lijdt het tot een leeg bestaan. Beatrix, Koningin der Nederlanden 21. 22. Experts zeggen dat SocialMedia geen hype is maar eennieuwe manier van communiceren 23. 24. 25. 26. 27. 69 Percent of respondents report that their companies have gained measurable business benefits, including more innovative products and services, more effective marketing, better access to knowledge, lower cost of doing business, and higher revenues. Bron: M ckinsey 28. 29. A lack ofspeedis a strategic disadvantage ,Jeff Jarvis 30. How great leaders inspire action http://youtu.be/qp0HIF3SfI4 31. 32. Manager versus leidinggevende Manager Een manager is verantwoordelijk voor hetbeheersenencontroleren van processen. Zijn focus is vooral gericht op het bereiken van concreteresultatenen uitvoeren vantaken binnen afgesprokenkaders(budget, tijd, etc.). Vanuit deze verantwoordelijkhedenstuurthij ook zijn mensen aan.Leider Een leiderstimuleertanderen om resultaten te bereiken en streeft ernaar de organisatie inde juiste richtingverder te brengen. Leiders houden zich sterk bezig metanalytische ,emotionele engedragsmatigeaspecten. Zij hebben een duidelijketoekomstvisie , motiveren medewerkers en dagen hen uit. 33.

 • 8 Eigenschappen van effectief leiderschap
 • 1. Wees proactiefProactief betekent volgens Covey vooral de vrijheid nemen om keuzes te maken op basis van principes. Proactieve mensen schuwen de slachtofferrol en leggen de schuld van problemen niet bij anderen.
 • 2. Houd uw doelstellingen in gedachten Wanneer u steeds heel goed weet wat u wilt bereiken, is het doel des te duidelijker en kunt u zich maximaal focussen.
 • 3. Stel vast wat voor u belangrijk isOrganiseer uw leven en werk rondom uw eigen prioriteiten en niet rond die van anderen.
 • 4. Denk win-win Voordeel voor alle partijen maakt alles makkelijker. Denk hierbij in termen van overvloed en mogelijkheden, niet in schaarsheid en competitie.

Bron: Stephen Covey 34.

 • 5. Begrijp anderen voor u wilt dat ze u begrijpen Teveel leiders keren deze regel om en bereiken zo niets. Wie kan luisteren vergroot zijn inzicht en begrijpt het standpunt van anderen, zodat hij een eigen mening kan vormen en formuleren.
 • 6. Zorg voor synergieWaardeer en respecteer verschillen. Beperkingen kunnen worden gecompenseerd door goed gecordineerd teamwerk.
 • 7. Houd uzelf continu scherp Zorg voor groei en vernieuwing op de vier aspecten van uw menselijk gedrag: mentaal, sociaal-emotioneel, spiritueel en fysiek. Deze vier aspecten benvloeden elkaar en leiden tot harmonie.
 • 8. Ontdek wat u zelf boeit, inspireert en vervult De kans is groot dan u dan het best presteert. Hetzelfde geldt voor uw medewerkers. Beschouw ze als mensen en niet als middelen.

35. 3.0 = 5V * Z2 Verantwoor-delijkheid Vrijheid Visie Vertrouwen Verbinden 36.

 • Vier verschillende petten die leiders moeten leren dragen
 • Goede leiders kunnen een verscheidenheid van situaties die zeer verschillende stijlen van leiderschap vereisen, begrijpen en erop reageren.
 • 1. Leider/Voorzitter:Dit is een vereiste pet als mensen aarzelen. Hoewel u niet onaardig hoeft te zijn om te voorzien in zelfbewuste leiding, moet u wel een houding van urgentie uitdrukken samen met uitvoerige communicatie. Als u al te zeer betrokken of achterover leunend lijkt, zullen mensen de zaak niet flink aanpakken.
 • 2. Coach: Als mensen een beetje gemotiveerd zijn maar gebrek hebben aan informatie of richting, dan heeft u de rol van coach. U hoeft niet zo confronterend of zelfbewust als een leider/voorzitter te zijn, omdat mensen die in het team zitten ernaar verlangen om erbij betrokken te worden.
 • 3. Teamleider:Anders dan bij een coach leiden teamleiders van binnenuit het spel en worden zij meer gerespecteerd als leiders die gelijk zijn, dan als leiders die top-down invloed hebben. Dit type leider is meer preventief bij de ontwikkeling, planning en training. Het aanmoedigen van de teamgeest en de groepsprestaties wordt het voornaamste thema van de vergaderingen.
 • 4. Bevriende deskundige: Als teamleden zeer bekwaam en gemotiveerd zijn, dan is de taak van de leider in de eerste plaats n van verlichting. De rol is meer zoals als die van een adviseur of gelijke deskundige dan een autoritaire leider. Als u op dit niveau te sterk of dogmatisch bent zal dat het leiderschap de kop indrukken en de leider als achterhaald bestempelen.

Artikel geschreven door: Stan Toler en Alan Nelson 37.

 • Vaardigheden van effectieve leiders Naast (karakter)eigenschappen en houding, bepalen ook vaardighedende mate waarin leiders effectief functioneren. Vaardigheden die vaakterugkomen in publicaties zijn:
 • Hoe je het ook wendt of keert, leiders zijn er om resultaten te realiseren en prestaties van medewerkers te verbeteren. Dit vraagt om de competentiesresultaatgerichtheidenactiegerichtheid .
 • Zoals eerder genoemd is het van belang dat leiders voor iets staan (WHY) en hun visie uitdragen ( storytelling ).Zodoende dienen zij in staat te zijneen heldere en goed onderbouwde visie te creren.
 • Tot zon visie komen valt nog niet mee in de complexe omgeving waarin leiders opereren. Het kunnenreduceren van complexiteitenanalytisch vermogenzijn dan ook belangrijke vaardigheden.

Bron: 123management.nl 38.

 • Vaardigheden van effectieve leiders
 • Om daadwerkelijk tot resultaten te komen, is het van belang dat leiders deregie nemenensturen . Doorheldere kaders te schetsenkunnen leiders voorkomen dat grenzen opgezocht worden, maar zelfs met heldere kaders blijft het noodzakelijk dat zij op momentengrenzen stellen .
 • Leiders moeten anderen kunnenmotiveren ,inspirerenen aan zichweten te binden . Op deze manier veranderen werknemers in medewerkers en zijn leiders in staat volgers te creren.
 • Sociale vaardigheden alsheldere communicatie ,luisteren ,jezelf kwetsbaar opstellenensamenwerkenzijn een voorwaarde om effectief leiding te kunnen geven.
 • Alhoewel niet iedere leidinggevende een coach is, wordt van leiders toch tot op zekere hoogtecoachende vaardighedengevraagd.

39.

 • Vaardigheden van effectieve leiders
 • Echte leiders stellen zich dienend op. Zij zijn ertoe in staat hun ego naar de achtergrond te verplaatsen en zich zo weg te cijferen ten behoeve van anderen. Bescheidenheid typeert deze leiders.
 • Vanuit het dienende perspectief hebben leiders veel aandacht voor de behoeften en ontwikkeling van medewerkers.
 • Authenticiteit speelt een grote rol. Wees jezelf en draag je eigen visie, normen en waarden uit. Het is daarbij van belang dat leiders hun visie in de vorm van een goed verhaal overbrengen op anderen. Dat maakt hen inspirerend en overtuigend. In het artikel Inspirerend leiderschapja, ja wordt het populaire begrip inspirerend leiderschap vanuit een kritische invalshoek belicht.

40.

 • Vaardigheden van effectieve leiders
 • Door regelmatig te doen aan zelfreflectie, worden leiders zichbewust van hun kwaliteiten en valkuilen. Dit vormt eenvertrekpunt voor hun eigen ontwikkeling.
 • Leiders vervullen een voorbeeldfunctie. Van hen mag verwacht worden dat zij integer zijn en morele waarden uitdragen in wat zij zeggen, maar ook in hun doen en laten.
 • Leiders stellen doelen en sturen op resultaten. De manier waarop zij dit doen is in grote mate bepalend voor het succes. Bij voorkeur geeft een leider zijn medewerkers vertrouwen door hen veel eigen verantwoordelijkheden en autonomie toe te kennen.
 • Om voeling te houden met wat er speelt bij medewerkers, zijn leiders veel aanwezig op de werkvloer. Het principe Management by Walking Around geldt zowel voor bestuurders als operationeel managers.