Legal Focus Bedrijfswagens

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Bedrijfswagens : juridische, sociale en fiscale aspecten. Optimaalbeheer van uw car fleet op economisch, milieu- en juridisch vlak

Transcript of Legal Focus Bedrijfswagens

 • Partena HR Legal Department - januari 2011

 • Bedrijfswagens - Juridische, sociale en fi scale aspecten - Partena HR Legal Department - januari 2011 3 / 28Bedrijfswagens - Juridische, sociale en fi scale aspecten - Partena HR

  Voorwoord2010, een recordjaar? Volgens de statistieken van de FOD Mobiliteit en Vervoer zouden we 2010 afsluiten met 547.000 nieuw ingeschreven wagens in Belgi. Een nooit gezien aantal! Goed nieuws voor de economie, maar geldt dat ook voor onze mobiliteit en het milieu? Daar knelt het schoentje, want 2010 was ook een absoluut recordjaar voor het fileleed. En een vernieuwd wagenpark verkleint dan misschien de ecologische voetafdruk, het is niet de enige factor die meespeelt. Het aantal afgelegde kilometers en de chronische verkeersopstoppingen hebben ook een invloed op het totaalplaatje.

  Flexibele werktijden en -plaatsen, intermodaliteit (verschillende vervoersmiddelen combineren voor eenzelfde verplaat-sing), nieuwe mobiliteitsvormen (carpoolen), het zijn allemaal elementen die hun stempel drukken op de ecologische impact van de wagen.

  Voor de bedrijfswagens is in dat opzicht zeker geen bijrol weggelegd. In Belgi bestaat het bedrijfswagenpark momen-teel immers uit meer dan 500.000 stuks. Zon 30% van de bedienden uit de privsector beschikt over dit voordeel. Het car fleet-beleid van de ondernemingen heeft dus wel degelijk een belangrijke invloed op de evolutie van de CO2-uitstoot van de transportsector. Die sector produceert niet minder dan 18% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land!

  De wetgever, die zich bewust is van wat er op het spel staat, voerde sinds 2005 een reeks maatregelen in om de impact van bedrijfswagens op het milieu te beperken. Het CO2-uitstootgehalte is immers de doorslaggevende factor geworden om zowel het voordeel van alle aard te bepalen als de RSZ-bijdragen en de fiscale aftrekbaarheid. Op 1 januari 2010 werden trouwens grote wijzigingen doorgevoerd in de wetsbepalingen op het vlak van die laatste twee aspecten.

  Dit Legal Focus-dossier wil werkgevers, bedrijfsleiders, HR-directeurs of fleet managers een duidelijk en volledig beeld geven van de sociale en fiscale factoren die inwerken op de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen. Zo kunnen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten ervan correct genterpreteerd worden.

  Een eigen beleid voor het beheer van het bedrijfswagenpark kan namelijk jaarlijks een besparing van meerdere honder-den euros per wagen opleveren. En dat maal het aantal wagens waaruit het wagenpark bestaat! De HR-manager kan het car fleet-beleid van de onderneming in de juiste richting sturen en aanzienlijke voordelen op financieel en milieuvlak creren. We reiken hem de sleutels aan om dat beleid te voeren.

  Een goed beheer van een bedrijfswagenpark steunt echter niet uitsluitend op sociale en fiscale aspecten. Omdat het privgebruik van een bedrijfswagen een loonvoordeel is, valt bovendien te bekijken welke weerslag de toekenning ervan op de arbeidsrelatie heeft. Een duidelijke overeenkomst tussen onderneming en werknemer en een weldoordach-te car policy vormen op dat vlak de uitgangspunten voor een goed beheer.

  In dit brandend actuele Legal Focus-dossier komen de financile aspecten voor het leasen van een bedrijfswagen niet aan bod. Dat is ook niet onze bedoeling. We gaan wel dieper in op de indirecte kosten van de toekenning van een bedrijfswagen aan de werknemer en geven een reeks aanbevelingen en praktische antwoorden. Met die tools bent u gewapend voor een optimaal beheer van een bedrijfswagenpark van elke omvang op economisch, milieu- en juridisch vlak.

  Veel leesplezier!

  Partena HR - Legal Department

 • Bedrijfswagens - Juridische, sociale en fi scale aspecten - Partena HR Legal Department - januari 2011 4 / 28Bedrijfswagens - Juridische, sociale en fi scale aspecten - Partena HR

  InhoudI. Een bedrijfsvoertuig: een voordeel van alle aard 5

  II. Sociaal aspect 51. Toestand van de werknemer 52. Toestand van de werkgever 5

  III. Fiscaal aspect 81. Algemene principes 82. Raming van het voordeel 93. Toekenning van het voordeel en weerslag op de personenbelasting 114. Aftrekbaarheid voor de werkgever van kosten verbonden aan bedrijfswagens 125. Btw-regeling voor het voordeel van alle aard 13

  IV. Het bedrijfsvoertuig en de toepassing van de sociale reglementering 131. Gebruik van het voertuig en schorsing van de arbeidsovereenkomst 142. Intrekking van het privgebruik of wijziging

  in de terbeschikkingstelling tijdens de overeenkomst 143. Het bedr i j fsvoer t uig en de beindig ing van de overeenkomst 154. Clausule voor overname van de leasing door de werknemer 165. Weigering tot teruggave van het voertuig bij beindiging van de overeenkomst 16

  V. Essentile juridische voorzorgsmaatregelen 161. Specifieke bepaling in de overeenkomst 162. Modelovereenkomst betreffende het gebruik van een bedrijfsvoertuig (car policy) 17

  VI. Een groener wagenpark voor uw onderneming 181. De bedrijfswagen als alternatieve loonvorm 182. Algemene vaststellingen m.b.t. het bedrijfswagenpark in Belgi 203. Aanmoedigingsbeleid van de overheid 214. Wat kunnen ondernemingen doen om hun wagenpark optimaal te beheren? 23

 • Bedrijfswagens - Juridische, sociale en fi scale aspecten - Partena HR Legal Department - januari 2011 5 / 28Bedrijfswagens - Juridische, sociale en fi scale aspecten - Partena HR

  I . EEN BEDRIJFSVOERTUIG: EEN VOORDEEL VAN ALLE AARD

  Vandaag de dag is het in de bedrijfswereld een courante praktijk om aan bepaalde werknemers een bedrijfswagen toe te kennen wegens hun functie of plaats in de hirarchie (bv. bedrijfsleiders, kaderleden, personeelsleden met een com-mercile of vertegenwoordigende functie, technici van installatie- of takeldiensten, enz.).

  Die werknemers krijgen een voertuig ter beschikking voor hun beroepsverplaatsingen (bv. bezoeken van klanten), maar dikwijls ook voor hun privverplaatsingen.

  Wanneer een werknemer dus voor zijn privverplaatsingen een bedrijfsvoertuig mag gebruiken dat gratis of onder voordelige voorwaarden ter beschikking werd gesteld, dan geniet hij eigenlijk een voordeel van alle aard. Dat voordeel vormt een (soms belangrijk) onderdeel van het loon.

  In principe moeten op dat voordeel van alle aard sociale bijdragen worden gend (aangezien het voordeel als bezol-diging dient). Er moet ook een belasting gebeuren aan de bron (= heffing van bedrijfsvoorheffing) en bij de jaarlijkse regularisatie van de belastingen door de belastingadministratie (met verzending van het aanslagbiljet naar de belasting-plichtige).

  Op de volgende bladzijden gaan we dieper in op de sociale en fiscale gevolgen van het gebruik van een bedrijfsvoer-tuig voor privdoeleinden.

  Bijzondere aandacht gaat daarbij trouwens uit naar de weerslag die de toekenning van een bedrijfsvoertuig kan hebben op de sociale relatie.

  II . SOCIAAL ASPECT

  Sinds 1 januari 2005 is een solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het gebruik dat de werknemer maakt van een bedrijfswagen voor privdoeleinden. Die bijdrage is gebaseerd op ecologische criteria en wordt CO2-bijdrage (1)genoemd. Ze is uitsluitend ten laste van de werkgever. Er moet dus een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de situatie van de werknemer en van de werkgever.

  1. Toestand van de werknemerHet gebruik van een bedrijfswagen door de werknemer geeft momenteel geen aanleiding tot de inning van socialeze-kerheidsbijdragen voor zijn rekening. Het gebruik van een bedrijfswagen voor privverplaatsingen wordt immers niet geacht een voordeel van alle aard te vormen waarop gewone socialezekerheidsbijdragen moeten worden berekend ten laste van de werknemer.

  2 . Toestand van de werk gever

  a. PrincipeDe CO2-bijdrage is uitsluitend ten laste van de werkgever. Ze is verschuldigd zodra aan de werknemer rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrijfsvoertuig ter beschikking wordt gesteld dat ook voor niet-beroepsdoeleinden mag worden gebruikt. De bijdrage staat los van elke bijdrage van de werknemer in de financiering of het gebruik van dit voertuig... Het gaat hier om een wettelijk vermoeden.

  1 Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (B.S. 02.07.1981), art. 38, 3 quater. De CO2-bijdrage vervangt eigenlijk de vroegere werkgeversbijdrage van 33% die sinds 1 januari 1997 van kracht was.

 • Bedrijfswagens - Juridische, sociale en fi scale aspecten - Partena HR Legal Department - januari 2011 10 / 28Bedrijfswagens - Juridische, sociale en fi scale aspecten - Partena HR

  Inkomstenjaar Coffi cint voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotorCoffi cint voor voertuigen met een

  dieselmotor

  2010 0,00210 /gram CO2 0,00230 /gram CO2

  2011 0,00216 /gram CO2 0,00237 /gram CO2

  Voor de hybridevoertuigen dient men de cofficint te nemen die overeenstemt met de gebruikte fossiele brandstof (7).

  Samenvattende tabel

  Gebruikte brandstof Toe te passen berekeningsformule in 2011

  Benzine (5.000 of 7.500) (1) x uitstootgehalte CO2 (2) x 0,00216

  Lpg/Aardgas (5.000 of 7.500) (1) x uitstootgehalte CO2 (2) x 0,00216

  Diesel (5.000 of 7.500) (1) x uitstootgehalte CO2 (3) x 0,00237

  Elektrisch (100%) (5.000 of 7.500) (1) x 0,10 (4)

  (1) Zie hierboven voor het kilometerforfait van 5.000 of 7.500 km.(2) Indien geen enkel gegeven over het CO2-uitstootgehalte beschikbaar is, wordt een forfaitair gehalte van 205g/km toegepast.(3) Indien geen enkel gegeven over het CO2-uitstootgehalte beschikbaar is, wordt een forfaitair gehalte van 195g/km toegepast.(4) Toepassing van de minimumdrempel omdat het CO2-uitstootgehalte voor de 100 % elektrische voertuigen gelijk is aan nul. Voor de hybridevoertuigen moet de coffi cint worden genomen die overeenstemt met de gebruikte fossiele brandstof.