leestrainer leerlingsoftware slide

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  11.589
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of leestrainer leerlingsoftware slide

 • 1. Nieuwe leerlingsoftware - de LeestrainerBreng leren tot leven

2. MetAls ik n de leer aarlingmezelf softwar luistere weet ik Estafettprecies e Nieuwwat ik nkan ik m og moe ijn lezeoefenet opnemnn.en.Is de opnamBen ike helemtop! Daaalniet heln kan ik tevrede emaal mijn lee n, danspresta ik de tespreekaan antiekst gewderen l oonatenopnieu horen. w in. 3. Ik kan oelk mom pent zienhoe mi Ik ben ijn lezenn vooruit control. gaat. Ik kan zelf kiez en wat wil oefeiknen.En hoe. 4. Vier keuzemogelijkheden: hoofdstuk lezen, Vloeiend & vlot, intonatie lezen voortgangsoverzicht. 5. In de navigatietool rechts: paginas vanhet betreffende hoofdstuk. Leerling ziet in navigatiebalk gemarkeerdwaar hij aan het lezen is. Dat fragment staat ook op een rustigeachtergrond getoond in het tekstkader,zonder illustraties. De leerling kan zichdus extra goed concentreren. De coach geeft uitleg. 6. De leerling kan zelf bepalen hoe hij detekst ingesteld wil hebben, afgestemdop zijn voorkeuren hoe hij een tekst willezen. Zwakke lezers kunnen kiezen voor hetZwijsen dyslexiefont. De aanpassingen worden directzichtbaar op de pagina. De overloop van de regel blijft hetzelfde,ongeacht de grootte van de letter. Bij een te hoog voorleestempo kan deleerling deze zelf aanpassen. 7. Het voor-koor-zelf lezen zit alsmethodiek in De Leestrainer. Het eerste fragment wordt altijd gelezenmet voor-koor-zelf. Vanaf het tweede fragment kan deleerling vrij kiezen. 8. Met vlot lezen is het de bedoeling dat deleerling meeleest met het tempo van decoach. Met correct lezen worden de woordeneen voor een geel gemarkeerd. Dewoorden worden samen gelezen met decoach. In de Leerkrachtmodule geeft u hetaccent aan voor de leerling. 9. De leerling leest de tekst zelfstandig. Zodra de leerling op de startknop klikt,start de tijdswaarneming. Zo wordthet leestempo vastgesteld (aantallettergrepen per minuut). 10. De leerling kan zijn leesprestatieopnemen en vervolgens terug luisteren.Dit geeft een goed beeld van zijnleesvaardigheid. De leerling kan er voor kiezen omzichzelf te verbeteren. De laatste opname wordt bewaard. 11. De leerling heeft de eerste keer telangzaam gelezen (helikopter in rood).De leerling krijgt de kans de tekstnogmaals te lezen (herhaald lezen). Deleerling heeft daarna zijn leesprestatieverbeterd (helikopter in blauwe lucht). De normeringen van de CitoLeestoetsen zijn hierin meegenomen. 12. De uitgave Vloeiend & vlot (V&V) richtzich op het automatiseren van de directewoordherkenning. Leesmoeilijkhedenvan een bepaald AVI-niveau wordengeoefend op accuratesse en vlotheidzowel op zins- als op tekstniveau. Bij het flitsen met woorden kaner ook voor worden gekozen omleesmoeilijkheden van het vorige AVI-niveau te automatiseren. De leerling kan kiezen uit eenset leeskaarten die horen bij eenleesmoeilijkheid of woorden flitsen. 13. De leesmoeilijkheden die in de lessenaan bod zijn gekomen zijn actief(helder). Leesmoeilijkheden die horen bij delesdoelen van de actuele les zijn geelomrand. Leesmoeilijkheden waarmee de leerlingeerder heeft geoefend hebben eenezelsoor. 14. De leerling leest de woordrijen eerstmet de stopwatch. Daarna oefent hijde woorden en leest nogmaals met destopwatch. Aan de lopers kan hij zien hoeveelsneller hij de woorden na het oefenenheeft gelezen. 15. Nadat de leerling de zin heeftingesproken kan hij deze controleren.Eerst hoort de leerling zichzelf en daarnahet goede voorbeeld. Met de duimen kan hij zelf aangevenhoe hij zichzelf beoordeelt. De leerlingkrijgt altijd de kans om zijn foute zin teverbeteren. 16. Een volgend woord wordt directgetoond nadat de leerling het woordheeft gelezen. Hierdoor wordt deoefentijd effectief benut. De leerlingkan ook kiezen voor directe feedback.Hij hoort dan na ieder woord de juisteuitspraak. 17. De leerling ziet hoeveel woorden hijbinnen de tijd heeft gelezen. Hij kanzichzelf controleren door op de woordente klikken. Hij hoort dan eerst zijn eigenuitspraak van het woord gevolgd doorhet goede voorbeeld. Wanneer hetwoord fout is gelezen sleept hij dezenaar de tas. Deze woorden kunnen daneen volgende keer worden geoefend(mijn eigen woorden). De woorden die de leerling niet extra wiloefenen kunnen beschouwd wordenals goed gelezen. Het aantal gelezenwoorden wordt geregistreerd. 18. De module Kruip in de huid van richtzich op het vloeiend lezen (met intonatie)van een tekst. Deze module bevat perAVI-niveau 16 nieuwe teksten voor 4personages. De leerling kan ook een eigen tekstgebruiken. De teksten zijn geschreven op hetbetreffende AVI-niveau. Aan de stippenkan de leerling zien of de tekst makkelijkof moeilijk is. 19. De personages vertellen met welkeintonatie zij een tekst passendvoordragen. De leerling gaat geheel op eigen wijzede tekst voorbereiden. Hij beschikt overdrie markeerstiften en kan daarmeeletters en leestekens van een markeringvoorzien. De markeringen blijven staantijdens de opname. De leerling kan de opname opnieuwinspreken tot hij tevreden is. 20. Is de leerling tevreden dan hoort hij devoorgelezen tekst in de nieuwsstudiodoor de animatie. Deze opname wordt bewaard. 21. Naast een personage kan de leerlingook kiezen voor de Leesstoel. Ditbetekent dat de leerling zelf eentekst heeft die hij wil voorbereiden eninspreken. De leerling kan kiezen uit vier stoelen. 22. De softwareis flexib Deinzetba elsoftwarar. En ve sluitlle kin oorvolledig deren,aan opAanpak ook de met hode. 3! De leer De softlingwaresoftwarneemtgekoppe is me wereld aanuit han k Toetssit de den. Zoe. Dat i andere kan ik s kinderehandig Of instr n helpe !uctie gen.aan de ven tweede niveaugroep. 23. De leerling ziet zelf zijn voortgang in hetleesrapport. Daarin ziet hij terug hoeveel lettergrepenhij heeft gelezen bij het woordenflitsen.Hoeveel woorden hij kan lezen op tempo(1/2 minuut). (Ieder balletje = 4 woorden) Tekst lezen: de helikopter geeft aan hoezijn vooruitgang op leestempo is. Tekst op toon lezen: de teksten die hijheeft opgenomen kan hij hier nog eensterugluisteren. 24. Beschikt u ook over de Toetssite? Danworden de leerlingadviezen (AVI enaanpak, accent op correct en vlot lezen)gemporteerd naar de Leestrainer. Zekunnen natuurlijk handmatig wordenaangepast. 25. In het groepsoverzicht ziet de leerkracht met welk pakket de leerlingen werken. Onderling kunnenleerlingen immers met verschillende boeken en op verschillende AVI-niveaus werken. Ook isoverzichtelijk te zien hoeveel sessies en welke oefeningen hij heeft gedaan. De meest recenteleestemposcore weergegeven. Via de hyperlink Exacte normen alle normen per AVI-niveau in n pdf. Elke leerling in de tabel is gehyperlinkt naar zijn individuele leerlingoverzicht. 26. In het individueel leerlingoverzicht ziet de leerkracht met welk pakket de leerling werkt, de aanpak, of deaandacht uit gaat naar correct of vlot lezen, en de sessietijd. Aan de kleur (zie legenda) en het aantal lettergrepen per minuut zijn de vorderingen op leestempozichtbaar. Ook kan de leerkracht zien of de leerling gewerkt heeft met de onderdelen Vloeiend&vlot ofVoordrachtlezen. De meest actuele opnames van de leerling zijn door de leerkracht te beluisteren. 27. Verschijningsdata de LeestrainerverschijntD e Leestrainer1 oktober 2 012 voor de E3*: beperkte versie. argroepen 4t/m 6 en AVI- De leerstofpakketten E3 zijnjaspeciaal ontwikkeld voor leerlingen niveaus E3* t/m E6.die met een te laag AVI-niveaugroep 4 binnenkomen. Voor diekinderen is het belangrijk dat zij bijhet lezen van de leesboeken dooreen leerkracht of remedial teacherworden begeleidt. Om die redenzijn de leesboeken dan ook nietopgenomen in de Leestrainer. De module Kruip in de huid vanwordt aangeboden vanaf AVI M4.Voor meer informatie www.zwijsen.nl | (013) 583 88 88