leesbare brief van Christus

download leesbare brief van Christus

If you can't read please download the document

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  99
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Voorganger dhr van Dijke organist dhr Pesman luister mee via wwww.kerknoordwolde.nl

Transcript of leesbare brief van Christus

 • 1. Welkom Voorganger dhr van Dijke organist dhr PesmanThema: leesbare brief van Christus

2. VDD ELB 36 1, 2, 4Schepper en Koning, U klinktmijn zang. 3. Elb. 36 : 1Schepper en Koning, U klinkt mijn zang. U geldt mijn lof mijn leven lang,ja, al mijn dagen hier op aard. Ik zal, zolang ik leven mag uw naam bezingen dag aan dag, uw liefdis aller lofzang waard. Amen. 4. Elb. 36 : 2Zalig, ja zalig is toch Hij die Jacobs God weet aan zijn zij. De HEER die aard en hemel schiep.Zijn trouw houdt alle eeuwen stand, Hij voedt zijn volk met milde hand, dat Hem in nood om redding riep. 5. Elb. 36 : 4 Juich dan, o Sion, Hem ter eer;Hem, onze Schepper, Koning, HEER.Verheug u in zijn liefden macht.Al staat de wereld ook in brand,uw God regeert met vaste handtot in het laatste nageslacht. Amen. 6. Welkom Voorganger dhr van Dijke organist dhr PesmanThema: leesbare brief van Christus 7. P 118 1, 5, 9Laat ieder s Heren goedheid 8. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genve 1551 9. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genve 1551 10. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genve 1551 11. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genve 1551 12. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genve 1551 13. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genve 1551 14. Stil gebed Votum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen. 15. Verootmoediging, daarna zingen ELB 355 16. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman 17. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman 18. Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman 19. allen: Vader God, ik vraag me af (EL 355) t. & m. I. Smale; v. E. Zuiderveld-Nieman 20. Boodschap van genade en liefde. Gebed. 21. Ik heb Jezus nodigELB 435 22. k Heb Jezus nodig (EL 435) t. M. Tuinder; m. S.J. Loh 23. k Heb Jezus nodig (EL 435) t. M. Tuinder; m. S.J. Loh 24. Wij gaan, tot straks! 25. Lezen 2 Kor. 2: 14 3: 6 Het apostelschap 26. 14 God zij gedankt dat hij ons, die n zijnmet Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis overhem verspreidt als een aangename geur. 15 Wij zijn de wierook die Christusbrandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verlorengaan. 27. 16 Voor de laatsten is het eenonaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten eenheerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? 17 Wij zijn niet als zoveel anderen, die aan het woord vanGod willen verdienen; wij spreken erover in alle oprechtheid, inopdracht van God, ten overstaanvan hem en in eenheid met Christus. 28. 1 Beginnen we onszelf weeraan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? 2 U bent zelfonze aanbevelingsbrief, in onshart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: 3 u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, 29. niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levendeGod, niet in stenen platen gegrift maar in het hart vanmensen. 4 Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christustegenover God uitspreken. 30. 5 Niet dat wij vanuit onszelf zobekwaam zijn dat we dit als onseigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken weaan God. 6 Hij heeft ons geschiktgemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond vaneen geschreven wet, maar datvan zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 31. ELB 388 1, 2, 3Laat heel de wereld zien 32. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 33. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 34. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 35. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 36. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 37. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 38. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 39. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 40. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 41. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 42. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 43. Laat heel de wereld het zien (EL 388) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld 44. leesbare brief van Christus 45. Zijn we een leesbare briefvan Christus? 46. 2 Kor. 2; 14 Kennis van Christus verspreidenals een aangename geur 47. 2 Kor. 3; 2,3a2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief,in ons hart geschreven, maar vooriedereen te zien en te lezen:3 u bent zelf een brief van Christus 48. Waar onderlinge liefde is (Joh. 13 ; 34,35) Biddend om elkaar heen staan (Hand. 6:4) Genade zichtbaar wordt als vrucht vanHeilige Geest (Gal. 5 ; 22) Verschillen zijn en gaven worden ingezet(1 Cor.12 ; 12,13) Diaconaal dienend; dichtbij -verderweg (Matth.25 ; 40) Groei in geloof en wijsheid vanuit Bijbeldoor Gods Geest (Ef.3 ; 19) 49. 2 Kor. 3; 3aU/jij bent zelf een brief van Christus 50. U/jij bent zelf een brief van ChristusHoe?Waar?Wanneer? 51. ENTHOUSIAST EN - THOU - SIAST In God zijn Vol zijn van Gods Liefde 52. Matth 28; 18, 19, 20. Geen zendingsbevel,maar zendingsbelofte 53. 18 En Jezus trad naderbij en sprak tothen, zeggende: Mij is gegeven allemacht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volkentot mijn discipelen en doopt hen in denaam des Vaders en des Zoons en desHeiligen Geestes en leert henonderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen totaan de voleinding der wereld. 54. Thema: Leesbare brief van Christus Aanstekelijk in onze omgeving? U bent als gemeente een brief van Christus Onderlinge liefde, veilige plek U/jij bent persoonlijk een brief van Christus Enthousiast Zendingsbelofte; Omgeven door de Krachtvan Jezus 55. ELB 218 1,2,3Samen in de naam van Jezus 56. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot 57. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot 58. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot 59. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot 60. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot 61. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot 62. Danken en bidden 63. Collecte1ste Open Doors2de eigen gemeente 64. ELB 212 1, 2Heer wat een voorrecht 65. Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton 66. Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton 67. Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton 68. Heer wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. en B. Gaither; v. H. Lieberton 69. Zegenantwoord ELB 270 1,2 70. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.Wat wij hier beleden samen met elkaar.Aan uw daaglijks leven, uw gezin, uw werk,Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.Ga nu heen in vrede en maak het waar. 71. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,wat wij hier beleden samen met elkaar.Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, dan is vanaf heden Christus bij u thuis.Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 72. Vanavond 19.00 uurNoordwolde zingt met. More Than Words