LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJSpro.g-o.be/blog/documents/2010-054.pdf chemische binding (hoofdstuk 2),

download LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJSpro.g-o.be/blog/documents/2010-054.pdf chemische binding (hoofdstuk 2),

of 47

 • date post

  21-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJSpro.g-o.be/blog/documents/2010-054.pdf chemische binding (hoofdstuk 2),

 • LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

  Vakken: TV Toegepaste biologie TV Toegepaste chemie TV Toegepaste psychologie TV Kantoortechnieken TV Tandtechniek PV/TV Stage tandtechniek/kantoortech- nieken Specifiek gedeelte

  2 lt/w 2 lt/w 3 lt/w 3 lt/w 14 lt/w 10 lt/w

  Studierichting: Tandartsassistentie Studiegebied: Personenzorg

  Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Leerjaar: Se-n-Se

  Leerplannummer: 2010/054 (vervangt 2009/046 )

  Nummer inspectie: 2010/56/1//D/H (vervangt 2009 / 25 // 1 / O / SG / 1 / III3 / / V/10)

  Pedagogische begeleidingsdienst GO! Onderwijs van de

  Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20

  1000 Brussel

 • TSO - derde graad - Se-n-Se – Specifiek gedeelte Tandartsassistentie 1

  TV Toegepaste biologie (2 lestijden/week), TV Toegepaste chemie (2 lestijden/week), TV Toegepaste psychologie (3 lestijden/week), TV Kantoortechnieken (3 lestijden/week), TV Tandtechniek (14 lestijden/week), PV/TV Stage tandtechniek/kantoortechnieken (10 lestijden/week)

  INHOUD

  Visie ....................................................................................................................................... 2 Beginsituatie ......................................................................................................................... 4 Algemene doelstellingen ..................................................................................................... 5 Leerplandoelstellingen/leerinhouden ................................................................................. 6 Pedagogisch-didactische wenken .................................................................................... 34 Minimale materiële vereisten ............................................................................................. 39 Evaluatie ............................................................................................................................. 41 Bibliografie ......................................................................................................................... 43

 • TSO - derde graad - Se-n-Se – Specifiek gedeelte Tandartsassistentie 2

  TV Toegepaste biologie (2 lestijden/week), TV Toegepaste chemie (2 lestijden/week), TV Toegepaste psychologie (3 lestijden/week), TV Kantoortechnieken (3 lestijden/week), TV Tandtechniek (14 lestijden/week), PV/TV Stage tandtechniek/kantoortechnieken (10 lestijden/week)

  VISIE De oprichting van deze studierichting kadert in het inspelen op een maatschappelijke nood die zich nu en in de toekomst nog meer zal stellen rond tandzorg. • De vraag naar mondzorg neemt toe wat een verhoogde werkdruk bij de tandartsen legt. • Het aantal tandartsen zal in de komende jaren dalen. Door de inschakeling van de

  tandartsassistent kan de aanwezige menskracht aan hoogopgeleide Vlaamse tandartsen in de eerste plaats ingezet worden voor de rechtstreekse patiëntencontacten met maximaal therapeutisch rendement. In eerste instantie kunnen hiervoor de logistieke en administratieve taken naar een hulpkracht gedelegeerd worden.

  • De kwaliteitseisen van tandheelkundige behandelingen en de omgevingsfactoren worden steeds hoger gesteld, waardoor assistentie onontbeerlijk zal worden.

  • Er wordt meer aandacht besteed aan preventie. • Er worden steeds technisch ingewikkelder therapieën gebruikt waarbij four-handed-dentistry

  de kwaliteit verhoogt. • Het administratieve takenpakket van de tandarts neemt toe. De tandartsassistent is terug te vinden in de sector gezondheidszorg en meer bepaald in de subsector tandheelkunde. Hij werkt in loondienst bij een algemeen tandarts of een specialist in de orthodontie of parondontologie. Het kan gaan om een solo- of een groepspraktijk. De kernactiviteit van deze subsector is de tandheelkunde in al zijn facetten, zijnde de conserverende tandheelkunde, prothesen, de parodontologie, de endodontie en de chirurgie. De tandartsassistent biedt ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van een be- handeling zodat de tandarts de behandeling efficiënter kan uitvoeren, de stoeltijd van de patiënt ver- kort en de organisatie binnen de tandartspraktijk vlot verloopt. Er is ook aandacht voor preventief ad- vies. De tandartsassistent werkt altijd onder de volle verantwoordelijkheid van de tandarts. De tandarts is de leidinggevende en blijft de eindverantwoordelijkheid dragen. Bij het opstellen van dit document werd rekening gehouden met het beroepscompetentieprofiel Tand- artsassistent (SERV januari 2008). Het is aan de vakgroep om te bepalen welke competenties (met afgeleide leerplandoelstellingen en leerinhouden) in de verschillende vakken en lesuren (zoals opgegeven in de lessentabel) aan de orde zijn. Het lerarenteam dat onder andere bestaat uit economisten, psychologen en tandartsen zal bepalen wie welke doelstellingen realiseert van de verschillende basiscompetenties die nodig zijn voor de uit te voeren taken. We geven hiervoor een richtlijn in de eerste kolom via de eerste letter van het vak. (KT, TP, TT) De competenties dienen zo aangeleerd te worden dat de kwaliteit van de tandheelkundige verzorging steeds gegarandeerd is. Een competentie kan omschreven worden als de reële en individuele capaciteit om kennis (theoreti- sche en praktische), vaardigheden en attitudes in het handelen aan te wenden, in functie van de concrete, dagelijkse en veranderende (werk)situatie en in functie van persoonlijke en maatschappe- lijke activiteiten.

  Vakbenaming Lestijden/week

  TV Toegepaste biologie 2

  TV Toegepaste chemie 2

  TV Toegepaste psychologie 3

  TV Kantoortechnieken 3

  TV Tandtechniek 14

  PV/TV Stage tandtechniek/kantoortechnieken 10

 • TSO - derde graad - Se-n-Se – Specifiek gedeelte Tandartsassistentie 3

  TV Toegepaste biologie (2 lestijden/week), TV Toegepaste chemie (2 lestijden/week), TV Toegepaste psychologie (3 lestijden/week), TV Kantoortechnieken (3 lestijden/week), TV Tandtechniek (14 lestijden/week), PV/TV Stage tandtechniek/kantoortechnieken (10 lestijden/week)

  De opleiding beoogt in eerste instantie finaliteit met tewerkstelling in een tandartsenpraktijk. Door de polyvalentie van de opleiding (toegepaste psychologie, tandtechniek, kantoor, toegepaste wetenschappen) behoort tewerkstelling in toeleveringsbedrijven (vertegenwoordiger …) eveneens tot de opportuniteiten. Ook het volgen van andere opleidingen binnen de zorgsector (bachelor verpleeg- kunde …) blijft later mogelijk. In een later stadium kan een doorstroming naar een opleiding preventieassistent of profylaxieassistent … voorzien worden. Om deze latere doorstroming toegankelijk te houden is het diploma secundair onderwijs een belangrijke voorwaarde voor het aanvangen van de opleiding tandartsassistent. De natuurlijke nieuwsgierigheid van de jongeren tegenover de sector wordt gestimuleerd en onder- steund door er een wetenschappelijke fundering aan te geven.

 • TSO - derde graad - Se-n-Se – Specifiek gedeelte Tandartsassistentie 4

  TV Toegepaste biologie (2 lestijden/week), TV Toegepaste chemie (2 lestijden/week), TV Toegepaste psychologie (3 lestijden/week), TV Kantoortechnieken (3 lestijden/week), TV Tandtechniek (14 lestijden/week), PV/TV Stage tandtechniek/kantoortechnieken (10 lestijden/week)

  BEGINSITUATIE Zevende specialisatiejaren worden bevolkt door een divers publiek. Er kan zowel instroom zijn uit ASO, TSO of BSO. Alle leerlingen bezitten dus reeds een diploma secundair onderwijs. De leerlingen die uit het BSO komen dienen een 7e jaar (naamloos of specialisatiejaar) met vrucht gevolgd te heb- ben. De opleiding mikt op een zo groot mogelijk rekruteringsveld en wil de instroom zo ruim mogelijk hou- den. Dit kan, gezien er voor wetenschappen verder wordt gebouwd op de eindtermen van de 2e graad. Voor andere vakken zoals TV Toegepaste psychologie, TV Kantoortechnieken en TV Tand- techniek wordt geen voorkennis verwacht. Tandartsassistentie richt zich op leerlingen die: • leren vanuit het concrete doen en denken; • sociaal vaardig zijn; • stressbestendig zijn; • flexibel zijn; • bereid zijn levenslang te leren; • autonoom zelfstandig met verantwoordelijkheidszin binnen een afgebakend gebied kunnen

  werken, maar daarnaast ook in een team; • graag een polyvalente job uitoefenen.

 • TSO - derde graad - Se-n-Se – Specifiek gedeelte Tandartsassistentie 5

  TV Toegepaste biologie (2 lestijden/week), TV Toegepaste chemie (2 lestijden/week), TV Toegepaste psychologie (3 lestijden/week), TV Kantoortechnieken (3 lestijden/week), TV Tandtechniek (14 lestijden/week), PV/TV Stage tandtechniek/kantoortechnieken (10 lestijden/week)

  ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het takenpakket van een tandartsassistent is zeer ruim. De taken behoren niet tot de medische han- delingen maar situeren zich op het vlak van onthaal, begeleiding en voorlichting van patiënten, assi- sentie aan de stoel, praktijkorganisatie en administratie. • met patiënten omgaan

  De tandartsassistent treedt op als aanspreekpunt voor de patiënt zowel voor, tijdens als na de behandeling. De tandartsassistent komt zowel telefonisch als rechtstreeks in contact met de patiënt. Een goed contact met de patiënten zorgt ervoor dat de patiënt een comfortabel gevoel heeft tijdens het tandartsbezoek en zich gerespecteerd voelt.

  • assisteren tijdens de behandeling De tandartsassistent assisteert de tandarts tijdens de behandeling door steeds één stap vooruit te denken. Door op de gepaste tijd materialen en instrumenten klaar te leggen, aan te geven