Leerlingen gaan in gesprek over (plastic) afval in water ...€¦ · Maken en testen gebeurt aan...

of 4/4
www.samenindeklas.nl bovenbouw middenbouw onderbouw focus op leerkracht ouder/externe LEERDOELEN .. NODIG .. 60 min Leerlingen gaan in gesprek over (plastic) afval in water. Ze ontwerpen en maken oplossingen om te zorgen voor schoon water. NODIG bijlage inspiratiekaarten twee bakken / watertafel plastic doppen en verpakkingsmateriaal twee handdoeken kosteloos materiaal scharen en schilderstape LEERDOELEN met zorg leren omgaan met het milieu (kerndoel 39) taal, spel en beweging gebruiken om er mee te communiceren ruimtelijk bouwen met kosteloos materiaal 5 Presenteren - Idee vertellen en laten zien hoe het werkt Experimenteren en ontdekken of het prototype werkt 4 Maken en testen - Prototype maken van kosteloos materiaal 3 Verzinnen - Inspiratiekaarten helpen nieuwe ideeën bedenken 2 Ontwerpvraag - Hoe kunnen we zorgen voor schoon water? 1 Inleiding - Plastic afval in water is slecht voor mens en dier Schoon water in samenwerking met Expertisecentrum W&T Zuid-Holland 10 20 10 5 15
 • date post

  26-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Leerlingen gaan in gesprek over (plastic) afval in water ...€¦ · Maken en testen gebeurt aan...

 • www.samenindeklas.nl

  bovenbouw

  middenbouw

  onderbouw

  focus op

  1

  leerkracht

  ouder/externe

  LEERDOELEN

  • ..

  NODIG

  • ..

  60min

  Leerlingen gaan in gesprek over (plastic) afval in water. Ze ontwerpen en maken oplossingen om te zorgen voor schoon water.

  NODIG

  • bijlageinspiratiekaarten

  • tweebakken/watertafel

  • plasticdoppenenverpakkingsmateriaal

  • tweehanddoeken

  • kosteloosmateriaal

  • scharenenschilderstape

  LEERDOELEN

  • metzorglerenomgaanmethetmilieu(kerndoel39)

  • taal,spelenbeweginggebruikenomermeetecommuniceren

  • ruimtelijkbouwenmetkosteloosmateriaal

  5 Presenteren -Ideevertellenenlatenzienhoehetwerkt

  Experimenterenenontdekkenofhetprototypewerkt

  4 Maken en testen-Prototypemakenvankosteloosmateriaal

  3 Verzinnen-Inspiratiekaartenhelpennieuweideeënbedenken

  2 Ontwerpvraag-Hoekunnenwezorgenvoorschoonwater?

  1 Inleiding-Plasticafvalinwaterisslechtvoormensendier

  Schoon waterin samenwerking met Expertisecentrum W&T Zuid-Holland

  10

  20 10

  5 15

 • www.samenindeklas.nl

  10

  VOORBEREIDING

  • Stemafmetdeouder,vrijwilligerofexterne.Dezeheefteencentralerolbijdegroeneteksten.

  • Printdeinspiratiekaartentweekeerenknipdekaartenlos.

  • Vultweebakkenmeteenlaagwater.Legplasticdoppenenstukjesplasticverpakkingsmateriaal inhetwater.

  • Maaktweekringen,elkekringrondoméénbakwater.Legdehanddoekenklaar.

  • Zetscharen,schildertapeenkosteloosmateriaalopeencentraleplekindeklasklaar.Denkaan:plasticverpakkingen,piepschuim,kurk,plasticbordenenbekers, ijslollystokjes,wasknijpers,rietjes,elastieken,touw.

  • Maak foto’s vanwater indebuurt vande schoolwaar afval in ligt.Herkenbaar voorde kinderen!Opinternetfoto’szoekenvanafvalinwaterofeenfilmpjegebruikenkannatuurlijkook.ZoekbijYoutubeop‘recyclebenjones’.

  TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

  • Vertelzoveelmogelijkenmetenthousiasmevanuitjeeigenervaring.Kiesvoorbeeldenuitdepraktijkdieaansluitenbijdebelevingswereldvandeleerlingen.

  • Bedenkvoorafwatmoeilijkewoordenkunnenzijn(vaktermen,jargon).Gebruikdezewel,maarzorgdatjeeenvoudigealternatieven,concretevoorbeeldenofeenuitlegbeschikbaarhebt.

  • Gebruikveelbeeldmateriaalenechtematerialenomtebekijken,voelenenuitproberen.

  • Helpleerlingendoorvragentestellen.Laatzezozelfeenstapverderkomen.

  Lesbeschrijving

  1 INLEIDING

  Plastic afval in water is een probleem

  Startklassikaal.Steljezelfvoor.Verteldeleerlingenkortwatjouwachtergrondisengeefzedegelegenheidomdaarwatvragenover te stellen.Laatde foto’svanafval inwaterzien.Vraagnaardeervaringenvandeleerlingenmetafval inwater.Welkafvalzie je inhetwater?Hoekomthetdaar?Vulhunantwoordeneventueelaanmet:

  • Legeblikjes,plasticwaterflesjesensnoeppapiertjesziejevaakinhetwater.Mensengooienafvalinhetwater.Jongemensenvakerdanoudemensen.Somsgebeurthetnietexpres.Bijfeestenwordenballon-nenopgelatenenderestendaarvankomeninhetwater.

  • Alsjehetklokhuisvaneenappelinhetwatergooit,vergaatdiebinnentweeweken.Datbetekentdaternietsmeervandeappeloveris.Plasticvergaatnooit.Hetblijftaltijd.Datiseenprobleem.

  Slecht voor mensen en dieren

  Hoorthetafvalinhetwater?Ishetgoedvoordediereninhetwater?Enwatvindenmensenervan?Gebruikvooraljeeigenvoorbeeldenenvuleventueelaanmet:

  • Dierenetenhetplasticafvalop.Daarkunnenzeziekvanwordenofzelfsvandoodgaan.Alswijvisetenkanhetgebeurendatwijookhéélkleinestukjesplasticeten.Datnoemjemicroplastic.

  • Mensenvindenhetfijndathetnetjesisinhunstraateninhunbuurt.Zewillennietdatoveralafvalligt.Ooknietinhetwater.

 • www.samenindeklas.nl

  2 ONTWERPVRAAG

  Laatdebakmetwaterzienenhetplasticafval.Ditis‘ons’watermetplasticafvalinhetklein.Datnoemje‘opschaal’.Verteldeleerlingendatjulliesamenideeëngaanbedenkenvoordevolgendevraag:

  Hoe kunnen we zorgen voor schoon water?

  Geefkortderuimtevooreersteideeënvandeleerlingen.Verteldaarnadathetbelangrijkisbijverzinnendatjeallekantenopdenkt.Danbedenkjeveelverschillendeénbijzonderenieuweideeën.Deinspiratiekaartengaandaarbijhelpen.Laatdeinspiratiekaartenzien.

  3 VERZINNEN

  Verzinnendoejeindetweekringen.Elkekringmetééngespreksleider;leerkrachtofouder/externe.Begeleiddeleerlingentijdenshetverzinnenvanideeënmetinspiratiekaarten.

  VERZINNEN MET INSPIRATIEKAARTEN

  • Geefelkeleerlingeeninspiratiekaart.Eénvooréénkomenalleleerlingenaandebeurt.

  • Ineenbeurt:vraagdeleerlinghoedefiguuropdeinspiratiekaartzouzorgenvoorschoonwater.Laatdeleerlingvertellenenlatenzien.Vaak krijgen andere leerlingen ook inspiratie. Geef waarmogelijkeenaantalleerlingenkortdegelegenheidomaantevullen.

  • Opganghelpen?Hoezoueenolifantzorgenvoorschoonwater?Deolifantdrinkthetwateropmetzijnslurf.Dankaniemandhetplasticafvalweghalen.Daarnaspuitdeolifanthetwaterweerterug.Ineenmooie fontein,zodatdekinderen lekkerkunnenspelen.Stimuleerdefantasierijkeoplossingen!

  4 MAKEN EN TESTEN

  Makenentestengebeurtaantafel.Herhaaldeontwerpvraag.Hoekunnenwezorgenvoorschoonwater?Vraagdeleerlingenomeenideetemakendatpastbijhuneigeninspiratiekaart.Laatzetafelvoortafelnaardecentraleplekindeklaskomenwaardematerialenliggen.Klaar,startenmaar!

  Looplangsomleerlingenopgangenverdertehelpen.Stelvragen.Wathebjijbedacht?Hoewerktjouwidee?Stimuleerzeomhunideeuitteproberen.Werkthet?Watwerktnogniet?Hoekunjedatverbeteren?

  Stelvragenenbenoemvoordelenvanideeën.Vraagaandachtvoorzakendievanuitjouwachtergrondbe-langrijkzijn.Durfvaktermentegebruiken.Ineenrelevantecontextkunnenkinderendatgoedbegrijpenenzobreidenzehunwoordenschatenkennisuit.

  5 PRESENTEREN

  Presenterendoejeklassikaal.Vraageenaantalleerlingenomhunideeaandeouderendeklastelatenzien.Zemogenoverhunideevertellenenlatenzienhoehetwerkt.Gebruikhiervoordebakmetwater.

  Geefkortefeedback.Benadrukslimmeennieuweaspectenaanhetideeofinwelkesituatieshetideehandigkanzijn.

  5

  15

  20

  10

 • www.samenindeklas.nl TU De

  lft & Meeple

  OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

  • water/duurzaamheid

  • milieukundige

  • ecoloog

  • chemischtechnoloog/procesoperator

  SAMEN IN DE KLAS

  Scholenhebbenmetoudersprachtigeexpertiseen inspiratie in huis. Ga de samenwerking aan!Samen in de klas moedigt scholen aan omoudersvanuithunpassietelatenbijdragen.Voorkinderen is het heel waardevol om binnen eenéchtecontexttewerken.Hetdoetertoe.

  SamenindeklasiseeninitiatiefvanDeHaagseScholen,Librijn, LucasOnderwijs, StichtingMontessoriOnderwijsZuid-Holland, Stichting Panta Rhei, Delftse Verenigingvoor Montessori-onderwijs en ontwerpbureau Meeple.Bekijkopwww.samenindeklas.nlmeerinspirerendelessen. DezelesisontwikkelddoorontwerpbureauMeeple

  SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

  Vooraf

  • Bekijksamenmetdeleerlingenwaterindebuurtvandeschool.Zienjullieplasticafval?

  • Neemwatermonsters.Doeonderzoeknaardehoeveelheidafvalinhetwater.

  • Doeonderzoeknaarhetvergaanvanmaterialen(inwater).

  Achteraf

  • Maakeententoonstellingvandeverschillendeprototypes.Nodigoudersuitvooreenpresentatie.

  • Richteenhoekin(bijdewatertafel)zodatdeleerlingenverderkunnenblijvenverzinnen,maken

  • entesten.

  • Zingeenliedje.Zoekopschooltv.nlnaar“vuilnismanaanzee”.

  • Bekijkeenfilmpje.Zoekopschooltv.nlnaar“waterzuiveringmilieu”enbesteedaandachtaanwaterdatweopschoolenthuisviesmaken:afwaswaterenwateruithettoilet.

  • Maakmetdeleerlingeneenwaterzuiveringsinstallatie(watten,zandbakzand,stenen).

  • Googleop‘RinzedeVriesplasticafval’vooreenoplossingvanTUDelftstudentRinze.