LEARNSHOP Gestructureerde aanpak risicobeoordeling Henrie Verwey.pdf · EN-ISO 14121-1 EN-ISO...

of 30 /30
7-5-2014 1 Verwey Safety Services LEARNSHOP Gestructureerde aanpak risicobeoordeling spreker Ing. Henrie Verwey Verwey Safety Services Inhoud learnshop Introductie (termen en definities) Doelstelling risicobeoordeling Aanpak volgens EN-ISO 12100:2010 hoe pak je een risicobeoordeling nu aan? hoe stel ik een goede risicobeoordeling op? wanneer is een risico acceptabel? Veel gemaakte fouten en misverstanden

Embed Size (px)

Transcript of LEARNSHOP Gestructureerde aanpak risicobeoordeling Henrie Verwey.pdf · EN-ISO 14121-1 EN-ISO...

 • 7-5-2014

  1

  Verwey Safety Services

  LEARNSHOPGestructureerde aanpak risicobeoordeling

  sprekerIng. Henrie Verwey

  Verwey Safety Services

  Inhoud learnshop

  Introductie (termen en definities)

  Doelstelling risicobeoordeling

  Aanpak volgens EN-ISO 12100:2010 hoe pak je een risicobeoordeling nu aan?

  hoe stel ik een goede risicobeoordeling op?

  wanneer is een risico acceptabel?

  Veel gemaakte fouten en misverstanden

 • 7-5-2014

  2

  Verwey Safety Services

  Uitgangspunten learnshop

  Risicobeoordeling gerelateerdaan machineveiligheid en deMachinerichtlijn 2006/42/EG

  Norm NEN-EN-ISO 12100:2010 Algemene ontwerpbeginselen

  Risicobeoordeling en risicoreductie

  Technical Report ISO-TR 14121-2:2012 Risicobeoordeling Deel 2: Praktische

  gids en voorbeelden van methoden

  Verwey Safety Services

  Wat is het verschil tussen een

  GEVAAR en een RISCO?

  RisicobeoordelingenIntroductie

 • 7-5-2014

  3

  Verwey Safety Services

  Gevaar = een mogelijke bron van schade Schade = lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid

  Risico = combinatie van de waarschijnlijkheid vanoptreden van schade en de ernst van die schade

  RISICO = EFFECT X KANS

  RisicobeoordelingenIntroductie

  Verwey Safety Services

  RISICO = EFFECT X KANS

  KANS wordt bepaald door:

  Blootstelling

  Waarschijnlijkheid

  Gevaarsafwending (mogelijkheid tot)

  RisicobeoordelingenIntroductie

 • 7-5-2014

  4

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenIntroductie

  Gevaarlijkesituatie

  gevarenzone

  letsel

  event

  Voorkomen / beperken schade

  gevaarlijkesituatie

  aanwezigheid

  Verwey Safety Services

  gevarenzone:

  elke ruimte in en/of rondom een machine waarin eenpersoon aan een gevaar kan worden blootgesteld

  gevaarlijke situatie: omstandigheid waarin een persoon aan ten minste

  n gevaar wordt blootgesteld

  gevaarlijke gebeurtenis: gebeurtenis die schade kan veroorzaken

  RisicobeoordelingenIntroductie

 • 7-5-2014

  5

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenIntroductie

  Gevaarlijkesituatie

  Schadegezondheid

  tijd

  Voorkomen / beperken schade

  Bloot-stelling

  aanwezigheid gevarenzone

  Verwey Safety Services

  Veel machinefabrikanten maken wel eenrisicobeoordeling, maar toetsen niet aan deessentile veiligheids- en gezondheidseisen(opgenomen in Bijlage I van de Machinerichtlijn)

  Maar dit zijn wel de wettelijke eisen waaraan eennieuwe machine getoetst moet worden.

  RisicobeoordelingenFout / Misverstand 1

 • 7-5-2014

  6

  Verwey Safety Services

  Doelstelling vanuit deMachinerichtlijn2006/42/EG

  Artikel 5 geeft de te nemenstappen voordat eenmachine in de handelwordt gebracht

  RisicobeoordelingenDoelstelling

  Verwey Safety Services

  Machinerichtlijn, Bijlage I

  RisicobeoordelingenDoelstelling

 • 7-5-2014

  7

  Verwey Safety Services

  Machinerichtlijn, Bijlage VII, deel A

  RisicobeoordelingenDoelstelling

  Verwey Safety Services

  Vaak wordt gedacht dat voor een niet-voltooidemachine er geen risicobeoordeling nodig is.

  Definitie niet-voltooide machine (MR, artikel 2g) niet voltooide machine: een samenstel dat bijna een machine vormt

  maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren.Een aandrijfsysteem is een niet voltooide machine.Een niet voltooide machine is slechts bedoeld om teworden ingebouwd in of te worden samengebouwd meteen of meer andere machines of andere niet voltooidemachine(s) of uitrusting, tot een machine waarop dezerichtlijn van toepassing is;

  RisicobeoordelingenFout / Misverstand 2

 • 7-5-2014

  8

  Verwey Safety Services

  Machinerichtlijn2006/42/EG

  Artikel 13 geeft deprocedure voor eenniet voltooide machine

  RisicobeoordelingenDoelstelling

  Verwey Safety Services

  Machinerichtlijn, Bijlage VII, deel A

  RisicobeoordelingenDoelstelling

 • 7-5-2014

  9

  Verwey Safety Services

  Vaak wordt

  er te laat gestart met de risicobeoordeling of

  wordt de risicobeoordeling achteraf gemaakt of

  wordt er helemaal geen risicobeoordeling gemaakt

  Maar het zou zo moeten zijn:

  start ermee bij het begin van het ontwerpproces

  betrek verschillende disciplines / personen erbij

  zorg dat het een dynamisch proces is(risicobeoordeling een groeidocument)

  RisicobeoordelingenFout / Misverstand 3

  Verwey Safety Services

  Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn2006/42/EG

  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_nl.pdf

  Paragraaf 158:

  RisicobeoordelingenDoelstelling

 • 7-5-2014

  10

  Verwey Safety Services

  Norm

  NEN-EN-ISO 12100:2010 (nl)

  Deze norm is een combinatie van:

  EN-ISO 14121-1

  EN-ISO 12100-1

  EN-ISO 12100-2

  Dus nu 1 norm voor het gehele proces van veiligontwerpen: Risicobeoordeling en risicoreductie

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Voldoendegereduceerd

  ?

  Begin

  Grenzen machine bepalen

  ja

  Risico-analyse

  Risicobeoordeling

  Indentificatie van gevaren

  Risico-inschatting

  Risico-evaluatie

  Risicoreductie

  Einde

  nee

 • 7-5-2014

  11

  Verwey Safety Services

  Risico-analyse combinatie van bepaling van de grenzen van de machine,

  identificatie van gevaren en risico-inschatting

  Risico-inschatting bepaling van de mogelijke omvang van de schade en de

  kans dat schade optreedt

  Risico-evaluatie beoordeling, op basis van de risicoanalyse, of de

  doelstellingen van de risicoreductie zijn gehaald

  Risicobeoordeling het gehele proces dat een risicoanalyse en risico-evaluatie

  omvat

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  Grenzen van machine:

  Gebruiksgrenzen

  Ruimtelijke grenzen

  Tijdgrenzen

  Overige

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Voldoendegereduceerd

  ?

  Begin

  Grenzen machine bepalen

  ja

  Indentificatie van gevaren

  Risico-inschatting

  Risico-evaluatie

  Risicoreductie

  Einde

  nee

 • 7-5-2014

  12

  Verwey Safety Services

  In de meeste rapportages van risicobeoordelingenzijn de grenzen van de machine niet te vinden ofheel summier beschreven.

  Vaak is ook niet duidelijk of wel alle relevantegebruiksmodi zijn meegenomen in derisicobeoordeling.

  RisicobeoordelingenFout / Misverstand 4

  Verwey Safety Services

  Gebruiksgrenzen: bedrijfstoestanden en procedures voor ingrijpen (ook bij

  storingen e.d.) type gebruik (industrieel, huishoudelijk), type gebruikers verwacht opleidingsniveau, ervaring, bekwaamheid

  Ruimtelijke grenzen: bewegingsruimte t.b.v. machine en uitvoering

  werkzaamheden interfaces (bediening, energietoevoer)

  Tijdgrenzen: technische levensduur; aanbevolen onderhoudstermijnen

  Overige: reiniging, omgevingsomstandigheden etc.

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

 • 7-5-2014

  13

  Verwey Safety Services

  Tabel B3 uit NEN-EN-ISO 12100 geeft perlevensduurfase van de machine taken, die kunnen leidentot een gevaarlijk situatie.

  Voorbeelden van fasen in de levensduur: Transport

  In bedrijf nemen

  Afstellen

  In bedrijf zijn

  Reinigen

  Onderhoud

  Etc.

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  gevaar:

  mogelijke bron van schadeaan de gezondheid

  relevant gevaar:

  gevaar dat is gedentificeerdbij de machine

  significant gevaar:

  relevant gevaar waarvoor eenrisicoreductie is

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Voldoendegereduceerd

  ?

  Begin

  Grenzen machine bepalen

  ja

  Indentificatie van gevaren

  Risico-inschatting

  Risico-evaluatie

  Risicoreductie

  Einde

  nee

 • 7-5-2014

  14

  Verwey Safety Services

  Hier worden 10 basisgroepen onderkend, zoals:

  Mechanische gevaren

  Elektrische gevaren

  Thermische gevaren

  Gevaren gerelateerd aan geluid

  Gevaren gerelateerd aan trillingen

  Stralingsgevaren

  Gevaren gerelateerd aan (vloei)stoffen / gassen / dampen

  Gevaren gerelateerd aan ergonomie

  Gevaren gerelateerd aan omgeving van de machine

  Combinatie van gevaren

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

 • 7-5-2014

  15

  Verwey Safety Services

  Te weinig kennis van gevaarfenomenen bij deuitvoerders van risicobeoordelingen.

  De lijsten met gevaren zijn natuurlijk handig, maarniet voldoende om een goede risicobeoordeling uit tevoeren.

  Men moet kennis hebben van de gevaarfenomenen(= de achterliggende fysische verschijnselen).

  Voorbeeld:

  Om in te schatten of een toegepaste lasergevaren kan opleveren, dient men de nodigebasis- en normkennis van laserlicht te hebben.

  RisicobeoordelingenFout / Misverstand 5

  Verwey Safety Services

  Voorbeeld gevaarsfenomeen straling

  Laser voor graveren van stalen onderdelen

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

 • 7-5-2014

  16

  Verwey Safety Services

  Voorbeeld gevaarsfenomeen straling

  Ioniserende straling

  Radioactieve straling(bijv. - en -straling)

  Niet-ioniserende straling

  Voorbeelden zijnUV- en laserlicht

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Straling GolflengteRadiostraling (lange golf) > 600 m

  Radiostraling (midden golf) 200 600 m

  Radiostraling (korte golf) 5 - 200 m

  TV/FM radio 20 cm 5 mMicrogolfstraling / Radar 1 mm - 20 cm

  Infraroodstraling 1 mm - 750 nm

  Zichtbaar licht 400 780 nmUV-A 315 380 nmUV-B 280 315 nmUV-C 180 -280 nmUV-D 40 180 nmUV-E 10 40 nmRntgenstraling 0.1 10 nmGammastraling < 0.1 nm

  Verwey Safety Services

  Voorbeeld gevaarfenomeen

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Lichtsoort Reactie

  Relatie met golflengte () van het oog van de huidUltra Violet C180 280 nm

  Hoornvliesontsteking Zonnebrand (rode huid)Versnelde verouderingToenemendepigmentvorming

  Ultra Violet B280 315 nm

  Ultra Violet A315 400 nm

  Grauwe staar Verkleuring enpigmentatieLichtgevoelige reactie

  Huid-verbranding

  Zichtbaar licht400 780 nm

  Fotochemische en thermischebeschadiging van het hoornvlies

  Infrarood A780 1400 nm

  Grauwe staar,Verbrand netvlies

  Infrarood B1,4 m 3 m

  Uittredend oogvocht, grauwe staar,hoornvliesverbranding

  Infrarood C 3 m Hoornvliesverbranding

 • 7-5-2014

  17

  Verwey Safety Services

  Normen laserveiligheid:

  EN-IEC 60825-1, Safety of laser products -- Part 1:Equipment classification and requirements

  Klassen 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4 en maximaleblootstellingsgrenzen

  Eisen aan specificaties en labeling

  EN ISO 11553-1, Safety of machinery - Laserprocessing machines - Part 1: General safetyrequirements (geharmoniseerd onder Machinerichtlijn)

  Etc.

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  Methode of model voorrisicoschatting wordt nietvoorgeschreven in normNEN-EN-ISO 12100:2010

  In het Technical ReportISO-TR 14121-2:2012 wordenwel verschillende methodenen modellen voorgesteld.

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Voldoendegereduceerd

  ?

  Begin

  Grenzen machine bepalen

  ja

  Indentificatie van gevaren

  Risico-inschatting

  Risico-evaluatie

  Risicoreductie

  Einde

  nee

 • 7-5-2014

  18

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Effect

  BlootstellingWaarschijnlijkheid

  Gevaarsafwending

  Gevaarlijkesituatie

  gevarenzone

  letsel

  event

  Voorkomen / beperken schade

  gevaarlijkesituatie

  aanwezigheid

  Verwey Safety Services

  Diverse modellen om risicos in te schatten, zoals:

  Risicomatrix

  Risicograaf

  Numeriek model

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  RISICO OMVANG= KANSBLOOT-

  STELLINGx x

 • 7-5-2014

  19

  Verwey Safety Services

  Risicomatrix

  Volgens Amerikaanse norm ANSI B11 TR3

  Als voorbeeld opgenomen in TR-ISO 14121-2

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  Risicomatrix

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Impact Waarschijnlijkheid

  Zeer onwaar-schijnlijk

  Onwaar-schijnlijk

  mogelijk waarschijnlijk Zeerwaarschijnlijk

  Ramp gemiddeld gemiddeld hoog zeer hoog zeer hoog

  Groot Laag gemiddeld gemiddeld hoog zeer hoog

  Gemiddeld laag gemiddeld gemiddeld gemiddeld Hoog

  Matig Erg laag gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

  verwaarloosbaar Erg laag Erg laag laag laag gemiddeld

 • 7-5-2014

  20

  Verwey Safety Services

  Numerieke methode - Fine & Kinney

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  RISICO OMVANG

  Gerelateerd aanhet beschouwde

  gevaar

  Grootte van deschade door het

  beschouwdegevaar

  = x KANS

  Kans dat degevaarlijkegebeurtenis

  optreedt

  BLOOT-STELLING

  Frequentieen duurvan de

  blootstelling

  x

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  1 2 3 4 5 6

  3 4 5 6 7 8

  5 6 7 8 9 10

  7 8 9 10 11 12

  9 10 11 12 13 14

  W1 W2 W3

  B1

  B2

  B1

  B2

  E1

  E2

  E3

  G1 G2 G1 G2 G1 G2

  Risicograaf (14-punten)

 • 7-5-2014

  21

  Verwey Safety Services

  Ernstgraad

  E1 = Lichte verwondingen, geen verzuim

  E2 = Ernstig, verzuim, eventueel onherstelbaar

  E3 = Dood

  Opmerkingen:

  E1 : normaal herstelbaar (snijwond, schaafwond etc.)

  E2 : bij zware kneuzingen, botbreuken of amputatie

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  Blootstelling

  B1 = zelden / soms

  B2 = vaak / continue

  B1 =

  tweemaal of minder per workshift blootstelling of

  minder dan 15 minuten cummulatieve blootstelling

  B2 =

  meer dan tweemaal per workshift blootstelling of

  meer dan 15 minuten cummulatieve blootstelling

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

 • 7-5-2014

  22

  Verwey Safety Services

  Waarschijnlijkheid

  W1 = Laag

  W2 = Gemiddeld

  W3 = Hoog

  Waarschijnlijkheid, rekening houden met:

  ongevallenhistorie

  ervaring en opleiding van bedienend personeel

  expertise van consultant / vergelijkbare machines

  status van huidige beveiligingen

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  Waarschijnlijkheid

  W1volwassen technologie, bewezen en erkend inveiligheidsapplicatie, robuust

  W2technisch falen opgetreden in de laatste 2 jaar;onjuist handelen door goed getraind persoon met meer dan 6maanden ervaring op deze werkplek

  W3technisch falen regelmatig waargenomen (elke 6 maandenof minder); onjuist menselijk handelen door ongetraindepersoon met minder dan 6 maanden ervaring op dezewerkplek; gelijkwaardig ongeval waargenomen afgelopen 10jaar.

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

 • 7-5-2014

  23

  Verwey Safety Services

  Gevaarsafwending

  G1 = Mogelijk

  G2 = Niet of nauwelijks mogelijk

  Meewegende factoren:

  snelheid van beweging of van het proces

  wijze van opstart (onverwachts of langzaam)

  zijn gevaren inzichtelijk of juist niet

  Wel/niet waarschuwingen voordat gevaar optreedt

  Is er ruimte en tijd om te ontwijken

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  Gevaarsafwending

  G1 = mogelijk onder bepaalde omstandigheden

  als snelheid onderdelen kleiner is dan 0,25 m/s

  EN de werknemer bekend is met de risicos en dekenmerken van een gevaarlijke situatie of gebeurtenis

  afhankelijk van bepaalde condities (temperatuur,geluid, ergonomie, etc.)

  G2 = onmogelijk

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

 • 7-5-2014

  24

  Verwey Safety Services

  In veel risicobeoordelingen is er GEENTOELICHTING te vinden bij de gekozen parameters(Effect, blootstelling, waarschijnlijkheid engevaarafwending).

  De toelichting is eigenlijk veel belangrijker dande uiteindelijke uitkomst (=risicogetalof gradatie).

  RisicobeoordelingenFout / Misverstand 6

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Praktijkvoorbeeld van een zeer summiergedocumenteerde risicobeoordeling.

  Zeer gerenommeerde Duitse fabrikant van eenassemblagelijn (automotive branch) van 2 miljoen euro

 • 7-5-2014

  25

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  Risico-evaluatie wordtuitgevoerd om te bepalen ofrisicoreductie noodzakelijk is.

  Hierbij kan gebruik wordengemaakt van risicovergelijkingmet soortgelijke machines,mits omstandighedeninderdaad vergelijkbaar zijn.

  Controleer de Stand dertechniek aan de hand vanbijvoorbeeld een EN norm

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Voldoendegereduceerd

  ?

  Begin

  Grenzen machine bepalen

  ja

  Indentificatie van gevaren

  Risico-inschatting

  Risico-evaluatie

  Risicoreductie

  Einde

  nee

 • 7-5-2014

  26

  Verwey Safety Services

  Er is voldoende risicoreductie bereikt als, onderandere, voldaan is aan relevante essentile veiligheidseisen

  (zie Bijlage I van Machinerichtlijn)

  oplossing volgens EN-norm(en) is uitgevoerd

  met alle bedrijfsomstandigheden / proceduresrekening is gehouden

  de gevaren zijn weggenomen of de risicos tot hetlaagste praktische niveau zijn verminderd

  nieuwe gevaren voldoende zijn aangepakt

  gebruikers voldoende zijn genformeerd overoverblijvende risicos

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  Bij de 2e risicobeoordeling (na het nemen van

  maatregelen) worden er vaak fouten gemaakt, zoals:

  Puur sturen op het risicogetal;

  Drang om het risicogetal zo laag mogelijk te willenhebben en daardoor fouten maken met dewaardering/keuze van de parameters (E, B, W, G).

  RisicobeoordelingenFout / Misverstand 7

  Risicogetal Gradatie Acties

  1-4 Laag risico Acceptabel

  5-7 Gemiddeld risico Maatregelen gewenst; mogelijk acceptabel

  8-10 Hoog risico Maatregelen vereist

  11-14 Zeer hoog risico Onacceptabel hoog risico; maatregelen vereist

 • 7-5-2014

  27

  Verwey Safety Services

  Mogelijkheden om risicos te

  verminderen:

  gevaar wegnemen f

  schade verminderen en/of

  kans op schade verminderen

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Voldoendegereduceerd

  ?

  Begin

  Grenzen machine bepalen

  ja

  Indentificatie van gevaren

  Risico-inschatting

  Risico-evaluatie

  Risicoreductie

  Einde

  nee

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Stap 1: inherent veiligeontwerpmaatregelen

  Stap 2: Beveiliging en aan-vullende beschermendemaatregelen

  Stap 3: Info voor het gebruik- op de machine- in gebruiksaanwijzing

  Beschermende maatregelen genomendoor de ontwerper

  Risicobeoordeling

  Risico

  Aanwijzingen van deontwerper

  Aanwijzingen van degebruiker

  Overblijvendrisico

  Model volgensEN-ISO 12100

 • 7-5-2014

  28

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Beschermende maatregelengenomen door de gebruiker:

  Organisatie veilige werkmethoden toezicht werkvergunningen / procedures

  Aanvullende beveiligingsvoorzieningen Gebruik PBMs Opleiding / instructies

  Aanwijzingen van deontwerper

  Aanwijzingen van degebruiker

  Verwey Safety Services

  Effectiviteit van diverse maatregelen voorrisicoreductie (tabel uit TR-ISO 14121-2)

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Gewenste actie PRIO Alternatief

  Eliminatie van het gevaar 1 Reductie van de ernstgraadgerelateerd aan het gevaar

  Eliminatie van de gevaarlijke situatie,dit is de blootstelling van personen aanhet gevaar

  2 Reductie van de blootstelling(frequentie en/of blootstellingstijd)

  Eliminatie van mogelijke gevaarlijkegebeurtenissen (events)

  3 Reductie van de waarschijnlijkheid vanhet optreden van gevaarlijkegebeurtenissen (events)

  Implementatie van maatregelen omschade te voorkomen

  4 Implementatie van maatregelen om deschade te beperken

 • 7-5-2014

  29

  Verwey Safety Services

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Gevaarlijkesituatie

  gevarenzoneaanwezigheid

  letsel

  event

  Voorkomen / beperken schade

  gevaarlijkesituatie Effect

  BlootstellingWaarschijnlijkheid

  Gevaarsafwending

  1

  2

  4

  3

  Verwey Safety Services

  Eliminatie van gevaren door ontwerp

  Vervangen van materialen of wijzigen fysiekeeigenschappen (ronde i.p.v. scherpe randen)

  Risicoreductie door ontwerp

  Beperking van de omvang van schade door reductievan de snelheid van de machine

  Beperking blootstelling door automatisering van deaan- en afvoer van producten

  Beperking waarschijnlijkheid door gebruik betrouwbarecomponenten en toepassing van beproefde principes

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

 • 7-5-2014

  30

  Verwey Safety Services

  Vaste afschermingen en blokkeerschermen

  Geen effect op Ernst-parameter

  Groot effect op Blootstelling-parameter

  Let wel op bedoeld gebruik en in redelijkheidvoorzienbaar gebruik (misbruik)

  Lichtschermen en schakelmatten

  Geen effect op Ernst-parameter

  Groot effect op Waarschijnlijkheid-parameter

  Beperkt effect op Blootstelling-parameter

  RisicobeoordelingenMethodiek risicobeoordeling

  Verwey Safety Services

  EINDE