Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ......

of 38 /38
Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse stadsrekeningen van Deventer (1337-1440 & 1447). Deel 1: Stadsweiden: Mars, Weerd, Teuge, Schoonover en Ooij. 1 Nr. Literatuurverwijzing Pag. Jaar Locatie(s) Object/Subject Actie(s) Rekeningpost 1 Van Doorninck, 1888 91 1340 wilgen planten Primo pro salicibus plantandis v lb. 2 Van Doorninck, 1888 91 1340 afscheiding rondom afscheiden Item circumsepientibus locum dictum ... iij lb. 3 Van Doorninck, 1888 91 1340 Mars afscheiding Item illis qui sepes fecerunt supra pratum ciuitatis v lb. v s. 4 Van Doorninck, 1888 91 1340 afscheiding vlechten Item illis qui colligabant ramos ad sepiendum xvj s. 5 Van Doorninck, 1888 91 1340 Insulam wilgen maaien Item illis qui resecabant salices supra insulam x s. viij d. 6 Van Doorninck, 1888 91 1340 Insulam rijshout verzamelen Item Ludekino Speecht et suo socio metentibus ramos supra insulam ij lb. viij s. 7 Van Doorninck, 1888 91 1340 rijshout vervoeren Item Gheyemanno pro vectura illorum ramorum xxiiij s.iiij d. 8 Van Doorninck, 1888 91 1340 Deventer, Epse afscheiding maken Item Hermanno custodienti insulam, quum fecit sepes extremas inter nos et illos de Epze xxx s. 9 Van Doorninck, 1888 91 1340 Rotardus huis op Mars gracht graven Item Wernero et socio suo ad fodiendum fossatum apud domum Rotardi xxxij s. 10 Van Doorninck, 1888 162 1344 Teuge hoofd versterken Expositum Werneri per Ghenekinum ad fortificandum capud iuxta Toghe 11 Van Doorninck, 1888 203 1345 Insulam afscheiding maken Item in die Walburgis pro factura sepis supra insulam per Johannem Vrieherte ij lb. viij s. 12 Van Doorninck, 1888 203 1345 Mars afscheiding maken Item in vigilia Sacramenti seruis fabcientius sepes supra pratum per Joh. Vrieherte iiij lb. 13 Van Doorninck, 1888 259 1346 Teuge graven Item feria secunda post Palmas Zegghestaken de fossatis vppen Toghe vj lb. 14 Van Doorninck, 1888 288 1347 Rotardus huis op Mars versterken posten voor rygen, pale, vervoeren en maken 15 Van Doorninck, 1888 297 1347 Mars dijk inspectie, repareren Item dominica sequenti pro expensis scabinorum et consulum positorum ad eundum supra pratum et videndum dykus quos Spete locauerat ad reparandum x s. ij d. 16 Van Doorninck, 1888 297 1347 Mars dijk inspectie Item feria secunda post Ascensionem domini Odone Theoderico Ghenekino et aliis scabinis positis ad eundum supra pratum et videndum dykus xxj s. viij d. 17 Van Doorninck, 1888 298 1347 Mars gracht en dijk maken Item viro dicto Brouwer quum receptus fuerat ad faciendum fossate et dykus supra pratum duabus vicibus iussu scabinorum ij s. viij d. 18 Van Doorninck, 1888 299 1347 Mars dijk inspectie, graven Item dominica post Margarete pro expensis factus per Johannem Werneri Ghyselbertum ter Hasel Johannem Jacobi et Herbor- dum quum venerunt de prato vbi mensurabant dykus per Spete foditos ix s. 19 Van Doorninck, 1888 299 1347 Oude Ijssel afscheiding maken, doornen Item Viris facientibus sepem supra pratum de spinis apud antiquam Ylam ij lb. xij s. viij d. per Johannem Jacobi. 20 Van Doorninck, 1888 300 1347 Mars bewaken Item quatuor seruis vigilantibus supra Wellam ciuitatis in vigilia vigilie Assumptionis beate Marie quum percora ciuitatis supra pratum custodiebantur v s. 21 Van Doorninck, 1888 301 1347 Mars dijk inspectie Item in vigilia beati Bartholomei per Johannem Werneri Reynerum Johannem Jacobi et Herbordum quum venerunt de prato ciuitatis et viderunt dykus viij s. 22 Van Doorninck, 1888 302 1347 Mars graven, inspectie Item feria secunda post Natiuitatem beate Marie virginis pro expensis factis per Ghenekinum Johannem Werneri Euerardum et Herbordum quum venerunt de prato et ostenderunt Spete locum fodendi ix s. vj d. 23 Van Doorninck, 1888 302 1347 Mars graven, inspectie Item in crastino Remigij pro expensis factis per Johannem Werneri Bolemannum et Herbordum quum venerunt de prato et viderunt dykus que foderat Spe(e)t vj s. viij d. 24 Van Doorninck, 1888 304 1347 Rotardus huis op Mars afscheiding maken Item in vigilia beati Andree pastori insule Frederico se tertio congfragenti sepem factam apud domum Rotardi pro vectura ligno- rum de sepe ad ciuitatem x s. viij d. 25 Van Doorninck, 1888 329 1347 Mars koeien bewaken Item in crastino beati Odulphi sedecim vigilatoribus vigilantibus supra pratum per xxti noctes apud vaccas ciuitatis iiij lb.

Embed Size (px)

Transcript of Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ......

Page 1: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

1

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

1V

an D

oorn

inck

, 188

891

1340

wilg

enpl

ante

nPr

imo

pro

salic

ibus

pla

ntan

dis

v lb

.

2V

an D

oorn

inck

, 188

891

1340

afsc

heid

ing

rond

om

afsc

heid

enIt

em c

ircu

mse

pien

tibus

locu

m d

ictu

m ..

. iij

lb.

3V

an D

oorn

inck

, 188

891

1340

Mar

saf

sche

idin

gIt

em il

lis q

ui s

epes

fece

runt

sup

ra p

ratu

m c

iuita

tis v

lb. v

s.

4V

an D

oorn

inck

, 188

891

1340

afsc

heid

ing

vlec

hten

Item

illis

qui

col

ligab

ant

ram

os a

d se

pien

dum

xvj

s.

5V

an D

oorn

inck

, 188

891

1340

Insu

lam

wilg

enm

aaie

nIt

em il

lis q

ui r

esec

aban

t sa

lices

sup

ra in

sula

m x

s. v

iij d

.

6V

an D

oorn

inck

, 188

891

1340

Insu

lam

rijs

hout

verz

amel

enIt

em L

udek

ino

Spee

cht

et s

uo s

ocio

met

entib

us r

amos

sup

ra in

sula

m ij

lb. v

iij s

.

7V

an D

oorn

inck

, 188

891

1340

rijs

hout

verv

oere

nIt

em G

heye

man

no p

ro v

ectu

ra il

loru

m r

amor

um x

xiiij

s.ii

ij d.

8V

an D

oorn

inck

, 188

891

1340

Dev

ente

r,

Epse

afsc

heid

ing

mak

enIt

em H

erm

anno

cus

todi

enti

insu

lam

, quu

m fe

cit

sepe

s ex

trem

as in

ter

nos

et il

los

de E

pze

xxx

s.

9V

an D

oorn

inck

, 188

891

1340

Rot

ardu

s hu

is

op M

ars

grac

htgr

aven

Item

Wer

nero

et

soci

o su

o ad

fodi

endu

m fo

ssat

um a

pud

dom

um R

otar

di x

xxij

s.

10V

an D

oorn

inck

, 188

816

213

44T

euge

hoof

dve

rste

rken

Expo

situ

m W

erne

ri p

er G

hene

kinu

m a

d fo

rtifi

cand

um c

apud

iuxt

a T

oghe

11V

an D

oorn

inck

, 188

820

313

45In

sula

maf

sche

idin

gm

aken

Item

in d

ie W

albu

rgis

pro

fact

ura

sepi

s su

pra

insu

lam

per

Joha

nnem

Vri

eher

te ij

lb. v

iij s

.

12V

an D

oorn

inck

, 188

820

313

45M

ars

afsc

heid

ing

mak

enIt

em in

vig

ilia

Sacr

amen

ti se

ruis

fabc

ient

ius

sepe

s su

pra

prat

um p

er Jo

h. V

rieh

erte

iiij

lb.

13V

an D

oorn

inck

, 188

825

913

46T

euge

grav

enIt

em fe

ria

secu

nda

post

Pal

mas

Zeg

ghes

take

n de

foss

atis

vpp

en T

oghe

vj l

b.

14V

an D

oorn

inck

, 188

828

813

47R

otar

dus

huis

op

Mar

sve

rste

rken

post

en v

oor

ryge

n, p

ale,

ver

voer

en e

n m

aken

15V

an D

oorn

inck

, 188

829

713

47M

ars

dijk

insp

ectie

, re

pare

ren

Item

dom

inic

a se

quen

ti pr

o ex

pens

is s

cabi

noru

m e

t co

nsul

um p

osito

rum

ad

eund

um s

upra

pra

tum

et

vide

ndum

dyk

us q

uos

Spet

e lo

caue

rat

ad r

epar

andu

m x

s. i

j d.

16V

an D

oorn

inck

, 188

829

713

47M

ars

dijk

insp

ectie

Item

feri

a se

cund

a po

st A

scen

sion

em d

omin

i Odo

ne T

heod

eric

o G

hene

kino

et

aliis

sca

bini

s po

sitis

ad

eund

um s

upra

pra

tum

et

vide

ndum

dyk

us x

xj s

. viij

d.

17V

an D

oorn

inck

, 188

829

813

47M

ars

grac

ht e

n di

jkm

aken

Item

vir

o di

cto

Brou

wer

quu

m r

ecep

tus

fuer

at a

d fa

cien

dum

foss

ate

et d

ykus

sup

ra p

ratu

m d

uabu

s vi

cibu

s iu

ssu

scab

inor

um ij

s.

viij

d.

18V

an D

oorn

inck

, 188

829

913

47M

ars

dijk

insp

ectie

, gr

aven

Item

dom

inic

a po

st M

arga

rete

pro

exp

ensi

s fa

ctus

per

Joha

nnem

Wer

neri

Ghy

selb

ertu

m t

er H

asel

Joha

nnem

Jaco

bi e

t H

erbo

r-du

m q

uum

ven

erun

t de

pra

to v

bi m

ensu

raba

nt d

ykus

per

Spe

te fo

dito

s ix

s.

19V

an D

oorn

inck

, 188

829

913

47O

ude

Ijsse

laf

sche

idin

gm

aken

, do

orne

nIt

em V

iris

faci

entib

us s

epem

sup

ra p

ratu

m d

e sp

inis

apu

d an

tiqua

m Y

lam

ij lb

. xij

s. v

iij d

. per

Joha

nnem

Jaco

bi.

20V

an D

oorn

inck

, 188

830

013

47M

ars

bew

aken

Item

qua

tuor

ser

uis

vigi

lant

ibus

sup

ra W

ella

m c

iuita

tis in

vig

ilia

vigi

lie A

ssum

ptio

nis

beat

e M

arie

quu

m p

erco

ra c

iuita

tis s

upra

pr

atum

cus

todi

eban

tur

v s.

21V

an D

oorn

inck

, 188

830

113

47M

ars

dijk

insp

ectie

Item

in v

igili

a be

ati B

arth

olom

ei p

er Jo

hann

em W

erne

ri R

eyne

rum

Joha

nnem

Jaco

bi e

t H

erbo

rdum

quu

m v

ener

unt

de p

rato

ci

uita

tis e

t vi

deru

nt d

ykus

viij

s.

22V

an D

oorn

inck

, 188

830

213

47M

ars

grav

en,

insp

ectie

Item

feri

a se

cund

a po

st N

atiu

itate

m b

eate

Mar

ie v

irgi

nis

pro

expe

nsis

fact

is p

er G

hene

kinu

m Jo

hann

em W

erne

ri E

uera

rdum

et

Her

bord

um q

uum

ven

erun

t de

pra

to e

t os

tend

erun

t Sp

ete

locu

m fo

dend

i ix

s. v

j d.

23V

an D

oorn

inck

, 188

830

213

47M

ars

grav

en,

insp

ectie

Item

in c

rast

ino

Rem

igij

pro

expe

nsis

fact

is p

er Jo

hann

em W

erne

ri B

olem

annu

m e

t H

erbo

rdum

quu

m v

ener

unt

de p

rato

et

vide

runt

dyk

us q

ue fo

dera

t Sp

e(e)

t vj

s. v

iij d

.

24V

an D

oorn

inck

, 188

830

413

47R

otar

dus

huis

op

Mar

saf

sche

idin

gm

aken

Item

in v

igili

a be

ati A

ndre

e pa

stor

i ins

ule

Fred

eric

o se

ter

tio c

ongf

rage

nti s

epem

fact

am a

pud

dom

um R

otar

di p

ro v

ectu

ra li

gno-

rum

de

sepe

ad

ciui

tate

m x

s. v

iij d

.

25V

an D

oorn

inck

, 188

832

913

47M

ars

koei

enbe

wak

enIt

em in

cra

stin

o be

ati O

dulp

hi s

edec

im v

igila

tori

bus

vigi

lant

ibus

sup

ra p

ratu

m p

er x

xti n

octe

s ap

ud v

acca

s ci

uita

tis ii

ij lb

.

Page 2: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

2

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

26V

an D

oorn

inck

, 188

513

1348

Wee

rdgr

acht

mak

enIt

em H

enri

co F

osso

ri d

e fo

ssat

o fa

cto

oppe

n w

eerd

e vi

ij lb

.

27V

an D

oorn

inck

, 188

513

1348

Mar

sgr

acht

, koe

ien

mak

enIt

em H

erm

anno

Zeg

ghes

take

n de

foss

ato

fact

o su

pra

prat

um p

ropt

er v

acca

s vi

j lb.

28V

an D

oorn

inck

, 188

543

1348

Teu

ge, M

ars,

In

sula

mbo

omm

aken

, pl

aats

enIt

em (

p)ro

inst

rum

entis

dic

tis R

onne

boem

pos

itis

et c

onst

ruct

is p

er s

cabi

nos

supr

a in

sula

m v

ppen

tog

he e

t su

pra

prat

um li

gnis

la

bori

bis

et r

ebus

alii

s ad

ead

em h

abiti

s si

mul

com

puta

tis lv

ij lb

. xij

d.

29V

an D

oorn

inck

, 188

556

1348

Mar

sko

eien

bew

aken

Item

vig

ilato

ribu

s vi

gila

ntib

us s

upra

pra

tum

apu

d va

cca

de q

uind

ena

ij lb

. vj s

.

30V

an D

oorn

inck

, 188

556

1348

Insu

lam

koei

enbe

wak

enIt

em e

isde

m fe

ria

sext

a an

te L

aure

ncij

vigi

lant

ibus

sup

ra in

sula

m a

pud

vacc

as ii

ij lb

. v s

.

31V

an D

oorn

inck

, 188

557

1348

Mar

s, g

rote

w

ater

grac

htm

aken

Item

in o

ctau

a na

tiuita

tis b

eate

Mar

ie v

irgi

nis

Zeg

ghes

take

n de

foss

ina

supr

a pr

atum

in m

agna

aqu

a fa

cta

xxiii

j s.

32V

an D

oorn

inck

, 188

585

1349

Mar

s, W

eerd

, T

euge

reiz

enIt

em e

odem

die

per

sca

bino

s in

dom

o te

r St

eern

e qu

um v

ener

unt

de p

rato

insu

la T

oghe

et

insu

la p

repo

siti

xxij

s.

33V

an D

oorn

inck

, 188

585

1349

Teu

gegr

aven

Item

Zeg

ghes

take

n qu

um r

ecep

tus

fuer

at p

er s

cabi

nos

ad fo

dend

um s

upra

Tog

he x

x d.

34V

an D

oorn

inck

, 188

599

1351

Mar

sst

adsv

erst

erki

ngen

, gr

acht

en

afsc

heid

ing

insp

ectie

Item

feri

a te

rtia

pos

t M

arci

pro

exp

ensi

s sc

abin

orum

et

cons

ulum

eun

tium

sup

ra p

ratu

m ..

. ad

vide

ndum

foss

ata

et s

epes

et

alia

di

cta

vred

e ci

uita

tis ij

lb. v

ij s.

35V

an D

oorn

inck

, 188

511

913

52M

ars

vred

e, p

rem

uni-

tione

sm

aken

Item

sab

bato

pos

t as

sum

ptio

nem

bea

t M

arie

vir

gini

s H

artw

ico

et G

osvi

no a

d pr

emun

ition

es fa

ctas

sup

ra p

ratu

m s

cabi

noru

m

quum

The

oder

icus

de

Kem

enad

en c

iuita

ti di

ffida

uera

t vj

lb.

36V

an D

oorn

inck

, 188

511

913

52In

sula

m,

Rot

ardu

s hu

is

op M

ars

vred

em

aken

Item

pro

pos

tis r

igis

et

aliis

lign

is s

upra

pra

tum

iuxt

a do

mum

Rot

ardi

et

supr

a in

sula

m h

abiti

s et

car

pent

ariis

pro

labo

re v

j lb.

ix

s.

37V

an D

oorn

inck

, 188

514

213

52M

ars

grav

enIt

em fe

ria

sext

a po

st o

ctau

as a

scen

sion

is d

omin

i Spe

te fo

ssor

i per

dic

tum

The

oder

icum

viij

lb.

38V

an D

oorn

inck

, 188

514

313

52M

ars

grav

enIt

em in

die

bea

ti Be

rtho

lom

ei fo

ssor

ibus

sup

ra p

ratu

m p

er d

ictu

m T

heod

eric

um x

xviij

s.

39V

an D

oorn

inck

, 188

515

413

52M

ars

grav

enIt

em d

omin

ica

post

asc

enci

onem

dom

ini S

pete

quu

m r

ecep

tus

fuit

ad fo

dend

am s

upra

pra

tum

xvj

d.

40V

an D

oorn

inck

, 188

515

413

52M

ars

bew

aken

Item

in v

igili

a pe

nthe

cost

es T

rore

niet

et

Poth

uve

et a

liis

eoru

m s

ociis

vig

ilant

ibus

sup

ra p

ratu

m B

rum

men

et

alib

i per

Ghe

neki

-nu

m ij

lb. x

ij s.

41V

an D

oorn

inck

, 188

516

013

52M

ars

koei

enbe

wak

enIt

em e

odem

die

in n

octe

ven

tura

sex

ser

uis

vigi

lant

ibus

sup

ra p

ratu

m a

pud

vacc

as x

vj s

.

42V

an D

oorn

inck

, 188

516

013

52M

ars

koei

enbe

wak

enIt

em e

odem

tem

pore

qua

tuor

ser

uis

vigi

lant

ibus

sup

ra p

ratu

m a

pud

vacc

as d

e vn

deci

m d

iebu

s et

noc

tibus

ij lb

. xiij

s. i

iij d

.

43V

an D

oorn

inck

, 188

517

313

53M

ars

stru

ctur

amm

aken

Prim

o in

die

bea

ti Pe

tri e

t Pa

uli a

post

olor

um Jo

hann

i vpp

en M

erss

che

xxiii

j lb.

44V

an D

oorn

inck

, 188

518

813

53M

ars

dijk

reiz

enIt

em p

er W

olbe

rtum

Ger

ardu

m W

ijnek

ini W

erne

rum

Had

eman

ni e

t Jo

hann

em P

amun

t qu

um fu

erun

t D

ijkus

sup

ra p

ratu

m x

xiiij

s.

45V

an D

oorn

inck

, 188

520

413

53In

sula

mgr

acht

en

afsc

heid

ing

mak

enIt

em in

vig

ilia

beat

i Myc

hael

is G

erar

do o

p En

ghes

trat

e et

Ger

ardo

Wijn

ekin

i de

foss

atis

et

sepi

bus

fact

is s

upra

insu

lam

iiij

lb. x

vij

s. ii

ij d.

46V

an D

oorn

inck

, 188

522

213

53In

sula

mho

ofd,

wat

erga

ngin

spec

tieIt

em fe

ria

sext

a po

st M

artin

i per

Ger

ardu

m v

p En

ghes

trat

e G

erar

dum

Wijn

ekin

i Ghe

neki

num

Wer

neru

m H

adem

anni

et

Egid

ium

su

pra

insu

lam

ad

vive

ndum

cap

ud p

ositu

m p

ropt

er n

ouum

aqu

educ

tum

xvi

ij s.

47V

an D

oorn

inck

, 188

523

413

54Sc

hoon

over

grac

htgr

aven

Item

cra

stin

o be

ati E

gidi

j cui

dam

fode

nti v

num

foss

atum

apu

d Sc

onov

ere

per

Lubb

ertu

m t

er P

oert

en x

iij s

. iiij

d.

48V

an D

oorn

inck

, 188

523

413

54In

sula

m

dict

am T

euge

grac

htgr

aven

Item

sab

bato

pos

t na

tiv. b

eate

Mar

ie. v

irgo

dic

to S

peet

foss

ori d

e fo

ssat

is fa

ctis

per

ipsu

m s

uper

insu

lam

dic

tam

Tog

he x

lb. p

er

Lubb

ertu

m p

redi

ctum

et

Bute

ndiic

.

49V

an D

oorn

inck

, 188

524

013

54M

ars,

Wee

rdbe

wak

enIt

em e

xpos

itum

Hen

rici

vig

ilato

ribu

s su

pra

prat

um e

t in

sula

m a

pud

peco

ra c

iuita

tis.

50V

an D

oorn

inck

, 188

524

413

54In

sula

m, M

ars

vred

ein

spec

tieIt

em e

odem

(di

e) p

er s

cabi

nos

quum

vid

erun

t m

uniti

ones

dic

tas

vree

de s

uper

insu

lam

et

prat

um x

xxj s

.

51V

an D

oorn

inck

, 188

524

513

54In

sula

mvr

ede

uitm

eten

Item

nau

itas

duce

ntib

us s

cabi

nos

et c

onsu

les

posi

tos

supr

a in

sula

m m

ensu

rand

o m

uniti

onem

ciu

itatis

ibid

em ..

. xij

d.

Page 3: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

3

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

52V

an D

oorn

inck

, 188

527

413

54In

sula

mgr

acht

grav

enIt

em fe

ria

sext

a se

quen

ti qu

um s

(c)a

bini

era

nt s

uper

insu

lam

apu

d fo

ssor

es e

isde

m fo

ssor

ibus

ad

bibe

ndum

ij s

.

53V

an D

oorn

inck

, 188

530

213

55M

ars

bew

aken

Item

feri

a qu

arta

seq

uent

i qua

tuor

vig

ilato

ribu

s vi

gila

ntib

us s

upra

pra

tum

apu

d va

ccas

ciu

itatis

per

oct

o no

ctes

cui

libet

de

noct

e ij

gros

sas

faci

t iii

j lb.

V s

. iiij

d.

54V

an D

oorn

inck

, 188

530

413

55M

ars

bew

aken

Item

dom

inic

a po

st O

dulp

hi o

cto

vigi

lato

ribu

s vi

gila

ntub

us s

upra

pra

tum

apu

d va

ccas

per

sep

tem

noc

tes

cuili

bet

de n

octe

ij

gros

sas

faci

t vi

j lb.

x s

. viij

d.

55V

an D

oorn

inck

, 188

530

413

55In

sula

min

spec

tieIt

em in

cra

stin

o ei

usde

m p

er E

gidi

um H

erbo

rdum

Wie

bold

um L

ambe

rtum

et

Ebel

inum

quu

m p

erui

deru

nt in

sula

m in

exp

ensi

s xx

iiij s

.

56V

an D

oorn

inck

, 188

530

413

55M

ars

bew

aken

Item

dom

inic

a po

st M

arga

rete

oct

o vi

gila

tori

bus

vigi

lant

ibus

sup

ra p

ratu

m a

pud

vacc

as p

er v

nam

sep

timan

am c

uilib

et d

e no

cte

ij gr

ossa

s fa

cit

vij l

b. ix

s. i

iij d

.

57V

an D

oorn

inck

, 188

530

513

55M

ars

bew

aken

Item

feri

a te

rtia

pos

t Ja

cobi

oct

o vi

gila

ntib

us s

upra

pra

tum

per

nou

em n

octe

s cu

ilibe

t de

noc

te ij

gro

ssas

faci

t ix

lb. x

ij s.

58V

an D

oorn

inck

, 188

530

513

55M

ars

bew

aken

Item

eod

em d

ie q

uatu

or v

igila

tori

bus

vigi

lant

ibus

sup

ra p

ratu

m ij

lb. x

iij s

. iiij

d.

59V

an D

oorn

inck

, 188

530

513

55M

ars

bew

aken

Item

in v

igili

a be

ati L

aure

ncij

quat

uor

vigi

lato

ribu

s vi

gila

ntib

us s

upra

pra

tum

apu

d va

ccas

ciu

itatis

iij l

b. x

iiij s

. viij

d.

60V

an D

oorn

inck

, 188

530

613

55In

sula

mbe

wak

enIt

em e

odem

die

qui

ndec

im v

igila

tori

bus

vigi

lant

ibus

sup

ra in

sula

m a

pud

vacc

as p

er G

hene

kinu

m ij

lb.

61V

an D

oorn

inck

, 188

530

713

55M

ars

bew

aken

Item

in v

igili

a ex

alta

tioni

s sa

ncte

cru

cis

quat

uor

vigi

lato

ribu

s vi

gila

ntib

us a

pud

vacc

as in

pra

to c

iuita

tis p

er v

ijem

noc

tes

cuili

bet

de n

octe

ij g

ross

as fa

cit

iij lb

. Xiii

j s. v

iij d

.

62V

an D

oorn

inck

, 188

530

713

55In

sula

min

spec

tieIt

em e

odem

die

per

Egi

dium

Lam

bert

um H

enri

cum

Mum

me

Wer

neru

m T

heod

eric

um d

e A

rnhe

m q

uum

per

uide

runt

insu

lam

iu

ssu

scab

inor

um x

vij s

. iiij

d.

63V

an D

oorn

inck

, 188

530

713

55M

ars

bew

aken

Item

eod

em d

ie q

uatu

or v

igila

tori

bus

vigi

lant

ibus

apu

d va

ccas

ciu

itatis

in p

rato

de

sept

em n

octib

us c

uilib

et d

e no

cte

ij gr

ossa

s fa

cit

iij lb

. xiii

j s. v

iij d

.

64V

an D

oorn

inck

, 188

533

813

55M

ars

bew

aken

Item

eod

em d

ie o

cto

vigi

lato

ribu

s vi

gila

ntib

us s

upra

pra

tum

per

qui

nque

noc

tes

cuili

bet

de n

octe

ij g

ross

as fa

cit

v lb

. vj s

. viij

d.

65V

an D

oorn

inck

, 188

533

813

55M

ars

bew

aken

Item

feri

a se

cund

a se

quen

ti oc

to v

igila

tori

bus

vigi

lant

ibus

sup

ra p

ratu

m p

er o

cto

noct

es c

uilib

et d

e no

cte

ij gr

ossa

s fa

cit

viij

lb. x

s.

viij

d.

66V

an D

oorn

inck

, 188

535

513

55Z

ieke

nhui

sbo

ombe

wak

enIt

em s

eruo

dom

us le

pros

orum

de

cust

odia

Ron

nebo

em a

pud

eand

em d

omum

j lb

.

67V

an D

oorn

inck

, 188

537

413

56In

sula

mbe

wak

enIt

em in

vig

ilia

beat

i Mat

hei s

epte

m v

igili

bus

supr

a in

sula

m p

er n

octe

m x

viij

s. v

iij d

.

68V

an D

oorn

inck

, 188

537

413

56M

ars

bew

aken

Item

in v

igili

a be

ator

um G

ereo

nis

et V

icto

ris

iiijo

r vi

gilib

us c

onsu

ete

vigi

lant

ibus

sup

ra p

ratu

m p

er m

ense

m x

iiij l

b. x

viij

s. v

iij d

.

69V

an D

oorn

inck

, 188

537

713

56M

ars

vers

terk

inge

nin

spec

tieIt

em e

odem

die

per

The

oder

icum

. Ghe

neki

num

. Joh

anne

m P

amun

t et

Leo

nem

quu

m fu

erun

t su

pra

prat

um e

t vi

deru

nt m

uni-

tione

m p

ecor

um d

icta

m o

nder

stal

xi s

. viij

d.

70V

an D

oorn

inck

, 188

538

313

56M

ars

bew

aken

71V

an D

oorn

inck

, 188

538

813

56In

sula

mbe

wak

enIt

em e

odem

die

Spe

te p

redi

cto

de p

retio

suo

pre

dict

o et

cus

todi

a in

sule

xix

lb. i

iij s

.

72V

an D

oorn

inck

, 188

541

013

56M

ars,

Oud

e Ijs

sel

grac

htm

aken

Item

Wol

bert

o V

rese

n pr

o fo

ssur

a fa

cta

in p

rato

ciu

itatis

dic

ta S

piic

apu

d an

tiqua

m Y

slam

de

lxij

duob

us v

irgi

s di

ctis

roe

den

pro

qual

ibet

vir

ga x

x d.

faci

t v

lb. i

iij s

. iiij

d.

73V

an D

oorn

inck

, 188

546

113

57In

sula

maf

sche

idin

gin

spec

tieIt

em e

odem

die

per

Sca

bino

s et

Con

sule

s pe

ruid

ente

s in

sula

m e

t se

pes

eius

qui

a(?)

ant

ea e

am n

on p

erui

deru

nt in

exp

ensi

s fa

ctis

xx

ij s.

74V

an D

oorn

inck

, 188

546

413

57M

ars

vers

terk

inge

nin

spec

tieIt

em fe

ria

tert

ia p

ost

Pent

heco

stes

per

Odo

nem

The

oder

icum

de

Arn

hem

Mar

quar

dum

Wer

neru

m H

adem

anni

Hen

ricu

m

Mum

men

per

uide

ntes

pra

tum

et

eius

mun

ition

es c

ircu

mqu

aque

in e

xpen

sis

xxvi

ij s.

75V

an D

oorn

inck

, 188

546

913

57M

ars

afsc

heid

ing

insp

ectie

Item

dom

inic

a po

st n

ativ

. bea

te M

arie

vir

gini

s pe

r Jo

hann

em d

e A

ernh

em E

belin

um M

arqu

ardu

m L

ambe

rtum

The

oder

icum

de

Arn

hem

et

Leon

em p

erui

dent

es p

ratu

m e

t ei

us s

epes

in e

xpen

sis

ix s

.

76V

an D

oorn

inck

, 188

550

613

57M

ars

bew

aken

Page 4: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

4

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

77V

an D

oorn

inck

, 188

552

913

58M

ars

huis

mak

enIt

em in

vig

ilia

beat

i Tho

me

apos

toli

mag

istr

o T

heod

eric

o ca

rpen

tari

o et

sui

s so

ciis

de

dom

ibus

fact

is in

pra

tis c

iuita

tis d

ictu

m

Mer

sch

x lb

. xv

s.

78V

an D

oorn

inck

, 188

554

013

58In

sula

mbe

wak

enIt

em p

asto

ri in

sule

quu

m r

ecep

tus

fuer

at a

d cu

stod

iend

am in

sula

m p

er s

cabi

nos

ad b

iben

dum

xvj

d.

79V

an D

oorn

inck

, 188

558

613

58In

sula

mla

ndw

eer

grav

enIt

em fe

ria

sext

a se

quen

ti pe

r sc

abin

os e

unte

s in

insu

lam

cum

Spe

te e

t or

dina

runt

de

foss

atis

faci

endi

s ib

idem

dic

tis la

ndw

ere

dict

o Sp

ete

xvj d

. et

naut

e xv

j d.

80V

an D

oorn

inck

, 188

558

613

58In

sula

mgr

acht

mak

enIt

em d

omin

ica

post

Mar

gare

te S

pete

se

tert

io d

e fo

ssur

a fa

cta

per

ipso

s su

pra

insu

lam

quu

m c

omm

unita

s fo

ssau

it de

sex

die

bus

cuili

bet

de d

ie ij

gro

ssas

faci

t ij

lb. v

iij s

.

81V

an D

oorn

inck

, 188

559

813

58M

ars

wac

hthu

isin

spec

tieIt

em e

odem

die

ser

uis

curr

entib

us s

upra

pra

tum

ad

vide

ndum

si q

uis

seca

ret

ligna

in p

rato

et

pro

repo

rtur

a sc

hale

de

dom

o vi

gilu

m ij

s. v

iij d

.

82V

an D

oorn

inck

, 188

561

513

59T

euge

boom

mak

enIt

em e

xpos

itum

Joha

nnis

ad

inst

rum

entu

m d

ictu

m s

lotb

oem

apu

d T

oghe

.

83V

an D

oorn

inck

, 188

562

213

59In

sula

mgr

acht

grav

enIt

em fe

ria

sext

a se

quen

ti pe

r H

erbo

rdum

The

oder

icum

de

Arn

hem

et

Ebel

inum

quu

m fu

erun

t su

pra

insu

lam

cum

com

mun

itate

in

foss

ura

in e

xpen

sis

de m

ane

xvj s

.

84V

an D

oorn

inck

, 188

562

213

59In

sula

mgr

acht

grav

enIt

em e

odem

die

per

Wic

bold

um W

erne

rum

Had

eman

ni E

gidi

um q

ui fu

erun

t su

pra

insu

lam

cum

com

mun

itate

pos

t m

erid

iem

in

foss

ura

in e

xpen

sis

de v

espe

re fa

ctis

xvi

ij s.

viij

d.

85V

an D

oorn

inck

, 188

562

213

59In

sula

m, M

ars

insp

ectie

Item

eod

em d

ie p

er H

erbo

rdum

. Lam

bert

um. E

belin

um. E

gidi

um. G

erar

dum

. Wijn

ekin

i. T

heod

. de

Arn

hem

et

Wer

neru

m

Wac

ker

quum

per

uide

runt

insu

lam

et

prat

um in

exp

ensi

s fa

ctis

cum

eor

um s

ociis

xvi

ij s.

viij

d.

86V

an D

oorn

inck

, 188

562

313

59M

ars

grac

htgr

aven

Item

eod

em d

ie p

er E

belin

um M

arcq

uard

um T

heod

. de

Arn

hem

et

Lam

bert

um q

ui fu

eren

t in

pra

to c

um c

omm

unita

te in

foss

ura

in e

xpen

sis

fact

is x

vij s

. iiij

d.

87V

an D

oorn

inck

, 188

562

313

59In

sula

mgr

acht

insp

ectie

Item

feri

a se

xta

sequ

enti

quum

sca

bini

fuer

unt

supr

a in

sula

m v

iden

tes

foss

ate

per

eosd

em in

exp

ensi

s xi

j s. v

iij d

.

88V

an D

oorn

inck

, 188

562

413

59In

sula

m, M

ars

insp

ectie

Item

eod

em d

ie q

uum

tra

nsie

runt

sup

ra in

sula

m e

t pr

atum

ad

peru

iden

dum

eos

iij s

. x d

.

89V

an D

oorn

inck

, 188

562

413

59In

sula

mgr

aven

Item

feri

a qu

inta

seq

uent

i per

Rei

jner

um e

t T

heod

. de

Arn

hem

in e

xpen

sis

fact

is in

fode

ndo

supr

a in

sula

m x

ij s.

iiij

d.

90V

an D

oorn

inck

, 188

562

413

59M

ars

grac

htgr

aven

Item

eod

em d

ie p

er M

arcq

uard

um. L

ambe

rtum

. Egi

dium

. Mar

tinum

. Ger

. vp

Engh

estr

ate.

The

oder

idum

de

Arn

hem

. Wer

neru

m

Wac

ker.

Rei

jner

um. E

belin

um. i

n ex

pens

is fa

ctis

cum

com

mun

itate

in fo

ssur

a in

pra

to x

xxiii

j s. i

iij d

.

91V

an D

oorn

inck

, 188

562

413

59M

ars

grac

htin

spec

tieIt

em d

omin

ica

Can

tate

per

Her

bord

um. E

gidi

um. G

erar

dum

vp

Engh

estr

ate.

Wer

neru

m W

acke

r. G

helm

arum

Rei

jner

i. W

erne

rum

Had

eman

ni q

uum

era

nt in

pra

to a

d vi

dend

um fo

ssat

a x

s. ij

d.

92V

an D

oorn

inck

, 188

562

513

59M

ars

grac

htgr

aven

Item

cra

stin

o ei

usde

m p

er Jo

hann

em. E

uera

rdum

Fen

ne. T

heod

eric

um H

oijg

er. T

heod

. de

Arn

hem

. Wer

neru

m W

acke

r in

ex

pens

is fa

ctis

in fo

ssur

a in

pra

to c

um c

omm

unita

te x

xiij

s. x

d.

93V

an D

oorn

inck

, 188

562

513

59M

ars

grac

htgr

aven

Item

eod

em d

ie p

er T

heod

. de

Arn

hem

. Egi

dium

. Mum

me.

Ghe

lmar

um. e

t W

erne

rum

Wac

ker

in e

xpen

sis

fact

is in

foss

ura

cum

co

mm

unita

te in

pra

to x

iiij s

. iiij

d.

94V

an D

oorn

inck

, 188

562

513

59M

ars

grac

htgr

aven

Item

eod

em d

ie p

er G

erar

dum

vp

Engh

estr

ate.

The

od. d

e A

rnhe

m. W

erne

rum

Wac

ker.

Wic

bold

um. W

erne

rum

Had

eman

ni in

ex

pens

is fa

ctis

in fo

ssur

a in

pra

to d

e m

ane

xxx

s. v

iij d

.

95V

an D

oorn

inck

, 188

562

513

59M

ars

grac

htgr

aven

Item

de

vesp

ere

eius

dem

die

i per

The

oder

idum

. Ebe

linum

. Lam

bert

um. R

eijn

erum

. Her

man

num

Lal

ant

in e

xpen

sis

in e

adem

fo

ssur

a fa

ctis

xvi

ij s.

viij

d.

96V

an D

oorn

inck

, 188

562

513

59M

ars

grac

htgr

aven

Item

eod

em d

ie p

er H

erbo

rdum

. The

oder

icum

Hoi

jier.

Eue

radu

m F

enne

. Ger

ardu

m. W

ijnek

ini.

The

od. d

e A

rnhe

m e

t W

erne

rum

Wac

ker

in e

xpen

sis

fact

is d

e ve

sper

e po

st fo

ssur

am in

pra

to v

iij s

.

97V

an D

oorn

inck

, 188

562

613

59M

ars

afsc

heid

ing

insp

ectie

Item

eod

em d

ie B

erto

ldo

Vilt

er e

t su

is s

ociis

nau

igan

tibus

sup

ra (

prat

um)

ad v

iden

dum

sep

es e

t al

ia d

icta

wru

cht

prat

i et

vigi

lan-

tibus

apu

d ea

sdem

per

noc

tem

pro

labo

re v

s. i

iij d

.

98V

an D

oorn

inck

, 188

562

813

59R

otar

dus

huis

op

Mar

sin

spec

tieIt

em e

odem

die

pos

t m

erid

iem

per

Lam

bert

um T

heod

eric

um p

redi

ctos

. Wer

neru

m W

acke

r. G

helm

arum

Rei

jner

i. Eb

elin

um t

er

Clo

cken

. Wer

neru

m H

adem

anni

quu

m v

ener

unt

de d

omo

Rot

ardi

et

vide

runt

Wel

lam

ibid

em in

exp

ensi

s fa

ctis

xiii

j s. v

iij d

.

99V

an D

oorn

inck

, 188

562

813

59In

sula

mgr

acht

grav

enIt

em e

odem

die

per

Wer

neru

m H

adem

anni

Wic

bold

um W

erne

rum

Wac

ker

et T

heod

eric

um d

e A

rnhe

m in

exp

ensi

s fa

ctis

qu

um e

rant

apu

d co

mm

unita

tem

sup

ra in

sula

m in

foss

ura

vj s

. viij

d.

Page 5: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

5

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

100

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

630

1359

Mar

sbe

wak

enIt

em e

odem

die

qua

tuor

ser

uis

vigi

lant

ibus

in p

rato

iuss

u sc

abin

orum

ix s

. v d

.

101

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

635

1359

Mar

sbe

wak

en

102

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

646

1359

Insu

lam

, Eps

em

arke

pale

npl

aats

enIt

em e

odem

die

per

Mar

cqua

rdum

. Wic

bold

um. T

heod

eric

um d

e A

rnhe

m e

t Eb

elin

um c

um e

orum

soc

iis p

osito

s su

pra

insu

lam

ad

pon

endu

m p

alum

mar

cke

inte

r Ep

se e

t in

sula

m in

exp

ensi

s et

nau

lis x

vj s

. viij

d.

103

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

669

1359

Mar

sbe

wak

en

104

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

670

1359

Mar

saf

sche

idin

g en

ver

-st

erki

ngen

insp

ectie

Item

feri

a te

rtia

pos

t In

uoca

uit

per

Her

bord

um. G

er. v

p En

ghes

trat

e. L

ambe

rtum

. The

od. d

e A

rnhe

m. E

belin

um. W

erne

rum

W

acke

r qu

um fu

erun

t su

pra

prat

um a

d vi

dend

um ib

idem

sep

es e

t m

uniti

ones

ciu

itatis

in e

xpen

sis

fact

is x

xiiij

s. v

iij d

.

105

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

671

1359

Nov

am

Insu

lam

rijs

hout

stek

enIt

em fe

ria

tert

ia p

ost

Leta

re p

er O

done

m. J

ohan

nem

. Her

bord

um. G

er. v

p En

ghes

trat

e. T

heod

. de

Arn

hem

. Wer

neru

m

Wac

ker.

Ghe

lmar

um R

eijn

eri.

Ger

ardm

Wijn

ekin

i quu

m v

irga

s su

pra

noua

m in

sula

m p

osue

runt

quo

d w

lgar

iter

dici

tur

stic

kede

n in

exp

ensi

s fa

ctis

xvj

s.

106

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

671

1359

rijs

hout

plan

ten

Item

feri

a qu

arta

seq

uent

i per

Rei

jner

um R

eijn

eri.

The

od. d

e A

rnhe

m. W

erne

rum

Wac

ker.

Ebe

linum

et

per

vigi

les

ciui

tate

s qu

i ib

idem

vir

gas

plan

taue

runt

in e

xpen

sis

xvj s

.

107

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

671

1359

Nov

am

Insu

lam

rijs

hout

plan

ten

Item

feri

a se

xta

sequ

enti

per

Mar

cqua

rdum

. Lam

bert

um. G

erar

dum

Wijn

ekin

i cum

eor

um s

ociis

quu

m s

upra

jnsu

lam

nou

am

virg

as p

lant

auer

unt

cum

eor

um s

ociis

in e

xpen

sis

xj s

. vj d

.

108

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

672

1359

Insu

lam

grac

htgr

aven

Item

feri

a se

cund

a po

st Ju

dica

per

Her

bord

um. T

heod

eric

um d

e A

rnhe

m e

t W

erne

rum

Wac

ker

qui f

ueru

nt a

pud

foss

ores

sup

ra

insu

lam

in e

xpen

sis

v s.

iiij

d.

109

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

672

1359

Insu

lam

grac

htgr

aven

Item

eod

em d

ie p

er H

erbo

rdum

. Lam

bert

um. T

heod

. de

Arn

hem

et

Wer

neru

m W

acke

r qu

i fue

runt

apu

d fo

ssor

es s

upra

insu

-la

m in

exp

ensi

s xi

ij s.

viij

d.

110

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

672

1359

Insu

lam

grac

htgr

aven

Item

feri

a se

xta

sequ

enti

per

Rei

jner

um G

erar

dum

Wijn

ekin

i Ebe

linum

et

Mar

cqua

rdum

qui

fuer

unt

apud

foss

ores

sup

ra in

sula

m

in e

xpen

sis

cum

eor

um s

ociis

x s

. viij

d.

111

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

673

1359

Mar

sgr

acht

grav

enIt

em fe

ria

secu

nda

sequ

enti

per

Her

bord

um. R

eijn

erum

. Ger

. vp

Engh

estr

ate

Ger

ardu

m W

ijnek

ini.

Ebel

inum

. The

od. d

e A

rnhe

m

et E

gidi

um in

fact

is e

xpen

sis

quum

com

mun

itas

fodi

t su

pra

prat

um x

iij s

. ij d

.

112

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

673

1359

Mar

sgr

acht

grav

enIt

em e

odem

die

de

vesp

ere

per

The

od. d

e A

rnhe

m. E

belin

um. R

eijn

erum

. Wer

neru

m W

acke

r et

Lam

bert

um q

ui fu

erun

t cu

m

vigi

libus

apu

d co

mm

unita

tem

in fo

ssur

a su

pra

prat

um in

exp

ensi

s fa

ctis

xvi

ij s.

113

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

674

1359

Mar

sgr

acht

, teg

elaa

rin

spec

tieIt

em e

odem

(di

e) p

er R

eijn

erum

. Mar

tinum

. The

od d

e A

rnhe

m. W

erne

rum

Wac

ker.

Lam

bert

um. M

umm

en e

t W

ocbo

ldum

(et

) Eg

iium

qui

fuer

unt

in p

rato

ad

vide

ndam

ter

ram

ibid

em fo

dend

am p

ro la

teri

bus

faci

endi

s in

eo

in e

xpen

sis

fact

is x

v s.

iiij

d.

114

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

676

1359

Mar

sgr

acht

, teg

elaa

rin

spec

tiePr

imo

feri

a te

rtia

pos

t do

min

icam

asc

enci

onis

per

Joha

nnem

de

Arn

hem

. The

od. R

eijn

eri.

Ghe

neki

num

et

Mum

men

cum

eor

um

soci

s na

uiga

ntes

sup

ra p

ratu

m a

d os

tend

um la

tifici

foue

am in

fode

re d

eber

et t

erra

m a

d la

tere

s fa

cien

das

naut

e pr

o ve

ctur

a xv

j d.

115

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

677

1359

Mar

ssc

hepe

nen

en s

chut

-te

nve

rvoe

ren

Item

eod

em d

ie T

heod

eric

o V

ere

qui t

rans

duxi

t sc

abin

os s

upra

pra

tum

quu

m s

cutt

eden

xvj

d.

116

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

680

1359

Mar

sbe

wak

en

117

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

688

1359

Insu

lam

grac

htgr

aven

Item

feri

a se

cund

a se

quen

ti pe

r T

heod

. de

Arn

hem

. Ebe

linum

. Ger

ardu

m W

ijnek

ini e

t eo

rum

soc

ios

qui f

ueru

nt s

upra

insu

lam

ap

ud c

omm

unita

tem

in fo

ssur

a in

exp

ensi

s vi

ij s.

118

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

693

1359

Oud

e Ijs

sel

vija

nden

bepr

oeve

nIt

em H

enri

co d

e Ba

ke e

t ei

us s

ocio

nau

igan

tibus

in a

ntiq

ua Y

sla

per

noct

em a

d ex

peri

endu

m d

e in

imic

is c

iuita

tis iu

sse

scab

ino-

rum

vj s

. iij

d.

119

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

694

1359

Mar

saf

sche

idin

g en

ver

-st

erki

ngen

insp

ectie

Item

dom

inic

a se

quen

ti pe

r T

heod

. de

Arn

hem

. Lam

bert

um. W

erne

rum

Wac

ker

et e

orum

soc

ios

posi

tos

supr

a pr

atum

ad

vide

ndum

sep

es e

t m

uniti

ones

in e

xpen

sis

xj s

.

120

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

713

1360

Insu

lam

, Mar

sin

spec

tieIt

em e

odem

die

per

Mar

cqua

rdum

Hen

ricu

m V

ekem

an Jo

hann

em H

ader

slee

f et

The

od. d

e A

rnhe

m p

osito

s ad

per

uide

ndum

in

sula

m e

t pr

atum

in e

xpen

sis

xvj s

.

121

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

716

1360

Insu

lam

dijk

mak

enIt

em fe

ria

secu

nda

sequ

enti

viro

faci

enti

dijk

us s

upra

insu

lam

dic

tam

Bol

dof p

er L

ubbe

rtum

vj l

b.

Page 6: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

6

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

122

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

717

1360

Mar

saf

sche

idin

g en

gra

cht

insp

ectie

Item

eod

em d

ie p

er s

cabi

nos

peru

iden

tes

sepe

s et

foss

ate

supr

a pr

atum

in e

xpen

sis

xviij

s. v

iij d

.

123

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

718

1360

Insu

lam

grac

htgr

aven

Item

eod

em d

ie p

er E

uera

rdum

Fen

ne. M

arcq

uard

um. E

belin

um e

t H

enri

cum

Vek

eman

pos

itos

supr

a in

sula

m a

pud

com

mun

i-ta

tem

in fo

ssur

a in

exp

ensi

s fa

ctis

vj s

. viij

d.

124

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

719

1360

Mar

sgr

acht

grav

enIt

em e

odem

die

per

Eue

rard

um F

enne

. Mar

cqar

dum

. Hen

r. V

ekem

an. T

heod

. de

Arn

hem

et

Ebel

inum

exi

sten

tes

in p

rato

in fo

s-su

ra in

exp

ensi

s fa

ctis

xxx

s. v

iij d

.

125

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

719

1360

Mar

sfu

nder

ing,

wal

?gr

aven

Item

eod

em d

ie p

er T

heod

eric

um R

eijn

eri.

Ghe

neki

num

. Wer

n. H

adem

anni

. Wic

bold

um q

uum

rec

eper

unt

viru

m d

ictu

m S

peet

ad

fode

ndum

dic

tum

ond

erst

al s

upra

pra

tum

in e

xpen

sis

vj s

. viij

d.

126

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

720

1360

Oud

e Ijs

sel,

Ols

tbe

wak

enIt

em e

odem

die

Her

bord

o M

uete

n et

sui

s so

ciis

vig

ilant

ibus

sup

ra a

ntiq

uam

Ysl

am e

t ap

ud O

lst

per

duas

noc

tes

cum

nau

ibus

iu

ssu

scab

inor

um x

v s.

127

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

720

1360

Mar

sbe

wak

en

128

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

720

1360

Mar

sbo

omin

spec

tieIt

em fe

ria

sext

a se

quen

ti pe

r T

heod

. Rei

jner

i. G

hene

kinu

m. W

ern.

Had

eman

ni e

t H

erbo

rdum

cum

dom

ino

de K

ouoe

rden

sup

ra

prat

um a

d vi

dend

um ib

idem

inst

rum

enta

dic

ta r

onne

bom

e in

exp

ensi

s iij

lb. v

j s. i

iij d

.

129

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

721

1360

Insu

lam

grac

htgr

aven

Item

eod

em d

ie p

er L

ubbe

rtum

ter

Poe

rten

. Lam

bert

us A

rnol

di. T

heod

. de

Arn

hem

cum

ciu

ibus

fode

ntib

us s

upra

insu

lam

in

expe

nsis

xiij

s. i

iij d

.

130

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

723

1360

Mar

sbe

wak

en

131

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

723

1360

Mar

sgr

acht

grav

enIt

em e

odem

die

per

Mar

cqua

rdum

Ebe

linum

cum

ciu

ibus

sup

ra p

ratu

m in

foss

ura

xiiij

s. i

n ex

(pen

sis)

.

132

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

725

1360

Mar

sgr

acht

grav

enIt

em e

odem

die

per

Wer

neru

m H

erm

annu

m L

alan

t cu

m e

orum

soc

iis s

upra

pra

tum

men

sura

ntes

foss

ata

per

Spee

t et

Sca

ep

foss

a ei

sdem

ad

bibe

ndum

et

naut

is v

j s. v

iij d

.

133

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

729

1360

Insu

lam

insp

ectie

Item

feri

a se

xta

sequ

enti

per

Wic

bold

um G

erar

dum

Wijn

ekin

i Ger

. vp

Enge

stra

te e

t M

arcq

uard

um p

osito

s ad

per

uide

ndum

in

sula

m in

exp

ensi

s xi

j s.

134

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

731

1360

Rot

ardu

s hu

is

op M

ars

hout

verv

oere

nIt

em in

vig

ilia

Lam

bert

i Thi

jdek

ino

Wir

rew

are

cum

mag

istr

o G

osvi

no s

upra

pra

tum

pro

dep

orta

tione

lign

orum

dic

toru

m (

sic)

ap

ud d

omum

Rot

ardi

pro

labo

re ii

j s.

135

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

764

1360

Insu

lam

, Mar

sin

spec

tieIt

em e

odem

die

per

Wic

bold

um. E

uera

rdum

Fen

ne. M

arcq

uard

um. H

enri

cum

Vek

eman

. Her

bord

um. G

er. v

p En

ghes

trat

e.

Ebel

inum

per

uide

ntes

jnsu

lam

et

prat

um in

exp

ensi

s j l

b.

136

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

767

1360

Mar

sri

jsho

utgr

aven

Item

eod

em d

ie v

iro

dict

o Sp

eet

de d

ecem

vir

gis

foss

atis

sup

ra p

ratu

m p

er G

hene

kinu

m. H

enr.

Vek

eman

pro

labo

re ij

lb. v

j s.

viij

d.

137

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

767

1360

Mar

sri

jsho

utgr

aven

Item

eid

em S

peet

de

dece

m a

liis

virg

is ib

idem

foss

atis

de

qual

ibet

vir

ga x

x d.

faci

t xv

j s. v

iij d

.

138

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

767

1360

Mar

sdo

orne

n op

wal

plaa

tsen

Item

vir

o se

cant

i spi

nas

dict

as d

oern

pos

itas

supr

a w

al d

icto

rum

foss

ator

um ii

j s.

139

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

768

1360

Mar

saf

sche

idin

g en

gra

cht

insp

ectie

Item

eod

em d

ie p

er L

ubbe

rtum

ter

Poe

rten

. Mar

cqua

rdum

. Hen

r. V

ekem

an. G

er. v

p En

ghes

trat

e. E

belin

um. T

heod

. de

Arn

hem

po

sito

s su

pra

prat

um a

d vi

dend

em fo

ssat

e et

sep

es x

xxv

s. v

iij d

.

140

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

768

1360

Insu

lam

grac

htgr

aven

Item

feri

a qu

arta

seq

uent

i per

The

od. H

oijg

er. M

arcq

uard

um. H

enr.

Vek

eman

. Wer

n. W

acke

r et

Hen

ricu

m N

eghe

nap

qui e

rant

ap

ud c

omm

unita

tem

in fo

ssur

a su

per

insu

lam

in e

xpen

sis

xxx

s. v

iij d

.

141

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

770

1360

Insu

lam

grac

htgr

aven

Item

eod

em d

ie p

er G

helm

arum

. Wer

neru

m. W

icbo

ldum

Ger

ardu

m W

ijnek

ini f

oden

tes

cum

com

mun

itate

sup

ra in

sula

m in

ex

pens

is x

viij

s. v

iij d

.

142

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

770

1360

Insu

lam

grac

htgr

aven

Item

eod

em d

ie p

er T

heod

eric

um R

eijn

eri.

Ghe

neki

num

. Her

man

num

Lal

ant.

Lubb

ertu

m t

er P

oert

en. O

done

m. J

ohan

nem

po

sitis

apu

d co

mm

unita

tem

in fo

ssur

a su

pra

insu

lam

xvj

s. i

iij d

.

143

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

771

1360

Mar

sgr

acht

grav

enIt

em fe

ria

secu

nda

sequ

enti

Ger

ardo

Sca

ep fo

ssor

i de

foss

ura

supr

a pr

atum

iij l

b.

144

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

772

1360

Mar

sgr

acht

grav

enIt

em e

odem

die

vir

o di

cto

Spee

t fo

ssor

i de

foss

ura

supr

a pr

atum

v lb

. xiij

s. v

iij d

.

145

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

781

1360

Mar

sfu

nder

ing,

wal

?gr

aven

Item

eod

em d

ie G

erar

do S

caep

de

foss

ura

supe

r on

ders

tal i

n pr

ato

ij lb

.

Page 7: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

7

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

146

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

781

1360

Mar

sbe

wak

en

147

Van

Doo

rnin

ck, 1

885

786

1360

Insu

lam

boom

bew

aken

Item

eod

em d

ie H

erm

anno

de

Stei

jn)v

oerd

ia d

e cu

stod

ia li

gni i

n aq

ua d

icta

boe

m a

pud

insu

lam

pro

pter

nau

es ii

j lb.

148

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1113

61W

eerd

grav

enIt

em d

es d

onre

dagh

es d

aer

na d

en S

cepe

n va

n Po

lstr

ate

van

Wat

erst

rate

end

e va

n N

oerd

enbe

rghe

stra

te d

ie o

ppen

wee

rde

ghea

rbei

jt ha

dden

ij lb

. xv

s.

149

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1213

61W

eerd

grav

enIt

em d

es v

rijd

aghe

s da

er n

a de

n Sc

epen

en v

an N

ijest

rate

Bis

scop

sstr

ate

ende

Oue

rstr

ate

die

oppe

den

wee

rde

ghea

rbei

jt ha

d-de

n ij

lb. x

viij

s.

150

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1213

61W

eerd

grav

enIt

em d

es z

ater

dagh

es d

aer

na d

en S

cepe

nen

van

den

Berg

he e

nde

van

Ass

enst

rate

die

opp

e de

n w

eerd

e gh

earb

eijt

hadd

en x

xx s

.

151

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1213

61W

eerd

grav

enIt

em d

es m

anen

dagh

es n

a C

anta

te d

en S

cepe

nen

van

Poel

stra

te W

ater

stra

te e

nde

van

Noe

rden

berg

hest

rate

die

opp

en w

eerd

e gh

earb

eijt

hadd

en ij

lb. i

x s.

viij

d.

152

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1213

61gr

acht

grav

enIt

em o

ppe

den

selu

en d

ach

Joha

nne

van

Arn

hem

Joha

n Pa

mon

t G

hene

kine

Mar

quar

de e

nde

ande

rs S

cepe

nen

ende

Rae

t di

e m

it he

m w

aren

do

sij d

ie g

raft

wis

eden

ho

men

sij

voer

t gr

euen

sol

de x

xiiij

s. v

iij d

.

153

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1213

61W

eerd

grav

enIt

em d

es d

inxd

aghe

s da

er n

a de

n Sc

epen

en v

an E

nges

trat

e Bi

ssco

psst

rate

end

e va

n O

uers

trat

e di

e op

pen

Wee

rde

ghea

rbei

jt ha

dden

iiij

lb. v

iij s

.

154

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1213

61W

eerd

grav

enIt

em d

es W

onsd

aghe

s da

er n

a de

n Sc

epen

en v

an d

en B

ergh

e en

de v

an A

ssen

stra

te d

ie o

ppen

Wee

rde

ghea

rbei

jt ha

dden

ij lb

. xv

s. ii

j d.

155

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1213

61W

eerd

, Z

ieke

nhui

sbo

ombe

wak

enIt

em o

p de

n se

luen

dac

h do

Ode

end

e H

erbo

rt w

onne

n di

e W

acht

ers

oppe

n W

eerd

e en

de d

ie d

en b

oem

tru

den

zold

en b

i der

S.

Jurr

ien

ziek

en h

uijs

xij

s.

156

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1213

61W

eerd

, Z

ieke

nhui

sbo

ombe

wak

enIt

em o

p de

n ze

luen

dac

h de

n se

luen

wac

hter

s to

dri

ncgh

elde

ix s

. v d

.

157

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1313

61W

eerd

grav

enIt

em d

es d

onre

dagh

es n

a C

anta

te d

en S

cepe

nen

van

Poel

stra

te W

ater

stra

te e

nde

van

Noe

rden

berg

hest

rate

die

opp

en W

eerd

e gh

earb

eijt

hadd

en ii

j lb.

viij

s.

158

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1313

61W

eerd

grav

enIt

em d

es v

rijd

aghe

dae

r na

den

Sce

pene

n va

n En

gest

rate

end

e va

n O

uers

trat

e di

e op

pen

Wee

rde

ghea

rbei

jt ha

dden

iij l

b.

159

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1313

61W

eerd

tobb

erod

e, li

jn,

man

dko

pen

Item

des

man

enda

ghes

na

Wal

burg

is b

ij D

ijrik

e va

n de

n Br

inck

e om

eijn

e te

bber

ode

ende

eijn

e lij

ne e

nde

eijn

e m

ande

opp

en

Wee

rde

vij s

. vj d

.

160

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1313

61W

eerd

grav

enIt

em d

es d

inxd

aghe

s na

Wal

burg

is d

en S

cepe

nen

van

den

Berg

he e

nde

van

Ass

enst

rate

die

opp

en W

eerd

e gh

earb

eijt

hadd

en ij

lb

. viij

s.

161

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1313

61W

eerd

grav

enIt

em o

p de

n se

luem

dac

h de

n Sc

epen

en v

an P

oels

trat

e, W

ater

stra

te e

nde

van

Noe

rden

berg

hest

rate

die

op

den

Wee

rde

ghea

r-be

ijt h

adde

n xj

s. i

ij d.

162

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1313

61M

ars,

Teu

ge,

Wee

rdin

spec

tieIt

em d

o di

e Sc

epen

den

mer

sch

den

togh

e en

de d

en W

eerd

bes

aghe

n xx

xiiij

s.

163

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1313

61W

eerd

grav

enIt

em d

es v

rijd

aghe

s da

er n

a de

n Sc

epen

en v

an E

nges

trat

e Bi

ssco

psst

rate

end

e va

n O

uers

trat

e di

e op

pen

Wee

rde

ghea

rbei

jt ha

dden

ij lb

. xj s

. iij

d.

164

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1313

61W

eerd

grav

enIt

em d

es z

ater

dagh

es d

aer

na d

en S

cepe

nen

van

den

Berg

he e

nde

van

Ass

enst

rate

die

opp

en W

eerd

e gh

earb

eijt

hadd

en ij

lb.

165

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1413

61W

eerd

grav

enIt

em d

es m

anen

dagh

es d

aer

na d

en S

cepe

nen

van

Poel

stra

te W

ater

stra

te e

nde

van

Noe

rden

berg

hest

rate

die

opp

en W

eerd

e gh

earb

eijt

hadd

en ij

lb. v

s.

166

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1413

61W

eerd

grav

enIt

em d

es d

inxd

aghe

s da

er n

a de

n Sc

epen

en v

an E

nges

trat

e Bi

ssco

psst

rate

end

e va

n O

uers

trta

e di

e op

pen

Wee

rde

ghea

rbei

jt ha

dden

iij l

b.

167

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1413

61W

eerd

grav

enIt

em d

es w

onsd

aghe

s da

er n

a de

n Sc

epen

en v

an d

en B

ergh

e en

de v

an A

ssen

stra

te d

ie o

ppen

den

Wee

rde

ghea

rbei

jt ha

dden

xv

s.

168

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1413

61M

ars

grav

enIt

em d

es v

rijd

aghe

s da

er n

a de

n Sc

epen

en v

an E

nges

trat

e Bi

ssco

psst

rate

end

e va

n O

uers

trat

e di

e op

pen

mer

sche

ghe

arbe

ijt

hadd

en ij

lb. v

s. v

j d.

Page 8: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

8

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

169

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1413

61M

ars

fund

erin

g, w

al?

grav

enIt

em Jo

han

van

Arn

hem

Ghe

rijt

op E

nges

trat

e Eu

erd

Fenn

enso

ne M

arqu

ard

Wic

bolt

van

Rijs

en. d

o si

j den

ond

erst

al b

esag

hen

oppe

den

mer

sche

ho

dat

men

die

n gr

auen

sol

de ix

s. i

iij d

.

170

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1513

61M

ars

grav

enIt

em o

p pi

nxte

rauo

nt d

en S

cepe

nen

van

den

Berg

he e

nde

van

Ass

enst

rate

die

op

den

mer

sche

ghe

arbi

jet

hadd

en x

v s.

171

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1613

61M

ars

bew

aken

Item

op

sent

e Pe

tri e

t Pa

wel

s au

ont

viij

man

ne d

ie g

hew

aket

had

den

des

nach

ts o

ppen

mer

sche

van

sen

te V

rban

us d

ach

then

t de

n vo

rsz

sent

e Pe

tri e

t Pa

wel

s au

ont

daer

Her

bort

van

Rec

tem

bi w

as x

xv lb

. xv

s. v

iij d

.

172

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1613

61W

eerd

, Mar

sbe

wak

enIt

em o

p de

n se

luen

dac

h H

eijd

enri

ke e

nde

Tru

erni

jete

die

ghe

wac

htet

had

den

dagh

es e

nde

nach

tes

oppe

n w

eerd

e en

de o

ppen

m

ersc

he t

hent

sen

te P

eter

s en

de P

awel

s da

ch x

ij lb

.

173

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

1613

61W

eerd

, Mar

sbe

wak

enIt

em o

p de

n se

luen

dac

h de

n vo

rsz

wac

hter

s to

t dr

incg

held

e x

s.

174

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

2013

61Z

ieke

nhui

sbo

ombe

wak

enIt

em d

es w

onsd

aghe

s na

Bar

tolo

mei

Lam

bert

e di

e de

n bo

em w

aert

bi d

er z

ieke

nhue

s bi

Her

bert

e v

lb.

175

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

2113

61M

ars,

Sc

hoon

over

rijs

hout

insp

ectie

Item

Her

bort

. Joh

an P

amon

t G

heri

jt W

inik

ens

Wer

ner

Wac

ker

Con

raet

van

Ock

enbr

oec

ende

Dijr

ijc b

i den

Bri

ncke

do

sij o

p-pe

n m

ersc

he h

adde

n gh

ewee

st e

nde

besa

ghen

die

rijs

bi S

coen

ouer

xv

s.

176

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

2213

61M

ars

Vre

dein

spec

tieO

cken

broe

c en

de G

heri

t W

inik

ens

do s

ij op

den

mer

sche

ghe

wee

st h

adde

n en

de b

esag

hen

den

vred

e en

de o

p de

n T

oghe

end

e be

sagh

en w

aer

men

die

rijs

mei

jen

sold

e xx

vij s

. vj d

.

177

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

2213

61T

euge

rijs

hout

insp

ectie

Ock

enbr

oec

ende

Ghe

rit

Win

iken

s do

sij

op d

en m

ersc

he g

hew

eest

had

den

ende

bes

aghe

n de

n vr

ede

ende

op

den

Tog

he e

nde

besa

ghen

wae

r m

en d

ie r

ijs m

eije

n so

lde

xxvi

j s. v

j d.

178

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

2313

61M

ars

bew

aken

Item

op

sent

e V

icto

ers

dach

iiij

man

nen

die

ghew

aket

had

den

des

nach

ts o

p de

n m

ersc

he v

an s

ente

Pet

ers

ende

Paw

els

dach

tot

de

n vo

rghe

noem

den

sent

e V

icto

ers

dach

xxx

viij

lb. v

s. v

iij d

.

179

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

2313

61M

ars,

Wee

rdbe

wak

enIt

em W

illam

Sus

eler

op

den

selu

en d

ach

die

ghew

aket

had

de d

es d

aghe

s op

den

mer

sche

end

e op

den

Wee

rde

van

des

hilig

hen

Sacr

amen

ts d

ach

tot

sent

e V

icto

ers

dach

xiij

lb. i

ij s.

vj d

.

180

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

2313

61M

ars,

Wee

rdbe

wak

enIt

em A

lber

t Z

wen

en s

one

van

Mel

clad

en o

p de

n se

luen

dac

h va

n de

r se

luer

wac

hte

van

viij

wek

en v

ij lb

.

181

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

2513

61M

ars

bew

aken

Item

des

won

sdag

hes

op s

ente

Sijm

ons

ende

Jude

n au

ont

den

vier

wak

ers

op d

en m

ersc

he d

ie g

hew

aket

had

den

van

des

man

enda

ghes

na

Zan

tgha

ngen

tot

des

man

enda

ghes

na

elf d

usen

t m

eghe

de d

aer

war

en b

inne

n xi

iij n

acht

e v

lb. x

s.

182

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

2513

61M

ars

bew

aken

Item

Will

am S

usel

er d

ie o

cc a

l soe

men

ighe

n da

ch b

i dag

he o

p de

n m

ersc

he h

adde

ghe

wac

htet

xxv

s.

183

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

5113

61W

eerd

Vre

dein

spec

tieIt

em o

p de

n se

luen

dac

h bi

Her

bort

e Jo

han

Pam

ont

Wic

bold

e G

heri

t W

inik

ens

Mar

quar

de H

ader

slie

f Go

ton

Dun

o C

onra

et

van

Ock

enbr

oec

Dijr

ike

bi d

en B

rinc

ke B

erw

olde

do

sij d

en W

eert

om

me

ghen

gen

ende

der

sta

d vr

ede

besa

ghen

xv

s.

184

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

5313

61M

ars

bew

aken

Item

den

wak

ers

oppe

n M

ersc

he d

o si

j ghe

won

nen

wor

den

to d

rinc

ghel

de v

s.

185

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

5513

61T

euge

grac

htgr

aven

Item

des

man

enda

ghes

na

Egid

ij H

enri

ke B

olte

n gh

eghe

uen

van

cost

e de

n di

e Sc

epen

vor

teer

den

do m

en d

ie g

raft

opp

en T

oghe

gr

oef d

ie t

ot d

esen

dag

he o

nghe

reke

nt w

as g

hebl

euen

om

me

dat

Her

bert

ghe

en g

helt

en h

adde

.

186

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

5813

61W

eerd

, Eps

em

arke

stee

ngr

aven

Item

op

onse

r vr

ouw

en a

uont

nat

iuita

tis G

heri

t W

inik

ens

Con

raet

van

Ock

enbr

oec

Dijr

ic b

i den

Bri

ncke

do

si o

ppen

Wee

rde

war

en e

nde

grou

en d

en s

teijn

op

tuss

chen

den

van

Eps

e en

de v

an o

ns e

nde

zatt

ene

voer

t vi

j s. v

j d.

187

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

5813

61M

ars

Vre

dein

spec

tieIt

em o

p on

ser

vrou

wen

dac

h na

tiuita

tis G

heri

t op

Eng

estr

ate

Wer

ner

oppe

r H

eest

Lub

bert

ter

Poe

rten

end

e Be

rtol

t do

si o

p-pe

n M

ersc

he g

hew

eest

had

den

ende

bes

aghe

n de

n vr

ede

xv s

. viij

d.

188

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

6013

61W

eerd

Vre

dein

spec

tieIt

em o

p de

n se

luen

auo

nt G

heri

t W

inik

ens

Con

raet

van

Ock

enbr

oec

Dijr

ic b

i den

Bri

ncke

Mar

quar

d Eu

erd

Fenn

enso

ne e

nde

Bert

olt

do s

ij de

n vr

ede

besa

ghen

ach

ter

op d

en W

eerd

e bi

den

van

Eps

e xi

x s.

vj d

.

189

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

6113

61W

eerd

grac

htgr

aven

Item

den

sel

uen

Paw

el o

mm

e di

e oe

suat

e di

e m

en o

p de

n w

eerd

e ha

dde

do m

en d

ie g

raft

gro

ef x

iij s

.

190

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

6113

61M

ars,

Wee

rdbe

wak

en

191

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

6813

61M

ars

hout

insp

ectie

Item

des

don

reda

ghes

na

sent

e A

gath

en d

ach

Her

bort

Joha

n Pa

mon

t en

de D

ijric

bi d

en B

rinc

ke d

o si

j op

den

mer

sch

gheu

aren

w

aren

end

e be

sagh

en d

at h

olt,

dat

die

win

t gh

esto

rt h

adde

vij

s. v

iij d

.

192

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

9513

62M

ars,

Teu

ge,

Wee

rdin

spec

tieIt

em o

p de

n se

luen

dac

h W

erne

r de

s C

alen

. Ro.

ter

Bru

gghe

Lub

bert

ter

Poe

rten

Wol

bert

Nen

nen

sone

mit

xx g

hese

llen

do s

ij de

n m

ersc

h to

ghe

ende

den

wee

rd h

ebbe

n be

sien

xxj

s. i

ij d.

Page 9: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

9

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

193

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

9913

62M

ars

bew

aken

Item

des

man

enda

ghes

na

Jubi

late

ses

wak

ers

die

ghew

onne

n w

orde

n op

den

mer

sche

des

dag

hes

te w

aken

to

drin

cghe

elde

iij s

. ix

d.

194

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

123

1362

Teu

gebe

wak

enIt

em H

erm

an P

apen

van

dat

hi d

en T

oghe

wae

rd v

ij lb

.

195

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

126

1362

Mar

sbe

wak

en

196

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

158

1362

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieO

p on

s he

ren

Hey

mel

uard

us a

uont

... d

o si

op

den

Mar

sche

end

e op

den

Wee

rde

hadd

en g

hew

eest

end

e be

sagh

en d

ie w

roch

t xi

j s. v

j d.

197

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

158

1362

Wee

rdre

empt

ein

spec

tieO

p de

n se

luen

dac

h H

eyne

man

Con

en e

nde

And

ries

Kvn

ken

die

hadd

en b

esie

n da

t re

emtt

e op

den

Wee

rde

ofte

t ye

rghe

nt t

e sl

aghe

n w

are

to d

rinc

ghee

lde

ij s.

vj d

.

198

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

158

1362

Bent

inck

(G

orss

el)

huis

bew

aken

Op

ons

here

n H

eym

elua

rds

dach

Tru

erni

et e

nde

sine

ghe

selle

n di

e de

s na

chts

had

den

ghew

aket

to

Bent

ing

to d

rinc

ghee

lde

xx s

.

199

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

159

1362

Teu

gegr

aven

Des

vry

dagh

es d

aer

na b

i Joh

an P

amon

t. R

o. t

er B

rugg

hen.

Eue

r. F

enne

n. s

one.

Mar

quar

de e

nde

Lubb

erte

sel

uen

do s

y op

den

T

oghe

had

den

ghew

eest

dae

r m

en g

roef

ix s

. iiij

d.

200

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

160

1362

Mar

sbe

wak

en

201

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

161

1362

Mar

sdi

jkm

aken

Des

zat

erda

ghes

na

daer

na

den

drie

n st

raet

ghen

oten

die

op

den

Mer

sche

had

den

ghed

yket

to

drin

cghe

elde

wan

t da

er g

hene

ka

ren

veru

alle

n en

war

en x

xx s

.

202

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

161

1362

Mar

sdi

jkm

aken

Op

den

selu

en d

ach

tauo

ntijt

bi L

ubbe

rte

ter

Poer

ten

Wic

bold

e va

n R

ysen

Eue

r. F

enne

n so

ne R

o. t

er B

rugg

hen

Wer

n. W

acke

r G

o. t

on D

uno

do s

y op

den

Mer

sche

had

den

ghed

yket

xxv

j s. i

ij d.

203

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

162

1362

Mar

sdi

jkm

aken

Op

den

selu

en d

ach

... d

o sy

op

den

Mer

sche

had

den

ghed

iket

xv

s. v

iij d

.

204

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

162

1362

Mar

sdi

jkm

aken

Des

man

enda

ghes

dae

r na

... d

o sy

op

den

Mer

sche

had

den

ghed

iket

xvi

ij s.

ix d

.

205

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

162

1362

Mar

sdi

jkm

aken

Des

din

xdag

hes

daer

na

... d

o sy

op

den

Mer

sche

had

den

ghed

iket

xvi

j s.

206

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

163

1362

Mar

sgr

aven

Op

den

selu

en d

ach

bi d

en H

oyer

Con

rade

van

Ock

enbr

oec

ende

Hen

ric

Are

ndes

son

e do

sy

op d

en M

ersc

he h

adde

n gh

ew-

eest

dae

r m

en g

roef

vj s

. iiij

d.

207

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

172

1362

Mar

sdi

stel

maa

ien

208

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

189

1362

Mar

sbe

wak

en

209

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

197

1363

Teu

geri

jsho

utV

an e

n de

el r

yse

die

vp e

ynen

oer

de v

an d

en T

oghe

had

den

ghes

taen

ben

euen

den

Mer

sche

bi H

erbo

rte

ende

Gos

vine

vor

coft

vo

r xx

xv s

.

210

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

212

1363

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieV

p de

n se

luen

dac

h bi

Her

bert

e. Jo

h. v

an L

eyde

n W

yten

ton

Ven

e. W

olbe

rte

ende

Coe

nrad

e vo

n O

cken

broe

c do

sy

vp d

en

Mer

sche

had

den

ghew

eest

end

e be

sagh

en d

ie w

ruch

te x

v s.

iiij

d.

211

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

214

1363

Mar

sgr

aven

Des

man

enda

ghes

dae

r na

bi H

erbe

rte

van

Rec

tem

. Her

man

ne L

alan

t di

e vp

den

Mer

sche

had

den

ghew

eest

dae

r di

e W

ater

-st

rate

end

e Po

lstr

ate

grou

en v

iij s

. ix

d.

212

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

222

1363

Teu

gepa

arde

nge

stol

enV

p de

n se

luen

dac

h R

ode

Hen

niki

ne d

ie t

ot L

oche

m g

helo

pen

was

end

e vo

ert

na d

en p

eerd

e di

e di

e vy

ande

in d

er n

acht

vp

den

Tog

he g

heno

men

had

den

vij s

. vj d

.

213

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

245

1363

Teu

gebe

wak

en

214

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

263

1363

Mar

sdi

jkm

aken

Vp

die

zelu

e tij

t bi

Ghe

r. v

p En

gest

r. e

nde

Dyr

ike

bi d

en B

rinc

ke d

o sy

vp

den

Mer

sche

ghe

wee

st h

adde

n da

er s

y m

itter

ghe

my-

ente

n dy

kede

n. d

aer

die

vors

z sc

epen

end

e ra

et m

ede

war

en ii

ij s.

iiij

d.

215

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

266

1363

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieD

es m

anen

dagh

es n

a Pi

nxte

r bi

den

sce

pen

ende

rae

t di

e vp

den

Mer

sch

gheu

aren

war

en e

nde

ghen

ghen

den

Mer

sch

al o

mm

e en

de b

esag

hen

die

wru

chte

xxx

vij s

. iiij

d.

216

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

268

1363

Wee

rdw

ruch

tin

spec

tieD

es z

onne

ndag

hes

daer

na

bi G

her.

vp

Enge

str.

Joh.

Pam

ont.

Wib

olte

van

Rys

en. W

er. W

acke

r. Jo

h. v

an L

eyde

n. L

ubbe

rte

ter

Poer

ten.

Mar

quar

de e

nde

Wite

n do

sy

vp d

en w

eerd

e ha

dden

ghe

wee

st e

nde

besa

ghen

die

wro

chte

n xj

s. i

ij d.

Page 10: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

10

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

217

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

268

1363

Wee

rdgr

aven

Des

won

sdag

hes

daer

na

bi Jo

h. P

amon

t W

er. W

acke

r C

onra

et v

an O

cken

broe

c D

yrijc

bi d

en B

rinc

ke L

ubbe

rt t

er P

oert

en

Roe

lue

ter

Brug

ghen

do

sy v

p de

n w

eerd

e ha

dden

ghe

wee

st d

aer

sy li

eten

gra

uen

x s.

xj d

.

218

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

268

1363

Wee

rdw

ruch

tin

spec

tieV

p de

n se

luen

dac

h bi

Ode

n. H

erbe

rte.

Ioh.

Pam

ont

ende

Dyr

ike

bi d

en B

rinc

ke d

o sy

Rod

e H

enni

kine

had

den

ghew

onne

n da

t hi

des

mar

ghen

s de

n w

eerd

om

me

ride

n so

lde

ende

bes

ien

die

wru

chte

vj s

. vij

d.

219

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

277

1363

Mar

s, k

oer-

huis

bew

aken

Vp

den

zelu

en d

ach

Her

bert

e di

e vp

den

Mer

sch

gheu

aren

was

end

e be

sach

eyn

en b

oem

die

ghe

scho

ert

was

van

sin

en v

eers

-ch

atte

end

e ey

nen

knec

hte

die

den

stic

hhae

c va

n de

n C

uerh

usik

ine

in d

ie s

tad

droe

ch ij

s. v

j d.

220

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

287

1363

Mar

sw

acht

er-

loon

221

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

287

1363

Teu

gew

acht

er-

loon

222

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

287

1363

Teu

ge, M

ars

wru

cht

insp

ectie

Rod

e H

enni

kine

die

vp

den

Tog

he e

nde

vp d

en M

ersc

he d

es m

oerg

hent

ijts

die

wru

chte

bes

aech

end

e vo

ert

des

dagh

es d

aer

blee

f dae

r hi

viij

wek

e en

de ii

j dag

he in

ne w

as v

an e

lker

wek

e xi

ij gr

. mak

et v

j lb.

x s

.

223

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

288

1363

Mar

sbo

omm

aken

Van

der

tijm

mer

ingh

en t

ot d

en r

onne

boem

e vp

den

Mar

sche

vor

den

ond

erst

al d

aer

Her

bert

bew

isin

ghe

af d

oet

in s

inen

qu

ater

nen

iiij l

b. x

v s.

224

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

290

1363

Mar

s, t

egel

-hu

isbo

omm

aken

Van

Ens

ched

e va

n ij

ryen

die

an

den

ronn

eboe

m v

p de

n M

ersc

he b

i den

tig

helh

ues

ghes

lagh

en w

orde

n bi

mey

ster

Gos

vine

den

tij

mm

erm

an g

heco

ft d

ie o

nghe

reke

nt g

hebl

euen

war

en x

iij s

. ix

d.

225

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

290

1363

Mar

sdi

jkm

aken

Den

sel

uen

Spie

te m

it vi

j kne

chte

n di

e vp

den

Mer

sche

dyk

eden

do

dat

grot

e w

ater

was

dae

r sy

eyn

en d

ach

ouer

war

en x

s.

226

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

290

1363

Mar

sdi

jkin

spec

tieH

esse

l den

Hie

rden

mit

iij m

anne

n di

e di

e dy

ke b

esag

hen

in d

en g

rote

n w

ater

end

e ou

ersa

ghen

oft

sy

ergh

ent

ingh

aen

woe

lden

x

s.

227

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

319

1364

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieD

es m

anen

dagh

es d

aer

na b

i Had

ersl

ieue

. Had

eman

ne. L

ubbe

rte

ter

Poer

ten.

Her

bert

e en

de W

olbe

rte

ende

Joha

nne

Pam

ont

do s

y da

er t

o gh

esat

war

en d

at s

y vp

den

Mer

sch

sold

en v

aren

end

e be

syen

die

wey

de e

nde

die

wru

chte

n de

s m

idda

ghes

end

e de

s au

onts

xxi

j s. v

j d.

228

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

320

1364

Mar

sbe

wak

en

229

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

321

1364

Teu

gew

ruch

tin

spec

tieD

es v

ryda

ghes

na

des

hilig

hen

Sacr

amen

ts d

ach

Euer

de G

raes

die

des

moe

rghe

ntijt

s di

e w

ijl d

at d

ie c

oen

vp d

en T

oghe

war

en

die

wru

chte

bes

aech

iij s

. ix

d.

230

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

323

1364

Scho

onov

erbe

wak

en...

die

in w

onsd

aghe

s na

cht

acht

er S

choe

noue

r bi

nac

hte

in e

ynre

sch

ute

ghew

aket

had

den

v s.

231

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

323

1364

Teu

gegr

aven

Vp

den

zelu

en d

ach

bi M

arqu

arde

Ghe

rijt

Win

iken

s Jo

han

Pam

ont

ende

Lub

bert

ter

Poe

rten

do

sy v

p de

n T

oghe

had

den

ghew

-ee

st d

aer

sy b

esag

hen

ho m

en d

aer

grau

en s

olde

vij

s. v

j d.

232

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

323

1364

Wee

rdgr

aven

Vp

den

zelu

en d

aghe

bi H

ader

slie

ue H

adem

anne

end

e H

erbe

rte

do s

y m

itter

ghe

mye

nten

van

den

(vp

?) d

en W

eerd

e ha

dden

gh

ewee

st d

aer

men

gro

ef v

iij s

. ix

d.

233

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

323

1364

Teu

gege

mee

nte

bew

aken

Vp

den

zelu

en d

aghe

bi M

arqu

arde

end

e G

heri

de W

inik

ens

do s

y da

t vo

lc v

ytgh

ebod

et h

adde

n da

t vp

den

Tog

he w

aken

sol

de ii

j s.

ix d

.

234

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

324

1364

Wee

rdgr

aven

Des

din

xdag

hes

daer

na

bi E

uer.

Fen

nen

sone

n en

de H

erbe

rte

do s

y vp

den

Wee

rde

hadd

en g

hew

eest

mitt

er g

hem

ient

en d

aer

men

gro

ef ii

j s. i

x d.

235

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

324

1364

Teu

gegr

aven

Des

won

sdag

hes

daer

na

bi W

olbe

rte

Joh.

Pam

ont

Wer

. Wac

ker

Had

eman

ne C

oenr

ade

van

Ock

enbr

oke

do s

y vp

den

Tog

he

war

en m

itter

ghe

mie

nten

dae

r m

en g

roef

vij

s. v

j d.

236

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

324

1364

Teu

gegr

aven

Vp

den

selu

en d

ach

bi M

arqu

arde

end

e G

heri

jt W

inik

ens

do s

y da

t vo

lc v

ytgh

ebod

et h

adde

n da

t vp

den

Tog

he s

olde

gra

uen

iij s

. ix

d.

237

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

331

1364

Teu

gegr

aven

Des

zel

uen

dagh

es b

i Mar

quar

de G

her.

Win

iken

s G

osvi

ne t

on D

uno

Roe

lue

ter

Brug

ghen

do

sy v

p de

n T

oghe

ghe

uare

n w

aren

en

de b

esag

hen

wae

r da

t m

en g

raue

n so

lde

xv s

.

Page 11: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

11

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

238

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

331

1364

Teu

gegr

aven

Vp

den

zelu

en d

ach

bi d

en H

oyer

Mar

quar

de H

erbe

rte

Gos

vine

Wer

ner

Wac

ker

Ghe

r. W

inik

ens

do s

y vp

den

Tog

he h

adde

n gh

ewee

st e

nde

besa

ghen

wae

r da

t m

en g

raue

n so

lde

viij

s. v

j d.

239

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

332

1364

Teu

gegr

aven

Vp

die

zelu

e tij

t bi

de

scep

enen

die

vp

den

Tog

he h

adde

n gh

ewee

st e

nde

besa

ghen

wae

r da

t m

en g

raue

n so

lde

van

schi

pvur

en

ende

van

dri

nggh

eeld

e da

t sy

den

gre

uers

ghe

uen

die

do g

hew

onne

n w

aren

vj s

. iiij

d.

240

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

332

1364

Teu

gegr

acht

insp

ectie

Des

don

reda

ghes

dae

r na

bi G

hene

n M

arqu

arde

end

e G

her.

Win

iken

s do

sy

vp d

en T

oghe

had

den

ghew

eest

end

e be

sagh

en d

ie

graf

t vi

ij s.

xj d

.

241

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

337

1364

Mar

sdo

orne

nm

aaie

nV

p de

n se

luen

dac

h vi

jf lu

den

die

ghew

onne

n w

orde

n da

t sy

den

doe

rn v

p de

n M

ersc

he h

ouw

en s

oeld

en t

o dr

ingg

heel

de ii

j s. i

x d.

242

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

338

1364

Mar

sdo

orne

nm

aaie

nD

es s

onne

ndag

hes

na s

ente

Luc

ien

bi H

erm

anne

Lal

ant

Dyr

ike

den

Hoy

er G

hene

n G

helm

ere

Mar

quar

de G

her.

vp

Enge

str.

Jo

hann

e Pa

mon

t en

de W

olbe

rte

Nen

nen

sone

do

sy v

p de

n M

ersc

he h

adde

n gh

ewee

st e

nde

besa

ghen

den

doe

rn d

en m

en

vpra

den

sold

e xx

ij s.

vj d

.

243

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

374

1364

Mar

sw

ruch

tm

aken

Des

won

sdag

hes

daer

na

bi H

erm

an L

alan

t D

yrik

e de

n H

oyer

end

e Jo

h. H

ader

slie

f end

e H

adem

anne

do

sy v

p de

n M

ersc

h gh

euar

en w

aren

end

e be

sagh

en w

aer

dat

men

die

wru

cht

sold

e m

aken

van

wyn

e de

n sy

med

e na

men

van

sch

ipvu

ren

ende

n de

n lu

den

die

mit

hem

vur

en v

an b

yre

dat

sy v

ordr

onck

en h

adde

n xi

j s. v

j d.

244

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

374

1364

Teu

geV

rede

insp

ectie

Des

man

enda

ghe

na d

en s

onne

ndac

h C

anta

te ..

. do

sy v

p de

n T

oghe

had

den

ghew

eest

end

e be

sagh

en d

en v

rede

n xv

iij s

. ix

d.

245

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

374

1364

Teu

gegr

aven

Des

don

reda

ghes

dae

r na

bi L

ubbe

rte

ter

Poer

ten

Wol

bert

Nen

nen

Joha

nne

Pam

ont

Ro.

ter

Bru

gghe

n en

de C

oenr

ade

van

Ock

enbr

oke

do s

y m

itter

ghe

mye

nte

vp d

en T

oghe

ghe

grau

en h

adde

n x

s.

246

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

375

1364

Mar

sgr

aven

vp d

en s

elue

n da

ch b

i Ghe

lmer

Rey

ners

son

e va

n vu

ren

do d

ie s

cepe

n op

den

Mer

sch

ghev

aren

war

en d

aer

die

ghem

yent

e gr

oef

xv d

.

247

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

377

1364

Mar

sgr

aven

Des

man

enda

ghes

dae

r na

bi G

helm

er. R

o. t

er B

rugg

hen.

Mar

quar

de. H

ader

sleu

e. H

adem

anne

. Wyt

en d

o sy

vp

den

Mer

sche

ha

dden

ghe

grau

en la

ten

xv s

.

248

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

378

1364

Teu

gebe

wak

en

249

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

379

1364

Teu

gebe

wak

en

250

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

380

1364

Teu

gegr

aven

Vp

die

zelu

e tij

t do

die

Hoy

er v

p de

n T

oghe

was

dae

r m

en g

reue

n so

elde

den

gre

uers

end

e de

n w

acht

ers

to d

rinc

ghee

lde

ij s.

vj

d.

251

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

387

1364

Teu

gegr

acht

insp

ectie

Des

man

enda

ghes

na

sent

e M

auri

cius

dac

h bi

Mar

quar

de H

ader

slie

ue e

nde

Ro.

tor

Bru

gghe

n do

sy

vp d

en T

oghe

had

den

ghew

-ee

st e

nde

besa

ghen

die

gra

ft v

ij s.

vj d

.

252

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

389

1364

Wee

rdgr

acht

met

enV

p de

n ze

luen

dac

h bi

Mar

quar

de Jo

h. H

ader

slie

f Her

bert

e en

de G

her.

Win

iken

s do

sy

die

graf

t lie

ten

met

en d

ie v

p de

n w

eerd

e gh

egra

uen

was

vj s

.

253

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

389

1364

Teu

gepa

len

zoek

enV

p de

n ze

luen

dac

h H

ader

slie

f end

e H

adem

an d

ie m

it m

eyst

er G

osvi

ne v

p de

n T

oghe

had

den

ghew

eest

end

e so

chte

n di

e pa

le ii

j s.

ix d

.

254

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

390

1364

Wee

rdtu

enm

aken

Vp

den

zelu

en d

ach

bi H

ader

slie

ue e

nde

Had

eman

ne d

o sy

vp

den

Wee

rde

war

en d

aer

sy li

eten

tvn

en ii

j s. i

x d.

255

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

390

1364

Wee

rdto

bber

ode

man

dko

pen

Vp

den

zelu

en d

ach

omm

e ey

ne m

aend

e an

die

tob

bero

de v

p de

n w

eerd

ij s

. vj d

.

256

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

390

1364

Wee

rdbe

wak

en

257

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

396

1364

Teu

geto

bber

ode

lijn

kope

nV

p de

n ze

luen

dac

h om

me

eyn

line

an d

ie t

obbe

rode

vp

den

Tog

he d

ie R

ueel

in d

en z

omer

ghe

coft

had

de ii

j s. i

x d.

258

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

397

1364

Teu

gew

acht

er-

loon

Her

man

ne P

apen

die

den

Tog

he h

adde

ghe

wae

rt v

j lb.

259

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

399

1364

Mar

sdo

orne

nm

aaie

nD

es s

onne

ndag

hes

na s

ente

Paw

els

dach

con

uers

. Her

man

Pap

en e

nde

sine

n gh

esel

len

die

den

doer

n vp

den

Mer

sche

ghe

hou-

wen

had

den

v lb

.

260

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

399

1364

Mar

s, T

euge

bew

aken

Page 12: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

12

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

261

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

400

1364

Mar

s, T

euge

bew

aken

... v

an d

er w

acht

e bi

den

coe

n de

s na

chts

vp

den

Mer

sche

end

e de

s da

ghes

vp

den

Tog

he

262

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

427

1365

Mar

s, W

eerd

insp

ectie

Des

man

enda

ghes

na

den

sonn

enda

ch M

iser

icor

dia

dom

ini .

.. do

sy

vp d

en M

ersc

he e

nde

vp d

en W

eerd

e ha

dden

ghe

wee

st e

nde

besa

ghen

xxx

vj s

. iij

d.

263

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

427

1365

Mar

sdi

jkm

aken

Bi G

heri

jt W

inik

ens

ende

Wig

bolte

do

sy v

p de

n M

ersc

he h

adde

n gh

ewee

st d

aer

die

ghem

yent

e dy

kede

iiij

s. ii

ij d.

264

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

428

1365

Zan

dber

g,

Teu

geto

bber

ode

man

dko

pen

Des

vry

dagh

es d

aer

na o

mm

e ij

mae

nden

an

die

tobb

erod

e vp

den

ker

ctoe

rn e

nde

vp d

en Z

antb

erch

vp

den

Tog

he v

s.

265

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

428

1365

Zan

dber

g,

Teu

geto

bber

ode

lijn

kope

nO

mm

e ey

ne li

ne a

n di

e to

bber

ode

vp d

en Z

antb

erch

v s

.

266

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

434

1365

Teu

gew

ruch

tin

spec

tieBi

Pet

er e

nde

Had

ersl

ief W

yten

end

e C

oenr

ade

die

vp d

en T

oghe

war

en e

nde

besa

ghen

die

wru

chte

do

men

die

coe

dae

r vp

slae

n so

lde

viij

s. ix

d.

267

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

436

1365

Teu

gebe

wak

enD

o xi

j nye

wac

hter

s gh

ewon

nen

wer

en d

ie b

i den

coe

n vp

den

Tog

he w

aken

sol

den

to d

rinc

ghee

lde

iij s

. ix

d.

268

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

436

1365

Mar

sV

rede

insp

ectie

Des

son

nend

aghe

s na

O.V

. dac

h as

sum

ptio

bi P

eter

Dyr

ix W

yten

ton

Ven

e Jo

h. P

amon

t Jo

h. S

chon

evre

nt e

nde

Had

eman

ne d

ie

vp d

en M

ersc

he g

hew

eest

had

den

ende

had

den

den

vred

e be

sien

xj s

.

269

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

439

1365

Wee

rdgr

acht

opru

imen

Bi H

erbe

rte

van

Rec

tem

Dyr

ike

bi d

en B

rinc

ke G

heri

de W

inik

ens

sone

Had

eman

ne v

an H

eten

Mar

quar

de D

yrik

e de

n H

oyer

Jo-

hann

e H

ader

slie

f end

e C

onen

van

Ock

enbr

oec

do s

y vp

den

Wee

rde

die

graf

t ha

dden

bes

ien

die

men

vpr

umen

sol

de x

vij s

. x d

.

270

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

440

1365

Wee

rdgr

aven

Vp

den

sonn

enda

ch n

a Z

antg

hang

en b

i Ghe

r. W

inik

ens

Joh.

Pam

ont

Her

bert

Joh.

van

Ley

den

ende

Wyt

en d

o sy

an

Spie

te d

at

wer

c ha

dden

bes

tade

t vp

den

Wee

rde

te g

raue

n vj

s. i

ij d.

271

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

440

1365

Mar

s,

Scho

onov

erho

ofd

mak

enD

es w

onsd

aghe

s na

Zan

tgha

ngen

bi H

erbe

rte

Dyr

ike

bi d

en B

rinc

ke H

erm

an L

alan

t Pe

ter

Dyr

ix s

one

Ghe

r. W

inik

ens,

dae

r O

de m

it he

m s

at, d

o sy

vp

den

Mer

sche

had

den

ghew

eest

end

e be

zagh

en d

at h

ouet

dat

men

mak

ede

tegh

ens

Scho

enou

er x

ij s.

272

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

440

1365

Mar

sgr

aven

Des

don

reda

ghes

vp

s. G

alle

n da

ch b

i Pet

er D

yrix

Mar

quar

de e

nde

Joh.

Had

ersl

ief d

o sy

vp

den

Mer

sche

mitt

en s

trat

en h

adde

n do

en g

raue

n xi

j s.

273

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

440

1365

Mar

sdo

orne

nm

aaie

nD

en lu

den

die

den

doer

n vp

den

Mer

sche

hou

wen

sol

den

do s

y gh

ewon

nen

war

en t

o dr

incg

heel

de v

s.

274

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

441

1365

Mar

sgr

aven

Bi G

osen

ton

Dun

o D

yrik

e bi

den

Bri

ncke

Ode

n G

her.

vp

Enge

str.

Ghe

r. W

inik

ens

Wer

n. W

acke

r G

helm

er Jo

h. P

amon

t do

sy

mit

hore

n st

rate

n vp

den

Mer

sche

ghe

grau

en h

adde

n xv

s. v

iij d

.

275

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

441

1365

Mar

sgr

aven

Des

zat

erda

ghes

dae

r na

bi s

cepe

n en

de r

aet

van

Enge

stra

ten

ende

van

Bis

scop

sstr

aten

, do

sy m

it ho

ren

stra

teno

ten

vp d

en

Mer

sche

ghe

grau

en h

adde

n xi

ij s.

ij d

.

276

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

442

1365

Mar

sgr

aven

Bi P

eter

Dyr

ix s

one

Joh.

Pam

ont

Wol

bert

Nen

nen

sone

Wyt

en t

on V

ene

do s

y vp

den

Mer

sche

had

den

ghew

eest

mitt

er g

he-

mie

nten

die

dae

r gr

auen

sol

de v

iij s

. ij d

.

277

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

442

1365

Mar

sdi

jk, r

ijsho

utve

rvoe

ren

Vor

dri

e sc

hoel

den

rijs

die

die

hie

rden

ghe

vuer

t ha

dden

an

den

dijc

die

men

an

den

Mer

sch

mak

ede

to d

rinc

ghee

lde

vij s

. vj d

.

278

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

442

1365

Mar

s, W

ispe

hoof

din

spec

tieV

p de

n vr

ydac

h vp

Alr

e hi

lighe

n au

ont

bi Jo

h. P

amon

t H

erm

an L

alan

t M

arqu

arde

Wyt

en t

on V

ene

Had

eman

ne e

nde

Con

rade

va

n O

cken

broe

c do

sy

vp d

en M

ersc

he h

adde

n gh

ewee

st e

nde

hadd

en b

esie

n da

t ho

uet

dat

die

stad

dae

r ha

dde

doen

mak

en

tegh

ens

Wifp

e xi

ij s.

ix d

.

279

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

444

1365

Fenn

enoo

rd,

Smed

enw

ilgen

houw

en

280

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

478

1365

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieD

es m

anen

dagh

es n

a Jn

voca

uit

bi H

erbe

rte

Ghe

r. v

p En

gest

r. P

amon

t W

er. W

acke

r W

yten

do

sy v

p de

n M

ersc

he h

adde

n gh

ewee

st b

i der

sce

pen

gheh

iete

n en

de b

ezag

hen

die

wru

chte

xvi

ij s.

ix d

.

281

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

478

1365

Mar

s, T

euge

wru

cht

insp

ectie

Vp

den

sonn

enda

ch O

culi

bi P

amon

t. W

yten

. Ghe

r. W

inik

ens.

Pet

er D

yrix

Gos

en t

on D

uno.

Dyr

ike

bi d

en B

rinc

ke. W

ern.

W

acke

r. C

onen

van

Ock

enbr

oec

do s

y vp

den

Mer

sche

end

e vp

den

Tog

he b

i der

sce

pen

gheh

iete

die

wru

chte

had

den

besi

en

xxiij

s. i

j d.

282

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

484

1365

Teu

gew

ruch

tin

spec

tieD

es v

ryda

ghes

dae

r na

bi G

her.

vp

Enge

str.

Ghe

r. W

inik

ens

Joh.

Pam

ont

Con

en Jo

h. v

an L

eyde

n W

yten

do

sy v

p de

n T

oghe

die

w

ruch

te h

adde

n be

sien

xiij

s. i

j d.

Page 13: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

13

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

283

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

487

1365

Teu

gevi

jand

enal

arm

sla

anD

es s

onne

ndag

hes

vp s

. Mar

gret

en d

ach

den

wac

hter

s vp

den

Tog

he v

or h

ore

cost

die

hem

at

vort

eerd

wae

rt b

i eyn

dee

l van

de

r gh

emye

nten

do

dat

gher

ucht

e w

as v

an d

en v

yand

en b

i der

sce

pen

gheh

iete

xxi

j s. v

j d.

284

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

492

1365

Mar

sdo

orne

nm

aaie

nD

es d

onre

dagh

es d

aer

na b

i Gos

en t

on D

uno

Dyr

ic b

i den

Bri

ncke

Ghe

r. W

inik

ens

Joh.

Pam

ont

Her

man

Lal

ant

Mar

quar

d do

sy

vp d

en M

ersc

h ha

dden

ghe

wee

st e

nde

hadd

en b

esie

n de

n do

ern

den

men

vp

sold

e ho

uwen

dae

r m

it he

m in

den

gel

aghe

sat

en

Ode

Ghe

ne G

her.

vp

Enge

str.

end

e G

helm

der

xxxi

j s. v

j d.

285

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

495

1365

Scho

onov

er,

Mel

clad

enho

ofde

nin

spec

tieBi

Ghe

nen

Ghe

r. W

inik

ens

wer

n. W

acke

r en

de Jo

h. P

amon

t di

e gh

ewee

st h

adde

n be

neue

n Sc

hoen

ouer

end

e be

sagh

en d

ie t

we

houe

de d

ie d

ie v

rouw

e va

n W

ilpe

hadd

e la

ten

mak

en e

nde

voer

t gh

euar

en w

aren

ben

eden

Mel

clad

en e

nde

besa

ghen

die

r st

ad

wee

rde

ij lb

. viij

d.

286

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

505

1365

Mar

spa

arde

nbe

wak

enBi

Joh.

Sch

onev

rent

Bru

en N

yegh

enap

And

ries

van

Rys

en e

nde

Wer

ner

van

Rys

en d

o sy

die

pee

rde

vp d

en M

ersc

he s

chut

ten

sold

en x

v s.

287

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

509

1365

Teu

ge, d

ijkdo

orne

npo

ten

Spie

te e

nde

sine

n gh

esel

len.

die

eyn

dee

l doe

rnes

ghe

pote

t ha

dde

vp d

en d

ijc o

mm

e de

n T

oghe

. dat

an

hem

vor

ding

het

was

bi

der

roed

en. v

an x

ciij

roed

en v

or e

lke

roed

e ij

vlem

. gr.

end

e va

n ijc

end

e xx

xv r

oede

n vo

r el

ke r

oede

v b

ra. m

aken

te

sam

en

xxvi

j lb.

xvi

ij d.

288

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

509

1365

door

nen

verv

oere

nT

wee

n kn

apen

die

mit

eynr

e ka

ren

ende

mit

eyne

n cr

udew

aghe

n de

n do

ern

to v

uerd

en x

xx s

.

289

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

509

1365

Fenn

enoo

rddo

orne

nm

aaie

n,

verv

oere

nG

esen

Cop

es w

ijf d

ie S

piet

e en

de s

inen

ghe

selle

n vp

Fen

neno

ert

ende

af v

uerd

en d

aer

sy d

en d

oern

ste

ken

ende

die

hem

den

do

ern

van

Fenn

enoe

rt a

n de

n T

oghe

mit

hore

n sc

epe

vuer

de v

ij s.

v j

d.

290

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

509

1365

Mar

sdo

orne

nm

aaie

nLu

den

Spec

ht H

erm

an P

apen

Joha

n va

n R

enen

end

e Eg

bert

e di

e de

n do

ern

vp d

en M

ersc

he g

heho

uwen

had

den

alse

die

sce

pen

an h

em h

adde

n vo

rdin

ghet

ix lb

.

291

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

510

1365

Teu

gebe

wak

en

292

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

510

1365

Mar

sbe

wak

en

293

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

510

1365

Mar

s, k

oer-

huis

bew

aken

Hen

neki

ne v

an G

hore

end

e St

oerm

die

van

des

don

reda

ghes

na

s. Jo

hans

dac

h an

te p

orta

m L

atin

am t

ot d

es s

onne

ndag

hes

na

Alr

e hi

lighe

n da

ch d

es d

aghe

s vp

den

Cue

rhue

s vp

den

Mer

sche

, end

e de

s da

ghes

mit

den

ande

ren

wac

hter

s bi

den

coe

n vp

den

T

oghe

ghe

wak

et h

adde

n da

t si

n xx

v w

eke

ende

vie

r da

ghe

elke

n te

r w

eke

xv s

. mak

en x

xxvi

ij lb

. vj s

.

294

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

510

1365

Teu

gebe

wak

enH

enne

kine

van

Gho

re e

nde

Stoe

rm d

ie v

an d

es d

onre

dagh

es n

a s.

Joha

ns d

ach

ante

por

tam

Lat

inam

tot

des

son

nend

aghe

s na

A

lre

hilig

hen

dach

des

dag

hes

vp d

en C

uerh

ues

vp d

en M

ersc

he, e

nde

des

dagh

es m

it de

n an

dere

n w

acht

ers

bi d

en c

oen

vp d

en

Tog

he g

hew

aket

had

den

dat

sin

xxv

wek

e en

de v

ier

dagh

e el

ken

ter

wek

e xv

s. m

aken

xxx

viij

lb. v

j s.

295

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

511

1365

Teu

gew

ruch

tin

spec

tieH

enni

kens

wijf

Kijl

uerm

ans

die

xxiii

j dag

he d

es m

oerg

hent

ijts

eer

die

wac

hter

s vp

den

Tog

he g

heng

en in

die

wac

hte,

die

w

ruch

te e

nde

die

rijd

bes

aech

, elk

es d

aghe

s xv

d. m

aken

xxx

s.

296

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

537

1366

Wee

rdgr

aven

Des

man

enda

ghes

na

den

sonn

enda

c M

iser

icor

dia

dom

ini b

i den

Hoy

er H

erbe

rte

Wer

ner

van

Rys

en A

ndri

es v

an R

ysen

do

sy v

p de

n W

(e)e

rde

hadd

en g

hew

eest

dae

r di

e st

rate

n gr

ouen

xij

s. v

j d.

297

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

537

1366

Teu

gegr

aven

Bi Jo

h. S

cone

vren

t W

erne

r va

n R

ysen

And

ries

van

Rijs

en Jo

h. S

chel

e en

de Jo

h. v

an L

eyde

n do

sy

vp d

en T

oghe

had

den

ghew

eest

da

er d

ie g

hem

yent

e ha

dde

gheg

raue

n vi

j s. v

j d.

298

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

537

1366

Wee

rdbo

omm

aken

Bi d

en H

oyer

Gos

en t

on D

uno

mit

Ghe

ride

ter

Mae

t do

sy

vp d

en T

oghe

end

e vp

den

Wee

rt d

ie r

onne

boem

e ha

dden

bes

ien

die

men

vor

mak

en s

olde

iij s

. ij d

.

299

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

539

1366

Mar

sgr

aven

Bi A

ndri

es v

an R

ysen

Wer

ner

van

Rys

en P

eter

Dyr

ix e

nde

Con

en v

an O

cken

broe

c do

sy

vp d

en M

ersc

he h

adde

n gh

ewee

st

daer

sy

hadd

en d

oen

grau

en v

ij s.

vj d

.

300

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

539

1366

Wee

rdbe

wak

enD

o di

e w

acht

ers

ghew

onne

n w

orde

n di

e di

e co

en v

p de

n W

eerd

e so

lden

hud

en t

o dr

incg

heel

de v

ij s.

vj d

.

301

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

539

1366

Wee

rdto

bber

ode

lijn

kope

nV

or e

yne

lyne

an

die

tobb

erod

e vp

den

Wee

rd v

s.

302

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

539

1366

Wee

rdto

bber

ode

man

dko

pen

Vor

tw

e ca

rve

an d

ie t

obbe

rode

n vp

den

clo

ctoe

rn e

nde

vp d

en W

eerd

v s

.

303

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

543

1366

Teu

gepa

arde

nge

stol

enH

enni

ken

mes

selg

ier

ter

Borc

h gh

esan

t an

den

her

en v

an W

ijssc

he a

lse

van

onse

r bu

rghe

r pe

erde

die

hem

vp

den

Tog

he

wor

den

ghen

omen

x s

.

Page 14: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

14

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

304

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

575

1366

Teu

geko

nijn

enbe

rgw

ilgen

Spie

te v

or d

at h

i eyn

dee

l wilg

hen

gheh

ouw

en h

adde

vp

den

Tog

he d

ie m

en in

der

bee

rch

legh

ede

vij s

. vj d

.

305

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

576

1366

Teu

gebe

wak

en

306

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

601

1366

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieV

p de

n so

nnen

dach

Let

are

bi D

yric

den

Hoy

er. R

o. t

er B

rugg

hen.

Wer

ner

van

Rys

en. A

ndri

es v

an R

ysen

. Joh

. Pam

ont

ende

D

yric

bi d

en B

rinc

ke d

o sy

vp

den

Mar

sche

had

den

ghew

eest

end

e be

sagh

en d

at t

yghe

lhue

s en

de d

ie w

ruch

ten

xj s

. iij

d.

307

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

602

1366

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieBi

den

Hoy

er A

ndri

es v

an R

ysen

Wer

ner

van

Rys

en e

nde

Wyt

en d

o sy

vp

den

Mer

sche

had

den

ghew

eest

end

e ha

dden

die

w

ruch

ten

besi

en v

iij s

. ix

d.

308

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

613

1366

Mar

sdi

jkm

aken

Bi A

ndre

se v

an R

ysen

end

e W

erne

r va

n R

ysen

do

sy g

hedi

ket

hadd

en m

it de

r gh

emee

nten

vp

den

Mer

sche

vij

s. v

j d.

309

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

631

1366

Mar

sgr

aven

Win

iken

s di

e vp

den

Mer

sche

had

den

ghew

eest

dae

r sy

ded

en g

raue

n iii

j s. v

iij d

.

310

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

639

1366

Teu

gebe

wak

en

311

Van

Doo

rnin

ck, 1

887

639

1366

Wee

rd, T

euge

wru

cht

insp

ectie

Joha

ns w

ijf K

iluer

man

die

in d

er z

elue

r tij

t de

s m

orgh

entij

ts d

ie w

ruch

te h

adde

bes

ien

omm

e de

n w

eerd

end

e om

me

den

Tog

he

viij

s. ix

d.

312

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

413

67M

ars

hout

verk

ocht

Van

eyn

dee

l hol

tes

dat

vp d

en M

ersc

he in

den

gro

ten

win

de g

hest

orte

t w

as. b

i der

sce

pen

gheh

iete

. Wer

ner

van

Rys

en v

orco

ft

vor

iiij l

b. ij

s. v

j d.

313

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

1913

67M

ars

bew

aken

Her

man

ne P

apen

do

hi d

en s

cepe

nen

sine

n dy

enst

had

de g

helo

uet

dat

hi d

en M

ersc

h ou

er ja

er z

al w

aren

to

drin

cghe

lde

xv d

.

314

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

1913

67T

euge

, Wee

rdbe

wak

enEy

nen

knap

en d

ie g

hehi

eten

is E

gber

t do

hi d

er s

tad

sine

n dy

enst

had

de g

helo

uet

dat

hi o

uer

jaer

den

Tog

he e

nde

den

Wee

rd

vorw

aren

zal

to

drin

cghe

lde

xv d

.

315

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

2013

67W

eerd

, te

gelh

uis

bew

aken

Euer

de G

raes

do

hi d

en s

cepe

nen

ghel

ouet

had

de d

at h

i dat

tyg

helw

erc

vp d

en W

eerd

e vo

ert

vorw

aren

soe

lde

to d

rinc

ghel

de

iij s

. ix

d.

316

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

2513

67T

euge

paar

denw

eiin

spec

tieBi

Ghe

r. W

inik

ens

Joh.

Sce

len

Are

nt P

unt

Joh.

Pam

ont

Joh.

Had

ersl

ief J

oh. v

an L

eyde

n do

sy

vp d

en T

oghe

had

den

ghew

eest

da

er s

y be

sagh

en d

ie w

eyde

dae

r di

e bo

ulud

e ho

re p

eerd

e in

sla

en s

oeld

en v

iij s

. ix

d.

317

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

2813

67T

euge

tobb

erod

e en

lijn

kope

nV

or e

yn t

obbe

rode

vp

den

Tog

he t

eghe

ns A

rend

e Bu

llixh

ouet

end

e vo

r xi

iij v

adem

line

n an

die

zel

ue r

ode

xj s

. iij

d.

318

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

2913

67M

ars

door

nen

maa

ien

Phili

ps d

en R

oden

vor

eyn

zic

hte

dat

Her

man

Pap

e he

bben

zol

de d

en d

oern

end

e an

der

ding

vp

den

Mer

sche

med

e te

mey

en v

ij s.

vj d

.

319

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

3113

67M

ars

paar

dni

euw

e ijz

ers

Bi Jo

h. d

en L

ewen

van

Hen

rix

peer

d Bo

lten

van

den

Mer

sche

te

hale

n en

de v

ier

yser

en t

e ve

rzet

ten

iij s

. ix

d.

320

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

3613

67T

euge

wru

cht

insp

ectie

Bi H

erbe

rt Jo

h. P

amon

t en

de A

rent

Pun

t di

e om

me

den

Tog

he h

adde

n gh

egha

ngen

end

e be

zagh

en d

ie w

ruch

t da

er b

i hem

zet

en

Ghe

ne O

de W

ern.

Wac

ker

Had

eman

end

e Eg

bert

Ber

wol

ding

iiij

s. v

d.

321

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

3613

67T

euge

, re

empt

egr

acht

grav

enD

es z

onne

nd. d

aer

na b

i Ghe

r. W

inik

ens

Gos

en t

on D

uno

Her

m. L

alan

ts e

nde

Brue

n N

yeng

hena

p di

e vp

den

Tog

he w

eren

gh

egha

en e

nde

beza

ghen

den

gra

uen

die

men

gre

uen

sold

e bi

den

rem

pte,

dae

r bi

hem

zat

en O

de G

hene

Eue

rd F

enne

nson

e en

de W

ern.

Wac

ker

xv s

. viij

d.

322

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

4313

67M

ars,

gro

te

wat

erdi

jkbe

wak

endi

jk b

ij gr

ote

wat

er b

ij M

ersc

h be

wak

en

323

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

5113

67M

ars,

Teu

gebe

wak

en

324

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

5213

67T

euge

wru

cht

insp

ectie

Joha

ns w

ijf K

ijlue

rman

vor

dat

sy

des

mor

ghen

tijts

eer

die

wac

hter

s vp

die

wae

rde

ghen

ghen

die

wru

chte

bes

ien

hadd

e vp

den

T

oghe

van

xxv

ij da

ghen

elk

es d

aghe

s xv

d. m

aken

xxx

iij s

. ix

d.

325

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

5513

67T

euge

, Mar

skl

edin

gbe

wak

en

326

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

5613

67M

ars

wac

hter

-lo

onH

erm

an P

apen

die

den

Mer

sch

ouer

iaer

vor

wae

rt h

eft

xij l

b.

327

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

5613

67T

euge

wac

hter

-lo

onEg

bert

e de

oue

r ia

er d

er s

tad

Tog

he v

orw

aert

hef

t vj

lb.

Page 15: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

15

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

328

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

6713

68T

euge

bew

aken

Egbe

rte

der

stad

tog

hehi

erde

do

hi d

er s

tad

sine

n dy

enst

loue

de t

o dr

incg

held

e xv

d.

329

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

7313

68T

euge

paar

den

drijv

enEy

nen

knec

ht d

ie d

ie p

eerd

e va

n de

n T

oghe

jagh

ede

do o

nse

stad

vyt

sol

de v

p A

lber

te v

an d

en R

eue

ij s.

vj d

.

330

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

7613

68M

ars,

koe

r-hu

isto

bber

ode

roed

em

aken

Mar

quar

de v

or e

yn e

lsen

holt

tot

eynr

e to

bber

oden

vp

dat

Cue

rhue

s vp

den

Mer

sche

bi d

en w

acht

ers

v s.

331

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

8013

68W

eerd

, re

empt

epa

len

plaa

tsen

Are

nde

ende

Ghe

ride

den

Hie

rden

die

tw

e pa

le v

an d

er s

tad

acht

er v

p de

n w

eerd

vue

rden

die

sie

zat

ten

an d

at r

eem

pte,

end

e an

der

pale

ric

hten

to

drin

cghe

lde

iij s

. ix

d.

332

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

117

1368

Mar

s, T

euge

, W

eerd

wru

cht

insp

ectie

Des

man

end.

dae

r na

bi J

oh. H

ader

slie

f Joh

. Pam

ont

Wer

ner

van

Rys

en R

o. t

er B

rugg

hen

Wyt

e, E

gber

t Be

rwol

ding

do

sie

vp

den

Mer

sche

vp

den

Tog

he e

nde

vp d

en W

eerd

e ha

dden

ghe

wee

st e

nde

beza

ghen

die

wey

den

ende

die

wru

chte

n xv

ij s.

vj d

.

333

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

118

1368

Teu

gew

ruch

t en

ond

erst

alin

spec

tieBi

eyn

dee

l van

den

sce

pene

n di

e vp

den

Tog

he h

adde

n gh

ewee

st e

nde

beza

ghen

den

ond

erst

al e

nde

die

wru

ch ..

.

334

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

119

1368

Teu

gegr

aven

Des

don

red.

dae

r na

bi G

osen

ton

Dun

o en

de Jo

h. S

cone

vren

t D

yric

bi d

en B

rinc

ke d

o si

e vp

den

Tog

he h

adde

n gh

ewee

st b

i de

r gh

emey

nten

die

dae

r gr

oef v

s. v

iij d

.

335

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

119

1368

Teu

gegr

aven

Des

vri

jd. d

aer

na b

i Joh

. Pam

ont

Are

nt P

unt

Wer

ner

van

Rys

en d

o si

e vp

den

Tog

he h

adde

n gh

ewee

st b

i der

ghe

mye

nten

die

da

er g

roef

vij

s. v

j d.

336

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

134

1368

Wee

rdte

gela

arBi

eyn

dee

l van

den

sce

pen

ende

rae

t bi

den

nye

n ty

ghel

er d

ie v

p de

n w

eerd

e w

erck

en s

olde

do

sie

mit

hem

oue

rdro

ghen

to

wijn

cope

xv

s. v

iij d

.

337

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

146

1368

Teu

gebe

wak

en

338

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

147

1368

Mar

sbe

wak

en

339

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

151

1368

Mar

s, T

euge

kled

ing

bew

aken

340

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

152

1368

Mar

sbe

wak

en

341

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

156

1368

Mar

s, T

euge

mak

enD

es s

onne

nd. n

a s.

Aga

then

dac

h Eg

bert

e Be

rwol

ding

der

sta

d w

eyde

greu

e. t

ot s

ire

tijm

mer

ingh

en v

p de

n M

ersc

he e

nde

vp d

en

Tog

he v

iij s

ch. m

aken

xij

lb. i

ij s.

ix d

.

342

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

187

1369

Mar

sbe

wak

enD

es z

ater

sd. n

a A

lre

ziel

en d

ach

Beer

nt d

en K

eute

r di

e m

it vi

ij gh

ezel

len

ghew

aket

had

de t

we

nach

te v

p de

n M

ersc

he, o

mm

e da

t he

m v

erbo

et w

as d

at d

aer

dieu

e w

olde

n co

men

elc

ken

des

nach

ts g

heg.

ij g

r. m

aken

te

sam

en ij

lb.

343

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

187

1369

Mar

s, t

egel

-hu

isty

ghel

rie

vp d

en M

arsc

he

344

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

201

1369

Wee

rdbe

wak

en

345

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

247

1369

Teu

gebe

wak

en

346

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

248

1369

Mar

sbe

wak

en

347

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

252

1369

Wee

rdhu

isBi

J. P

amon

t en

de D

. bi d

en B

rinc

ke v

an d

en h

ues

vp d

en W

eerd

e vy

tghe

gheu

en x

cj lb

. xv

s. v

iij d

.

348

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

256

1369

Wee

rd,

hage

ndoo

rnw

ruch

tw

acht

er-

loon

Bert

old

Vijs

sche

r di

e ou

er ia

er d

ie w

roch

te g

hew

aert

had

de a

chte

r vp

den

Wee

rde

daer

die

hag

hedo

ern

stye

t ij

lb.

349

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

271

1370

Mar

sdo

orne

nm

aaie

nV

p Pa

lmen

dac

h W

olbe

rte

van

Wes

epe

God

iken

van

Elte

n H

enri

c A

leyd

eman

ter

Voe

rst

Joha

nne

ter

Lanc

hors

t va

n ze

s da

ghen

di

e si

e de

n do

ern

vp d

en M

ersc

h ha

dden

ghe

mey

et e

lcke

n de

s da

ghs

iiij g

r. m

aken

vj l

b.

350

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

272

1370

Wee

rdte

gelh

uis

mak

enJo

hann

e Bu

tend

ijc e

nde

Joha

nne

Sche

len

to d

en t

yghe

lhue

s vp

den

Wee

rde

dat

verv

alle

n w

oeld

e da

er s

ie d

at m

ede

bete

rden

v

lb. v

s.

351

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

272

1370

Mar

sw

ruch

tm

aken

Des

din

xd. n

a Pa

essc

hen

bi J.

But

endi

jc J.

Sch

ele

H. v

an R

ecte

m G

. Win

iken

ssoe

n H

. van

Het

en H

. Lal

ant

ende

H. A

rent

ssoe

n en

de a

nder

s ey

n de

el v

an d

en s

cepe

n en

de r

aet

die

vp d

en M

ersc

h gh

euar

en w

aren

om

me

die

wru

chte

te

besi

en d

ie m

en m

aken

so

elde

end

e da

t ho

uet

ho m

en d

at a

n de

n M

ersc

h so

elde

legg

hen

vert

eerd

viij

s. i

x d.

352

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

273

1370

Mar

s, E

pser

-w

eerd

zand

opw

erpe

nBi

den

zel

uen

vor

twe

z(w

)elh

alse

dae

r si

e m

ede

vure

n vp

den

Mer

sch

an d

en W

eerd

tot

Eps

e da

er d

at z

aent

ang

hew

orpe

n w

as

v s.

Page 16: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

16

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

353

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

274

1370

Mar

sdo

orne

nm

aaie

nR

otgh

er v

an R

ees

Egbe

rte

van

Voe

rst

ende

Rot

gher

die

Hol

thou

wer

end

e G

odik

en v

an E

lten

die

twe

dagh

e de

n do

ern

vppe

n M

ersc

he g

hem

eyet

had

den

elke

n de

s da

ghes

iiij

gr. m

aken

ij lb

.

354

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

276

1370

Mar

s, k

oer-

huis

tobb

erod

e lij

nko

pen

Vor

eyn

en h

anep

en li

ne a

n di

e to

bber

oede

vp

dat

Cue

rhue

s vp

den

Mer

sche

ix s

. iiij

d.

355

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

291

1370

Wee

rdgr

acht

voo

r pa

arde

ngr

aven

Vp

s. M

iche

els

dach

bi H

adem

an M

arqu

ard

J. Pa

mon

t en

de D

. bi d

en B

rinc

ke, S

piet

e en

de H

enni

ken

van

Ren

en g

hegh

euen

van

de

n gr

auen

vp

den

Wee

rde

te g

raue

n da

er d

er b

oulu

de p

eerd

e bi

nnen

gha

en s

oele

n xx

lb.

356

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

291

1370

Wee

rdgr

acht

voo

r pa

arde

ngr

aven

Bi H

adem

an M

arqu

ard

J. Pa

mon

t D

. bi d

en B

rinc

ke d

en v

orss

. Spi

ete

ende

sin

en g

hese

llen

van

den

zelu

en g

raue

n ix

lb. v

j s. i

ij d.

357

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

317

1371

Mar

s, T

euge

wru

cht

en z

and

insp

ectie

Des

don

red.

dae

rna

Her

bort

. G. W

ynek

ens.

J. P

amon

t. D

. by

den

Brin

cke.

J. t

er P

oert

en v

ppen

Tog

he e

nde

vppe

n M

ersc

h de

r st

adt

wro

chte

to

besi

en e

nde

de z

ande

xiii

j s. j

d.

358

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

318

1371

Wee

rd, M

ars,

Sc

hoon

over

grac

htin

spec

tieD

es w

onsd

. dae

rna

by O

den

G. W

ynek

ens

J. Pa

mon

t D

. b. d

. Bri

ncke

J. H

oyge

r W

. de

Back

er W

. Bor

re H

. van

Rec

them

doe

sy

de n

yie

graf

t be

sagh

en v

ppen

Wee

rde

ende

vpp

en M

ersc

h by

Sco

noue

r to

bes

iene

de

wilg

hen

de m

en t

o st

aken

hou

wen

zol

de,

ende

sie

den

kar

per

ende

den

elu

et a

ten

vert

eert

xxx

iiij s

. j d

.

359

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

318

1371

Wee

rd, M

ars,

Sc

hoon

over

wilg

ento

t st

aken

ho

uwen

Des

won

sd. d

aern

a by

Ode

n G

. Wyn

eken

s J.

Pam

ont

D. b

. d. B

rinc

ke J.

Hoy

ger

W. d

e Ba

cker

W. B

orre

H. v

an R

ecth

em d

oe s

y de

nyi

e gr

aft

besa

ghen

vpp

en W

eerd

e en

de v

ppen

Mer

sch

by S

cono

uer

to b

esie

ne d

e w

ilghe

n de

men

to

stak

en h

ouw

en z

olde

, en

de s

ie d

en k

arpe

r en

de d

en e

luet

ate

n ve

rtee

rt x

xxiii

j s. j

d.

360

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

318

1371

Teu

ge,

Hun

nepe

r w

indm

olen

insp

ectie

Des

don

red.

dae

rna

by s

cepe

nen

ende

rae

t de

vpp

en T

oghe

by

cloe

ster

s w

inde

mol

e en

de d

e al

umm

e w

aren

doe

sie

wed

erqu

a-m

en v

erte

erdt

xxv

s.

361

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

325

1371

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieD

es s

onne

nd. d

aern

a bi

Her

bert

e J.

die

Hoy

er W

. die

Bac

ker

die

vp d

en M

ersc

h gh

euar

en w

aren

end

e be

zagh

en d

ie w

ruch

te ii

j s.

ix d

.

362

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

343

1371

Mar

s, N

ijen-

beek

bew

aken

Des

zat

ersd

. dae

rna

Had

eman

end

e D

. bi d

en B

rinc

ke d

ie g

heua

ren

war

en m

it ey

nen

sche

pe o

mm

e de

n M

ersc

h m

it dr

ien

knec

hten

om

me

te w

aren

ne d

at d

ie v

an N

yenb

eke

vor

onse

r st

ad v

p de

r Y

sel g

hene

n sc

aden

en

dede

n en

de d

es s

elue

n da

ghes

H

. Lal

ant

ende

W. B

orre

G. W

inik

ens

ende

J. P

amon

t di

e ou

er d

ie Y

sel g

heua

ren

war

en m

it de

n sc

epen

van

Cam

pen

ende

van

Sw

olle

bi o

nsen

her

en v

an V

trec

ht d

ie s

ie d

aer

bi h

em g

hebo

det

hadd

e di

e m

it he

m g

hebo

den

hadd

e xx

wap

entu

erre

s vo

r co

st

ende

al o

nrae

t vj

lb. x

s.

363

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

365

1371

Mar

sto

bber

ode

man

d,

lijn,

sch

ijfko

pen

Vor

eyn

tob

bero

de v

p de

n M

arsc

he e

nde

voer

eyn

e sc

hyue

an

die

rode

vor

eyn

e lin

e v

s.

364

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

373

1371

Teu

ge, W

eerd

grac

htgr

aven

Des

din

xd. d

aern

a do

die

ghe

mye

nte

vp d

en T

oghe

gro

uen

lanx

bi d

en d

yke

die

acht

er o

mm

e de

n W

eerd

ghi

et, b

i den

sce

pen

ende

rae

t va

n Po

elst

rate

Wat

erst

rate

Noe

rden

berg

hest

rate

end

e En

gest

rate

ver

teer

d vi

ij lb

. ij s

. vj d

.

365

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

373

1371

Teu

ge, W

eerd

grac

htgr

aven

Des

won

sd. d

aern

a bi

den

sce

pen

ende

rae

t va

n Bi

ssco

psst

rate

van

Oue

rstr

ate

van

den

Berg

he e

nde

van

der

Ass

enst

rate

die

mit

der

ghem

yent

en h

adde

n gh

ewee

st v

p de

n W

eerd

e va

n de

n vo

rscr

. zak

en v

erte

erd

iiij l

b. x

s.

366

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

374

1371

Teu

ge, W

eerd

grac

htin

spec

tieD

es z

onne

nd. v

p s.

Bar

tolo

meu

s da

ch b

i den

cem

ener

s en

de d

en w

eyde

greu

en m

it an

ders

eyn

dee

l van

den

sce

pene

n en

de

raet

die

ghe

ghae

n w

aren

om

me

den

Wee

rd e

nde

beza

ghen

den

nye

n gr

auen

den

coe

hier

den

ende

den

kow

acht

ers

die

mit

hem

gh

enge

n to

dri

ncgh

eeld

e iij

s. i

x d.

367

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

374

1371

Teu

ge, W

eerd

grac

htin

spec

tieBi

Her

bert

e J.

ter

Poer

ten

J. di

e H

oyer

W. B

acke

r en

de A

. Vpp

erhe

est

J. Sc

onev

rent

Had

eman

W. B

orre

van

den

sel

uen

grau

en

den

sie

beza

ghen

do

sie

wed

er q

uam

en v

erte

erd

xiiij

s. i

iij d

.

368

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

378

1371

Mar

sko

gge

bew

aken

Bi H

erbe

rt O

den

J. de

n G

rote

n J.

Pam

ont

W. B

acke

r H

adem

an A

. Vpp

erhe

est

do s

ie d

aert

o gh

esat

wer

en d

at s

ie e

yn d

eel

wac

hter

s w

onne

n di

e in

den

sch

uten

soe

lden

wak

en e

nde

do s

ie d

en h

eerc

oggh

en m

anne

den.

die

dae

r m

ede

wak

en s

oeld

en b

i de

n ko

en d

ie v

p de

n M

ersc

he w

eren

xv

s. v

iij d

.

369

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

388

1371

Mar

s, T

euge

koer

huis

bew

aken

Joh.

Cre

de H

enr.

des

Pri

ors

Jaco

b W

lfszo

ne D

yric

die

Koh

ierd

e H

ugo

Mer

cato

r V

rede

ric

Brae

nt d

ie v

an d

es d

inxd

. na

s. M

arcu

s da

ch t

ot d

es d

inxd

. na

Ons

er v

rouw

en d

ach

assu

mpt

io d

at w

eren

xvj

wek

e, d

er s

tad

koen

ghe

wae

rt h

adde

n so

mic

h bi

dag

he v

p-pe

n T

oghe

som

ich

bi n

acht

e vp

den

Mer

sche

som

ich

bi n

acht

e in

der

sch

uten

som

ich

bi d

aghe

vp

den

Mer

sche

in d

en K

uerh

ues

elke

n te

r w

eke

xij g

r. m

aken

lxxi

j lb.

Page 17: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

17

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

370

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

390

1371

Wee

rdw

ruch

tin

spec

tieJo

h. K

iluer

man

s m

oder

die

in d

en z

omer

xiij

dag

he d

es m

oerg

hent

ijts

die

wru

chte

vp

den

Wee

rde

besi

en h

adde

des

dag

hes

xv

d. m

aken

xvj

s. i

ij d.

371

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

396

1371

Wee

rdw

ruch

tG

rote

Ber

told

e de

n V

ijssc

her

van

dat

hi d

ie w

ruch

te v

an d

en W

eerd

e gh

evoe

rt h

adde

ij lb

.

372

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

410

1372

Teu

gew

ruch

tin

spec

tiedi

e vp

den

Tog

he g

heua

ren

war

en e

nde

beza

ghen

die

wru

chte

viij

s. i

x d.

373

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

415

1372

Oor

tmar

ssp

ieke

raf

brek

enBi

der

ghe

mye

nte

vor

... s

t ...

wae

rt d

o si

e vp

den

Oer

tmer

sche

had

den

ghew

eest

dae

r ...

liet

bre

ken

here

n G

helm

er S

plito

fs

spik

er e

nde

bi d

en s

.....

mit

hoer

re g

hese

lsca

p te

sam

en x

iiij l

b. v

s.

374

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

415

1372

Oor

tmar

ssp

ieke

raf

brek

enD

en v

eren

end

e de

n st

yenv

uerr

es d

ie m

it ho

re s

cepe

n da

t ho

ltwer

c va

n de

n vo

rss.

spi

ker

ghev

uert

had

den

ende

vp

die

elle

sl

oghe

n iij

lb. v

s.

375

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

423

1372

Oor

tmar

ssp

ieke

raf

brek

enA

rend

e en

de G

herd

e de

n he

erde

n di

e va

n de

n O

ertm

ersc

he e

yn d

eel p

ale

mit

hore

n sc

epe

gheh

aelt

hadd

en v

an h

eren

Ghe

lmer

Sp

litof

s hu

es d

at d

ie s

tad

tegh

ens

hem

ghe

coft

had

de ij

lb. i

ij s.

ix d

.

376

Van

Doo

rnin

ck, 1

889

434

1372

Oor

tmar

ssp

ieke

raf

kope

nH

er G

helm

er S

plito

f van

sin

en s

pike

r di

e vp

den

Oer

tmer

sche

sto

nt d

ie h

em o

nse

scep

en a

fcof

ten

vor

die

helft

e da

er v

an, d

aer

H. v

an H

eten

van

der

and

er h

elft

e re

kens

chap

af d

oet

in s

ire

reke

ning

hen

xxx

oeld

e sc

h. x

xviij

pl.

vor

elke

n sc

hilt

mak

en c

v lb

.

377

De

Hul

lu, 1

897

2513

73T

euge

boom

hale

nU

. d. z

. d. R

oelv

e va

n St

yenr

e m

it si

nen

peer

den

die

den

mid

dels

ten

ronn

eboe

m u

p de

n T

oghe

hae

lden

up

eynr

e sl

eden

ove

r da

t ijs

end

e br

ocht

en d

ien

bi(n

nen)

die

sta

d 10

s.

378

De

Hul

lu, 1

897

2913

73T

euge

wru

cht

insp

ectie

Eynr

e vr

ouw

en d

ie in

den

zom

er e

yne

wyl

tijt

s de

s m

oerg

hent

ijts

up d

en T

oghe

die

wru

chte

bes

ien

hadd

e 11

s.

379

De

Hul

lu, 1

897

5213

73W

eerd

wru

cht

insp

ectie

U. d

. z. d

. bi H

erbe

rt v

an R

ecte

m ..

. do

sie

up d

en W

eerd

ghe

vare

n w

eren

end

e be

zagh

en d

er s

tad

wru

chte

n 18

s.

380

De

Hul

lu, 1

897

5313

73W

eerd

paar

dew

eide

insp

ectie

Des

Din

xd. d

aern

a bi

Her

bert

van

Rec

tem

... d

o si

e up

den

Wee

rd g

heva

ren

wer

en a

lse

omm

e te

bes

ien

die

wey

de t

ot d

er

boul

ude

peer

den

15 s

.

381

De

Hul

lu, 1

897

5313

73W

eerd

paar

dew

eide

aanw

ijzen

U. d

. z. d

. bi H

erbe

rt v

an R

ecte

m ..

. die

up

den

Wee

rd g

heva

ren

wer

en e

nde

wys

eden

den

bou

lude

n ho

re w

eyde

tot

hor

en

peer

den

2 lb

. 13

s.

382

De

Hul

lu, 1

897

5713

73W

eerd

wru

cht

insp

ectie

U. d

. z. d

. Dyr

ix w

ijf v

an Z

even

huys

en d

ie t

wee

l moe

rghe

ntijt

up

den

Wee

rde

die

wru

chte

had

de b

esie

n do

die

koe

up

den

Wee

rde

te w

eyde

n gh

eng

12 s

.

383

De

Hul

lu, 1

897

5713

73W

eerd

dam

U. d

. z. d

. bi E

gber

t Be

rwol

ding

.....

Bac

ker

ende

Ber

wol

t N

yegh

enap

do

sie

.... d

er g

.....

up

den

Wee

rde

den

dam

end

e di

e ...

. ha

dde

doen

m ..

..

384

De

Hul

lu, 1

897

7713

73M

ars,

Teu

gebe

wak

en

385

De

Hul

lu, 1

897

7713

73M

ars,

Teu

gebe

wak

enH

ugo

Mer

cato

r en

de D

yric

van

Zev

enhu

ijsen

die

des

dag

hes

die

koen

up

den

Tog

he h

ulpe

n w

aren

end

e di

e de

s na

chts

als

e di

e ko

en u

p de

n M

ersc

he w

eren

wak

eden

in e

ynre

sch

uten

up

der

Yse

len

van

des

Man

enda

ghes

na

Sent

e Pa

ncra

cius

dac

h to

t de

s M

anen

dagh

es n

a Se

nte

Egid

ius

dach

dat

wer

en 1

6 w

eke

ende

dri

e da

ghe

elke

n te

r w

eke

9 pl

acke

n m

aken

29

lb. 8

s.

386

De

Hul

lu, 1

897

100

1374

Mar

sgr

aven

U. d

. z. d

. Spi

ete

den

grev

er u

p de

n M

ersc

he t

o dr

incg

heel

de b

i Joh

. Sco

nevr

ent

gher

eken

t da

t hi

die

sce

pen

hadd

e hi

eten

doe

n 2

s.

387

De

Hul

lu, 1

897

102

1374

Mar

s, T

euge

wei

dein

spec

tiesc

hepe

nen

... d

o si

e di

e w

eyde

up

den

Mer

sche

end

e up

den

Tog

he h

adde

n be

sien

36

s.

388

De

Hul

lu, 1

897

127

1374

stad

swei

den

wru

cht

insp

ectie

Des

Man

end.

dae

r na

bi e

yn d

eel v

an d

en s

cepe

nen

ende

rae

t di

e da

er t

o gh

esat

wer

en d

at s

ie b

esag

hen

der

stad

wru

chte

up

der

stad

wey

den

2 lb

.

389

De

Hul

lu, 1

897

155

1374

Mar

s, W

eerd

wru

cht

insp

ectie

Des

won

sd. d

aer

na u

p de

s hi

lighe

n cr

uys

dach

inve

ncio

bi e

yn d

eel v

an d

en s

cepe

n en

de r

aet

die

ghev

aren

wer

en u

p de

n M

er-

sch

ende

up

dien

Wee

rd e

nde

beza

ghen

die

wey

de e

nde

die

wru

chte

n 34

s.

390

De

Hul

lu, 1

897

156

1374

Oud

e Ijs

sel

wru

cht

insp

ectie

U. d

. s. d

. bi J

acob

van

Ape

ldor

en, H

enri

c te

r Br

uggh

en e

nde

Joh.

die

Gro

te d

ie g

heva

ren

wer

en d

ie Y

sel u

p en

de d

ie o

elde

Yse

l ne

der

ende

bes

aghe

n di

er s

tad

wey

de e

nde

wru

chte

n bi

der

sce

pen

gheh

iete

18

s.

391

De

Hul

lu, 1

897

157

1374

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieU

. d. z

. d. b

i eyn

dee

l van

den

sce

pen

ende

rae

t di

e up

den

Mer

sch

ghev

aren

wer

en e

nde

beza

gen

die

wey

de e

nde

die

wru

chte

to

sch

ipvr

acht

e va

n tw

een

scep

en 6

s.

392

De

Hul

lu, 1

897

165

1374

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieU

. d. z

. d. .

.. di

e up

den

Mer

sch

ghev

aren

wer

en e

nde

besa

ghen

die

wru

chte

n 15

s.

Page 18: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

18

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

393

De

Hul

lu, 1

897

177

1374

Teu

gew

ruch

tin

spec

tieU

. d. z

. d. b

i Her

man

van

Rec

tem

, Joh

. Pam

ont,

Ghe

rt v

an O

cken

broe

c, P

eter

Dyr

ix s

oen

die

ghev

aren

wer

en u

p de

n T

oghe

en

de b

esag

hen

die

wru

chte

end

e di

e w

eyde

n 10

s.

394

De

Hul

lu, 1

897

189

1374

Teu

ge, M

ars

bew

aken

tot

der

tijt

dat

men

die

koe

n va

n de

r w

eyde

n sl

oech

395

De

Hul

lu, 1

897

204

1375

stad

swei

den

insp

ectie

Des

Man

end.

na

den

Sonn

enda

ghe

Judi

ca b

i den

ghe

mey

nen

scep

enen

die

ghe

vare

n w

eren

end

e be

sagh

en d

er s

tad

wey

de b

oven

de

r st

ad e

nde

bene

den

der

stad

35

s.

396

De

Hul

lu, 1

897

235

1375

Mar

sgr

acht

grav

enSp

iet

mit

drie

n gh

esel

len

die

up d

en M

ersc

he e

ne g

raft

ghe

grav

en h

adde

n da

er s

ie v

ierd

enha

lven

dac

h ov

er w

eren

2 lb

. 14

s.

397

De

Hul

lu, 1

897

246

1375

Wee

rdpa

arde

nwei

uitz

ette

nU

. d. s

. d. b

ij H

erbe

rte

van

Rec

tem

, Egb

erte

Ber

wol

ding

end

e an

ders

en

deel

van

sce

pene

n di

e da

er t

oe g

hesa

t w

eren

dat

sie

va

ren

zold

en u

p de

n W

eerd

om

me

daer

te

stic

ken

der

peer

de w

eyde

ver

t. 5

s.

398

De

Hul

lu, 1

897

288

1376

Mar

sw

ruch

tin

spec

tie...

do

sie

ghew

eest

had

den

up d

en M

ersc

he e

nde

up d

en W

eerd

e da

er s

ie d

er s

tad

wru

chte

bes

ien

hadd

e 38

s.

399

De

Hul

lu, 1

897

299

1376

stad

swei

den

wru

cht

insp

ectie

U. d

. z. d

. do

Hen

ric

ter

Brug

ghen

ghe

ghae

n w

as u

p de

r st

ad w

eyde

end

e be

saec

h di

e w

ruch

te d

en g

hese

llen

die

die

koen

wae

r-de

n to

dri

ncgh

eeld

e 4

s.

400

De

Hul

lu, 1

897

318

1376

Wee

rd,

tege

lhui

sgr

aven

10 m

anne

n al

se H

erm

an L

uten

man

, Lud

iken

van

Gho

re, J

acob

Wul

f, G

osen

, Hey

nike

n, B

eren

t va

n M

unst

er, P

eter

die

Bro

uwer

, H

erm

an e

nde

mey

ster

Spi

et e

nde

Hov

iken

die

elc

vie

r da

ghe

up d

en w

eerd

e gh

egra

ven

hadd

en o

mm

e da

t ty

ghel

hues

do

die

ghes

elle

n da

er li

gghe

n so

elde

n el

ken

des

dagh

es 4

pl.

mak

en 8

lb.

401

De

Hul

lu, 1

897

334

1376

Teu

ge, M

ars

bew

aken

402

De

Hul

lu, 1

897

334

1376

Teu

gebe

wak

enU

. d. z

. d. v

or e

ne s

choe

lde

van

der

stad

up

te v

uren

ne a

n de

n T

oghe

bov

en d

aer

die

wac

hter

s lig

ghen

die

die

koe

n w

aren

soe

-ld

en d

aer

sie

hoer

rys

scha

p in

ne h

ebbe

n di

e ko

en m

ede

te b

esch

udde

nne

4 s.

403

De

Hul

lu, 1

897

338

1376

Teu

geto

bber

ode

roed

e en

lijn

kope

nU

. d. z

. d. v

or li

nen

touw

e in

der

sta

d sc

hute

end

e an

de

tobb

erod

e up

den

Tog

he e

nde

vor

ene

rode

16

s.

404

De

Hul

lu, 1

897

345

1376

stad

swei

den

wru

cht

insp

ectie

405

De

Hul

lu, 1

897

357

1376

Oud

e Ijs

sel

opru

imen

U. d

. z. d

. bi J

ohan

van

Ley

den

ende

Jaco

b va

n A

peld

oren

die

tot

Nye

nbek

e gh

evar

en w

eren

dae

r si

e be

zagh

en d

ie o

elde

Yse

l die

on

se s

tad

mey

nde

up t

e ru

men

2 lb

. 8 s

.

406

De

Hul

lu, 1

897

357

1376

Oud

e Ijs

sel

opru

imen

Des

Won

sd. n

a se

nte

Luca

s da

ch b

i Jac

ob v

an A

peld

oren

, Egb

ert

Berw

oldi

ng e

nde

Joh.

die

Hoy

er d

ie m

it ee

n de

el v

an o

nser

gh

emye

nte

ghev

aren

wer

en d

aer

sie

die

oeld

e Y

sel u

prum

eden

18

lb. 1

8 s.

407

De

Hul

lu, 1

897

361

1376

Mar

ssc

hip

grav

ers

Vor

een

sch

ip t

e ve

rmak

enne

dae

r Sp

iet

med

e te

var

enne

ple

cht

up d

en M

ersc

h en

de u

p de

r st

ad w

eyde

16

s.

408

De

Hul

lu, 1

897

362

1376

Mar

sbe

wak

en

409

De

Hul

lu, 1

897

362

1376

stad

swei

den

wru

cht

insp

ectie

Lam

bert

e Sl

icke

rd v

or d

at h

i des

moe

rghe

ntijt

s di

e w

ruch

te u

p de

r st

ad w

eyde

bes

ien

hadd

e ee

r da

t gu

et u

p di

e w

eyde

ghe

ng

12 s

.

410

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

009

1377

stad

swei

den

wru

cht

insp

ectie

U. d

. z. d

. bi H

erbe

rt v

an R

ecte

m, W

erne

r Ba

cker

, Jac

ob v

an A

peld

oren

, Dyr

ic b

i den

Bri

ncke

, Aer

nt U

pper

hees

t, Jo

h. v

an

Rijs

en d

o si

e gh

ewee

st h

adde

n up

ons

er s

tad

wey

den

ende

had

den

daer

bes

ien

onse

r st

ad w

ruch

te 2

2 s.

9 d

.

411

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0011

1377

Wee

rdto

bber

ode

roed

e lij

n ka

trol

en

man

dU

. d. z

. d. v

or v

ijf s

teyg

herb

ome

ene

line

enen

cor

f end

e en

e pa

leyd

e da

er e

ne t

obbe

rode

af g

hem

aket

is a

chte

r up

ons

er s

tad

wee

rde

ende

vor

wag

henv

uren

end

e sc

hipv

ure

van

den

vors

z. s

teyg

herb

omen

36

s.

412

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0012

1377

stad

swei

den

wru

cht

wilg

en

houw

enD

es W

onsd

. dae

r na

up

sent

e Se

rvac

ius

dach

Hey

nen

Vry

ling

vor

350

wilg

hen

die

hem

ons

e st

ad a

f had

de la

ten

houw

en d

aer

men

die

wru

chte

med

e m

aked

e om

me

onse

r st

ad w

eyde

9 lb

. 12

s.

413

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0014

1377

Oud

e Ijs

sel

wru

cht

insp

ectie

U. d

. z. d

. bi J

ohan

... g

heva

ren

wer

en in

die

oel

de Y

sel .

.. en

de b

esag

hen

dat

dyep

bij

die

wru

chte

20

s.

414

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0014

1377

Mar

sto

bber

ode

lijn

en

man

dko

pen

U. d

. z. d

. vor

ene

line

end

e en

en k

orf a

n di

e to

bber

ode

acht

e up

den

Mer

sche

9 s

.

415

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0017

1377

Mar

sgr

aven

Des

Don

red.

dae

r na

bi s

cepe

n en

de r

aet

van

Ove

rstr

. van

den

Ber

ghe

ende

van

Ass

enst

r. d

ie b

i ons

er m

eent

en g

hew

eest

had

-de

n up

den

Mer

sche

dae

r m

en g

roef

3 lb

. 4 s

.

Page 19: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

19

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

416

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0021

1377

Mar

sgr

acht

U. d

. z. d

. Sto

uwen

Bru

ens

wijf

ter

Bru

gghe

n bi

der

sce

pen

gheh

iete

vor

een

vat

hop

penb

yers

end

e vo

r di

e ka

nne

dat

men

had

de

van

hoer

do

men

die

gra

ft ij

rst

up d

en M

ersc

he b

esto

ent

2 lb

. 8 s

.

417

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0051

1377

Teu

ge, M

ars

bew

aken

418

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0053

1377

Mar

s, k

oer-

huis

bew

aken

cuer

hues

up

den

Mer

sche

419

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0055

1377

Mar

s, W

eerd

wru

cht

insp

ectie

... d

o si

e de

r st

ad w

ruch

te e

nde

der

stad

wey

den

besi

en h

adde

n up

den

Mer

sche

end

e up

den

Wee

rde

33 s

.

420

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0056

1377

Teu

gegr

aven

U. d

. z. d

. bi J

ohan

van

Ley

den

ende

Wer

ner

Back

er d

ie u

p de

n T

oghe

ghe

wee

st h

adde

n bi

den

gra

vers

5 s

.

421

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0058

1377

Oud

e Ijs

sel

diep

insp

ectie

... d

ie b

esag

hen

dat

dyep

van

der

oel

der

Yse

l vor

sch

ipvr

ucht

end

e dr

incg

heel

t de

n kn

echt

en 6

s. 6

d.

422

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0060

1377

Mar

sgr

acht

grav

enD

es M

anen

d, d

aer

na b

i den

sce

pene

n en

de r

aet

van

der

Poel

stra

te W

ater

stra

te e

nde

van

der

Noe

rden

berg

hest

rate

do

sie

mit

hore

n st

rate

ghen

oete

n up

den

Mer

sche

ghe

grav

en h

adde

n vo

r sp

ise

des

mid

dagh

es g

hesa

nt e

nde

des

avon

tijts

ter

mae

ltijt

vert

eerd

4 lb

. 19

s.

423

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0060

1377

Mar

sgr

acht

grav

enD

es D

inxd

. dae

r na

bi d

en s

cepe

n en

de r

aet

van

der

Enge

str.

Bis

scop

sstr

aten

end

e va

n de

r O

vers

trat

en d

ie m

it ho

ren

stra

tegh

-en

oete

n gh

egra

ven

hadd

en in

der

vor

sz. g

raft

ver

teer

d 3

lb. 7

s.

424

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0060

1377

Mar

sgr

acht

grav

enD

es W

onsd

. dae

r na

bi d

er s

cepe

n en

de r

aet

van

den

Berg

he e

nde

Ass

enst

r. m

it ho

ren

stra

tegh

enoe

ten

do s

ie g

hegr

aven

had

-de

n in

der

gra

ft u

p de

n M

ersc

he v

erte

erd

36 s

.

425

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0061

1377

Mar

sgr

acht

grav

enU

d. z

. d. b

i sce

pen

ende

rae

t va

n Po

elst

r. W

ater

str.

end

e N

oerd

enbe

rghe

stra

te m

it ho

ren

stra

tegh

enoe

ten

daer

sie

med

e gh

egra

ven

hadd

en in

der

gra

ft u

p de

n M

ersc

he v

erte

et 2

lb. 1

9 s.

6 d

.

426

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0061

1377

Mar

sgr

acht

grav

enD

es Z

ater

sdg.

dae

r na

bi s

cepe

n en

de r

aet

van

Enge

str.

Bis

scop

sstr

. end

e O

vers

trat

e m

it ho

ren

stra

tegh

enot

en d

o si

e gh

egra

ven

hadd

en in

der

gra

ft u

p de

n M

ersc

he v

erte

ert

2 lb

. 3 s

.

427

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0061

1377

Mar

son

ders

tal e

n sp

ieke

rpl

aats

enD

es Z

onne

nd. n

a se

nte

Boni

faci

us d

ach

bi e

en d

eel v

an s

cepe

n en

de r

aet

die

up d

en M

ersc

h gh

evar

en w

eren

end

e ve

rsag

hen

up

den

onde

rsta

lle e

nde

sted

e da

er m

en e

nen

spik

er z

ette

n so

elde

vor

sch

ipvr

acht

end

e de

n tig

hele

rs k

nech

t di

e de

n cl

ey s

tyck

ede

to h

oves

chei

t 4

s.

428

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0061

1377

Mar

sbo

ombe

wak

enU

. d. z

. d. T

ruer

nyet

, Wol

ter

ende

Bor

char

de d

o si

e gh

ewon

nen

wer

en d

at s

ie d

en M

ersc

h w

aren

soe

lden

als

e om

me

te

ryde

nne

ende

up

den

bom

e te

cur

enne

to

drin

cghe

elde

2 s

.

429

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0061

1377

Mar

sgr

acht

grav

enD

es D

onre

d. d

aer

na b

i den

sce

pen

ende

rae

t m

it de

r m

yent

en d

o si

e gh

egra

ven

hadd

en u

p de

n M

ersc

he in

der

gra

ft 2

lb. 6

s.

430

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0062

1377

Mar

sgr

acht

grav

enU

. d. z

. d. b

i sce

pen

en d

e ra

et d

ie d

aer

to g

hesa

t w

eren

bi d

ie s

trat

eghe

noet

en d

at s

ie (

ghe)

grav

en h

adde

n in

der

gra

ft u

p de

n M

ersc

he v

erte

erd

39 s

.

431

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0062

1377

Mar

sgr

acht

grav

enD

es D

inxd

. dae

r na

bi s

cepe

n en

de r

aet

die

daer

to

ghes

at w

eren

als

e te

gra

ven

mit

den

stra

tenn

oete

n in

der

gra

ft u

p de

n M

ersc

he v

erte

erd

2 lb

. 4 s

.

432

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0065

1377

Mar

sgr

aven

U. d

. z. d

. bi B

olte

n va

n W

ilsem

, Jac

ob v

an A

peld

oren

end

e G

elys

van

Arn

hem

die

bi o

nser

ghe

mye

nten

had

den

ghew

eest

die

up

den

Mer

sche

gro

even

16

s. 1

9 d.

433

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0065

1377

Mar

sho

ofd

mak

enU

. d. z

. d. b

i Dyr

ike

bi d

en B

rinc

ke v

or r

ijse

te le

gghe

n in

t ho

eft

dat

up d

en M

ersc

he g

hem

aket

wae

rt 9

s.

434

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0069

1377

Mar

s, h

uis

timm

erho

utve

rvoe

ren

Des

Din

xd. d

aer

na v

or e

en d

eel t

ymm

erho

ltes

dat

die

tym

mer

mey

ster

s up

den

Mer

sche

ghe

besi

ghet

had

den

ter

tym

mer

ingh

en

an d

at h

ues

uppe

n M

ersc

he m

it en

en s

cepe

n te

hal

en e

nde

up d

er s

tad

hues

mit

enen

wag

hen

te v

uren

3 s

.

435

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0069

1377

Teu

ge, M

ars

bew

aken

Page 20: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

20

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

436

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0074

1377

Wee

rd, T

euge

wru

cht

bew

aken

U. d

. z. d

. Ghe

ride

Lut

ghar

den

sone

die

in d

en v

orst

e up

den

Wee

rde

ende

up

den

Tog

he o

nser

sta

d w

ruch

te v

erw

aert

had

de

dat

sie

nym

ant

en b

reke

4 s

.

437

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0076

1377

Mar

sgr

acht

grav

enU

. d. z

. d. A

ernt

den

hie

rden

die

oel

de e

nde

Scep

er s

inen

ghe

selle

n di

e in

den

zom

er m

it ho

ren

scep

e di

e co

st g

hevu

ert

hadd

en

an d

en M

ersc

h da

er o

nse

scep

en m

it de

r gh

emie

nten

wer

en e

nde

mak

eden

den

gra

ven

24 s

.

438

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0096

1378

Teu

gegr

aven

U. d

. z. d

. bi J

ohan

Sco

nevr

ent

ende

Joh.

Sce

len

mit

ande

rs d

eel v

an d

en r

en r

ade

die

daer

to

ghes

at w

eren

dat

sie

bi o

nser

gh

emye

nten

wer

en d

ie u

p de

n T

oghe

gro

ef 1

5 s.

439

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0097

1378

Mar

sw

ruch

tin

spec

tie...

die

up

den

Mar

sch

ghev

aren

wer

en e

nde

besa

ghen

ons

er s

tad

wru

chte

...

440

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0097

1378

Mar

sgr

aven

Up

den

Don

red.

dae

r na

bi H

erbe

rt v

an R

ecte

m, J

oh. P

amon

t, Ja

cob

van

Ape

ldor

en, E

gber

t Be

rwol

ding

, Joh

an v

an L

eyde

n, Jo

han

Scel

en d

ie m

it on

ser

ghem

yent

en u

p de

n M

ersc

he w

eren

do

men

dae

r gr

oef 2

lb. 5

s.

441

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0097

1378

Mar

sgr

acht

grav

enD

es V

ryd.

dae

r na

bi s

cepe

n en

de r

aet

in N

oerd

enbe

rghe

stra

ten

mit

den

wey

degr

even

die

up

den

Mer

sche

ghe

wee

st h

adde

n m

it ee

ns d

eels

van

ons

er g

hem

yent

en d

o m

en d

ie g

raft

mak

ede

2 lb

. 3 s

.

442

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0098

1378

Mar

sgr

acht

grav

enD

es V

rijd

. dae

r na

bi d

en s

cepe

n en

de r

aet

in O

vers

trat

en e

nde

up e

n Be

rghe

die

bi h

oren

str

ateg

heno

eten

up

den

Mer

sche

w

eren

up

der

graf

t di

e m

en d

aer

mak

ede

2 lb

. 4 s

.

443

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0010

013

78M

ars,

koe

r-hu

isto

bber

ode

roed

e en

lijn

kope

nD

es D

onre

d. d

aer

na v

or e

ne ly

ne e

nde

rode

tot

een

re t

obbe

rode

n up

den

kue

rhue

s up

den

Mer

sch

8 s.

6 d

.

444

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0010

113

78T

euge

wru

cht

insp

ectie

... d

ue u

p de

n T

oghe

ghe

wee

st h

adde

n da

er s

ie o

nser

sta

d w

ruch

ten

besi

en h

adde

n ...

445

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0010

213

78T

euge

gem

eent

egr

aven

... d

ie m

it ee

n de

el v

an o

nser

ghe

mye

nten

van

den

Tog

he g

hew

eest

had

de d

aer

sie

grov

en 1

8 s.

446

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0010

313

78T

euge

gem

eent

egr

aven

... d

ie b

i een

dee

l van

ons

er g

hem

yent

en g

hew

eest

had

den

die

groe

f ach

ter

up d

en T

oghe

34

s.

447

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0010

313

78T

euge

wru

cht

insp

ectie

... d

ie d

aer

to g

hesa

t w

eren

dat

sie

ond

er s

tad

wru

chte

n up

den

Tog

he b

esie

n so

elde

n 7

s. 6

d.

448

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0013

813

78st

adsw

eide

nw

ruch

tin

spec

tieU

. d. z

. d. R

abod

en v

an G

ronl

o to

dri

ncgh

eeld

e do

hi o

nser

sta

d si

nen

dyen

st g

helo

vet

hadd

e al

se d

at h

i die

wru

chte

des

mo-

ergh

entij

ts o

mm

e on

ser

stad

wey

de b

esie

n so

elde

2 s

.

449

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0014

013

78T

euge

, re

empt

e,

tege

lhui

s

dijk

met

enU

. d. z

. d. C

oep

ton

Vel

thav

e en

de R

eyne

r C

amps

die

den

dijc

ghe

met

en h

adde

n up

den

Tog

he v

an d

en r

eem

pte

an d

at t

yghe

l-hu

es t

o dr

incg

heel

de 4

s.

450

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0014

313

78T

euge

wru

cht

insp

ectie

... u

p de

n T

oghe

ghe

vare

n w

as e

nde

besa

ech

die

wru

chte

den

wac

hter

s to

dri

ncgh

eeld

e 4

s.

451

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0014

413

78M

ars

gem

eent

egr

aven

Des

Din

xd. d

aer

na b

i der

ghe

mye

nten

van

Poe

lstr

aten

Wat

erst

rate

n en

de N

oerd

enbe

rghe

stra

ten

mit

den

scep

en e

nde

raet

die

da

er t

o ho

ren

do s

ie u

p de

n M

ersc

he g

hegr

aven

had

den

4 lb

.

452

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0014

413

78T

euge

tobb

erod

e lij

nko

pen

U. d

. z. d

. vor

ene

line

an

die

tobb

eroe

de u

p de

n T

oghe

die

was

lang

22

vade

m 1

6 s.

6 d

.

453

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0014

413

78T

euge

gem

eent

egr

aven

Des

Won

sd. d

aer

na b

i Hen

ric

ende

Joh.

Sce

le, J

oh. v

an L

eyde

n m

it de

r gh

emye

nten

dae

r si

e m

ede

gheg

rave

n ha

dden

up

den

Tog

he 3

0 s.

454

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0014

413

78M

ars

gem

eent

egr

aven

Des

Don

red.

dae

r na

bi d

en s

cepe

n en

de r

aet

van

Biss

cops

stra

te e

nde

in O

vers

trat

en d

o si

e m

it de

r gh

emye

nten

up

den

Mer

-sc

he g

hegr

aven

had

den

3 lb

. 3 s

.

455

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0014

413

78M

ars

gem

eent

egr

aven

Des

Vry

d. d

aer

na b

i den

sce

pen

ende

rae

t va

n de

n Be

rghe

end

e in

Ass

enst

rate

mit

den

wey

degr

even

do

sie

up d

en M

ersc

he

gheg

rave

n ha

dden

3 lb

. 3 s

.

Page 21: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

21

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

456

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0015

613

78M

ars

gem

eent

egr

aven

U. d

. z. d

. Zw

edel

van

vie

r re

ysen

dat

hi i

n de

n zo

mer

ons

en s

cepe

n le

vera

nci u

p de

n M

ersc

h gh

evue

rt h

adde

dae

r si

e gr

oven

m

it on

ser

ghem

yent

en 7

s. 6

d.

457

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0016

613

78T

euge

grac

htgr

aven

... v

an e

nen

grav

en d

ien

sie

up d

en T

oghe

had

den

late

n m

aken

18

lb. 5

s.

458

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0018

413

79T

euge

tobb

erod

e ro

ede

en li

jnko

pen

Des

Won

sd. d

aer

na v

or e

ne t

obbe

roed

e en

de v

or e

ne li

ne u

p de

n T

oghe

13

s.

459

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0022

013

79T

euge

gem

eent

egr

aven

Des

Don

red.

dae

r na

bi J

oh. v

an L

eyde

n ...

. do

sie

mit

der

Ass

enst

rate

n gh

egra

ven

hadd

en in

den

nye

n gr

aven

up

den

Tog

he b

i de

n st

ouw

edyk

e 22

s.

460

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0022

013

79M

ars

wru

cht

insp

ectie

Des

vry

d. d

aer

na v

or s

chip

loen

bi e

en d

eel v

an s

cepe

n en

de r

aet

die

daer

to

ghes

at w

eren

dat

upp

e de

n M

ersc

he d

ie w

ruch

t be

zagh

en 5

s.

461

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0022

413

79M

ars

gem

eent

egr

aven

Gel

ijs v

an A

rnhe

m d

ie m

it de

r Be

rchs

trat

en u

p de

n M

ersc

he g

hegr

aven

had

den

26 s

.

462

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0022

413

79M

ars

gem

eent

egr

aven

U. d

. z. d

. ...

die

up d

en M

ersc

he b

i den

gre

vers

van

der

Mee

nten

.....

463

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0022

513

79M

ars

gem

eent

egr

aven

Des

Vri

jd. d

aer

na ..

. mit

den

stra

tenn

oten

van

der

Wat

erst

rate

n di

e up

den

Mer

sche

gro

even

32

s.

464

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0022

613

79M

ars,

koe

r-hu

isto

bber

ode

man

d en

lijn

kope

nU

. d. z

. d. v

or e

ne m

ande

an

dat

kuer

hues

up

den

Mer

sche

end

e vo

r to

uwe

an d

at z

elve

kue

rhue

s en

de a

n de

r st

ad c

lock

e up

de

r st

ad h

ues

14 s

. 6 d

.

465

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0022

613

79T

euge

, teg

el-

huis

gem

eent

egr

aven

U. d

. z. d

. ...

do d

ie N

oerd

enbe

rghe

stra

te g

hegr

aven

had

de u

p de

n T

oghe

bi d

en t

yghe

lhue

s 23

s.

466

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0022

713

79T

euge

, Stu

-w

dijk

wal

bij

grac

htef

fene

nD

es Z

ater

sd. d

aer

na b

i Joh

an v

an L

eyde

n, A

ernt

Upp

erhe

est

ende

Joha

n di

e H

oyer

do

sie

mit

der

Biss

cops

stra

ten

den

stou

-w

edijc

mak

eden

end

e de

n w

al v

an d

en g

rave

n up

den

Tog

he b

i den

sto

uwed

yke

ghee

ffent

had

den

14 s

. 6 d

.

467

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0025

013

79M

ars,

Teu

gebe

wak

en

468

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0025

013

79M

ars,

Teu

gew

ruch

tin

spec

tie

469

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0025

313

79St

uwdi

jk,

Wee

rdbr

ugm

aken

Van

der

bru

gghe

n te

mak

en d

ie li

cht

tend

es d

en s

touw

edijc

end

e an

den

wee

rde

over

den

nye

n gr

aven

18

lb. 1

9 s.

470

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0027

113

80M

ars

wilg

enve

rkop

enBi

Roe

lf de

n dr

eyer

end

e si

nen

ghes

elle

n vo

r ee

n de

el e

ssch

enre

bom

e di

e he

m o

nse

stad

up

den

Mer

sche

ver

coft

e 30

lb.

471

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0027

113

80M

ars

wilg

enve

rkop

enBi

Will

am t

on S

talle

die

jong

he e

nde

sine

n gh

esel

len

vor

200

wilg

hen

die

hem

ons

e st

ad u

p de

n M

ersc

he v

erco

fte

elc

stuc

ke 4

pl.

mak

en 8

0 lb

.

472

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0027

513

80M

ars

wilg

enve

rkop

enD

es D

inxd

. dae

r na

bi W

olte

r Bo

rren

... e

nde

ande

rs e

en d

eel v

an o

nser

ghe

mye

nten

die

een

dee

l wilg

hen

besi

en h

adde

n up

on

ser

stad

Mer

sch

die

sie

cope

n so

elde

n 8

s.

473

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0027

613

80M

ars

esse

nko

pen

Des

Don

red.

dae

r na

bi W

olte

r Bo

rren

, ...

ende

and

er g

hese

llen

die

up d

en M

ersc

he d

at e

ssch

enho

lt be

zagh

en d

at s

ie c

ofte

n 3

s. 6

d.

474

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0029

913

80T

euge

, gro

te

wat

erdi

jkdi

chte

nD

es Z

ater

sd. d

aer

na m

eyst

er S

piet

e di

e in

den

gro

ten

wat

er d

en d

yc u

p de

n T

oghe

sto

pped

e da

t hi

nie

t do

er e

n br

ac 6

s.

475

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0034

813

80M

ars,

Teu

gebe

wak

en

476

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0034

813

80st

adsw

eide

nw

ruch

tin

spec

tieJo

h. P

unt

die

32 d

aghe

des

mer

ghen

tijts

die

wru

chte

om

me

onse

r st

ad w

eyde

bes

ien

hadd

e of

t si

e er

ghen

t gh

ebro

ken

wer

e el

kes

dagh

es 5

bra

. mak

en 2

lb.

Page 22: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

22

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

477

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0035

513

81M

ars

mak

enU

. d. z

. d. .

.. di

e m

it he

m u

p on

ser

stad

mer

sch

ghev

aren

wer

en d

aer

sie

alre

hand

e di

ng b

eseg

hen

die

sie

mak

en s

oeld

en la

ten

19

s.

478

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0036

313

81W

eerd

tobb

erod

e m

and

en li

jnko

pen

U. d

. z. d

. vor

ene

line

end

e en

en c

orf a

n di

e to

bber

oede

up

den

Wee

rde

te z

amen

12

s.

479

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0036

813

81st

adsw

eide

nw

ruch

tin

spec

tieU

. d. z

. d. D

yrik

e de

n ko

hier

den

ende

WO

lter

sine

n gh

esel

len

to d

rinc

ghee

lde

do s

ie g

hew

onne

n w

eren

dat

sie

des

nac

hts

up

der

Yse

l in

den

schu

ten

wak

en s

oeld

en e

nde

Joha

nne

Punt

die

des

mer

ghen

tijts

die

wru

chte

up

der

wey

den

besi

en h

adde

te

zam

en 5

s.

480

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0037

813

81T

euge

vija

nden

alar

m s

laan

U. d

. z. d

. bi e

en d

eel g

hese

llen

van

Wet

erin

ghen

die

tot

Hie

tbri

ncke

s hu

es g

hele

ghen

had

den

in d

er t

ijt d

o on

ser

stad

die

mar

e gh

ecom

en w

as d

at d

ie v

yand

e up

den

Tog

he in

der

nac

ht s

oeld

en w

esen

3 s

.

481

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0038

413

81T

euge

, Mar

sbe

wak

en

482

De

Hul

lu &

Acq

uoy,

19

0038

513

81T

euge

wru

cht

insp

ectie

Joha

nne

Punt

die

des

moe

rghe

ntijt

s on

ser

stad

wru

chte

up

den

Tog

he b

esie

n ha

dde

van

92 d

aghe

n el

kes

dagh

es 1

gr.

mak

en 4

lb

. 12

s.

483

Acq

uoy,

190

854

1382

Teu

ge, M

ars

bew

aken

484

Acq

uoy,

190

854

1382

stad

swei

den

wru

cht

insp

ectie

485

Acq

uoy,

190

861

1383

Wee

rdw

ruch

tin

spec

tieU

. d. z

. d. .

.. do

sie

up

den

wee

rde

onse

r st

ad w

ruch

te b

esie

n ha

dden

20

s. 3

d.

486

Acq

uoy,

190

869

1383

Wee

rd, I

jsse

lho

ofd

legg

enU

. d. z

. d. b

i een

dee

l van

ons

en s

cepe

n en

de r

aet

die

ghev

aren

wer

en b

oven

an

den

wee

rd d

aer

men

in d

en Y

sels

troe

m e

en

hoef

t le

gghe

n so

elen

vor

sch

iplo

en 4

s.

487

Acq

uoy,

190

872

1383

Teu

gew

ruch

t en

hoo

fdin

spec

tieD

es S

onne

nd. n

a se

nte

Will

ibro

rdus

... d

ie u

p de

n T

oghe

ghe

ghae

n w

eren

end

e be

sagh

en d

at h

oeft

end

e di

e w

ruch

te b

i ons

er

scep

en g

hehi

ete

10 s

. 6 d

.

488

Acq

uoy,

190

874

1383

Teu

gevi

jand

enal

arm

sla

anU

. d. z

. d. D

yrik

e de

n ko

hier

de d

ie o

nser

sta

d di

e bo

etsc

hap

brac

hte

dat

die

vyan

de u

p de

n T

oghe

hie

lden

in e

enre

lagh

en 2

4 s.

489

Acq

uoy,

190

884

1383

Teu

gela

ndw

eer

vech

ten

Des

Don

red.

dae

r na

bi H

adem

an v

an H

eten

end

e G

elys

van

Arn

hem

mit

een

deel

sch

utte

n en

de a

nder

ghe

selle

n di

e up

die

la

ntw

ere

gheg

haen

wer

en d

o di

e vy

ande

ach

ter

den

Tog

he h

ield

en 1

8 s.

490

Acq

uoy,

190

811

513

83M

ars,

Sc

hoon

over

hout

bew

aken

U. d

. z. d

. Eve

rd d

ie h

yrt

die

up d

en M

ersc

he b

i Sco

enov

er o

nser

(st

ad)

holt

verw

aerd

e da

ttet

nym

ant

en h

ouw

e di

e w

ijl d

at

Spie

t zi

ec la

ch b

i ons

er s

cepe

n gh

ehie

te 3

0 s.

491

Acq

uoy,

190

811

713

83T

euge

tobb

erod

e lij

nko

pen

U. d

. z. d

. Ste

ven

van

Nye

t vo

r lin

ne t

ouw

e an

die

tob

bero

de u

p de

n T

oghe

4 s

.

492

Acq

uoy,

190

811

913

83st

adsw

eide

nbe

wak

enM

eyst

er S

piet

e di

e on

ser

stad

wey

de v

erw

aert

36

lb.

493

Acq

uoy,

190

812

613

83M

ars,

Oud

e Ijs

sel

brie

fbe

vare

n...

an

die

scep

en e

nde

raet

van

Zut

phen

van

den

zak

en d

at h

ore

burg

here

dat

wat

er u

p de

r O

elde

r Y

sel a

chte

r on

ser

stad

Mer

-sc

he b

evar

en w

oeld

en t

eghe

n on

ser

stad

will

e 5

lb. 2

s.

494

Acq

uoy,

190

812

913

83M

ars,

Teu

gebe

wak

en

495

Acq

uoy,

190

813

013

83st

adsw

eide

nw

ruch

tin

spec

tiew

ruch

te u

p de

r w

eyde

n be

sien

had

de e

er d

ie k

oen

uyte

r st

ad u

p di

e w

eyde

ghe

ngen

496

Acq

uoy,

190

814

013

84T

euge

naja

cht

Des

Son

nend

. up

belo

ken

Paes

sche

n bi

Aer

nt P

apen

mit

een

deel

van

ons

er m

eynt

en d

ie d

en v

yand

en g

hevo

lghe

t w

eren

die

up

den

Tog

he d

ie p

eerd

e gh

enom

en h

adde

n 10

s.

497

Acq

uoy,

190

816

513

84st

adsw

eide

nw

ruch

tin

spec

tieD

es D

onre

d. d

aer

na b

i een

dee

l van

sce

pen

ende

rae

t m

it de

n w

eyde

grev

en d

ie g

hew

eest

had

den

up o

nser

sta

d w

eyde

n da

er

sie

die

wru

chte

bez

aghe

n en

de a

nder

s on

ser

stad

zak

en 2

lb. 5

s.

498

Acq

uoy,

190

816

813

84T

euge

, Mar

sst

ads

zake

nin

spec

tie...

die

ghe

wee

st h

adde

n up

den

Mer

sche

end

e up

den

Tog

he d

aer

sie

onse

r st

ad z

aken

bez

ien

hadd

en e

nde

do s

ie w

eder

qua

men

m

it W

olte

r M

acho

rijs

am

ptm

an v

an Z

alla

nt d

aer

sie

med

e ze

ten

up d

er t

avee

rnen

3 lb

.

499

Acq

uoy,

190

817

013

84T

euge

tobb

erod

e lij

n en

m

and

kope

nD

es D

onre

d. d

aer

na v

or e

en t

ouw

e en

de e

ne m

ande

an

die

tobb

erod

e up

den

Tog

he 8

s.

500

Acq

uoy,

190

818

613

84st

adsw

eide

ngr

aver

loon

Joha

nne

die

Back

er d

ie o

ver

jaer

ons

er s

tad

grav

emey

ster

van

ons

er s

tad

wey

de g

hew

eest

hef

t 12

lb.

Page 23: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

23

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

501

Acq

uoy,

190

819

913

84T

euge

, Mar

sbe

wak

en

502

Acq

uoy,

190

819

913

84st

adsw

eide

nw

ruch

tin

spec

tieD

en v

ors.

Eve

rde

die

hyrt

die

bin

nen

der

vors

. tijt

106

dag

he d

es m

oerg

hent

ijt u

p on

ser

stad

wey

de d

ie w

ruch

te o

mm

e gh

e-gh

aen

hadd

e en

de h

adde

bes

ien

oft

sie

yem

ant

upgh

ebra

ken

hadd

en e

lkes

dag

hes

1 gr

. mak

en 5

lb. 6

s.

503

Acq

uoy,

190

820

913

85T

euge

wru

cht

insp

ectie

U. d

. z. d

. Ege

nber

ghe

die

up d

en T

oghe

ghe

lope

n w

as e

nde

beza

ech

onse

r st

ad w

ruch

ten

wan

tet

gher

ucht

e w

as d

at d

ie v

yand

e in

den

land

e w

eren

3 s

.

504

Acq

uoy,

190

821

413

85T

euge

hoof

dm

aken

Des

Man

end.

dae

r na

Her

man

mitt

en e

nen

oghe

die

tot

Zut

phen

ghe

lope

n an

Dyr

ic h

eren

Lud

olve

s so

ne d

at h

i bi o

nse

scep

en

com

en s

oeld

e al

se v

an d

er t

ymm

erin

ghen

an

dat

hoef

t up

den

Tog

he 6

s.

505

Acq

uoy,

190

824

213

85T

euge

, koe

r-hu

isto

bber

ode

lijn

kope

nU

. d. z

. d. v

or e

ne li

ne a

n di

e to

bber

ode

up o

nser

sta

d cu

erhu

es u

p de

n T

oghe

9 s

.

506

Acq

uoy,

190

825

113

85M

ars

anti-

houw

enbe

wak

enU

. d. z

. d. d

. den

vor

sz. G

heri

de d

en h

ierd

en d

ie in

den

win

ter

in d

en v

orst

e m

it Sp

iete

den

Mer

sch

hadd

e ve

rwae

rt v

or d

at

houw

en 2

8 s.

507

Acq

uoy,

190

825

413

85st

adsw

eide

nbe

wak

enM

eyst

er S

piet

e di

e on

ser

stad

wey

de v

erw

aert

24

lb.

508

Acq

uoy,

190

831

813

86T

euge

tobb

erod

e lij

nko

pen

Des

Don

red.

dae

r na

up

Alr

ehili

ghen

dach

bi L

epel

e vo

r en

e lin

e di

e ov

er z

omer

was

an

der

tobb

erod

en u

p de

n T

oghe

8 s

.

509

Acq

uoy,

190

832

813

86st

adsw

eide

nbe

wak

enM

eyst

er S

piet

e di

e ov

er ja

er o

nser

sta

d w

eyde

wae

rt 2

4 lb

.

510

Acq

uoy,

190

833

613

86T

euge

, Mar

sbe

wak

en

511

Acq

uoy,

190

835

613

87O

oij

door

nen

maa

ien

Des

Son

nend

. dae

r na

... d

at h

i den

doe

rn v

an d

er O

y ra

den

soel

de …

512

Acq

uoy,

190

837

713

87T

euge

, koe

r-hu

isho

utve

rwer

ken

U. d

. z. d

. vor

tw

e vo

der

else

ns h

olte

s di

e ve

rtym

mer

t w

orde

n an

dat

cue

rhue

s up

den

Tog

he 3

4 s.

513

Acq

uoy,

191

44

1388

Mar

sve

rste

rkin

gm

aken

Des

Din

xd. d

aer

na b

i Egb

ert

Berw

oldi

ng, H

adem

an, H

enri

c te

r Br

uggh

en e

nde

Aer

nt P

ape

die

bi o

nser

sce

pen

gheh

iete

up

den

Mer

sch

ghev

aren

wer

en d

aer

sie

besa

ghen

dat

nye

tym

mer

dat

ons

e st

ad d

aer

dede

zet

ten

ende

and

ers

onse

r st

ad z

aken

up

der

wey

den

to s

chip

vure

end

e de

n w

ercl

uden

to

drin

cghe

elde

8 s

.

514

Acq

uoy,

191

418

1388

Wee

rd,

koer

huis

tobb

erod

e lij

nko

pen

U. d

. z. d

. Her

man

Coe

rnik

e vo

r en

e lin

e an

die

tob

bero

de u

pt c

uerh

ues

up d

en w

eerd

e 10

s.

515

Acq

uoy,

191

420

1388

stad

swei

den

anti-

houw

enbe

wak

enU

. d. z

. d. H

eyni

ken

Ploe

ch d

ie in

den

vor

ste

up o

nser

sta

d w

eyde

bes

ien

hadd

e of

t da

er y

eman

t en

ich

holt

gheh

ouw

en h

adde

6

s.

516

Acq

uoy,

191

469

1389

Teu

gebu

ur-

wer

ken

U. d

. z. d

. bi B

eren

de S

pito

f ang

here

kent

dat

sce

pen

ende

rae

t vo

r en

de n

a ve

rtee

rt h

adde

n di

e w

yl t

yts

dat

sie

mitt

er

ghem

eent

en u

p de

n T

oghe

ghu

ebue

rwer

cket

had

den

18 lb

. 5 s

. 6 d

.

517

Acq

uoy,

191

469

1389

Teu

gew

ruch

tin

spec

tieU

. d. z

. d. b

i een

dee

l van

sce

pen

ende

rae

t di

e up

den

Tog

he g

hew

eest

had

den

ende

bez

aghe

n di

e w

ruch

t 9

s.

518

Acq

uoy,

191

499

1389

Mar

s, T

euge

bew

aken

519

Acq

uoy,

191

411

113

90T

euge

grav

enU

. d. z

. d. b

i een

s de

els

van

scep

en e

nde

raet

die

bi o

nser

mey

nten

up

den

Tog

he w

eren

dae

r si

e gr

oeve

n 3

lb. 2

s.

520

Acq

uoy,

191

412

013

90T

euge

grav

enD

es V

ryd.

dae

r na

bi M

artin

e to

n Bo

me,

Mey

nolt

Ghe

rtss

oen,

Hen

ric

Sche

ving

end

e W

erne

r va

n C

orte

nhor

st d

ie d

aer

bi w

eren

da

t on

se g

hem

yent

e up

den

Tog

he h

adde

ghe

grav

en 3

2 s.

8 d

.

521

Acq

uoy,

191

414

413

90T

euge

wru

cht

grav

enU

. d. z

. d. b

i een

dee

l van

ons

en s

cepe

n di

e m

it on

ser

ghem

eent

en u

p de

Tog

he w

eren

dae

r m

en d

ie w

ruch

te u

pgro

ef e

nde

bi

den

wey

degr

even

ter

mae

ltyt

ende

vor

wijn

2 lb

.

522

Acq

uoy,

191

414

513

90T

euge

wru

cht

grav

enD

es D

inxd

. dae

r na

bi e

en d

eel v

an o

nser

sce

pen

die

mit

der

ghem

yent

en u

p de

n T

oghe

wer

en d

aer

men

die

wru

chte

upg

roef

en

de m

it de

n w

eyde

grev

en t

er m

aelty

t en

de v

or w

ijn 2

6 s.

8 d

.

523

Acq

uoy,

191

415

513

90T

euge

, oud

e ha

ven

vija

nden

bew

aken

U. d

. z. d

. tw

e gh

ezel

len

die

wae

rde

gheh

oeld

en h

adde

n in

den

oel

den

have

ach

ter

onse

n T

oghe

up

die

vyan

de 9

s. 4

d.

524

Acq

uoy,

191

417

813

90st

adsw

eide

nbe

wak

enA

lber

te d

ie o

nser

sta

d w

eyde

wae

rt 2

4 lb

.

Page 24: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

24

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

525

Acq

uoy,

191

419

313

91T

euge

buur

-w

erke

nU

. d. z

. d. e

nde

des

Vry

dagh

es d

aer

na b

i Hen

ric

Lude

n en

de W

erne

r va

n C

orte

nhor

st w

eyde

grev

en m

it de

n sc

epen

van

den

st

rate

n di

e bi

ons

er m

eent

en u

p de

n T

oghe

ghe

wee

st h

adde

n da

er m

en b

uerw

erct

e 3

lb. 1

8 s.

8 d

.

526

Acq

uoy,

191

419

313

91T

euge

wru

cht

insp

ectie

... e

nde

mit

Her

man

den

gra

ver

die

wru

cht

acht

er d

en T

oghe

bes

ien

hadd

en v

or o

ncos

t en

de d

rinc

ghel

t da

t si

e de

n vo

rsz.

Her

-m

an g

hegh

even

had

den

22 s

. 9 d

.

527

Acq

uoy,

191

419

413

91T

euge

grav

enU

. d. z

. d. d

en g

rave

rs t

o dr

incg

held

e do

sie

dat

wer

ck a

chte

r de

n T

oghe

ver

ding

het

hadd

en 2

s. 4

d.

528

Acq

uoy,

191

419

913

91T

euge

, Z

ieke

nhui

sgr

acht

insp

ectie

Des

Man

end.

dae

r na

bi A

rend

e U

pper

hees

t, H

enri

c te

r Br

uggh

en, G

hery

t va

n R

ysen

, Her

man

Spl

itof e

nde

Lubb

ert

Bude

l do

sie

die

grav

enne

an

den

Tog

he b

enev

en d

er z

ieke

n bo

em b

esie

n ha

dden

16

s. 4

d.

529

Acq

uoy,

191

420

013

91T

euge

dijk

, lan

dmet

erm

eten

U. d

. z. d

. bi A

rend

e U

pper

hees

t, Lu

bber

t Bu

del e

nde

Her

man

Spl

itof m

it en

en la

ntm

eter

do

sie

dat

lant

but

en d

en d

yke

an d

en

Tog

he g

hem

eten

end

e gh

esla

ghen

had

den

vor

des

lant

met

ers

loen

end

e vo

r co

st d

ie s

ie m

it he

m d

eden

bi d

en v

orsz

. Her

man

Sp

litof

ang

here

kent

te

zam

en 9

lb. 5

s.

530

Acq

uoy,

191

420

013

91T

euge

land

sche

iden

Des

Man

end.

dae

r na

bi A

rend

e U

pper

hees

t, ...

die

ghe

ghae

n w

eren

ach

ter

den

Tog

he t

egen

Dum

mer

e da

er s

ie o

nser

sta

d la

nt

sche

yden

teg

hens

Hen

ric

van

Dum

mer

e 16

s. 8

d.

531

Acq

uoy,

191

420

013

91T

euge

land

verd

elen

Des

Son

nend

. dae

r na

up

sent

e R

emig

iusd

ach

bi e

en d

eel v

an s

cepe

n en

de r

aet

to B

rune

nber

ghe

up d

er t

avee

rnen

dae

r si

e za

ten

ende

ver

dede

n va

n on

ser

stad

weg

hen

die

nye

slag

he u

p de

n T

oghe

vor

hogh

eghe

lt 11

lb. 2

s.

532

Acq

uoy,

191

420

213

91T

euge

land

uitz

ette

nD

es Z

ater

sd. d

aer

na H

erm

an d

en g

rave

r m

it dr

ien

sine

n gh

esel

len

die

ghes

tyck

et h

adde

n di

e ny

e sl

aghe

ach

ter

den

Tog

he b

i Lu

bber

t Bu

del a

nghe

reke

nt 1

8 s.

8 d

.

533

Acq

uoy,

191

421

513

91T

euge

, H

unne

per

win

dmol

en

wru

cht

grav

enBi

Lub

bert

Bud

el a

nghe

reke

nt b

i Her

man

en

grev

er e

nde

sine

n gh

esel

len

die

acht

er d

en T

oghe

bi c

loes

ter

win

dem

ole

gheg

rave

n ha

dden

die

wru

chte

te m

aken

dae

r di

e vo

rsz.

Lub

bert

ons

e sc

epen

due

par

tikel

en a

f anb

rach

t in

sijn

re c

edel

en 2

2 lb

. 15

s. 6

d.

534

Acq

uoy,

191

422

913

91Ijs

sel,

vred

ebe

wak

enU

. d. z

. d. A

lber

te S

torm

end

e La

mbe

rt G

heri

tsso

en d

es h

ierd

en d

ie u

p de

r Y

sel e

nde

in d

en v

rede

mit

eenr

e sc

hute

n 11

nac

hte

ghew

aket

had

den

omm

e ve

rbod

ingh

e di

e on

ser

stad

ghe

com

en w

as e

lken

ter

nac

ht 2

pl.

mak

en 3

lb. 7

s. 1

0 d.

535

Acq

uoy,

191

423

113

91T

euge

bew

aken

U. d

. z. d

. bi W

erne

r va

n C

orte

nhor

st a

nghe

reke

nt d

ie Jo

han

in d

er n

acht

up

den

Tog

he u

p di

e vy

ande

ghe

wae

rt h

adde

n 18

s. 8

d.

536

Acq

uoy,

191

424

013

91T

euge

grac

htui

tzet

ten

U. d

. z. d

. vie

r gr

ever

s to

dri

ncgh

elde

do

sie

ghew

onne

n w

eren

dat

sie

up

den

Tog

he e

nen

grav

en s

tyck

en s

oeld

en d

ie o

nse

ghem

yent

e gr

aven

soe

lden

3 s

. 6 d

.

537

Acq

uoy,

191

424

113

91T

euge

grac

htgr

aven

Des

Man

end.

dae

r na

.....

van

den

Tog

he d

aer

sie

bi o

nser

gem

yent

en g

hew

eest

had

den

.....

sie

in d

en g

rave

n om

me

den

Tog

he

grav

en 2

lb. 9

s. 6

d.

538

Acq

uoy,

191

424

113

91T

euge

grac

ht b

ij di

jkgr

aven

Des

Won

sd. d

aer

na ..

. mit

onse

r st

ad k

nech

ten

ter

mae

ltyt

do s

ie v

an d

en T

oghe

ghe

com

en w

eren

dae

r si

e bi

ons

er g

hem

y-en

ten

ghew

eest

had

den

do s

ie a

nder

wer

f in

den

grav

en b

i den

dyk

e gh

egra

ven

hadd

en 4

lb. 9

s. 1

0 d.

539

Acq

uoy,

191

424

213

91T

euge

grac

ht b

ij di

jkgr

aven

Des

Won

sd. d

aer

na ..

. mit

onse

r st

ad b

oden

ter

mae

ltyt

do s

ie v

an d

en T

oghe

qua

men

dae

r si

bi o

nser

ghe

mye

nten

wer

en d

o si

e ec

hter

ghe

grav

en h

adde

n in

den

gra

ven

bi d

en d

yke

4 lb

. 3 s

. 4 d

.

540

Acq

uoy,

191

424

313

91T

euge

grac

hten

bij

dijk

uitz

ette

nU

. d. z

. d. v

ier

grev

ers

die

in d

en g

rave

n an

bey

den

tzid

en d

es d

ykes

up

den

Tog

he g

hest

ycke

t en

de s

cham

plio

ne g

hegr

aven

had

-de

n da

er o

nse

ghem

yent

e na

gra

ven

soel

de in

den

zel

ven

grav

en 8

lb. 1

3 s.

3 d

.

541

Acq

uoy,

191

424

313

91H

unne

per

win

dmol

engr

acht

uitz

ette

nD

es M

anen

d. d

aer

na ..

. die

n gr

aver

s di

e bi

clo

este

r w

inde

mol

e en

en g

rave

n st

icke

den

daer

ons

e gh

emye

nte

grav

en s

oeld

e 3

s.

6 d.

542

Acq

uoy,

191

424

413

91H

unne

per

win

dmol

engr

acht

grav

en...

der

gra

ft b

i clo

este

r w

inde

mol

en d

aer

onse

ghe

mye

nte

gheg

rave

n ha

dde

3 lb

. 12

s. 1

0 d.

543

Acq

uoy,

191

424

413

91H

unne

per

win

dmol

engr

acht

uitz

ette

nU

. d. z

. d. v

ier

grav

ers

vor

hoer

loen

dat

sie

den

gra

ven

bi d

er c

loes

ter

win

dem

olen

ghe

styc

ket

hadd

en d

aer

onse

ghe

mye

nte

groe

f 23

s. 4

d.

544

Acq

uoy,

191

424

613

91T

euge

dijk

Des

Man

end.

dae

r na

.....

.. en

de b

ilanx

den

dyk

up

den

Tog

he e

nde

......

. mak

ede

ende

vor

gra

verl

oen

.....

545

Acq

uoy,

191

426

513

91T

euge

wru

cht

insp

ectie

Die

n vo

rsz.

Eve

rde

die

hyrt

.....

.. de

s m

oerg

hens

....

ghen

gen

die

wru

chte

om

me

den

Tog

he b

esie

n ha

dde

...

Page 25: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

25

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

546

Acq

uoy,

191

426

613

91T

euge

slag

engr

aven

Aer

nt U

pper

hees

t, Jo

han

ter

Poer

ten

ende

Lub

bert

Bud

el a

nghe

reke

nt v

or g

rave

rloe

n bu

ten

den

nyen

sla

ghen

up

den

Tog

he ..

.

547

Acq

uoy,

191

426

913

91M

ars,

Teu

gebe

wak

enV

or e

ne s

chut

e da

er G

hert

Lep

el e

nde

sine

ghe

selle

n m

ede

up e

nde

af v

aren

als

e si

e up

de

Mer

sch

ende

up

de T

oghe

var

en d

aer

sie

onse

r st

ad k

oen

up d

er w

eyde

hue

den

4 gl

. 2 p

l. m

aken

7 lb

. 22

d.

548

Acq

uoy,

191

431

513

93M

ars,

Teu

gevi

jand

enbe

wak

enU

. d. z

. d. b

i Vre

deri

c va

n de

r Ee

ze e

nde

Hen

ric

Lude

nsoe

n m

it 13

sch

utte

n da

er s

ie m

ede

gheg

hang

en w

eren

up

den

Mer

sche

en

de u

p de

n T

oghe

end

e w

aerd

en u

p di

e vy

ande

n 1

gul.

1/2

gr.

549

Acq

uoy,

191

431

613

93T

euge

vija

nden

bew

aken

Des

Vry

d. d

aer

na b

i een

dee

l van

den

sch

utte

n di

e m

it G

elys

van

Arn

hem

end

e H

enri

c Sc

hevi

ng in

der

nac

ht u

p de

n T

oghe

up

die

vyan

de g

hew

aert

had

den

1 gu

l. 1/

2 gr

.

550

Acq

uoy,

191

434

113

93T

euge

grac

htm

aken

Bi Jo

han

ter

Poer

ten,

Hen

ric

Sche

ving

, Hen

ric

Lude

nsoe

n en

de G

elys

sel

ven

vor

tym

mer

ingh

e di

e he

m v

an o

nser

sta

d w

eghe

n be

vole

n w

as a

lse

ene

graf

t te

mak

en b

ilanx

den

Tog

he d

aer

sie

den

scep

en d

ie p

artik

elen

af b

ewys

et h

ebbe

n in

een

re c

edel

en 6

gu

l. 23

gr.

3 b

ra. 1

doy

tken

.

551

Acq

uoy,

191

438

913

93st

adsw

eide

nw

ruch

tin

spec

tieD

en v

orsz

. Lau

rens

iken

vor

dat

hi d

es m

oerg

hent

yts

die

wru

chte

up

onse

r st

ad w

eyde

que

men

oft

die

wru

chte

hee

l wer

en v

or

150

moe

rghe

nsto

nt v

an e

lker

moe

rghe

nsto

nt 1

/2 p

l. m

aken

3 g

ul. 3

gr.

552

De

Mey

er, 1

968

399

1372

Mar

s, k

oer-

huis

wac

hter

-lo

onIt

. Hey

nike

n de

s pr

iors

nev

en e

nde

Ghe

rt O

verc

amp

die

des

dagh

es u

p de

n m

ersc

he in

den

cue

rhus

en g

hecu

ert

hadd

en v

an d

es

won

sdag

hes

vor

Sent

e W

albu

rghe

dag

he t

ot d

es w

onsd

aghe

s na

Sen

te B

arto

lom

eus

dach

end

e up

den

wee

rde

na O

ns. V

rouw

en

dach

Nat

ivita

s te

zam

en 2

3 w

eke

elke

n te

r w

eke

9 pl

acke

n m

aken

51

lb. 1

5 s.

553

De

Mey

er, 1

968

410

1387

Mar

ste

gelh

uis

bew

aken

It. b

i ons

. sce

pen

gheh

iete

ene

n w

acht

er d

ie u

p de

n m

ersc

he in

den

tyg

hel h

ues

ghew

aket

had

de 1

5 na

chte

van

elk

er n

acht

e 5

gr.

mak

en 3

lb. 1

5 s.

554

De

Mey

er, 1

968

2713

94st

adsw

eide

nw

ruch

tin

spec

tiew

ruch

te u

p on

s. s

tad

wey

de b

esie

n

555

De

Mey

er, 1

968

3613

94M

ars

556

De

Mey

er, 1

968

6213

94M

ars

wei

dew

acht

er-

loon

koei

en b

ewak

en o

p de

n M

ersc

he

557

De

Mey

er, 1

968

123

1395

Stad

swei

dew

ruch

tw

acht

er-

loon

, in

spec

tie

wru

cht

beki

jken

om

de

stad

swei

de, s

mor

gens

vro

eg v

oord

at d

e ko

eien

op

de w

eide

gin

gen

558

De

Mey

er, 1

968

140

1396

Teu

gew

ruch

tin

spec

tieIt

. des

man

enda

ghes

dae

r na

. bi H

enri

c Sc

evin

g W

erne

r C

orte

nhor

st E

vert

Lew

enca

mp.

Her

man

Hue

sman

mit

ande

rs e

en d

eel

van

scep

en e

nde

raet

end

e m

it ee

n de

el v

an o

ns. g

hem

yent

en d

ie a

chte

r up

den

Tog

he a

n di

e ry

en w

eren

ghe

ghae

n en

de b

eza-

ghen

die

wru

chte

. vor

tee

ring

he 1

4 gr

.

559

De

Mey

er, 1

968

140

1396

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieIt

. des

won

sdag

hes

na P

aess

chen

bi S

cepe

n en

de R

aet

den

mee

sten

dee

l die

up

den

Mer

sch

ghev

aren

wer

en e

nde

beza

ghen

die

ty

mm

erin

ghe

die

gheb

rant

was

dae

r H

erm

an P

ape

hadd

e gh

ewoe

nt. e

nde

voer

t al

om

me

onse

r st

ad w

ruch

te e

nde

wee

rde

vor

scip

loen

vor

dri

ncgh

elt

den

knec

hte

die

daer

med

e gh

evar

en w

eren

end

e vo

r co

st b

i ons

. sce

pen

ende

Rae

t ve

rtee

rd 2

8 gr

.

560

De

Mey

er, 1

968

142

1396

Mar

shu

ism

aken

It. d

es d

onre

dagh

es d

aer

na u

p Se

nte

Urb

anus

dac

h bi

Had

eman

Mar

tijn

ten

Bom

e Lu

bber

t Bu

del e

nde

Hes

sel T

aver

eng

mit

Pete

r K

arem

an z

elf v

ierd

en d

ie u

p de

n M

ersc

h gh

evar

en w

eren

dae

r m

en d

en d

yest

el g

rave

n so

elde

n en

de v

oert

ghe

nghe

n an

da

t hu

ysik

en d

at o

nse

stad

dae

r he

ft la

ten

zett

en v

or d

rinc

ghel

t de

n vo

rs. P

eter

mit

sine

n gh

esel

len.

end

e H

erm

an K

oern

iken

m

it si

nen

ghes

elle

n up

de

vors

. huy

sike

n. v

or s

cip

vrac

ht e

nde

ande

rs o

ncos

t 12

gr.

561

De

Mey

er, 1

968

142

1396

Mar

shu

isom

-gr

acht

enIt

. up

den

zelv

en d

ach

bi H

enri

c Sc

hevi

ng L

ubbe

rt Io

hans

soe

n H

enri

c V

oghe

ler

Wer

ner

Cor

tenh

orst

die

bi o

ns. s

cepe

n gh

ehi-

ete

ghev

aren

wer

en u

p de

n M

ersc

h do

sie

bez

aghe

n ho

dat

men

dat

huy

sike

n ve

rzek

eren

soe

lde

mit

eenr

e gr

aft

vor

scip

loen

en

de d

rinc

ghel

t 6

gr.

562

De

Mey

er, 1

968

151

1396

Mar

shu

is a

chte

rop

mak

enIt

. up

den

zelv

en d

ach

bi m

eyst

er W

illam

die

sty

enm

esse

ler

ende

sin

en k

nech

ten

die

dat

huys

ach

ter

up o

ns. s

tad

mer

sche

to

ghem

uert

had

den

daer

sie

ene

n da

ch o

ver

ghew

eest

heb

ben

wan

t on

se s

tad

daer

ghe

ne w

acht

ers

lang

her

up h

oeld

en e

n w

oeld

e 16

gr.

563

De

Mey

er, 1

968

151

1396

Mar

shu

is a

chte

rop

brug

weg

It. u

p de

n ze

lven

dac

h bi

Ghe

erlo

ch d

en P

else

r en

de W

illam

Iaco

bs s

oen

die

mit

hore

n sc

epe

stye

n en

de c

alc

to d

en v

ors.

wer

-ck

e gh

evue

rt h

adde

n. e

nde

die

brug

ghe

van

den

vors

. huy

s hi

er w

eder

ove

r gh

evue

rt h

adde

n 24

gr.

Page 26: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

26

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

564

De

Mey

er, 1

968

151

1396

Mar

shu

is a

chte

rop

brug

weg

It. u

p de

n ze

lven

dac

h H

erm

an C

oern

iken

mit

sine

n gh

esel

len

die

vors

. bru

gghe

af g

hena

men

had

den

van

den

vors

. hue

s en

de

ande

rs w

erc

dede

n da

t da

er t

o do

ne w

as e

nde

enen

man

die

die

vor

s. b

rugg

he e

nde

ande

r ho

ltwer

c va

n de

n vo

rs. h

uyse

upt

w

ater

mit

enen

wag

henn

e vu

erde

end

e en

en a

nder

en m

an d

ie d

at z

elve

hol

twer

c m

it en

en w

aghe

n va

n de

r W

elle

vor

ons

. Sta

d H

ues

vuer

den

16 g

r.

565

De

Mey

er, 1

968

154

1396

Mar

sdo

orne

nge

reed

sc-

hap

It. R

ober

te W

illam

s so

en v

or b

ylen

end

e ha

cken

die

hi o

ver

iaer

ghe

mak

et h

eft

daer

men

den

doe

rn u

p de

n M

ersc

he m

ede

up r

aden

soe

lde

ende

van

ons

er s

tad

clus

tere

die

vor

ons

. sta

d po

erte

n ha

nghe

die

ghe

brec

kt w

eren

te

verm

aken

ne. t

e za

men

gh

erek

ent

1 gl

. 20

gr.

566

De

Mey

er, 1

968

174

1396

Mar

sdo

orne

nge

reed

sc-

hap

It. u

p de

n se

lven

dac

h vo

r tw

e bi

len

te h

elve

n da

er m

en d

en d

yste

l doe

rn u

p de

n m

ersc

he m

ede

upra

den

sold

e 2

gr.

567

De

Mey

er, 1

968

179

1396

Mar

shu

isbe

wak

enIt

. up

den

zelv

en d

ach

vor

cost

die

Had

eman

zan

de u

pt h

uys

up d

en M

ersc

he d

o. L

epel

end

e si

ne g

hese

llen

ghev

angh

en w

eren

di

e di

e an

der

ghes

elle

n ve

rter

en s

oeld

en d

ie d

at h

uys

do v

oert

war

en s

oeld

en 3

0 gr

. 2 b

r.

568

De

Mey

er, 1

968

187

1396

Mar

sdo

orne

nIt

. bi o

ns. s

cepe

n gh

ehie

te. P

eter

Ghu

nnem

an e

nde

sine

n gh

esel

len

vor

dat

sie

up d

en M

ersc

he e

en d

eel d

oern

s up

ghe

rade

t ha

dden

dat

an

hem

ver

ding

het

was

6 g

l. 8

gr.

569

De

Mey

er, 1

968

187

1396

Mar

s, B

olw

erk

bolw

erk

mak

enIt

. Dyr

ike

ten

Ach

terh

ues

zelf

vijft

e gh

esel

len

die

dat

bolw

erc

wed

er g

hem

aket

had

den

vor

dat

nye

stye

nhue

s da

t on

se s

tad

heft

la

ten

zett

en a

chte

r up

den

Mer

sch

dat

Stop

enda

el n

iet

doen

en

woe

lde

omm

e an

xtes

will

e vo

r di

e vy

ande

dae

r si

e en

en d

ach

over

wer

en e

lken

5 g

r. m

aken

25

gr.

570

De

Mey

er, 1

968

195

1396

stad

swei

den

wru

cht

wac

hter

-lo

on,

ocht

endr

it

It. L

ambe

rte

den

Hie

rden

end

e Jo

han

die

wys

e di

e ov

er ia

er d

es m

oerg

hent

ijts

vro

eer

die

koen

up

die

wey

de q

uem

en d

ie

wru

chte

om

me

die

wey

de o

vers

ien

hadd

en t

e ga

der

8 gl

. 24

gr.

571

De

Mey

er, 1

968

197

1396

Mar

shu

is a

chte

rop

dat

hues

dat

ach

ter

up d

en M

ersc

he s

tyet

572

De

Mey

er, 1

968

210

1397

Teu

gew

ruch

tri

jsho

utIt

. up

den

zelv

en d

ach.

Dyr

ike

ons.

sta

d ty

ghel

er u

p de

n T

oghe

vor

vie

r vo

der

gher

den

die

hi t

ot s

ijnre

wru

cht

hadd

e 2

gl.

573

De

Mey

er, 1

968

228

1397

Stad

swei

deLe

ffard

e

574

De

Mey

er, 1

968

252

1397

stad

swei

den

wru

cht

wac

hter

-lo

onIt

. Lef

ferd

e te

n Lo

die

die

wru

chte

om

me

ons.

sta

d w

eyde

wae

rt 5

gl.

24 g

r.

575

De

Mey

er, 1

968

285

1398

stad

swei

den

wru

cht

drin

kgel

dH

enri

ke S

ched

am d

ie d

en b

oem

ter

Hon

epe

war

en s

oeld

e en

de L

effa

rde

die

ons.

sta

d w

ruch

te u

p de

r w

eyde

n w

aren

soe

lde

die

sie

ijrst

ons

. sta

d ho

ren

dyen

st lo

vede

n el

ken

2 he

ren

gr. m

aken

4 g

r.

576

De

Mey

er, 1

968

286

1398

stad

swei

den

wru

cht

insp

ectie

sche

pen

chec

ken

wru

chte

n om

sta

ds w

eyde

n ui

t

577

De

Mey

er, 1

968

287

1398

Mar

s, g

rote

w

ater

dijk

mak

enIt

. vry

dagh

es d

aer

na b

i Hae

man

Joha

n di

e H

oyer

. Hen

ric

Sche

ving

Wer

ner

Cor

tenh

orst

end

e Io

han

Borr

en d

ie m

it on

s. g

hem

y-en

ten

een

deel

dae

r si

e dy

kede

n vo

r da

t gr

ote

wat

er u

p de

n M

ersc

he v

or c

ost

ende

wijn

end

e vo

r dr

incg

helt

den

ghes

inde

to

Wye

rs h

ues

1 gl

. 12

gr. 2

br.

578

De

Mey

er, 1

968

289

1398

Teu

gew

ruch

tri

jsho

utIt

. des

vry

dagh

es d

aer

na. D

yrik

e de

n ty

ghel

er u

p de

n T

oghe

vor

5 v

oder

tue

n gh

erde

n di

e he

m o

nse

stad

ghe

ven

soel

de t

ot

sijn

re w

ruch

t om

me

sijn

wer

ck 2

gl.

579

De

Mey

er, 1

968

309

1398

Teu

ge, M

ars

ocht

endi

n-sp

ectie

580

De

Mey

er, 1

968

325

1399

Teu

gew

eide

581

De

Mey

er, 1

968

328

1399

Teu

geho

utha

kken

It. u

p de

n se

lven

dag

h en

en k

nape

n di

e 3

dagh

e ho

lt gh

ehou

wen

had

de d

at v

an d

en T

oegh

e gh

ecom

en w

as e

lx d

aghe

s 3

pl. e

nde

2 kn

apen

3,5

dag

h gh

earb

eit

hadd

e el

x da

ghes

3 p

l. en

de t

oe d

rinc

ghel

de 6

pl.

mak

en 1

gl.

12 p

l.

582

De

Mey

er, 1

968

342

1400

stad

swei

den,

Ijs

sel

insp

ectie

, gr

aven

It. d

es m

anen

dagh

es d

aer

na b

ij sc

epen

end

e R

aed

die

ghev

aren

wer

en o

p on

s. s

tad

wei

de o

mm

e te

bes

iene

wae

r m

en b

est

gro-

eve

ter

Yse

lwar

d ve

rtee

rt 6

qua

erte

wiin

s en

de 6

pl.

voer

sch

ipvu

ere

ende

den

tyg

hele

r up

pen

mer

ssch

e do

e si

e de

n ty

ghel

oven

be

segh

en g

hegh

even

bii

ons.

sce

pen

gheh

iete

4 p

l. m

aken

1 g

l. 10

pl.

583

De

Mey

er, 1

968

343

1400

Ooi

j, Ijs

sel

insp

ectie

, gr

aven

It. u

p de

n se

lven

dag

h bi

Joha

n de

n H

oyer

Joha

n te

r Po

erte

n M

artii

n te

n Bo

me

Lubb

ert

Ioha

ns s

oen

ende

Joha

n Bo

rre.

die

ghe

v-ar

en w

eren

bij

den

Yse

lstr

oem

. ter

Oye

woe

men

dat

dae

r be

st m

aked

e. v

oer

teri

nghe

end

e sc

hipv

uer

1 gl

. 2 p

l.

Page 27: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

27

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

584

De

Mey

er, 1

968

346

1400

Teu

geni

euw

e gr

acht

rijd

enIt

. des

don

reda

ghes

d[a

er n

]a b

ij H

adem

an v

an H

eten

. Fre

deri

c va

n de

r Ez

e Lu

bber

t M

artii

n te

n Bo

me

Joha

n Bo

rre

Hild

ebra

nt

ter

Brug

ghen

. die

up

die

nye

graf

t gh

ewes

en h

adde

n. b

ij on

s. s

tad

mee

nte

bijla

nx d

en T

oegh

e. v

erte

ert

des

mid

dagh

es e

nde

des

Avo

ntijt

s ve

rtee

rt 1

gl.

11 p

l. 2

br.

585

De

Mey

er, 1

968

346

1400

Teu

geni

euw

e gr

acht

rijd

en...

die

up

die

vors

. gra

ft g

hew

esen

had

den

vert

eert

1 g

l. 2

pl. 2

br.

586

De

Mey

er, 1

968

370

1400

Teu

gela

ndw

eer

grav

enIt

. des

won

sdag

hes

daer

na

bij H

adem

an v

an H

eten

Fre

deri

c va

n de

r Ez

e Lu

bber

t Bu

del H

ildeb

rant

ter

Bru

ggen

Roe

lf M

iche

ls

soen

Wer

ner

Cor

tenh

orst

. Hen

ric

Lude

n so

en. J

ohan

Bor

re E

gber

t Bo

edik

er d

ie u

p de

n T

oegh

e w

eren

doe

ons

e m

eent

e gh

e-gr

aven

had

de d

ie la

ntw

ere

3 gl

. 20

pl.

587

De

Mey

er, 1

968

390

1400

stad

swei

den

wac

hter

-lo

on,

ocht

enri

t

ghes

elle

n di

e on

s. s

tad

wey

de d

es m

orgh

ens

beze

ghen

eer

die

koe

n op

die

wey

de g

heng

hen

588

De

Mey

er, 1

971

4714

01T

euge

bew

aken

Int.

des

man

enda

ghes

na

den

sone

ndac

h C

anta

te. E

verd

e G

unne

man

zel

f 7 g

esel

len

die

2 na

chte

opp

en T

oegh

e gh

ewak

et h

adde

n of

t ye

man

t an

tast

ded

e op

ons

. sta

t w

eide

elk

er t

er n

acht

3 p

l. m

aken

1 g

l. 1

8 pl

.

589

De

Mey

er, 1

971

4714

01T

euge

bew

aken

It. d

es m

anen

dagh

es n

a O

dulfi

Eve

rt G

unne

man

zel

f 6 g

esel

len

die

elic

3 n

acht

e di

e w

aerd

e op

pen

Toe

ghe

dede

n el

ken

ter

nach

t 3

pl. m

aken

2 g

l. 6

pl.

590

De

Mey

er, 1

971

8814

02T

euge

bew

aken

It. d

es d

onre

dagh

es n

a Se

nte

Will

ibro

rdus

dac

h bi

die

n se

lven

an

gher

eken

t w

ant

sie

des

nach

ts u

ytgh

esan

t ha

dden

17

ghes

elle

n di

e di

e w

aerd

e he

elde

n up

pen

Toe

ghe

elke

n 3

pl. m

aken

2 g

l. 6

pl.

591

De

Mey

er, 1

971

8914

02T

euge

bew

aken

It. u

p O

ns. V

rouw

en a

vont

Con

cept

io 1

2 gh

esel

len

die

die

vors

. wae

rde

hadd

en g

heho

elde

n el

ken

3 pl

. mak

en 1

gl.

12 p

l.

592

De

Mey

er, 1

971

105

1402

stad

swei

den

wru

cht

leffe

rt t

en lo

die

ons

. sta

t w

ruch

te o

pper

wei

de v

erw

aert

593

De

Mey

er, 1

971

260

1405

Teu

ge, M

ars

wru

cht

insp

ectie

It. d

es v

rida

ghes

dae

r na

bi B

undi

ang

here

kent

bi e

en d

eel s

cepe

n en

de R

aet

die

die

wru

chte

bes

eghe

n up

pen

Toe

ghe

ende

up-

pen

Mer

sche

25

pl. 2

br.

594

De

Mey

er, 1

971

284

1405

Mar

shu

isbo

men

ko

pen

It. b

i Eve

rt L

ewen

cam

p en

de E

nghe

lber

t va

n D

otin

chem

die

een

dee

l ess

chen

re b

ome

ghec

oft

hadd

en u

p de

n M

ersc

he u

p da

t m

en d

at h

uys

up d

en M

ersc

he t

e [b

et]

over

sien

moc

hte

32 g

l.

595

De

Mey

er, 1

971

294

1405

Mar

shu

isbe

wak

enIt

. des

won

sdag

hes

daer

na

bi L

ubbe

rt B

udel

an

gher

eken

t va

n 8

ghes

[elle

n] d

ie o

p de

n hu

ys u

ppen

Mer

sche

in d

er n

acht

die

hi

erde

n st

arke

den

ende

dat

sie

geb

aket

had

den

op d

en h

uys

oppe

n T

oegh

e da

er 4

0 gh

esel

len

in d

er n

acht

om

uyt

ghes

ant

wor

den

te d

rinc

ghel

de e

nde

te lo

ne 3

gl.

13 p

l.

596

De

Mey

er, 1

971

296

1405

Mar

shu

isbo

men

ko

pen

It. u

p de

n se

lven

dac

h bi

sce

pen

ende

Rae

t up

der

wiin

tave

erne

doe

men

een

dee

l ess

chen

re b

ome

up d

en M

ersc

h ve

rcof

te u

p da

t m

en d

at k

uerh

uys

te b

et z

ien

moc

hte

vert

eert

22

pl. 4

br.

597

De

Mey

er, 1

971

309

1405

Mar

sw

acht

er-

loon

598

De

Mey

er, 1

971

309

1405

Teu

gew

acht

er-

loon

599

De

Mey

er, 1

971

310

1405

Teu

ge, t

oren

wac

hter

-lo

onV

oer

wac

hter

loen

upp

en t

oern

en u

ppen

Toe

ghe

ende

upp

en M

ersc

h

600

De

Mey

er, 1

971

310

1405

Mar

s, t

oren

wac

hter

-lo

onV

oer

wac

hter

loen

upp

en t

oern

en u

ppen

Toe

ghe

ende

upp

en M

ersc

h

601

De

Mey

er, 1

971

310

1405

door

nen

houw

enIt

. die

n se

lven

den

dor

en d

aer

te h

ouw

en a

n em

bes

tade

t vo

er 1

2 gl

. 7 p

l.

602

De

Mey

er, 1

971

314

1405

Teu

geni

euw

e gr

acht

buur

-w

erke

nIt

. bi d

en w

eide

grev

en a

n gh

erek

ent

bi F

rede

ric

van

der

Eze

Lubb

ert

Bude

l die

Iong

e en

de C

oenr

aet

ten

Dun

e di

e w

eren

ach

ter

uppe

n T

oegh

e do

e m

en b

ur w

erke

de in

den

nye

ngra

ven

25 p

l.

603

De

Mey

er, 1

971

317

1405

Teu

geha

gen

Voe

r on

ser

stat

wro

chte

upp

en T

oegh

e te

legg

en e

nde

te h

aghe

n

604

De

Mey

er, 1

971

317

1405

Teu

geha

gen

Int.

Leffe

rt t

en L

o di

e ze

lf an

der

7 da

ghe

daer

ghe

arbe

it ha

dde

elke

n de

s da

ghes

3,5

pl.

mak

en 2

gl.

1 pl

.

605

De

Mey

er, 1

971

317

1405

Teu

geha

gen

It. W

erne

r W

onde

ring

5 d

aghe

des

dag

hes

3,5

pl. m

aken

17

pl, 4

br.

Page 28: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

28

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

606

De

Mey

er, 1

971

317

1405

Teu

geha

gen

It. G

heer

t Io

hans

soe

n 6

dagh

e de

s da

ghes

3,5

pl.

mak

en 2

1 pl

.

607

De

Mey

er, 1

971

317

1405

Teu

geha

gen

It. L

effe

rt v

ors.

die

dae

r 3

dagh

e ze

lf 4

ghea

rbei

dt h

adde

n el

ken

des

dagh

es 3

,5 p

l. te

mak

en 1

gl.

18 p

l.

608

De

Mey

er, 1

971

317

1405

Teu

ge, I

jsse

lha

gen

It. d

ien

selv

en 4

ghe

selle

n di

e da

t vo

ert

hagh

eden

up

die

Ysl

e 6

dagh

e el

ken

des

dagh

es 3

,5 p

l. m

aken

3 g

l. 12

pl.

609

De

Mey

er, 1

971

321

1406

Teu

geni

euw

e to

ren

rijd

en, v

er-

gade

ren

It. d

es v

ryda

ghes

na

Judi

ca. b

i Ioh

an d

en H

oyer

Mar

tin t

en B

ome

Gel

iis v

an A

ernh

em. G

elm

er M

eyno

lts s

oen

die

gheg

aen

wer

en

acht

er d

en T

oegh

e bi

den

nye

n to

ren

omm

e te

spr

eken

mit

Will

em v

an S

tienb

ergh

en W

illem

s so

en e

nde

daer

mit

hem

ded

-in

gede

n da

t hi

the

ghen

ons

e st

at n

yet

doen

en

sold

e da

er h

i sin

en b

reef

upg

af. v

erte

ert

ter

mae

ltijt.

dae

r W

illem

van

Bae

ck e

nde

Ghi

selb

ert

van

Mek

eren

med

e bi

que

men

. 2 g

l. 22

pl.

4 br

.

610

De

Mey

er, 1

971

349

1406

Teu

ge, t

oren

eed

afleg

gen

It. o

p de

n se

lven

dac

h. W

erne

r W

onde

ring

end

e Io

han

van

Wer

den

die

ons.

sta

t or

en d

iens

t la

vede

n op

pen

tore

n up

pen

Toe

ghe

gheg

heve

n 4

pl.

611

De

Mey

er, 1

971

349

1406

Teu

ge, t

oren

rijd

enIt

. ssa

terd

aghe

s da

er n

a H

erm

an v

an O

rsbe

ek d

ie z

elf 4

des

nac

hts

vuer

en a

n de

n T

oegh

e en

de v

erso

ec d

eden

an

den

tore

n up

pen

Toe

ghe

ende

voe

rt t

ot K

iicuy

tes

huys

voe

r sc

hipl

oen

ende

ter

ingh

e te

gha

der

12 p

l.

612

De

Mey

er, 1

971

357

1406

Teu

gege

knik

tIt

. up

den

selv

en d

agh

bi L

effe

rt t

en L

o an

gher

eken

t di

e ze

lf 4.

5 d

aghe

opp

en T

oegh

e di

e w

ruch

te g

hem

aket

had

den

ende

hol

t gh

eleg

het

ende

ghe

knic

ket

hadd

en e

lken

des

dag

hes

3,5

pl. m

aken

2 g

l. 22

pl.

613

De

Mey

er, 1

971

359

1406

Teu

ge, t

oren

wac

hter

-lo

onup

pen

Toe

ghe;

upp

en v

ors.

toe

rne

ghew

aert

had

den

614

De

Mey

er, 1

971

359

1406

Mar

s, t

oren

wac

hter

-lo

onup

pen

tore

n up

pen

Mer

sch

615

De

Mey

er, 1

971

418

1408

Mar

sho

uwen

It. b

i Lef

fert

ten

Lo

voer

een

dee

l ess

chen

s ho

lt da

t up

den

Mer

sch

gheh

ouw

en e

nde

voer

t ve

rcof

t w

aert

voe

r 14

gl.

616

De

Mey

er, 1

971

421

1408

Teu

gela

ndw

eer,

gee

ffend

st

ukbe

wak

enIt

. up

Sent

e M

arcu

s da

gh G

heer

loch

zel

f 16

ghes

elle

n di

e up

den

Toe

ghe

die

wae

rde

ghed

aen

hadd

e w

ant

die

land

wer

e da

er e

en

deel

ghe

dubb

et e

nde

ghee

ffent

was

elk

en 3

pl.

mak

en 2

gl.

617

De

Mey

er, 1

971

422

1408

Teu

ge, t

oren

wac

hter

-lo

onIt

. up

den

sone

ndag

h M

iser

icor

dia

Dom

ini W

erne

r W

onde

ring

end

e Io

han

van

Wee

rne

die

hore

n di

enst

lave

den

up d

en t

oern

e up

pen

Toe

ghe

ende

upp

en M

ersc

he B

eren

d Pr

ior

6 pl

.

618

De

Mey

er, 1

971

422

1408

Mar

s, t

oren

wac

hter

-lo

onIt

. up

den

sone

ndag

h M

iser

icor

dia

Dom

ini W

erne

r W

onde

ring

end

e Io

han

van

Wee

rne

die

hore

n di

enst

lave

den

up d

en t

oern

e up

pen

Toe

ghe

ende

upp

en M

ersc

he B

eren

d Pr

ior

6 pl

.

619

De

Mey

er, 1

971

425

1408

Teu

geto

bber

oede

kope

nIt

. up

den

selv

en d

agh

voer

1 t

obbe

rod

e up

pen

Tho

eghe

4 p

l.

620

De

Mey

er, 1

971

425

1408

Teu

gehu

isbo

uwen

It. H

erm

en W

itmak

er v

oer

een

cam

ere

in d

en h

ues

uppe

n T

oegh

e vo

er d

at u

yt la

et t

e ty

mm

erne

tw

e ha

ghel

huys

e vo

er 3

hec

ke

voer

1 c

leyh

uys

ende

voe

r an

ders

alr

ehan

de r

yesc

hap

toe

dier

vor

s. t

ymm

erin

ge t

e ga

der

22 g

l.

621

De

Mey

er, 1

971

443

1408

Teu

gela

ndw

eer

grav

enIt

. des

din

xdag

hes

na S

ente

Mau

ritiu

s da

gh b

i Lef

fert

ten

Lo

die

acht

er u

ppen

Toe

ghe

zelf

6 gh

egra

ven

hadd

e da

ers

te d

one

was

el

c 2

dage

elk

en s

dagh

es 4

pl.

mak

en 2

gl.

622

De

Mey

er, 1

971

443

1408

Mar

s, O

oij

door

nen

It. B

eren

d Pr

ior

voer

een

dee

l dor

ens

uyt

te r

aden

e up

der

Oy

ende

up

den

Mer

sche

11

gl. 6

pl.

623

De

Mey

er, 1

971

445

1408

Teu

ge, t

oren

wac

hter

-lo

onup

pen

toer

ne u

ppen

Toe

ghe

624

De

Mey

er, 1

971

445

1408

Mar

sw

acht

er-

loon

uppe

n M

ersc

he

625

De

Mey

er, 1

971

459

1409

Teu

ge, t

oren

rijd

en, v

er-

gade

ren

It. s

sate

rdag

hes

daer

na

bi F

rede

ric

van

der

Eze

ende

Gel

mer

Mey

nolts

soe

n di

e bi

die

van

Zut

phen

ghe

gaen

wer

en b

i ons

. sta

d to

ren

uppe

n T

oegh

e en

de m

it he

m s

prek

en v

an z

unde

rlin

gen

zake

n en

de v

an d

en z

aken

van

Coe

lthoe

fs s

oen

vert

eert

end

e vo

r w

iin d

ien

sie

med

e ne

men

1 g

l. 20

pl.

626

De

Mey

er, 1

971

466

1410

Mar

s, T

euge

wru

cht

insp

ectie

It. u

p de

n se

lven

dac

h bi

Ioha

n de

n H

oyer

Mar

tin t

en B

ome

Gel

iis v

an A

ernh

em. L

ewen

cam

p G

elm

er M

eyno

lts s

oen

Hes

sel O

v-er

eng

Iong

he B

udel

Her

bert

Spl

itof e

nde

Will

em B

ierm

an d

ie u

ppen

Mer

sch

ende

upp

en T

oge

die

vruc

hte

bese

gen

voer

ter

inge

sc

hipl

oen

ende

and

er o

nrae

t 1

gl. 1

0 pl

.

Page 29: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

29

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

627

De

Mey

er, 1

971

467

1410

Teu

ge, Z

wor

-m

enbe

wak

enIt

. des

zat

erda

ghes

dae

r na

bi L

ubbe

rt Io

hans

soe

n an

gere

kent

6 g

esel

len.

die

4 d

aghe

end

e 4

nach

te u

ppen

Toe

ge e

nde

te

Zw

orm

en d

ie w

aerd

e ho

elde

n ha

dden

. elk

en d

es d

aghe

s en

de n

acht

s 6

pl. m

aken

6 g

l.

628

De

Mey

er, 1

971

470

1410

Mar

sho

uwen

insp

ectie

It. u

p de

n se

lven

dac

h bi

Ioha

n de

n H

oyer

Mar

tin t

e Bo

me.

Eve

rt L

ewen

cam

p H

erbe

rt H

esse

l. C

oenr

aet

ten

Dun

e di

e ge

vare

n w

eren

up

den

Mer

sche

om

te

besi

ene

die

graf

te e

nde

ruw

are

te h

ouw

ene

ter

Wel

le v

erte

ert

1 gl

.

629

De

Mey

er, 1

971

488

1410

Zw

orm

en,

Teu

gela

ndw

eer

insp

ectie

It. u

p de

n se

lven

dag

h Fr

eder

ic v

an d

er E

ze M

erte

n te

n Bo

me

ende

Iong

e Bu

del d

ie t

e Z

wor

men

gev

aren

wer

en e

nde

acht

er d

en

Toe

ghe

ende

bez

eegh

en d

ie la

ntw

eren

ver

teer

t 1

gl. 4

pl.

630

De

Mey

er, 1

971

488

1410

Mar

s, t

oren

wac

hter

-lo

onIt

. up

den

sone

ndag

h V

ocem

Jocu

ndita

tis B

eren

d Pr

ior

uppe

n to

ern

uppe

n M

ersc

h en

de G

heer

logh

die

upp

en t

oren

te

Zw

or-

men

ore

n di

enst

lave

den

4 pl

.

631

De

Mey

er, 1

971

490

1410

Mar

sbe

wak

enw

eer

gese

llen

die

uit

zijn

up

den

Mer

sche

5 n

acht

e en

3 n

acht

e te

Zw

orm

en

632

De

Mey

er, 1

971

497

1410

Mar

s, t

oren

wac

hter

-lo

onup

den

tor

en u

p de

n M

ersc

he

633

De

Mey

er, 1

971

497

1410

Teu

ge, t

oren

wac

hter

-lo

onup

pen

tore

n up

pen

Toe

ghe

634

De

Mey

er, 1

971

499

1410

Teu

gesc

hutt

ebo

uwen

It. b

i Fre

deri

c va

n de

r Ez

e en

de L

uber

t Bu

del d

ie Io

nge

die

beve

linge

had

den

van

der

tym

mer

inge

an

die

schu

tte

acht

er d

en

Toe

ghe

daer

sie

die

par

ticul

e de

n sc

epen

en a

f bew

iset

heb

ben

24 g

l. 11

pl.

635

De

Mey

er, 1

971

499

1410

Hun

nepe

r m

olen

boom

It. b

i den

sel

ven

die

beve

linge

had

den

van

den

ronn

eboe

m b

ened

en H

oene

per

moe

le d

aer

sie

die

part

icul

e af

bew

iset

heb

ben

16

gl. 1

3 pl

.

636

De

Mey

er, 1

971

500

1410

Mar

sge

reed

sc-

hap

It. v

oer

1 ny

e bi

le e

nde

1 ho

elde

vast

e up

pen

Mer

sch

bi L

effe

rt 2

0 pl

.

637

De

Mey

er, 1

971

501

1410

Teu

ge, I

jsse

lw

erke

nIt

. bi d

en s

elve

r Le

ffert

die

in d

er P

inxt

er w

eke

zelf

4 ge

arbe

idt

hadd

e ac

hter

upp

en T

oegh

e an

t ho

eft

in d

er Y

sel e

lc 3

dag

hen

elke

n sd

aghe

s 3

pl. m

aken

2 g

l.

638

De

Mey

er, 1

971

501

1410

Teu

ge, I

jsse

lw

erke

nIt

. in

der

wek

en d

aer

na L

effe

rt 6

elc

6 d

aghe

elk

en d

aghe

s 4

pl. m

aken

6 g

l.

639

De

Mey

er, 1

971

501

1410

Mar

sdo

orne

nIt

. Ber

end

Prio

r vo

er d

oere

n te

rad

en u

p de

n M

ersc

he 8

gl.

12 p

l.

640

De

Mey

er, 1

971

507

1410

Oud

e Ijs

sel,

spie

ker

wilg

ensn

oeie

nIt

. des

sso

nend

aghe

s na

Sen

te L

ucas

Lef

fert

zel

f 12

up d

er s

piic

in d

er g

raft

bi d

er o

elde

r Y

sel e

nde

6 ge

selle

n di

e up

der

oel

der

Yse

l wilg

hen

snoe

yden

elc

6 d

aghe

elk

en d

es d

aghe

s 5

pl. m

aken

22

gl. 1

2 pl

.

641

De

Mey

er, 1

971

507

1410

Oud

e Ijs

sel

spie

ker,

wilg

ensn

oeie

nIt

. des

sso

nend

aghe

s na

Sen

te L

ucas

Lef

fert

zel

f 12

up d

er s

piic

in d

er g

raft

bi d

er o

elde

r Y

sel e

nde

6 ge

selle

n di

e up

der

oel

der

Yse

l wilg

hen

snoe

yden

elc

6 d

aghe

elk

en d

es d

aghe

s 5

pl. m

aken

22

gl. 1

2 pl

.

642

De

Mey

er, 1

971

511

1410

Teu

gevl

onde

rw

egha

len

It. b

i Ioh

an v

an H

aver

go d

ie d

ie v

onde

re d

ede

vuer

en e

nde

snid

en d

aer

men

ove

rghe

et a

chte

r up

pen

Toe

ghe

gheg

heve

n 7

pl. 4

br

.

643

De

Mey

er, 1

971

511

1410

Teu

ge, t

oren

tobb

erod

e m

and

en s

par

kope

nIt

. voe

r 1

tobb

erod

e up

pen

tore

n te

Zw

orm

en e

nde

vor

2 m

ande

n ac

hter

upp

en T

oegh

e up

pen

tore

n en

de 1

vue

ren

spar

re 1

9 pl

.

644

De

Mey

er, 1

973

1214

11T

euge

, tor

enee

d afl

egge

n,

wru

cht

bew

aken

It. d

es m

anen

dagh

es n

a de

s H

ilgen

Cru

cis

dagh

Inve

ntio

Wer

ner

Won

deri

ng e

nde

Joha

n H

aver

go d

ie u

ns. s

tad

oren

dye

nst

lave

den

uppe

n to

ren

uppe

n T

oegh

e di

e el

c he

bben

sol

en t

er w

eke

18 p

l. en

de s

olen

die

wru

cht

med

e be

sien

elc

een

men

gele

n gh

eghe

ven

mak

en 4

pl.

645

De

Mey

er, 1

973

1214

11M

ars,

tor

enIt

. ter

zel

ver

tijt

Bere

nd P

rior

upp

en t

oren

upp

en M

ersc

he d

ie d

es g

helii

c te

r w

eken

heb

ben

sal g

hegh

even

1 m

enge

len

mak

en 2

pl

.

646

De

Mey

er, 1

973

3114

11T

euge

, voo

r de

zijl

hage

nV

oer

den

zijl

acht

er d

en T

oegh

e en

de d

aer

te h

eghe

ne

647

De

Mey

er, 1

973

3114

11T

euge

, voo

r de

zijl

dam

men

hage

nIn

t. bi

Lef

fert

ten

Lo

die

zelf

4. e

lc 4

dag

he e

nde

1 ge

selle

1 d

agh

daer

ged

amm

et e

nde

ghet

uent

had

den

elke

n de

s da

ghes

4,5

pl.

mak

en 3

gl.

4,5

pl.

Page 30: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

30

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

648

De

Mey

er, 1

973

3114

11T

euge

, voo

r de

zijl

pale

n en

pla

nken

kope

nIt

. voe

r pl

anck

en e

nde

eyke

ne p

alen

die

men

ter

zid

en a

n sl

oech

wan

tt d

oer

brek

en w

olde

tot

vue

rlon

e en

de v

oer

nege

le 3

gl.

17 p

l.

649

De

Mey

er, 1

973

3114

11T

euge

, voo

r de

zijl

hage

nIt

. Ber

end

van

Buer

le d

ie d

aer

1,5

dagh

arb

eide

sda

ghes

8 p

l. m

aken

12

pl.

650

De

Mey

er, 1

973

3114

11T

euge

, koe

r-hu

is, I

jsse

lha

gen

It. b

i Lef

fert

ten

Lo

die

zelf

3 el

c 6

dagh

e tu

ssch

en d

en k

uerh

uys

uppe

n T

oegh

e gh

eheg

het

hadd

e en

de t

ussc

hen

der

Ysl

en e

nde

1 ge

selle

3 d

aghe

elk

en d

es d

aghe

s 4

pl. m

aken

3 g

l. 12

pl.

651

De

Mey

er, 1

973

3214

11T

euge

, voo

r de

zijl

hage

nIt

. die

vor

s. L

effe

rt d

ie 2

,5 d

agh

gheh

eghe

t ha

dde

ende

2 g

esel

len

elc

3 da

ge e

lken

des

dag

hes

4 pl

. mak

en 1

gl.

10 p

l.

652

De

Mey

er, 1

973

3314

11T

euge

wac

hter

-lo

onup

pen

tore

n up

pen

Toe

ghe

653

De

Mey

er, 1

973

3314

11M

ars

wac

hter

-lo

onup

pen

tore

n up

pen

Mer

sche

654

De

Mey

er, 1

973

4914

12T

euge

wei

de e

n gr

acht

insp

ectie

It. u

p de

n se

lven

dag

h M

artin

ten

Bom

e Lu

bber

t Io

hans

soe

n di

e tw

e w

eide

grev

en d

ie d

ie w

eide

end

e gr

afte

bes

eegh

en u

ppen

T

oegh

e ve

rtee

rt 1

0 pl

.

655

De

Mey

er, 1

973

7014

12T

euge

, ach

ter

opge

knik

tIt

. up

den

selv

en d

agh

bi L

effe

rt z

elf 4

die

elc

4 d

aghe

ach

ter

uppe

n T

oegh

e gh

ekni

cket

had

den

elke

n de

s da

ghes

4 p

l. m

aken

2 g

l. 16

pl.

656

De

Mey

er, 1

973

7614

12T

euge

, tor

enee

d afl

egge

nIt

. des

son

enda

ghes

dae

r ny

Dyr

ic Io

hans

soe

n en

de H

erm

en G

orte

mak

er d

ie o

ren

dien

st la

vden

up

den

tore

n up

pen

Toe

ghe

elc

1 m

enge

len

mak

en 4

pl.

657

De

Mey

er, 1

973

7614

12H

unne

per

mol

endi

jkge

maa

ktIt

. up

den

selv

en d

agh

Leffe

rt t

en L

o di

e ze

lf an

der

enen

dijc

gem

aket

had

den

bene

ffen

der

Hon

eper

mol

e el

c 2

dagh

elk

en d

es

dagh

es 4

pl.

mak

en 1

6 pl

.

658

De

Mey

er, 1

973

7614

12H

unne

per

mol

en, I

jsse

ldi

jkge

maa

ktIt

. des

vri

dagh

es d

aer

na b

i Joh

an v

an G

raes

end

e W

ynal

t R

abod

en d

ie e

nen

dijc

had

den

late

n m

aken

ben

effe

n de

r H

onep

er

mol

en e

nde

bi d

er Y

slen

geg

even

3 g

l. 6

pl.

659

De

Mey

er, 1

973

7614

12T

euge

gat

dich

ten

It. t

er z

elve

r tij

t bi

den

sel

ven

dat

gat

wed

er t

oe t

e m

aken

dae

r di

e vy

ande

doe

r br

eken

upp

en T

oegh

e do

e si

e da

er e

en d

eel

lude

ven

gen

1 gl

. 14

pl.

660

De

Mey

er, 1

973

7714

12T

euge

bew

aken

It. u

p de

n se

lven

dag

h bi

Lub

bert

Ioha

ns s

oen

ende

Lub

bert

Bud

el d

ie in

der

nac

ht u

yte

hadd

en 4

4 m

anne

ach

ter

uppe

n T

oegh

e en

de 4

up

Fenn

enoe

rt e

lc 3

,5 p

l. el

c en

e na

cht

mak

en t

e ga

der

7 pl

.

661

De

Mey

er, 1

973

7714

12T

euge

bew

aken

It. u

p Se

nte

Egid

ius

nach

t 26

upp

en T

oegh

e el

c 3,

5 pl

. mak

en 3

gl.

19 p

l.

662

De

Mey

er, 1

973

8614

12T

euge

dijk

opdr

acht

It. b

i Lew

en K

ensi

ken

ende

And

ries

Are

nds

soen

die

bev

elin

ghe

gheh

at h

ebbe

n va

n de

n di

jke

uppe

n T

oegh

e di

e he

m M

artin

gh

eghe

ven

heft

15

gl. 2

2 pl

.

663

De

Mey

er, 1

973

8614

12Pa

arde

nwei

de,

tore

ngr

acht

grav

enIt

. bi I

ohan

van

Gra

es e

nde

Wyn

alt

Rab

oden

die

ene

n gr

aven

bin

nen

uns.

sta

t w

roch

t en

de e

nen

grav

en v

an d

er p

eerd

e w

eide

up

wer

t to

e de

n to

erne

war

t he

bben

doe

n gr

aven

dae

r si

e be

wis

inge

af g

edae

n he

bben

25

gl. 2

0 pl

.

664

De

Mey

er, 1

973

8714

12T

euge

, tor

ende

urm

aken

It. b

i Alb

ert

Stie

nmes

sele

r vo

r di

e do

ere

uppe

n to

ren

uppe

n T

oegh

e te

ver

bete

rne

6 pl

.

665

De

Mey

er, 1

973

9914

12T

euge

, tor

enw

acht

er-

loon

uppe

n to

ren

uppe

n T

oghe

666

De

Mey

er, 1

973

9914

12M

ars,

tor

enw

acht

er-

loon

uppe

n to

ren

up d

en M

ersc

he

667

De

Mey

er, 1

973

106

1413

Zw

orm

en,

Teu

gebe

wak

enIt

. des

vri

dagh

es d

aer

na b

i Lub

bert

Bud

el d

ie Io

nghe

die

10

iong

he s

chut

ten

ter

nach

t uy

tghe

sant

had

de t

o Z

wor

men

end

e ac

hter

den

Toe

ghe

die

gher

ucht

e w

as v

an d

en v

yand

en e

lken

3 p

l. m

aken

1 g

l. 6

pl.

668

De

Mey

er, 1

973

108

1413

Zw

orm

en,

Teu

gebe

wak

enIt

. bi L

ubbe

rt B

udel

die

Iong

e di

e in

der

sel

ver

nach

t 12

ges

elle

n uy

t gh

esan

t ha

dde

tuss

chen

Zw

orm

en e

nde

ten

Toe

ghe

elke

n te

r na

cht

3 pl

. mak

en 1

gl.

12 p

l.

Page 31: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

31

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

669

De

Mey

er, 1

973

108

1413

Zw

orm

en,

Teu

gebe

wak

enIt

. in

der

selv

er n

acht

bi I

onge

Lub

bert

ang

here

kent

die

in d

ier

nach

t 39

ges

elle

n uy

t gh

esan

t ha

dde

up d

ie w

aerd

e tu

ssch

en

Zw

orm

en e

nde

unse

r st

ad T

oegh

e el

ken

ter

nach

t 3

pl. m

aken

4 g

l. 21

pl.

670

De

Mey

er, 1

973

136

1413

Teu

gegr

aven

, na

jage

nIt

. up

den

selv

en d

agh

bi B

adin

g an

gher

eken

t do

e Lu

bber

t Bu

del d

ie Io

nge

Joha

n va

n O

cken

brok

e en

de Jo

han

van

Gra

es e

nde

Egbe

rt B

odek

er n

a gh

eiag

et w

eren

doe

Fre

deri

c va

n de

r Ez

e en

de d

ie v

ors.

Lub

bert

wer

en a

chte

r de

n T

oegh

e da

er m

en g

roef

do

e gh

eruc

hte

quam

van

den

vya

nden

ver

teer

t 3

gl. 1

2 pl

.

671

De

Mey

er, 1

973

140

1413

Mar

sw

ilgen

houw

enIt

. voe

r w

ilghe

n te

hou

wen

up

den

Mer

sche

dae

r m

en t

aers

sen

af s

nide

n sa

l tot

uns

. sta

d be

hoef

end

e di

e vo

ert

te b

erey

dene

3

gl. 2

2 pl

.

672

De

Mey

er, 1

973

146

1413

Teu

gegr

aven

It. D

yric

s Io

hans

soe

n di

e gh

egra

ven

heft

ach

ter

den

Toe

ghe

daer

die

ghe

mee

nte

groe

f 14

pl.

673

De

Mey

er, 1

973

146

1413

Mar

s, k

oer-

huis

gere

edsc

-ha

pup

t ku

erhu

ys u

ppen

Mer

sche

1 b

ijle

te v

erbe

tern

e 1

hack

e te

n do

erne

2 p

late

n an

die

hel

ve

674

De

Mey

er, 1

973

147

1413

Teu

geha

gen

It. b

i die

n vo

rs. w

eide

grev

en u

p de

n T

oegh

e te

hag

hene

dae

r si

e di

e pa

rtic

ule

af b

ewis

et h

ebbe

n da

t be

loep

t up

14

gl. 1

pl.

4 br

.

675

De

Mey

er, 1

973

155

1413

Mar

sho

uwen

It. B

eren

Pri

or d

ie o

ver

iaer

dor

en g

heho

uwen

hef

t up

den

Mer

sche

ver

ding

et v

or 1

2 gl

.

676

De

Mey

er, 1

973

155

1413

Mar

sbe

wak

enIt

. Ber

end

Prio

r en

de s

inen

ges

elle

n di

e en

e m

aent

na

Sent

e M

artin

in d

en w

inte

r um

der

dro

echt

e w

illen

up

den

Mer

sche

ge

wak

et h

adde

n gh

eghe

ven

3 gl

.

677

De

Mey

er, 1

973

159

1413

Mar

sto

ren

wac

hter

-lo

onup

pen

tore

n up

pen

Mer

sche

678

De

Mey

er, 1

973

159

1413

Teu

gew

acht

er-

loon

uppe

n T

oegh

e

679

De

Mey

er, 1

973

176

1414

Teu

geto

bber

ode

en li

jnko

pen

It. v

oer

1 to

bber

oede

end

e gh

etou

we

uppe

n T

oegh

e bi

Ioha

n H

aver

go 3

pl.

680

De

Mey

er, 1

973

178

1414

Mar

sw

acht

er-

loon

Up

den

Mer

sch

681

De

Mey

er, 1

973

178

1414

Teu

gew

acht

er-

loon

Upp

en T

oegh

e

682

De

Mey

er, 1

973

255

1414

Teu

gebo

ombo

uwen

, re

empt

eIn

t. by

Rob

ert

Will

ems

soen

12

dubb

elde

sch

erpi

nge

an d

en b

ome

uppe

n T

oge

vor

1 ne

ze t

e ve

rmak

en v

or 8

sch

erpi

nge

12

lasc

hnag

ele

ende

vor

1 s

lote

l an

den

bom

e vo

r 8

sche

rpin

ge e

nde

4 du

bbel

de s

cerp

inge

die

Rot

ert

hael

de t

en r

emet

e te

gad

er

23 p

l.

683

De

Mey

er, 1

973

255

1414

Teu

ge, t

oren

sleu

tels

It. v

or 2

slo

tele

an

den

tore

n up

pen

Tog

e vo

r 1

neze

vor

die

Bri

ncpo

erte

vor

1 s

lote

l end

e 5

dubb

elde

sce

rpin

ge 1

5,5

pl.

684

De

Mey

er, 1

973

255

1414

Mar

sho

ofd

spijk

ers

It. v

or 2

00 s

pike

r an

t ho

eft

uppe

n M

ersc

h

685

De

Mey

er, 1

973

269

1414

Mar

s, T

euge

, ho

ofd

door

nen

verv

oere

nIt

. Hey

nen

van

Ake

n vo

r do

rn t

e vu

ren

van

den

Mer

sch

up d

en T

oge

ant

hoef

t 1

gl. 1

8 pl

.

686

De

Mey

er, 1

973

269

1414

Teu

getu

enho

utve

rvoe

ren

It. G

eerd

Vlie

gen

vor

tuyn

holt

te v

uere

n up

pen

Tog

e 18

pl.

687

De

Mey

er, 1

973

269

1414

Mar

s, o

nder

-st

aldo

orne

nve

rvoe

ren

It. J

ohan

Lef

fert

s so

en v

or d

orn

te v

uere

n va

n de

n M

ersc

h up

den

ond

erst

al 1

8 pl

.

688

De

Mey

er, 1

973

215

1415

Ooi

jgr

acht

insp

ectie

It. d

es d

onre

dagh

es d

aer

na b

i Roe

lf va

n U

mm

en a

nghe

reke

nt 8

sch

utte

n di

e m

it un

sen

scep

enen

ach

ter

up d

er O

y gh

evar

en

wer

en o

mm

e di

e gr

aft

te b

esie

ne w

ant

em R

ober

t te

n M

ersc

he b

ecro

ende

dat

men

hem

te

na w

ere.

elk

en e

en m

enge

len

wiin

s en

de v

oer

schi

ploe

n te

gad

er 2

6 pl

.

Page 32: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

32

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

689

De

Mey

er, 1

973

226

1415

Zie

kenh

uis,

O

ude

Ijsse

l, T

euge

land

wee

r, g

rach

tgr

aven

It. D

yric

Zue

rpee

r en

de H

erm

an B

ick

uns.

sta

d w

eide

grev

en. e

nde

die

beve

linge

geh

at h

ebbe

n va

n tw

een

grav

en d

ie s

ie h

ebbe

n do

en g

rave

n tu

ssch

en u

ns. s

tat

land

end

e de

s pr

iors

upp

en B

ergh

e ac

hter

den

Tog

he. v

an d

er o

lder

Hon

epe

tot

Dum

mer

man

s he

cke.

End

e va

n en

en g

rave

n ba

ven

der

Oy

tuss

chen

uns

. sta

t la

nd e

nde

Rob

ert

ten

Mer

sche

. End

e va

n de

r ee

nre

stou

wen

tu

ssch

en d

er la

ndw

eren

end

e de

r Z

ieke

n H

uys

ende

tus

sche

n ee

nre

stou

wen

tus

sche

n de

r w

eter

inge

end

e de

s pr

iors

land

e en

de v

an e

enre

sch

uten

te

verb

eter

ne E

nde

die

oec

beve

linge

geh

at h

ebbe

n va

n en

en g

rave

n up

te

grav

en d

aer

die

gem

eent

e bu

er w

erck

e bi

nnen

up

den

mer

sch

bila

nx d

er o

lder

Yse

l dae

r ho

lt st

ont

dat

sie

hebb

en d

oen

rode

n da

er s

ie 4

man

ne h

adde

n di

e da

er r

yoel

den

ende

van

ene

n gr

aven

bin

nen

den

Toe

ghe

bila

nx d

er la

ndw

ere

daer

sie

oec

hol

t en

de d

oren

ded

en u

ytro

den

ende

voe

r an

ders

alr

ehan

de z

aken

die

hem

Fre

deri

c ov

er ia

er t

ot a

lle d

esse

n vo

rs. w

erck

e da

er s

ie d

ie p

artic

ulen

af b

ewiis

et

hebb

et g

egev

en h

eft

bave

n da

t ge

lt da

t si

e bo

erde

n va

n de

r gh

emee

nte

die

daer

nye

t en

qua

m d

at h

em t

e vo

llest

e qu

am t

en lo

ne

177

gl. 4

pl.

690

De

Mey

er, 1

973

227

1415

Mar

sge

reed

sc-

hap

It. b

i Rob

ert

Will

ems

soen

voe

r al

reha

nde

yser

wer

c up

die

Ste

erne

an

der

stat

sch

ute

up d

en M

ersc

he v

or 1

nye

bijl

e m

ede

te

rode

ne e

nde

1 bi

jle t

e ve

rbet

erne

dae

r he

die

par

ticul

e af

bew

ised

e 3

gl. 3

pl.

691

De

Mey

er, 1

973

227

1415

Mar

sdo

orne

nha

gen

It. b

i den

vor

s. w

eide

grev

en d

ie h

ebbe

n do

en h

aghe

nen

up d

en M

ersc

he e

nde

dore

n te

pat

en e

nde

te le

ggen

dae

r si

e di

e pa

rti-

cule

af b

ewis

et h

ebbe

n da

t te

zam

en b

eloe

pt u

p 20

gl.

7 pl

.

692

De

Mey

er, 1

973

232

1415

Mar

sbe

wak

en,

hout

It. d

ien

selv

en d

ie in

der

dro

echt

e di

e w

ruch

t ge

wae

rt h

eft

des

dage

s da

t da

er g

heen

hav

e in

en

ghen

ge e

nde

ghee

n ho

lt ge

hou-

wen

en

wor

de g

egev

en 3

gl.

12 p

l.

693

De

Mey

er, 1

973

232

1415

Mar

sdo

orne

nho

uwen

It. d

ien

selv

en B

eren

d (P

rior

) vo

er d

oren

te

houw

en e

nde

oeld

en d

oren

te

verg

ader

ne e

nde

up d

en M

ersc

he t

e be

rnen

e da

t an

he

m v

erdi

nget

was

voe

r 25

gl.

694

De

Mey

er, 1

973

235

1415

Mar

sw

acht

er-

loon

Up

den

Mer

sche

695

De

Mey

er, 1

973

235

1415

Teu

gew

acht

er-

loon

Upp

en T

oegh

e

696

De

Mey

er, 1

976

814

16M

ars

huis

bew

aken

wac

hter

van

het

‘huy

s up

den

Mer

sche

’ maa

kt ‘g

heru

chte

wan

t he

nye

t en

wis

te w

aert

vri

end

of v

yant

was

’, ee

n sc

hutt

e bl

ijft

de

12 n

acht

en h

iern

a bi

j de

wac

hter

loge

ren

697

De

Mey

er, 1

976

142

1419

Ooi

jho

ofd

insp

ectie

, ve

rzek

eren

It. d

es v

rida

ghes

(21

apr

.) bi

sce

pen

ende

Rae

d di

e ge

vare

n w

eren

te

besi

en d

at h

oeft

an

der

Oey

end

e de

n w

eerd

ben

effe

n Ep

se

hoe

men

die

n be

st b

evre

den

moc

hte

voer

sch

iplo

en w

iin e

nde

teri

nge

up u

ns. S

tat

Huy

s 1

gl. 1

4 pl

.

698

De

Mey

er, 1

976

145

1419

Teu

geIt

. des

won

sdag

hes

daer

na

(2 a

ug.)

Hey

ne v

an Z

wor

men

die

in d

er n

acht

zel

f and

er m

it si

nen

sche

pe d

ie w

aerd

e he

lt om

mde

di

e vo

rs. z

aken

8 p

l.

699

De

Mey

er, 1

976

173

1419

Oor

tmar

sha

ven

grav

enIt

. up

den

selv

en d

agh

Lam

bert

die

gel

open

was

te

Wilp

toe

Tw

enlo

end

e T

er W

olde

mit

cede

len

te c

ondi

gen

dat

men

den

O

ertm

ersc

h ve

rdoe

n w

olde

end

e de

hav

ene

grav

en e

lken

cos

ter

2 pl

. end

e La

mbe

rte

6 pl

. mak

en 1

2 pl

.

700

De

Mey

er, 1

976

279

1421

Bolw

erk

insp

ectie

It. d

es d

onre

dagh

es d

aer

na b

i Ioh

an d

en H

oier

2 c

amen

ers

Lubb

ert

Ioha

n G

elm

er M

eyno

lts s

oen

Coe

nrat

ten

Dun

e di

e de

n va

n C

ampe

n en

de v

an Z

wol

le g

esel

scap

ded

en d

oe s

ie s

prek

en v

an d

en o

elde

n en

de n

yen

ampt

man

van

Zal

land

, dae

r Ev

ert

Lew

en-

cam

p H

esse

l Ove

reng

end

e Lu

bber

t Bu

del b

i que

men

van

den

Bol

wer

ke, e

nde

vor

wiin

die

ons

e vr

iend

e m

ede

nem

en d

oe d

ie

van

Cam

pen

ende

van

Zw

olle

dat

Bol

wer

c be

sege

n te

gad

er 8

gl.

9 pl

.

701

De

Mey

er, 1

976

298

1421

Bolw

erk

grav

enO

pt B

olw

erck

ond

er d

er g

emee

nte

elke

n pe

rsoe

n te

r w

eke

21 p

l. In

t. O

p Se

nt M

athe

us d

agh

bi P

elgr

im t

er B

rugg

em 5

4 m

anne

m

aken

47

gl. 6

pl.

It. s

sonn

enda

ghes

dae

r na

bi d

en s

elve

n 59

man

ne m

aken

51

gl. 6

pl.

It. s

sone

ndag

hes

na R

emig

ii bi

den

sel

ven

60 m

aken

52

gl. 1

2 pl

. It.

sson

nend

aghe

s da

er n

a bi

den

sel

ven

60 m

aken

52

gl. 1

2 pl

. It

Lubb

ert

ende

Pel

grim

vor

hoe

r te

ring

e va

n de

sser

mae

nt 3

9 gl

. 12

pl. I

t. H

enri

c va

n Z

oest

den

poe

rter

voe

r si

in lo

en v

an d

er m

aent

3 g

l. 12

pl.

Sum

ma

246

gl. 1

2 pl

. (...

. no

g m

eer

man

nen)

702

De

Mey

er, 1

976

299

1421

Bolw

erk

It. d

ien

vors

. Lub

bert

end

e Jo

han

voer

1 m

aent

dat

sie

op

de B

olw

erke

gew

esen

heb

ben

64 g

l. Su

mm

a pe

r se

. Sum

mar

um o

pt

Bolw

erck

712

gl.

22 p

l. 4

br.

703

De

Mey

er, 1

976

331

1422

Teu

ge, t

oren

tore

nbe

wak

enIt

. op

den

selv

en d

agh

Bere

nd P

rior

die

7 d

aghe

end

e 7

nach

t ge

wes

en h

adde

opp

en t

oren

opp

en T

oegh

e om

me

verb

adin

ge v

an

onse

n vi

ande

n el

x da

ghes

end

e na

chts

7 p

l. m

aken

2 g

l. 21

pl.

Page 33: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

33

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

704

De

Mey

er, 1

976

348

1422

Bolw

erk

tore

ngr

aven

, w

acht

er-

loon

Opt

Bol

wer

ck o

nder

der

gem

eent

e el

ken

ter

wek

e ge

geve

n 21

pl.

Int.

Des

man

enda

ghes

na

Rem

inis

cere

57

pers

onen

mak

en 4

9 gl

. 21

pl. (

…. N

og v

eel m

eer

pers

onen

) It

. des

din

xdag

hes

na S

ente

Pet

er e

nde

Pauw

el Io

han

Tw

enth

die

he

den

sold

ener

gaf

12

gl. (

…. )

It. o

p de

s H

ilgen

Cru

cis

avon

t Ex

alta

tio G

ert

van

Borc

lo d

ie z

elf 5

een

mae

nt o

p de

n to

ren

gew

esen

had

den

elke

n te

r m

aent

5 g

l. m

aken

25

gl.

705

De

Mey

er, 1

976

349

1422

Bolw

erk

tore

ngr

aven

, w

acht

er-

loon

Voe

r da

t Bo

lwer

ck t

e br

eken

e (…

) It

. ter

sel

ver

tijt

5 m

anne

die

opp

en t

oern

e le

gen

elc

10 d

aghe

elk

en d

es d

aghe

s te

lone

6 p

l. en

de t

ot o

verv

aren

end

e dr

incg

elde

14

pl. M

aken

13

gl. 2

pl.

(… n

og m

eer)

706

De

Mey

er, 1

976

410

1423

Mar

sw

acht

er-

loon

707

De

Mey

er, 1

976

409

1423

Teu

gew

acht

er-

loon

708

De

Mey

er, 1

976

410

1423

Bolw

erk,

to

ren

tore

nw

acht

er-

loon

Opp

en t

oren

opt

Bol

wer

ck. I

nt. G

eert

van

Bor

clo

zelf

ande

re 6

wek

en t

er w

eke

30 p

l. m

aken

15

gl. I

t. di

e se

lve

Gee

rt a

lleen

e vo

r 18

wek

e te

r w

eke

18 p

l. m

aken

13

gl. 1

2 pl

. It.

die

selv

e va

n 14

wek

en t

er w

eke

des

gelii

x m

aken

10

gl. 1

2 pl

. It.

den

selv

en

van

Sent

e M

artin

tot

Sen

te W

albu

rge

7 gl

.

709

De

Mey

er, 1

976

526

1423

Oor

tmar

sw

ilgen

snoe

ien,

om

hein

en,

grav

en

710

De

Mey

er, 1

976

532

1423

Mar

sbo

omijz

erw

erk

an d

en b

oem

op

en m

ersc

he 1

anc

ker

9 na

gele

an

dat

rem

ete

bij d

at t

olhu

ys 1

04 g

rote

r na

gele

vor

33

dubb

elde

sch

erpi

nge

711

De

Mey

er, 1

976

534

1423

Teu

ge, h

oofd

hout

verv

oere

nho

lt ge

voer

t he

vet

mit

syne

n w

agen

dat

opp

et h

oeft

qua

m o

ppen

Tue

ghe

712

De

Mey

er, 1

976

543

1423

Oor

tmar

slo

on (

nog

mee

r po

sten

)

Int.

drie

man

ne d

ie e

llic

alda

ir 1

4 da

ge s

noye

den

pote

den

tuen

den

etc.

elk

en s

dagh

es 8

pl.

mak

en 1

4 gl

.

713

De

Mey

er, 1

976

448

1424

Mar

sdr

inkg

eld

714

De

Mey

er, 1

976

448

1424

Teu

gedr

inkg

eld

715

De

Mey

er, 1

976

477

1424

Mar

s, t

oren

wat

erst

oppe

nIt

. voe

r w

ater

te

stop

pen

an d

en t

oren

op

den

Mer

sch

bi d

en s

elve

n 4

pl.

716

De

Mey

er, 1

976

477

1424

Oor

tmar

sw

ilgen

snoe

ien

It. b

i Ber

end

Wru

chte

r ze

lf an

dern

op

den

Oer

tmer

sch

wilg

en r

icht

e en

de s

noey

de 1

gl.

717

De

Mey

er, 1

976

477

1424

Mar

s, w

ruch

tw

ilgen

pote

nIt

. den

sel

ven

zelf

3 op

den

Mer

sche

riis

hou

t te

r w

ruch

te e

nde

ten

tyge

lwer

c en

de w

ilgen

pot

ede

zelf

3 el

c 4

dage

elk

en s

dagh

es

6 pl

. mak

en 3

gl.

718

De

Mey

er, 1

976

477

1424

Mar

s, w

ruch

tri

jsho

utho

uwen

It. d

en s

elve

n ze

lf 3

op d

en M

ersc

he r

iis h

out

ter

wru

chte

end

e te

n ty

gelw

erc

ende

wilg

en p

oted

e ze

lf 3

elc

4 da

ge e

lken

sda

ghes

6

pl. m

aken

3 g

l.

719

De

Mey

er, 1

976

483

1424

Teu

gew

acht

er-

loon

720

De

Mey

er, 1

976

483

1424

Mar

sw

acht

er-

loon

721

De

Mey

er, 1

979

4114

25T

euge

uppe

n T

oge

722

De

Mey

er, 1

979

4114

25M

ars

uppe

n M

ersc

h

723

De

Mey

er, 1

979

6214

25T

euge

, tor

enw

acht

er-

loon

It. b

ij A

ernd

e to

Hun

der

ende

Gee

rt W

edik

e di

e bi

j geh

ete

der

scep

enen

14

dage

na

Sent

e M

arte

n (1

1 no

v.)

gew

aket

heb

ben

oppe

n to

ern

oppe

n T

uege

ond

er h

em b

eide

n ge

geve

n 3,

5 gl

.

724

De

Mey

er, 1

979

7414

25Bo

lwer

kw

erke

nIt

. bij

Lubb

ert

Bude

l end

e G

otsc

halc

k Be

ernd

e de

n w

ruch

ter

die

selff

ses

te 4

dag

e en

de s

elff

5 5

dage

end

e se

lf 5

3 da

ge d

aer

gew

eest

end

e ge

arbe

it he

bben

elk

en d

es d

ages

geg

even

8 p

l. m

aket

21

gl. 8

pl.

Page 34: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

34

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

725

De

Mey

er, 1

979

7414

25Bo

lwer

kdo

orne

nom

hein

enIt

. Bee

rnde

den

Wru

chte

r di

e se

lf de

rde

4 da

ge d

en t

uyn

voir

t ge

tuyn

t en

de g

edoe

rnt

hebb

en e

lken

des

dag

es 7

pl.

mak

et 3

gl.

12 p

l.

726

De

Mey

er, 1

979

8414

25M

ars

wac

hter

-lo

on

727

De

Mey

er, 1

979

8414

25T

euge

wac

hter

-lo

on

728

De

Mey

er, 1

979

8614

25Bo

lwer

kso

ldij

wac

hter

-lo

onV

oir

sold

ie e

nde

wae

cloe

n op

pen

Bolw

erck

e

729

De

Mey

er, 1

979

132

1427

Teu

gehu

isbu

ssen

It. o

p de

n se

lven

dac

h by

Wol

bert

den

bod

en a

nger

eken

t va

n bu

ssen

te

bren

gen

acht

er o

p de

n T

uege

op

den

huse

doe

ger

ucht

e w

as d

at o

nse

vian

de in

t la

nd w

olde

n ge

geve

n 4

pl.

730

De

Mey

er, 1

979

151

1427

Teu

ge

731

De

Mey

er, 1

979

151

1427

Mar

s

732

De

Mey

er, 1

979

159

1427

Teu

gedi

jkm

aken

It. o

p de

n se

lven

dac

h by

Wer

ner

Hoy

er a

nger

eken

t vo

ir d

en d

ijck

te m

aken

dat

wat

er t

e st

ouw

en a

chte

r de

n T

uege

end

e da

t ijs

te

bite

n in

der

hav

en d

at d

ie s

cepe

dai

r uy

t m

ucht

en k

omen

to

sam

en g

egev

en 1

gl.

12 p

l.

733

De

Mey

er, 1

979

179

1427

Mar

s, k

oer-

huis

grav

en,

stak

enIt

. Joh

an G

eerd

s so

en d

ie g

egra

ven

heef

t om

dat

Kue

rhuy

s op

pen

Mer

ssch

e en

de g

esta

kt 1

5 da

ge e

nde

8 da

ge g

etym

mer

t op

pet

Huy

s di

e C

oenb

rugg

e ge

mak

et d

ie p

oirt

e st

eked

e et

c. 8

dag

e el

kes

dage

s 7

pl. m

aket

6 g

l. 17

pl.

734

De

Mey

er, 1

979

180

1427

Teu

geto

bber

ode

man

dko

pen

It. C

laes

Alb

erst

soe

n va

n ee

n ko

erm

ande

opp

en T

uege

18

pl.

735

De

Mey

er, 1

979

180

1427

Teu

geto

bber

ode

lijn

kope

nIt

. Joh

an L

ines

lege

r vo

ir e

en li

ne d

air

men

den

kor

f med

e op

trec

(t)

oppe

n T

uege

12

pl.

736

De

Mey

er, 1

979

187

1427

Mar

sw

acht

er-

loon

737

De

Mey

er, 1

979

188

1427

Teu

gew

acht

er-

loon

738

De

Mey

er, 1

979

239

1428

Wor

pdo

orne

nho

uwen

Int.

op P

asch

e av

ont

Eske

n te

r St

egen

die

sel

f vijf

te d

oern

geh

ouw

en d

ie p

ale

uyt

den

sand

e ge

grav

en h

adde

n el

lic 8

dag

e el

ken

des

dage

s 7

pl. m

aket

11

gl. 1

6 pl

.

739

De

Mey

er, 1

979

239

1428

Wor

pho

uwen

, om

hein

enIt

. Alb

ert

Beer

nds

soen

Gee

r va

n de

n Sl

onde

elli

c 5

dage

Gee

rd A

lber

ts s

oen

Eske

n te

r St

ege

Gee

rd v

an E

pe Jo

han

Wes

tvel

ing

Hen

ric

van

Zoe

st G

uede

ken

van

Seve

nen

ellic

vie

r da

ge W

illem

Bun

te 3

dag

e G

uede

ken

in d

ie C

lene

Ove

rstr

ate

6 da

ge d

ie d

en

doer

n ge

houw

en h

ebbe

n en

de o

p de

n w

agen

gel

aden

end

e de

n tu

yn o

ppen

Wor

p ge

mak

et h

ebbe

n el

ken

des

dage

s 7

pl. m

aket

12

gl.

13 p

l.

740

De

Mey

er, 1

979

239

1428

Wor

pdo

orne

nve

rvoe

ren

It. d

en v

oerl

uden

die

den

doe

rn v

oerd

en g

egev

en 6

gl.

741

De

Mey

er, 1

979

239

1428

Wor

pdo

orne

nve

rvoe

ren

It. d

at s

chip

opt

e w

ynne

n da

t in

den

gro

nt g

eleg

en h

adde

dai

r si

e de

n do

ern

med

e ha

elde

n da

t la

nge

up d

en g

rond

e ge

lege

n ha

dde

gege

ven

2 gl

. 8 p

l.

742

De

Mey

er, 1

979

239

1428

Wor

ppa

len

It. v

an W

illem

des

mei

ster

s vo

ir p

ale

holte

ren

dat

oppe

Wor

p qu

am 1

0 gl

.

743

De

Mey

er, 1

979

240

1428

Ooi

j, hu

isbo

lwer

ken

omhe

inen

It. C

laes

to

Mel

licle

den

die

omm

e da

t hu

ys t

er O

eye

gegr

aven

get

uynt

end

e ge

bolw

erct

hev

et 2

0,5

dach

dac

h de

s da

ges

7 pl

. m

aket

6 g

l.

744

De

Mey

er, 1

979

240

1428

Ooi

j, hu

isbo

lwer

ken

omhe

inen

745

De

Mey

er, 1

979

240

1428

Teu

ge, t

oren

tobb

erod

e ga

tm

aken

Int.

mei

ster

Alb

ert

die

op d

en t

oern

opp

en T

uege

van

Dra

keve

lder

ste

en m

aken

de e

en g

at d

air

die

tobb

e ro

ede

inne

ste

et

gege

ven

1 gl

. 12

pl.

746

De

Mey

er, 1

979

240

1428

Wor

pijz

erw

erk?

50 g

rote

r w

reke

ring

e an

dat

ree

mte

op

den

Wor

p ge

com

en

747

De

Mey

er, 1

979

249

1428

Mar

sw

acht

er-

loon

Page 35: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

35

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

748

De

Mey

er, 1

979

249

1428

Teu

gew

acht

er-

loon

749

De

Mey

er, 1

979

265

1429

Mar

s

750

De

Mey

er, 1

979

265

1429

Teu

ge

751

De

Mey

er, 1

979

269

1429

Bolw

erk

buss

enIt

. op

den

selv

en d

ach

Ever

t G

unne

man

sel

f vie

rde

die

die

buss

en v

an d

en B

olw

erck

e ha

elde

end

e br

acht

e di

e an

die

Wel

le e

nde

die

buss

en h

alp

vlye

n op

pet

Rae

thuy

s en

de Jo

han

Blijf

hier

die

die

bus

sen

mit

sijn

re k

aren

van

die

Wel

le v

oerd

e vo

ir d

at R

aeth

uys

to s

amen

geg

even

2 g

l. 4

pl.

752

De

Mey

er, 1

979

275

1429

Teu

ge, t

oren

tobb

erod

e lij

nIt

. teg

en Jo

han

Lyne

sleg

er in

die

Men

stra

te g

ecof

t ee

n ly

ne d

ie o

p de

n to

ern

op d

ie T

uege

qua

m d

ie a

n di

e to

b m

ande

wes

en

sold

e ge

geve

n 15

pl.

753

De

Mey

er, 1

979

292

1429

Bolw

erk,

T

euge

bru

gom

hein

enIt

. Bee

rnd

die

Wru

chte

r di

e an

den

Bol

wer

cke

bij d

er T

ochb

rugg

en s

elf d

erde

ene

n da

ch g

etuy

nt h

eeft

elk

en d

es d

ages

8 p

l. m

aket

1 g

l.

754

De

Mey

er, 1

979

292

1429

Ooi

jho

utkn

ikke

nIt

. Bee

rnd

die

Wru

chte

r se

lff v

ierd

e el

lic 1

5 da

ge g

ehag

et a

chte

r op

der

Oye

end

e di

e ga

te g

esto

ppet

end

e da

t ho

lt ge

knyc

ket

ende

gel

eget

elk

en d

es d

ages

8 p

l. m

aket

20

gl.

755

De

Mey

er, 1

979

292

1429

Bolw

erk,

O

ude

Ijsse

ldo

orne

nw

erke

nIt

. Bee

rnd

die

Wru

chte

r di

e en

en d

ach

op d

ie o

lde

Yse

le in

dat

Bol

wer

ck g

edoe

rnt

heef

t op

pen

Gra

ven

8 pl

.

756

De

Mey

er, 1

979

300

1429

Bolw

erk

brug

wer

ken

It. A

ndri

es E

vert

s so

en e

nde

Joha

n Z

eew

eken

die

ove

r ja

ir d

ie b

urge

re a

n da

t Bo

lwer

ck v

uerd

en e

nde

oic

an d

ie b

rugg

e ge

arbe

it ha

dden

geg

even

12

gl.

757

De

Mey

er, 1

979

312

1429

Teu

ge, t

oren

wac

hter

-lo

onIt

. Joh

an H

aver

goe

die

to ia

ir in

der

ved

en m

ede

gew

aket

had

de o

ppen

toe

rn o

ppen

Tue

ge d

at o

nger

eken

t bl

eef v

an O

nser

V

rouw

en d

age

Ann

unci

atio

the

nth

des

ande

ren

dage

s na

Sen

te M

arte

ns d

ach

mak

et 3

3 w

eken

elk

e w

eke

1 gl

. mak

et 3

3 gl

.

758

De

Mey

er, 1

979

312

1429

Bolw

erk

wac

hter

-lo

onD

it he

eft

Joha

n be

tael

t va

n de

n Bo

lwer

cke

dat

to ia

ir o

nger

eken

t bl

eef

759

De

Mey

er, 1

979

313

1429

Mar

sw

acht

er-

loon

760

De

Mey

er, 1

979

313

1429

Teu

gew

acht

er-

loon

761

De

Mey

er, 1

979

347

1430

Mar

sto

Sw

orm

en, o

ppen

Mer

sche

, opp

en T

uege

elk

en 4

pl.

762

De

Mey

er, 1

979

347

1430

Teu

geto

Sw

orm

en, o

ppen

Mer

sche

, opp

en T

uege

elk

en 4

pl.

763

De

Mey

er, 1

979

390

1430

Bolw

erk

wac

hter

-lo

onV

ande

n Bo

lwer

cke

764

De

Mey

er, 1

979

391

1430

Mar

sw

acht

er-

loon

765

De

Mey

er, 1

979

391

1430

Teu

gew

acht

er-

loon

766

De

Mey

er, 1

979

401

1431

Teu

gela

ndw

eer

insp

ectie

It. d

es s

ater

dage

s da

ir n

a (2

juni

) Le

wen

cam

p O

cken

broe

ck D

uetin

ghem

Con

rat

Lend

erin

g Le

iden

Zue

rper

en K

uerk

amp

Kol

lic

Alb

ert

ten

Hoe

ve d

ie g

egae

n w

eren

ach

ter

den

Tue

ge e

nde

besu

egen

die

lant

wer

e en

de d

ie w

ruch

t en

de d

at w

uest

e la

nt la

nges

di

e w

ruch

t ve

rtee

rt 2

gl.

2 pl

.

767

De

Mey

er, 1

979

471

1433

Mar

s

768

De

Mey

er, 1

979

471

1433

Teu

ge

769

De

Mey

er, 1

979

495

1433

Mar

s, B

olw

erk

door

nen

rooi

en e

n po

ten

Int.

Bere

nd d

ie W

ruch

ter

die

self

vier

de d

en d

oern

tre

cked

en u

yt d

en M

erss

che

ende

poe

tede

n de

n vo

irt

om d

at B

olw

erck

om

di

e m

oele

nber

ge e

nde

snoy

den

die

wilg

en e

nde

tuyn

den

an d

en m

olen

berc

h el

ken

elve

n da

ge e

lken

des

dag

es 9

pl.

mak

et 1

6 gl

. 12

pl.

Page 36: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

36

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

770

De

Mey

er, 1

979

527

1434

Mar

sw

ruch

tin

spec

tieIt

. Wol

bert

end

e Be

ernt

doe

sy

op d

en M

ersc

h ge

gaen

wer

en e

nde

bese

gen

ofte

r ho

lt ge

houw

en w

eer

ende

bes

egen

oic

k de

n w

ruch

t vo

ir o

ir t

erin

ge 3

kro

mst

erte

771

De

Mey

er, 1

979

544

1434

Mar

s

772

De

Mey

er, 1

979

544

1434

Teu

ge

773

De

Mey

er, 1

979

577

1434

Bolw

erk

wac

hter

-lo

onV

ande

n Bo

lwer

cke

774

De

Mey

er, 1

979

578

1434

Mar

sw

acht

er-

loon

775

De

Mey

er, 1

979

578

1434

Teu

gew

acht

er-

loon

776

De

Mey

er, 1

984

3214

35M

ars

777

De

Mey

er, 1

984

3214

35T

euge

778

De

Mey

er, 1

984

5914

35M

ars

door

nen

It. C

laes

to

Mel

licla

den

die

over

jair

den

nye

n do

ern

oppe

n M

erss

che

uytg

eroe

t he

vet

9 lic

hte

gl. m

aket

3 g

l. 6

d.

779

De

Mey

er, 1

984

5914

35Bo

lwer

k,

Wor

p, M

ars

door

nen

houw

enIt

. Bee

rnt

die

Wru

chte

r se

lf vi

erde

doe

rn g

ehou

wen

opp

en M

erss

che

dair

men

dat

hoe

ft m

ede

mak

en s

olde

an

dat

Bolw

erck

om

des

Wor

pes

will

en d

rie

dage

elk

en d

es d

ages

2,5

d. m

aket

1 g

l. 14

d.

780

De

Mey

er, 1

984

6014

35Bo

lwer

k, M

ars

door

nen

houw

en,

pote

nIt

. Bee

rnt

die

Wru

chte

r se

lf vi

erde

noc

h do

ern

geho

uwen

tot

den

Hoe

fde

4 da

ge e

nde

6 da

ge d

oern

ger

odet

end

e ge

trec

ket

ende

voi

rt g

epot

et e

nde

gesa

t om

me

dat

Bolw

erc

oppe

n M

erss

che

elke

n de

s da

ges

10 p

l. m

aket

tsa

men

6 g

l. 4

d.

781

De

Mey

er, 1

984

6114

35M

ars

door

nen

een

hack

e da

ir m

en m

ede

den

jong

en d

oern

van

den

Mer

ssch

e ge

roed

et h

eeft

782

De

Mey

er, 1

984

6514

35T

euge

, tor

ento

bber

ode

man

dko

pen

It. o

p de

n T

uege

end

e op

die

toe

rnen

voi

r tw

e ku

erm

ande

n ge

geve

n 10

d.

783

De

Mey

er, 1

984

7414

35Bo

lwer

kw

acht

er-

loon

Van

den

Bolw

erck

e

784

De

Mey

er, 1

984

7514

35M

ars

785

De

Mey

er, 1

984

7514

35T

euge

786

De

Mey

er, 1

984

8314

36M

ars

787

De

Mey

er, 1

984

8314

36T

euge

788

De

Mey

er, 1

984

105

1436

Oor

tmar

sga

ten

dich

ten

omhe

inen

Int.

Beer

nt t

o M

ydde

sder

pe d

ie o

p de

n O

irtm

ersc

h ac

hte

dage

n tu

yn g

emak

et h

ebbe

n en

de d

ie g

aten

ges

topp

et h

adde

des

dag

es

3 d.

mak

et 1

gl.

789

De

Mey

er, 1

984

110

1436

Teu

ge, k

oer-

huis

tobb

erod

e lij

nko

pen

It. b

y H

erm

an d

ie W

echt

er o

ppen

Tue

ge o

ppen

Kue

rhuy

s vo

ir e

en t

obbe

lyne

geg

even

13

d.

790

De

Mey

er, 1

984

115

1436

Mar

sw

acht

er-

loon

791

De

Mey

er, 1

984

115

1436

Teu

gew

acht

er-

loon

792

De

Mey

er, 1

984

115

1436

om d

e m

olen

wac

hter

-lo

on

793

De

Mey

er, 1

984

139

1437

Mar

s

794

De

Mey

er, 1

984

139

1437

Teu

ge

795

De

Mey

er, 1

984

161

1437

Mol

enbe

rg,

Mar

sdo

orne

nro

oien

en

pote

nIn

t. Jo

han

Hen

rix

soen

end

e Jo

han

Bona

rt d

ie g

epoe

t he

bben

om

me

die

moe

len

getu

ynt

doer

n ge

rode

t op

pen

Mar

sch

ende

die

w

eder

gep

oet

omm

e di

e m

olen

berg

e en

de d

ie m

oele

n el

lic 1

5 da

ge e

lken

des

dag

es 3

d. m

aket

5 g

l. 10

d.

Page 37: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

37

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

796

De

Mey

er, 1

984

161

1437

Teu

gedo

orne

nIn

t. A

ernt

Joha

ns s

oen

self

ande

r do

ern

gera

det

oppe

n T

uege

ene

n da

ch e

lken

des

dag

es 3

d. m

aket

6 d

.

797

De

Mey

er, 1

984

162

1437

Teu

gebo

omst

ijlen

voo

r de

boo

mIt

. by

den

wei

degr

even

gec

oft

twe

stile

een

dai

r di

e ru

nneb

oem

opp

en T

uege

op

heet

end

e ee

n da

ir h

e an

slu

yt 3

gl.

798

De

Mey

er, 1

984

164

1437

Mar

s, t

egel

-hu

isdo

orne

nom

hein

enIt

. by

Joha

n H

agen

om

me

dat

Tic

helh

uys

getu

ynt

ende

doe

rn g

esla

gen

ende

ges

takt

dai

r G

ebbe

woe

nt o

ppen

Mar

sch

5 m

anne

5

dage

elk

en d

es d

ages

3,5

d. e

nde

den

vere

n 1

d. e

nde

een

man

1 d

ach

mak

et 5

gl.

12 d

.

799

De

Mey

er, 1

984

175

1437

Bolw

erk

wac

hter

-lo

onW

echt

erlo

en o

ppen

Bol

wer

cke

800

De

Mey

er, 1

984

176

1437

Mar

sw

acht

er-

loon

801

De

Mey

er, 1

984

176

1437

Teu

gew

acht

er-

loon

802

De

Mey

er, 1

984

187

1438

Mar

sko

erhu

isbe

wak

enIt

. op

den

selv

en d

ach

Joha

n D

reye

r di

e en

en d

ach

ende

nac

ht m

yd C

laes

e op

pet

Koe

rhuy

s op

pen

Mer

sche

wak

ede

gege

ven

3 d.

803

De

Mey

er, 1

984

187

1438

Bolw

erk

bew

aken

It. o

p di

e se

lve

tijt

Ghe

ert

van

Borc

kel d

ie t

we

dage

end

e na

chte

was

opp

et B

olw

erck

elk

es n

acht

es 3

d. m

aket

6 d

.

804

De

Mey

er, 1

984

187

1438

Teu

ge, k

oer-

huis

bew

aken

It. o

p di

e se

lve

tijd

Joha

n M

oerk

en d

ie v

ier

dage

end

e na

chte

was

opp

et K

oerh

uys

oppe

n T

uege

elk

es d

ages

end

e na

chte

s 3

d.

mak

et 1

2 d.

805

De

Mey

er, 1

984

206

1438

Mar

s

806

De

Mey

er, 1

984

206

1438

Teu

ge

807

De

Mey

er, 1

984

217

1438

Mar

s g

at in

wru

cht

bew

aken

It. d

es d

onre

dage

s da

ir n

ae (

23 o

kt.)

Aer

nt T

iche

ler

self

vijft

e di

e tw

e na

chte

wak

eden

op

den

Mar

sch

doe

die

gate

geb

roke

n w

orde

n an

die

wru

cht

elke

s de

s na

chts

2 d

. mak

et 1

gl.

4 d.

808

De

Mey

er, 1

984

220

1438

Bolw

erk

wac

hter

-lo

onIt

em o

p di

e se

lve

tijt

Ever

t H

arna

schm

aker

die

sel

f ach

te d

es n

acht

es o

p da

t Bo

lwer

ck g

ewak

et h

adde

, elk

en d

es n

acht

es 2

,5 d

. m

aket

1 g

l. 4

d.

809

De

Mey

er, 1

984

236

1438

Bolw

erk

gat

dich

ten

It. H

enri

c Le

yend

ecke

r op

pet

Bolw

erck

ges

topp

et 2

dag

e el

kes

dage

s 6,

5 d.

mak

et 1

3 d.

810

De

Mey

er, 1

984

246

1438

Mar

sw

acht

er-

loon

811

De

Mey

er, 1

984

246

1438

Teu

gew

acht

er-

loon

812

De

Mey

er, 1

984

269

1439

Mar

s

813

De

Mey

er, 1

984

269

1439

Teu

ge

814

De

Mey

er, 1

984

272

1439

Mar

sIt

. des

nac

htes

Ste

ven

Hee

fack

er s

elf a

chte

ges

elle

n di

e op

den

Mar

sche

gew

eest

had

den

doe

geru

chte

was

dat

die

via

nde

dat

guet

van

den

Mar

sche

nem

en w

olde

n ge

geve

n el

ken

2 d.

mak

et 1

gl.

815

De

Mey

er, 1

984

303

1439

Mar

sw

acht

er-

loon

816

De

Mey

er, 1

984

303

1439

Teu

gew

acht

er-

loon

817

De

Mey

er, 1

984

307

1440

Bolw

erk,

Mar

sin

spec

tieIt

. des

dijn

xsda

ges

dair

nae

(29

mrt

.) G

elm

er (

Mey

nold

ssoe

n) P

eleg

rym

(te

r Br

ugge

n) B

orro

end

e D

uetin

ghem

die

dat

Bol

wer

ck

ende

dat

Hag

elhu

ys o

ppen

Mar

sche

bes

ien

hadd

en t

o sc

hipl

oen

ende

ter

inge

geg

even

15

d.

818

De

Mey

er, 1

984

333

1440

Mar

s

819

De

Mey

er, 1

984

333

1440

Teu

ge

820

De

Mey

er, 1

984

362

1440

Ooi

jbo

omho

ut

ervo

orIt

. Joh

an v

an M

ynde

n ge

vuer

t en

en b

alke

n va

nden

Mol

enbe

rch

op d

ie W

elle

dai

r di

e ro

nneb

oem

op

die

Oye

af g

emak

et w

art

gege

ven

3 d.

Page 38: Landweer gerelateerde citaten uit de gepubliceerde middeleeuwse … · inspectie, repareren ... dictis Ronneboem positis et constructis per scabinos supra insulam vppen toghe et supra

Lan

dwee

r ge

rela

teer

de c

itat

en u

it d

e ge

publ

icee

rde

mid

dele

euw

se s

tads

reke

ning

en v

an D

even

ter

(133

7-14

40 &

144

7).

Dee

l 1: S

tads

wei

den:

Mar

s, W

eerd

, Teu

ge, S

cho

ono

ver

en O

oij.

38

Nr.

Lit

erat

uurv

erw

ijzin

gP

ag.

Jaar

Lo

cati

e(s)

Obj

ect/

Sub

ject

Act

ie(s

)R

eken

ingp

ost

821

De

Mey

er, 1

984

366

1440

Mar

shu

isbo

uwen

It. m

yd G

ebbe

Tic

hele

rs g

erek

ent

voir

dat

tym

mer

dat

se

hadd

e op

pen

Mer

sche

op

den

tiche

love

n an

t hu

ys e

nde

voir

die

eer

de

die

sie

gevu

ert

hadd

e in

den

vue

riar

e uy

t de

n Bo

lwer

cke

ant

Hoe

ft t

o sa

men

geg

even

28

gl.

822

De

Mey

er, 1

984

366

1440

Bolw

erk

hoof

daa

rde

It. m

yd G

ebbe

Tic

hele

rs g

erek

ent

voir

dat

tym

mer

dat

se

hadd

e op

pen

Mer

sche

op

den

tiche

love

n an

t hu

ys e

nde

voir

die

eer

de

die

sie

gevu

ert

hadd

e in

den

vue

riar

e uy

t de

n Bo

lwer

cke

ant

Hoe

ft t

o sa

men

geg

even

28

gl.

823

De

Mey

er, 1

984

372

1440

Mar

sw

acht

er-

loon

824

De

Mey

er, 1

984

372

1440

Teu

gew

acht

er-

loon

825

Japp

e A

lber

ts, 1

959

2714

47M

ars

tore

nst

uk la

ndIt

em v

an e

en s

tuck

land

s va

n de

n w

eerd

e te

gen

den

toer

n op

pen

Mer

ssch

e da

t af

gem

edet

is 6

lb.

826

Japp

e A

lber

ts, 1

959

3014

47T

euge

, Os-

senm

ars

Oss

enm

ersc

h op

den

Tue

ge

827

Japp

e A

lber

ts, 1

959

3414

47M

ars,

Teu

geho

ofde

nin

spec

tieIt

em b

urge

rmei

ster

s, t

ymm

erm

eist

ers,

end

e en

dee

l mee

r va

n de

n ra

de g

evae

ren

oppe

n m

ersc

h en

de o

ppen

Tue

ge e

nde

be-

sege

n w

air

men

hoe

fden

sol

de, v

erte

ert

13 d

. 3 p

l. 4

br.

828

Japp

e A

lber

ts, 1

959

5814

47Pa

arde

nwei

dele

ngte

grav

enIt

em v

oir

250

roed

en g

egra

ven

in d

ie p

erde

wei

de v

oir

elke

roe

de g

egev

en 7

pl.,

mak

et 2

8 gl

d. 1

2 d.

829

Japp

e A

lber

ts, 1

959

5814

47O

ude

Ijsse

laf

stan

dgr

aven

Item

7 m

anne

geg

rave

n op

den

mar

sch

bila

nx d

er o

lder

Yse

len

hond

ert

roed

en m

yn 2

, voi

r el

ke r

oede

ver

ding

et 2

but

ken

ende

w

ant

sij b

edin

get

wer

en, w

art

hem

mee

r ge

geve

n vo

ir h

oer

arbe

it 2

gld.

, mak

et t

e sa

men

32

gld.

13

d. 4

br.

830

Japp

e A

lber

ts, 1

959

6014

47T

euge

tobb

erod

e lij

nko

pen

Item

voi

r ee

n ly

ne o

ppen

Tue

ge d

air

men

die

tob

bero

ede

med

e op

tiet

9 d.

831

Japp

e A

lber

ts, 1

959

6114

47T

euge

tobb

erod

e m

and

kope

nIt

em v

oir

twe

man

den

op d

en k

uerh

uys

to S

wor

men

end

e op

den

Tue

ge, 1

2 d.

832

Japp

e A

lber

ts, 1

959

6214

47T

euge

grav

enIt

em b

i Puy

ssen

ang

erek

ent

doe

die

gese

llen

groe

ven

oppe

n T

uege

, hem

geg

even

4 d

.

833

Japp

e A

lber

ts, 1

959

7214

47M

ars

wac

hter

-lo

on

834

Japp

e A

lber

ts, 1

959

7214

47T

euge

wac

hter

-lo

on