LANDELIJK BASISPROGRAMMA RAADSVERKIEZINGEN 2012

download LANDELIJK BASISPROGRAMMA RAADSVERKIEZINGEN 2012

of 90

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Basisprogramma Groen gemeenteraadsverkiezingen 2012

Transcript of LANDELIJK BASISPROGRAMMA RAADSVERKIEZINGEN 2012

 • LANDELIJK BASISPROGRAMMA

  RAADSVERKIEZINGEN 2012

  GOEDGEKEURDE TEKSTEN na het congres van 17 maart 2012

  Inleidende koepeltekst Landelijk basisprogramma

  gemeenteraadsverkiezingen

 • 2

  Inhoudstafel

  Inleidende koepeltekst 3 De 5 prioritaire themas 8

  1. Wonen 8 2. Ruimte 13 3. Mobiliteit 18 4. Energie 24 5. Samenleven en diversiteit 30

  De andere themas 37 6. Economie 37 7. Werk 41 8. Sociaal beleid 44 9. Gezondheid 49 10. Bestuur, democratie en participatie 52 11. Financin & Fiscaliteit 58 12. Natuur & Milieu 63 13. Onderwijs & Kinderopvang 67 14. Jeugd 70 15. Ouderen 74 16. Vrije tijd, Cultuur & Sport 77 17. Veiligheid 85 18. Internationale samenwerking 89

 • 3

  Koepeltekst 1

  Burgers kijken vandaag gretig uit naar een positief perspectief. Ze verwachten uitwegen uit de crisis, slimme 2

  ingrepen die verandering teweeg brengen, nu meteen maar ook op lange termijn. Een slagkrachtig lokaal 3

  bestuur kan in de periode 2012-2018 hiervoor betekenisvolle stappen zetten. Lokale bestuurders die vanuit 4

  een open geest, in samenwerking met de inwoners, vernieuwende en creatieve, kwaliteitsvolle en duurzame 5

  oplossingen aanreiken: dat is het programma dat groene bestuurders en raadsleden uitdragen. 6

  Gemeente- en stadsbesturen kunnen de motor zijn van veel positieve verandering. Ze staan het dichtst bij de 7

  inwoners, kunnen makkelijkst met hen in dialoog gaan en samenwerken. De lokale politiek is het niveau waar 8

  burgers het meest vertrouwen in hebben. Lokale besturen kunnen problemen het snelst detecteren en er op 9

  inspelen, oplossingen op maat uitwerken, vernieuwing in de praktijk brengen en voortrekker zijn. 10

  Slimme oplossingen voor vandaag en morgen. In de volgende legislatuur wil Groen de overgang naar 11

  duurzaamheid versnellen. Onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, klimaatneutraliteit, gesloten 12

  kringlopen, korte ketens en nabijheid zijn doelen van ons lokaal beleid . Stappen die deze doelstellingen 13

  dichterbij brengen, maken lokale gemeenschappen ook weerbaarder tegen externe schokken (veerkracht). 14

  Iedereen mee. We willen dat de lokale overheid ook duidelijke stappen zet naar meer rechtvaardigheid, naar 15

  een billijker verdeling van de rijkdom van haar inwoners. Ze heeft hiervoor instrumenten op vlak van fiscaliteit, 16

  sociaal beleid, onderwijs en vrijetijdsbeleid, en van intergemeentelijke samenwerking. De gemeente is het 17

  beste niveau om de toenemende armoede te bekampen. 18

  Gelijkheid voor vrouwen en mannen. We willen dat de gemeente volledig inzet op gelijke kansen voor 19

  vrouwen en mannen, door op alle beleidsdomeinen rekening te houden met gendergelijkheid. 20

  Gezonde samenleving. De lokale overheid heeft een heel directe impact op de levenskwaliteit in de gemeente, 21

  via haar beleid inzake gezondheid, ouderen en jongeren, ruimtelijke ontwikkeling, publieke ruimtes, mobiliteit 22

  en verkeersveiligheid. Voor wie wil investeren in mensen, is het duidelijk dat lokale besturen op deze terreinen 23

  levenskwaliteit sterk laat doorwegen als doelstelling. 24

  Samen verantwoordelijk. Gemeenten zijn steeds minder eilanden rond een kerktoren. Dit versterkt de 25

  noodzaak om inwoners samen te brengen en aan de lokale gemeenschap te bouwen. Voor groen zijn burgers 26

  geen klanten. De gemeente spoort inwoners aan om actieve burgers te worden, die zelf keuzes kunnen maken 27

  en samen verantwoordelijkheid opnemen. Velen hebben vandaag de mond vol over wederkerigheid, het 28

  principe dat je iets moet terugdoen als je iets krijgt. De noodzaak aan wederkerigheid geldt niet alleen voor wie 29

  veel van de samenleving ontvangt, maar voor alle leden van die samenleving: niet alleen de steuntrekker, maar 30

  ook de werkgever, de ambtenaar, de bestuurder, kortom: alle burgers. Groen wil deze evoluties ook opvangen 31

  via democratische vernieuwing, samenwerken en coproductie met burgers en middenveld. 32

  Zelfs in een fysiek en mentaal verstedelijkt Vlaanderen met veel interne migratie, is het bestaan van 33

  buitengebieden een onmiskenbare realiteit. Stad, rand en platteland interageren voortdurend met elkaar en 34

  kunnen niet zonder elkaar. Tussen stad, rand en platteland is nood aan (meer) wederzijds respect en 35

  samenwerking, aan solidariteit en wederkerigheid. We willen dit realiseren door het verhogen van de 36

  intergemeentelijke samenwerking. 37

  Tot slot zien we voor alle gemeenten twee belangrijke (bestuurlijke) uitdagingen waar we de volgende 38

  legislatuur extra aandacht willen aan besteden: de cruciale rol van de lokale besturen in het handhaven, doen 39

  naleven van wetten en regels (inzake veiligheid, milieu, mobiliteit, ruimtegebruik,) en de dringende noodzaak 40

 • 4

  van een meer gentegreerd en gebiedsgericht beleid waarin men over bevoegdheden heen globale 41

  oplossingen uitwerkt voor (delen van) de stad of gemeente. 42

  In bovenstaande paragrafen schetsten we de grote doelstellingen van ons programma voor de periode 2012-43

  2018. We willen deze doelstellingen vooral realiseren via de volgende concrete acties: 44

  1. Dichterbij is slimmer. Lokale overheden zetten nabijheid centraal in hun beleid omwille van de voordelen 45

  op sociaal (versterking sociaal leven) en ecologisch vlak (duurzamer mobiliteit): 46

  a. Buurtwinkels met een uitgebreid productgamma (kruidenier/bakker/slager/) en verscheidene 47

  functies (postpunt/afhaalpunt/ en op platteland toeristische info/streekproducten/) worden 48

  (financieel) gestimuleerd, bijvoorbeeld met vestigingssubsidies. (1490, 1522, 276, 542, 546) 49

  Gedecentraliseerde diensten of antennes in wijken of kernen en mobiele diensten zoals de 50

  bibliobus betekenen een meerkost die verantwoord is door de belangrijke return inzake sociaal 51

  leven, de drempelverlaging voor groepen die moeilijk bereikbaar of vervoersarm zijn en een 52

  vermindering van de mobiliteitsvraag. (1901, 2922) 53

  b. Kernversterking en verdichting blijven de ordewoorden in het ruimtelijk en woonbeleid. 54

  Knooppunten van openbaar vervoer worden maximaal aangewend als centrale punten waarrond 55

  sterke kernen met diverse functies worden uitgebouwd. Gemeenten passen stedenbouwkundige 56

  voorschriften en ruimtelijke plannen aan om verdichting in (verkavelings)wijken te realiseren en 57

  nieuwe (gedeelde) woonvormen toe te laten. De tendens naar meer appartementsbouw wordt 58

  strikt omkaderd op maat van dorp en wijk. Ook voor bedrijventerreinen werkt de gemeente aan 59

  verdichting via regelgeving en stimuleringsbeleid. (507, 348, 354, 364, 517,546, 1483) 60

  c. Ondersteuning van economie van de nabijheid. De lokale overheid voert proactief beleid rond de 61

  bedrijventerreinen in de gemeente en trekt gericht duurzame bedrijven aan, bijvoorbeeld zij die 62

  dichtbij kunnen afzetten. Ze ondersteunt/organiseert lokale afzet van landbouw- en 63

  streekproducten en andere korte ketens tussen producent en consument. Ze vervult zelf een 64

  voorbeeldrol in haar aankoopbeleid door dichtbij geproduceerde producten te verkiezen. (1473, 65

  553, 1504, 3525) Dat bedrijven maximaal inzetten op werknemers die dichtbij wonen kan door 66

  de lokale overheid mee gestimuleerd worden via lokale banenmarkten, mobiele werkwinkels die 67

  de wijken intrekken en via het creren van arbeidsplaatsen in de sociale economie. (1655) 68

  2. Publieke ruimte is sociale ruimte. Lokale overheden voeren een veel bewuster beleid rond openbare 69

  ruimte en stellen dit volledig in functie van het sociale leven in die ruimte. 70

  a. Publieke ruimte verkwisten aan parkeerplaats is zonde. Parkeerruimte wordt geclusterd, buiten 71

  het centrum gebracht en priv-parkings (bv van winkels) worden maximaal benut. Publiek groen is 72

  zeer kwalitatieve open ruimte. De gemeente streeft naar wijkgroen op wandelafstand en 73

  stadsgroen op fietsafstand. Kleine parkjes, speelruimtes zorgen (letterlijk) voor zuurstof in de wijk. 74

  (891, 517, 640) 75

  b. Kinderen zijn de maat voor de inrichting van openbare ruimte: is ze veilig voor hen en hebben ze 76

  voldoende plaats om zich uit te leven. Kinderen die meer bewegen, zijn gezonder. Een netwerk 77

  van speelplaatsen loopt doorheen de stad (speelweefsel). Openbare ruimte wordt ontworpen om 78

  maximaal toegankelijk te zijn voor ouderen en mensen met een fysieke beperking. Ze is plaats van 79

  ontmoeting, met gemengde functies. (2766, 659, 663, 806, 823) 80

  c. De gemeente voert een verstandig handhavingsbeleid in de publieke ruimte: systematisch 81

  optreden tegen foutparkeren en overdreven snelheid, een gericht gebruik van gemeentelijke 82

  administratieve sancties dat ruimte laat voor bemiddeling, straathoekwerkers en 83

  jongerencoaches en een beleid dat ruimte creert voor het geluid van spelende kinderen. (634, 84

  2756, 517, 806, 892, 1238, 2742, 2758, 3341) 85

  3. De gemeente versnelt de overgang naar duurzaamheid. 86

  a. Bedrijventerreinen verduurzamen is een evidente optie en mogelijk via het gericht aantrekken 87

  van geschikte bedrijven (die kringlopen kunnen vormen met aanwezige bedrijven en lokaal 88

 • 5

  afzetten), stimulerings- en sanctioneringsmaatregelen voor verdichting en duurzaam 89

  energiegebruik. De verduurzaming van bedrijventerreinen beoogt ook h