Kwaliteitsverslag 2019 ... De communicatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is...

download Kwaliteitsverslag 2019 ... De communicatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is goed

of 34

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kwaliteitsverslag 2019 ... De communicatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is...

 • 1

  Kwaliteitsverslag 2019

 • 2

  Voorwoord ........................................................................................................................................ 4

  Hoofdstuk 1 Kwaliteitsmanagementsysteem ................................................................................ 5

  Hoofdstuk 2 Interne - en externe ontwikkelingen ......................................................................... 7

  Hoofdstuk 3 Cliëntoordeel............................................................................................................. 7

  3.1 Resultaat interne evaluaties ............................................................................................. 8

  3.2. Resultaat externe evaluaties .......................................................................................... 10

  3.3 Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris ...................................................................... 12

  Hoofdstuk 4 Personeel ................................................................................................................ 14

  4.1 In-, door- en uitstroom .................................................................................................... 14

  4.2 Verzuimbeleid ................................................................................................................. 14

  4.4 Functioneringsgesprekken ............................................................................................. 15

  4.5 Medewerker tevredenheid onderzoek ............................................................................ 16

  4.6 Opleiding en bijscholing.................................................................................................. 16

  Hoofdstuk 5 Cultuur & Veiligheid ................................................................................................ 18

  5.1 Cliëntveiligheid................................................................................................................ 18

  5.2 Veiligheid van werk ......................................................................................................... 19

  5.3 Veiligheid van bedrijfsvoering ......................................................................................... 19

  5.4 Veiligheid van gebouwen................................................................................................ 20

  Hoofdstuk 6 Leren en verbeteren ............................................................................................... 22

  6.1 Interne audits .................................................................................................................. 22

  6.2 Externe audits ................................................................................................................. 23

  6.3 Incident meldingen ......................................................................................................... 24

  6.4 Zorgdossier controle ....................................................................................................... 25

  6.5 Uitvraag kwaliteitsindicatoren ......................................................................................... 26

  6.6 Samenwerking leveranciers ........................................................................................... 27

  6.7 Inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ)........................................................ 27

  6.8 Risico analyse en opvolging ........................................................................................... 27

  Hoofdstuk 7 Adviezen van adviesorganen ................................................................................. 29

 • 3

  7.1 Adviezen Centrale cliëntenraad (CCR) .......................................................................... 29

  7.2 Adviezen Ondernemingsraad (OR) ................................................................................ 29

  7.3 Adviezen Raad van toezicht (RvT) ................................................................................. 30

  Hoofdstuk 8 Resultaten n.a.v. maatregelen 2019 ...................................................................... 31

  Hoofdstuk 9 Besluiten en maatregelen 2020 .............................................................................. 33

  Hoofdstuk 10 Feedback vanuit het lerend netwerk .................................................................. 34

 • 4

  Voorwoord

  Voor u ligt het eerste gezamenlijke kwaliteitsverslag van Thuiszorg Groot Gelre en Stichting Catharina. In het kader van de steeds meer op elkaar afgestemde processen, gezamenlijke planvorming, de gezamenlijke HKZ certificering en het verminderen van de administratieve lasten, was het nu een goed moment om dit samen op te pakken. In de eerste helft van 2019 hebben er, na het voorgenomen besluit tot een verkenning tot een bestuurlijke fusie met een andere zorgorganisatie, uitgebreide verkenningen plaatsgevonden. Na afloop van deze verkenningen is de conclusie getrokken dat er onvoldoende draagvlak is voor een bestuurlijke fusie. In de tussentijd, zoals ook te lezen is in dit kwaliteitsverslag, hebben we niet stil gezeten. De cliënt blijft voorop staan en we willen ons als organisatie blijven ontwikkelen. We zijn ook blij met de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek. We hechten veel waarde aan cliënttevredenheid en vinden het fijn dat de cliënten over het algemeen tevreden zijn. Belangrijk is dat we naar cliënten luisteren en we van de aangegeven verbeterpunten leren. Daarnaast is het van belang om wederzijdse verwachtingen uit spreken en vast te leggen. DrieGasthuizenGroep wil voor medewerkers een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven, daarnaast willen we meer zorgpersoneel aan ons weten te binden. Er is veel aandacht geweest voor de arbeidsmarktcommunicatie en het binden en boeien van medewerkers. Ook is er meer maatwerk geboden op het gebied van opleiden en zijn de functies (organisatie-breed) beschreven in een nieuwe en toekomstbestendige FWG-tool. Er is een leerafdeling opgezet, waardoor meer leerlingen opgeleid kunnen worden en er is meer regie gekomen op het gehele inhuurproces. In september heeft DrieGasthuizenGroep met de ondertekening van het Arnhems Mantelzorg Akkoord de noodzaak onderschreven om samen de bewustwording betreffende mantelzorg(-ers), draaglast en draagkracht, en het belang van goede ondersteuning op maat, te versterken. Dat vraagt van ons om de kennis te delen met de andere partners over wat er allemaal gebeurt in Arnhem, zodat men snel en adequaat de mantelzorger – en ook elkaar – kan doorverwijzen. Dat vraagt ook van ons dat wij – naast aandacht voor de zorgvrager: de cliënt, ook aandacht heeft voor de mantelzorger en diens perspectief. De samenwerking in de regio heeft in 2019 meer vorm gekregen. De VVT organisaties in de regio Arnhem stemmen meer met elkaar af en gaan samenwerkingsverbanden met elkaar aan. Een voorbeeld hiervan is de regionale onplanbare nachtzorg in de thuiszorg. Daar hebben we het samen met de andere VVT organisaties voor elkaar gekregen dat we de nachtzorg gezamenlijk uitvoeren. Een ander voorbeeld van samenwerking is de palliatieve zorgcoach die we samen met ziekenhuis Rijnstate zijn gestart. De uitdaging vanuit 2019 is dat we de interne – en externe ontwikkelingen blijven voortzetten in het kader van goede zorg. In dit kwaliteitsverslag evalueren we daarom naast de ontwikkelingen ook de gebruikte methodieken om te blijven leren en verbeteren. Karin Reesing Raad van bestuur DrieGasthuizenGroep

 • 5

  Hoofdstuk 1 Kwaliteitsmanagementsysteem

  Het kwaliteitsplan DrieGasthuizenGroep van 2019 hangt samen met het strategisch plan 2017- 2020, de kaderbrief 2019, het organisatiejaarplan 2019, de begroting 2019, de kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg, -Wijkverpleging en het addendum Kwaliteitskader WLZ thuis. Het vormt een kader en kompas voor de organisatie en de medewerkers m.b.t. goede zorg. Naast de input van de (wettelijke) kaders hechten we veel waarde aan de feedback én input van cliënten/vertegenwoordigers via in- en externe metingen, de cliëntenraad en klachten. Ook de input van medewerker is van groot belang via o.a. de OR, het melden van incidenten, in voortgangs-, functionerings- en exit gesprekken en in bestaande overleggen. De geformuleerde speerpunten in het kwaliteitsplan zijn de uitgangspunten van de verbeteringen voor 2019 en zijn gericht op de:

  - Cliënt: de individuele cliënt centraal - Medewerker: gastvrije, ondernemende, flexibele en betrokken medewerkers - Organisatie: continuïteit, efficiency en een goed resultaat - Samenwerking: een betrouwbare samenwerkingspartner, flexibel inspelend op vragen

  In dit kwaliteitsverslag kijken we in grote lijnen terug op behaalde resultaten en de wijze waarop de processen verlopen zijn. Resultaat:

  • N.a.v. het organisatiejaarplan zijn er deelplannen per afdeling/locatie opgesteld omdat ze meer specificatie behoefden.

  • De voortgang van het organisatiejaarplan is ieder kwartaal door het MT DGG breed gevolgd.

  • Door de feedback van cliënten en medewerkers is er inzicht in wat goed gaat in de zorg- en dienstverlening en waar verbeterpunten liggen.

  • Met de cliëntenraad worden resultaten besproken. De OR wordt geïnformeerd en waar van toepassing om advies gevraagd.

  Kwaliteitsinformatiesysteem Medewerkers kunnen relevan