Kwalitatief onderzoek

Click here to load reader

 • date post

  12-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kwalitatief onderzoek

 • KWALITATIEF ONDERZOEK Inge Pool

 • Programma

  Raamwerk & onderzoeksopzet Kwalitatief onderzoek Beoordelen kwalitatief onderzoek

 • Raamwerk & onderzoeksopzet

  1. Keuze onderwerp/thema 2. Lezen van relevante literatuur 3. Doel- en vraagstelling formuleren

  4. Uitwerking methode

 • Doel- en vraagstelling

  Probleemstelling geeft sturing aan onderzoek bestaat uit vraagstelling: centrale vraag die je wilt beantwoorden

  (gericht op kennis) doelstelling: geeft aan waartoe de kennis dient (wat is

  het nut)

  bronnen (o.a. literatuur) nodig voor formuleren

 • Soorten vraagstellingen

  Beschrijvende vraagstelling wie, wat welke, wanneer, hoe.

  Causale vraagstelling waarom, waardoor, hoe komt het dat.

  Voorspellingsvraagstelling tot welke.leidt

  Ontwerpvraagstelling wat is het beste, hoe kan, welk middel.

  Evaluatievraagstelling tot welke.leidt

 • Eisen aan vraagstelling

  Is het interessant? Is het relevant? Is het te onderzoeken? Is het duidelijk geformuleerd?

  Of : FINER F= feasible I = interesting N = novel E = ethical R = relevant

  Bijv. PICO, SMART, SPICE (setting,

  perspective, intervention, comparison, outcomes)

 • Voorbeeld

  Term Voorbeeld

  Onderwerp/thema Uitval op OK

  Probleem/situatie Regelmatig komen patinten niet opdagen/of zijn niet nuchter. Programma OK komt hierdoor onder druk te staan.

  Doelstelling Last-minute uitval op OK door niet-nuchter zijn beperken

  Vraagstelling Wat zijn de redenen dat mensen niet-nuchter verschijnen? - Hoe vaak komt uitval door niet-nuchter zijn voor? - Wat zijn kenmerken van patinten die niet-nuchter verschijnen op OK? - Wat zijn redenen dat zij niet-nuchter verschijnen op OK?

 • Raamwerk & onderzoeksopzet

  1. Keuze onderwerp/thema 2. Lezen van relevante literatuur 3. Doel- en vraagstelling formuleren 4. Uitwerking methode

  Het doel en de vraagstelling zijn medebepalend voor keuze type onderzoek

 • Typen onderzoek

  In theorie worden vele typen onderzoek onderscheiden: Fundamenteel of toegepast (praktijkgericht) Experimenteel of niet-experimenteel Observationeel of intervenirend Primair of secundair Kwantitatief of kwalitatief Etc. Vaak sprake van triangulatie

  vandaag

 • Kwalitatief onderzoek

  Programma 1. Wat is het?

  2. Wanneer?

  3. Verschil kwantitatief onderzoek

  4. Stromingen

  5. Methoden

  6. Data-analyse

  7. Beoordelen kwalitatief onderzoek

 • Geheugen opfrissen

  Wanneer kies je voor kwalitatief onderzoek?

  Wat zijn de kenmerken van kwalitatief onderzoek?

 • Wat is kwalitatief onderzoek?

  Vraagstelling: onderwerpen die te maken hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen

  Onderzoeksmethoden: onderwerp vanuit perspectief

  van de onderzochten Doel: beschrijven en verklaren

  (Boeije, H., 2008, p.27)

 • Kenmerken kwalitatief onderzoek

  Directe waarneming in natuurlijke situatie

  Onderzoeker aanwezig bij dataverzameling

  Meestal inductief

  Perspectief van respondent centraal

  Resultaten vaak in verhalende vorm

  (Boer, F. de & J. Evers, 2007)

 • Kwalitatief onderzoek

  Programma 1. Wat is het?

  2. Wanneer?

  3. Verschil kwantitatief onderzoek

  4. Stromingen

  5. Methoden

  6. Data-analyse

  7. Beoordelen kwalitatief onderzoek

 • Wanneer kwalitatief onderzoek (1)?

  Situaties: waarin bijzondere/eigenaardige van persoon/

  situatie/organisatie wordt beschreven weinig onderzoek is gedaan & men evt.

  (meet)instrument wil ontwikkelen waarnaar veel onderzoek is gedaan, maar

  uitkomsten spreken elkaar tegen of vragen om verklaring

  (Boeije, H. 2008)

 • Wanneer kwalitatief onderzoek (2)?

  Situaties: die zo complex/veranderlijk zijn of die men wil

  veranderen waarin kwantitatief onderzoek om praktische/

  ethische redenen moeilijk is waarin men betekeniswereld wil exploreren

  (Boeije, H. 2008)

 • Kwalitatief onderzoek

  Programma 1. Wat is het?

  2. Wanneer?

  3. Verschil kwantitatief onderzoek

  4. Stromingen

  5. Methoden

  6. Data-analyse

  7. Beoordelen kwalitatief onderzoek

 • Kwalitatief vs kwantitatief

  ? ?

  kwalitatief kwantitatief

 • Stappen in kwalitatief onderzoek

  Algemene onderzoeksvragen

  Selectie van locatie en participanten

  Verzamelen relevante data

  Interpretatie van de data

  Conceptueel en theoretisch werk

  Opschrijven resultaten/conclusies

  Verzameling verdere data

  Verdere specificatie onderzoeksvragen

  (Bryman, A. 2008, p.370)

 • Kernbegrippen in onderzoek

  Betrouwbaarheid Reproduceerbaarheid Nauwkeurigheid

  Validiteit Interne validiteit; meet je wat je wilt meten? Externe validiteit: in hoeverre zijn resultaten

  generaliseerbaar?

 • Betrouwbaarheid en validiteit

  betrouwbaar niet valide

  niet betrouwbaar niet valide

  betrouwbaar valide

 • Kenmerken kwalitatief onderzoek

  Beperkte betrouwbaarheid / reproduceerbaar

  Beperkte controle dataverzameling (subjectiviteit)

  Beperkt generaliseerbaar

  Dichtbij praktijk Validiteit redelijk hoog Gebruik van natuurlijke

  data Zicht op contextuele

  betekenis van verschijnselen

  Zwakke kanten Sterke kanten

 • Kenmerken kwantitatief onderzoek

  Onderzoek naar beperkt deel van empirie/praktijk

  Lage validiteit Uitspraken beperkte

  geldigheid

  Grote aantallen respondenten

  Hoge betrouwbaarheid

  Generalisatie mogelijk

  Zwakke kanten Sterke kanten

 • Kwalitatief vs kwantitatief

  Woorden Perspectief van deelnemers Onderzoeker dichtbij Theorie ontstaat Proces Ongestructureerd Contextueel begrip Rijke, diepe data Micro Betekenis Natuurlijke setting

  Nummers Perspectief van onderzoeker Onderzoeker ver weg Testen van theorie Statisch Gestructureerd Generaliseerbaarheid Harde, betrouwbare data Macro Gedrag Onnatuurlijke setting

  Kwalitatief Kwantitatief

  (Bryman, A., 2008, p.393)

 • Kwalitatief onderzoek

  Programma 1. Wat is het?

  2. Wanneer?

  3. Verschil kwantitatief onderzoek

  4. Stromingen

  5. Methoden

  6. Data-analyse

  7. Beoordelen kwalitatief onderzoek

 • 5 hoofdstromingen in kwalitatief onderzoek

  o Biografie o Fenomenologie o Grounded theory o Etnografie o Case studie

  (Creswell J.W., 2006)

 • dimensie biografie fenomenologie grounded theorie

  Focus exploreren leven van individu

  begrijpen essentie van ervaringen rondom een fenomeen

  ontwikkelen theorie op basis van data in het veld

  Data- verzameling

  m.n. interviews & documenten

  m.n. interviews m.n. interviews

  Narratieve vorm

  gedetailleerd beeld van iemands leven

  beschrijving van essentie van ervaring

  theorie of theoretisch model

  Vergelijking stromingen (1)

 • dimensie etnografie case studie

  Focus beschrijven en interpreteren culturele groep

  ontwikkelen diepgaande analyse van 1 of meerdere cases

  Data- verzameling

  m.n. observaties en interviews gedurende langere tijd in veld

  meerdere bronnen

  Narratieve vorm

  beschrijving cultureel gedrag van groep/individu

  diepgaande studie van casus/cases

  Vergelijking stromingen (2)

 • Kwalitatief onderzoek

  Programma 1. Wat is het?

  2. Wanneer?

  3. Verschil kwantitatief onderzoek

  4. Stromingen

  5. Methoden

  6. Data-analyse

  7. Beoordelen kwalitatief onderzoek

 • Methoden

  Wat mensen doen Wat mensen zeggen Wat mensen schrijven

  - observeren - interviewen - teksten & audio(visuele)

  data

 • Interviewen

  Individuele interviews Focusgroep interviews

 • Individuele interviews

  ? ?

  nadelen voordelen

 • Individuele interviews

  Kost veel tijd Beperkt aantal

  deelnemers; niet generaliseerbaar

  Sociale wenselijkheid & machtsverhouding kunnen biais veroorzaken

  Zeer rijke data Direct toegang tot

  sociale ervaring Flexibel instrument Mogelijkheid voor

  doorvragen / verifiren

  nadelen voordelen

 • Mate van structurering

  ongestructureerd

  diepte interview semi-/half

  gestructureerd gestructureerd of

  gestandaardiseerd

  open interview kwalitatief interview

  (Boeije, H. 2008, p.58)

 • Kwaliteit interview

  Kwaliteit van de informatie benvloed door: q communicatie q relatie q perceptie

 • Kwalitatief onderzoek

  Programma 1. Wat is het?

  2. Wanneer?

  3. Verschil kwantitatief onderzoek

  4. Stromingen

  5. Methoden

  6. Data-analyse

  7. Beoordelen kwalitatief onderzoek

 • Data-analyse

  Transcriptie audio(-visueel) materiaal Analyseren en coderen Verschillende methoden Eventueel gebruik software

 • Voorbeeld van codering

 • Kwalitatief onderzoek

  Programma 1. Wat is het?

  2. Wanneer?

  3. Verschil kwantitatief onderzoek

  4. Stromingen

  5. Methoden

  6. Data-analyse

  7. Beoordelen kwalitatief onderzoek

 • Elementen van goed onderzoeksartikel

  A