Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen Ndl 6 jaar 7 jaar 21 weken 10 weken Van 7 jaar 8...

download Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen Ndl 6 jaar 7 jaar 21 weken 10 weken Van 7 jaar 8 jaar 24 weken 12 weken Van 8 jaar 9 jaar 27 weken 13 weken Van 9 jaar 10 jaar 30 weken

of 20

 • date post

  22-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen Ndl 6 jaar 7 jaar 21 weken 10 weken Van 7 jaar 8...

 • Loon- en arbeids-voorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-VlaanderenPC 116

  Een uitgave van ACV bouw - industrie & energieTrierstraat 31 - 1040 BrusselT 02 285 02 11acvbie@acv-csc.bewww.acvbie.beFebruari 2014

 • 2

  Inhoudstafel

  1 Arbeidsduur

  2 Minimumlonen & ploegenpremies

  3 Verplaatsingskosten

  4 Eindejaarspremie

  5 Ancinniteit

  6 Aanvullende vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid

  7 Aanvullende vergoedingen bij ontslag om economische of technische redenen

  8 Klein verlet

  9 Opzegtermijnen

  10 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (WST of het vroegere brugpensioen)

  11 Sectoraal pensioen

  12 Landingsbaan tijdkrediet

  13 Interim

  14 Syndicale premie

 • 3

  Loon- en arbeidsvoorwaarden voor arbeid(st)ers in de Kunststof verwerkendenijverheid in West-Vlaanderen

  Het zal jullie intussen bekend zijn dat er korte tijd geleden een nieuwe cao werd afgesloten (voor de periode 1/4/2013 31/3/2015) over de loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de kunststofverwerkende nijverheid van West-Vlaanderen.

  Met deze brochure willen wij jullie informeren over de nieuw verworven voorwaarden alsook over een aantal belangrijke wijzigingen.

  Heb je nog vragen, vraag dan gerust meer uitleg aan jouw afgevaardigde of contacteer jouw secretaris bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE).

  1 Arbeidsduur

  De wettelijke en conventionele arbeidsduur ligt vast op gemiddeld 38 uur per week. Bij overschrijding van de grens moet de werknemer inhaalrustdagen krijgen.

  De inhaalrustdagen worden opgenomen in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever. Alle werkroosters moeten in het arbeidsreglement staan.

  Effectieve prestaties Inhaalrust per jaar

  40 u 12 dagen

  39 u 6 dagen

  38 u 0 dagen

 • 4

  2 Minimumloon & ploegenpremies

  De volgende lonen zijn de minima die moeten betaald worden. Deze lonen volgen de evolutie van de index.

  Provinciale minimumlonen

  Februari 2014 40-urenweek 39-urenweek 38-urenweek

  Afwerking & verpakking 12,4925 12,8130 13,1500

  Productie

  Aanwerving 13,2480 13,5875 13,9450

  Referentieloon 13,6825 14,0335 14,4025

  Gespecialiseerde 13,9670 14,3250 14,7020

  Ploegchefs 14,3180 14,6850 15,0715

  Ploegvergoeding per uur

  Dagploegen 0,9714 0,9963 1,0225

  Nachtploegen 3,0511 3,1294 3,2117

  Het werk, gepresteerd door arbeiders in opeenvolgende ploegen op zon- of feestdagen tussen 0 u en 6 uur, wordt verloond aan 200 %.

  3 Verplaatsingskosten

  Minimumafstand = 1 km.

  De werkgeverstussenkomst is een percentage van de prijs van de maandelijkse treinkaart (sociaal abonnement).

  Bij gebruik van:

  openbaar vervoer: 75 % van de maandelijkse treinkaart;

  eigen vervoermiddel: 80 % van de maandelijkse treinkaart.

 • 5

  Bij gebruik van eigen vervoermiddel

  Enkele afstand Tussenkomst aan 80 %

  1 22,00

  2 24,40

  3 26,40

  4 28,80

  5 31,20

  6 33,20

  7 35,20

  8 37,20

  9 39,20

  10 41,60

  11 43,20

  12 45,60

  13 47,20

  14 49,60

  15 51,20

  16 53,60

  17 55,20

  18 57,60

  19 59,20

  20 61,60

  Voor verdere afstanden vraag je de concrete bedragen best aan jouw afgevaardigde.

 • 6

  4 Eindejaarspremie

  Arbeiders hebben na 3 maand ancinniteit in het bedrijf recht op een eindejaarspremie, gelijk aan 174 keer het uurloon, als men in de 40 u week betaald wordt.

  Wordt het uurloon berekend op 39 uur per week, dan bedraagt de eindejaarspremie 169 x het uurloon.

  Wordt het loon berekend op 38 uur per week, dan bedraagt de eindejaars-premie 165 x het uurloon.

  Als berekeningsbasis neemt men het uurloon geldig vanaf 1 december.

  Deze premie wordt toegekend in functie van het aantal gepresteerde maanden (12 maand = een volledige premie).

  Neem je zelf ontslag tijdens het 1ste jaar van tewerkstelling of word je ontslagen omwille van een zware fout of dringende reden, dan verlies je jouw recht op deze premie.

  Aanwerving voor de 16de van de maand of uit dienst na de 15de van de maand, geeft recht op een volledige maand.

  De eindejaarspremie wordt uitbetaald vr 25 december van het jaar waarop deze premie betrekking heeft.

  Vraag aan jouw afgevaardigde welke dagen gelijkgesteld zijn voor de berekening van de eindejaarspremie.

  5 Ancinniteit

  Arbeiders die al meerdere jaren in dienst zijn in het bedrijf hebben recht op betaalde dagen ancinniteitsverlof.

  Aantal jaar dienst Aantal dagen ancinniteitsverlof

  7 1

  12 2

  18 3

  24 4

  30 5

 • 7

  6 Aanvullende vergoedingen bij gedeeltelijke werkloosheid

  Bij tijdelijke werkloosheid om economische of technische redenen of door overmacht, en op voorwaarde dat de arbeider 6 maand ancinniteit heeft, is de werkgever verplicht een dagvergoeding toe te kennen als aanvulling op de werkloosheidstoelage.Vanaf 1/1/2014 bedraagt het dagbedrag 10. Dit wordt betaald voor elke werkloosheidsdag.

  Uitzondering!

  Word je aangeworven nadat je als uitzendkracht in hetzelfde bedrijf werkte, dan telt de ancinniteit die je als uitzendkracht verwierf mee om de vereiste 6 maand ancinniteit te bekomen.

  7 Aanvullende vergoedingen bij ontslag om economische reden of technische redenen

  Arbeiders ontslagen om economische of technische reden hebben recht op bijkomende vergoedingen, die afhangen van de ancinniteit in het bedrijf:

  Forfaitaire premie

  Ancinniteit Vergoeding

  Na 1 jaar dienst 54,5366

  Na 2 jaar dienst 111,5521

  Na 5 jaar dienst 163,6097

  + 14,8736 per dienstjaar na 5 jaar dienst met een maximum van 461,0820 na 25 jaar dienst.

  Wordt een arbeider na verloop van opeenvolgende contracten van bepaalde duur aangeworven met een arbeidscontract van onbepaalde duur, voor dezelf-de functie en zonder onderbreking van meer dan 4 weken behoud je de verwor-ven ancinniteit in het kader van de contracten van bepaalde duur.

 • 8

  Aanvullende werkloosheidsvergoeding van 9,5

  Ancinniteit Aantal dagen effectieve werkloosheid

  5 jaar tot < 10 jaar 26 dagen

  10 jaar tot < 15 jaar 52 dagen

  15 jaar tot < 20 jaar 78 dagen

  meer dan 20 jaar 104 dagen

  Werkzekerheid

  Ontslagen om economische redenen kunnen pas gebeuren na uitputting van een pool van dagen tijdelijke werkloosheid (15 dagen x aantal arbeiders per afdeling).De sanctie bij niet-naleving houdt in dat, bij een eventueel ontslag, de werkgever bijkomend 4 weken opzeg of verbrekingsvergoeding moet betalen.

 • 9

  8 Klein verlet

  Elke werknemer heeft recht op n of meerdere verlofdagen (klein verlet) voor bepaalde familiale gebeurtenissen of om bepaalde burgerplichten te vervullen, met behoud van loon.

  Reden van het verlof Duur & voorwaarden

  Familiale gebeurtenissen

  Huwelijk

  Werknemer

  3 dagen te kiezen door de werknemer in de week waarin de gebeurtenis plaats vindt of tijdens de daaropvolgende week. (zaterdag = werkdag)

  Kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e); broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoon-moeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind van de werknemer

  Dag van het huwelijk

  Geboorte & adoptie

  De werknemer heeft recht op 10 dagen buitengewoon verlof bij de geboorte van een door hem erkend kind, op te nemen binnen de 4 maand na de geboorte. 3 dagen worden betaald door de werkgever, de overige 7 vallen ten laste van het ziekenfonds. Bij adoptie beschikt de werkne-mer over dezelfde rechten.

  Plechtige commu-nie of feest van de vrijzinnige jeugd

  Kind van de werknemer zijn echtgeno(o)t(e)

  1 dag te nemen tijdens de week waarin de gebeurte-nis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.

  Priesterwijding of intrede in het klooster

  Kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e); broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster

  Dag van de plechtigheid

 • 10

  Reden van het verlof Duur & voorwaarden

  Familiale gebeurtenissen

  Overlijden

  Echtgeno(o)t(e), kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werk-nemer

  3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis

  Broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootouder, overgrootouder, kleinkind, achterkleinkind, schoon-zoon of schoondochter

  De overledene woonde in bij de werknemer

  2 dagen te kiezen door de werknemer tijdens de periode die begint op de dag van het overlij-den en eindigt op de dag van de be-grafenis

  De overledene woonde niet in bij de werkne-mer

  De dag van de be-grafenis

  Burgerlijke verplichtingen

  Verkiezingen

  Bijzitter in een stem- of tel-bureau (gemeenteraards-, provincieraads-, federale of Europese verkiezingen

  De nodige tijd, met een maximum van 5 dagen

  Justitie

  Oproeping als getuige; persoonlijke verschijning op aanmaning van een ar-beidsgerecht, deelneming aan een assisenjury

  De nodige tijd met een maximum van 5 dagen

  Bijwonen van een bijeen-komst van de familieraad bijeengeroepen door de vrederechter

  De nodige tijd met een maximum van 5 dagen

 • 11

  9 Opzegtermijn

  Op 1 januari 2014 werd het eenheidsstatuut van kracht. Vanaf die datum bouwt elke werknemer dezelfde ontslagtermijnen op.

  Ben je in dienst bij dezelfde werkgever als in 2013, dan wordt jouw opzeg opgebouwd uit 2 delen.

  de periode van tewerkstelling bij de werkgever