Kunststoffen in de Circulaire Economie

1
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1526/2115 www.plasticseurope.org/Document/plastics-the-facts-20142015.aspx?FolID=2 http://www.kunststofkringloop.nl/wp-content/uploads/2014/05/Plastic-waste-management-report-October-2013-versie-NL-en-EU-voor-ketenakkoord.pdf http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/04/16/bijlage-3-nedvang-monitoring-verpakkingen-resultaten-inzameling-en-recycling-2013.html http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/fs/Renewable_resources_eng.pdf Bronnen: 1 Plastics recycling: challenges and opportunities (2009) 2 Plastics – the Facts 2014/2015 - Plastics Europe (2015) 3 Treatment of post-consumer plastics waste 2012 (EU-27 + CH/NO) - Consultic (2013). Deze percentages geven de gemonitorde hoeveelheid kunststofafval weer, wat niet per sé de hoeveelheid op de markt gebrachte kunststoffen in dit jaar zijn. 4 Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013 - NEDVANG (2014) 5 Biobased plastics - Fostering a resource efficient circular Economy, European Bioplastics www.okcompost.be/nl/ken-alle-ok-milieu-logos/ok-biobased/ http://www.plasticheroes.nl/ http://www.arn.nl/ http://www.wecycle.nl/ http://www.bureauleiding.nl/BIS/ http://www.vkgkozijn.nl/ http://www.european-bioplastics.org Logo’s en illustraties: VINÇOTTE Biobased label Plastic Heroes ARN Wecycle BIS VKG The Seedling is a registered trademark of European Bioplastics e.V. in the EU Freepik.com In opdracht van: NRK & RVO Nederland http://www.partnersforinnovation.com © PARTNERS FOR INNOVATION Kunststof producten zijn van grote waarde voor de samenleving. Kunststoffen hebben veel positieve ontwikkelingen in gang gezet en faciliteren veiligheid, gezondheid, comfort, voedselvoorziening en welzijn. De meeste kunststoffen zijn gemaakt van fossiele grondstoffen, zoals aardolie. Kunststof producten of verpakkingen worden aan het einde van hun leven vaak nog verbrand (met energie herwinning). Dit is een lineair economisch model. In een circulaire economie behouden kunststoffen en kunststof producten langer hun waarde door de producten te hergebruiken, te repareren en uiteindelijk te recyclen. Uitgangspunt is dat de producten en materialen hiervoor specifiek ontworpen worden. Onderstaande illustratie toont de huidige situatie van kunststoffen in de circulaire economie binnen Nederland. KUNSTSTOFFEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE BIOBASED Op dit moment zijn nog minder dan 1% van de kunststoffen zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen 5 . ENERGIE 3 tot 4% van alle gewonnen olie ter wereld wordt als energie gebruikt om kunststoffen te produceren 1 . Hier kunnen ook duurzame bronnen voor gebruikt worden. PRODUCTIE VAN KUNSTSTOFFEN 2 12.1% 10.4% 18.9% 7.1% 27.1% PLASTIC HEROES Van het kunststof verpakkingsafval dat is ingezameld en aangeboden voor hergebruik is bijna 50% huishoudelijk verpakkingsafval. Dit wordt voornamelijk ingezameld met het Plastic Heroes inzamelsysteem (2013) 4 . ZWERFVUIL Als gevolg van misbruik, gebrekkige logistiek en verkeerd gedrag ontstaat er nog steeds veel zwerfafval. Een deel hiervan komt in grond terecht, maar ook veel in de oceanen, waar het zich ophoopt in de gyres. INZAMELSYSTEMEN Veel sectoren hebben hun eigen inzamelsysteem. Zo is er Wecycle voor elektronische apparaten en lampen, ARN voor de autobranche, VKG voor kozijnen en zijn er in diverse branches particuliere inzamelsystemen. 12.1% STATIEGELDFLESSEN 49.1% HUISHOUDELIJKE VERPAKKINGEN 38.8% BEDRIJFSVERPAKKINGEN 214 kton kunststof verpakkingsafval aangeboden voor hergebruik (2013) 4 . biobased 66% van de ingezamelde kunststoffen wordt nog niet hergebruikt als grondstof voor nieuwe kunststof. Het grootste deel wordt gebruikt voor energie herwinning. Een klein deel wordt nog gestort 2 . Zowel mechanische als chemische recycling biedt mogelijkheden om kunststoffen te gebruiken als grondstof voor nieuwe kunststoffen. 34% van de ingezamelde kunststoffen in Nederland wordt gerecycled of geëxporteerd om gerecycled te worden 2 . FOSSIELE GRONDSTOFFEN Veruit de meeste kunststof producten of onderdelen worden uit fossiele grondstoffen geproduceerd. 4 á 5% van alle olie-/gasproductie ter wereld wordt als grondstof voor synthetisch rubber en kunststof gebruikt 1 . C h e m i s c h e r e c y c li n g M e c h a n i s c h e r e c y c li n g Stort Energie herwinning Op dit moment wordt een klein deel van de kunststoffen afgebroken door middel van compostering of vergisting. Huishoudelijke apparaten Sport en vrije tijd Veiligheid Meubilair Medisch 21.6% OVERIG 8.1% BOUW 4.0% AUTOMOTIVE 4.8% LANDBOUW 6.1% ELEKTRISCH & ELEKTRONISCH 55.4% 3 VERPAKKINGEN In NL is in totaal 463kton kunststof verpakkingen op de markt gebracht. Dit is ruim 27 kilo per inwoner (2013) 4 . P R O D U C T I E I N Z A M E L I N G G E B R U I K V E R W E R K I N G KUNSTSTOFFEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Transcript of Kunststoffen in de Circulaire Economie

Page 1: Kunststoffen in de Circulaire Economie

http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1526/2115www.plasticseurope.org/Document/plastics-the-facts-20142015.aspx?FolID=2http://www.kunststofkringloop.nl/wp-content/uploads/2014/05/Plastic-waste-management-report-October-2013-versie-NL-en-EU-voor-ketenakkoord.pdf http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/04/16/bijlage-3-nedvang-monitoring-verpakkingen-resultaten-inzameling-en-recycling-2013.html http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/fs/Renewable_resources_eng.pdf

Bronnen:1 Plastics recycling: challenges and opportunities (2009)2 Plastics – the Facts 2014/2015 - Plastics Europe (2015)3 Treatment of post-consumer plastics waste 2012 (EU-27 + CH/NO) - Consultic (2013). Deze percentages geven de gemonitorde hoeveelheid kunststofafval weer, wat niet per sé de hoeveelheid op de markt gebrachte kunststo�en in dit jaar zijn.4 Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013 - NEDVANG (2014) 5 Biobased plastics - Fostering a resource e�icient circular Economy, European Bioplastics

www.okcompost.be/nl/ken-alle-ok-milieu-logos/ok-biobased/http://www.plasticheroes.nl/http://www.arn.nl/http://www.wecycle.nl/http://www.bureauleiding.nl/BIS/http://www.vkgkozijn.nl/http://www.european-bioplastics.org

Logo’s en illustraties:VINÇOTTE Biobased labelPlastic HeroesARNWecycleBISVKGThe Seedling is a registered trademark of European Bioplastics e.V. in the EUFreepik.com

In opdracht van:NRK & RVO Nederland

http://www.partnersforinnovation.com© PARTNERS FOR INNOVATION

Kunststof producten zijn van grote waarde voor de samenleving. Kunststo�en hebben veel positieve ontwikkelingen in gang gezet en faciliteren veiligheid, gezondheid, comfort, voedselvoorziening en welzijn. De meeste kunststo�en zijn gemaakt van fossiele grondsto�en, zoals aardolie. Kunststof producten of verpakkingen worden aan het einde van hun leven vaak nog verbrand (met energie herwinning). Dit is een lineair economisch model. In een circulaire economie behouden kunststo�en en kunststof producten langer hun waarde door de producten te hergebruiken, te repareren en uiteindelijk te recyclen. Uitgangspunt is dat de producten en materialen hiervoor specifiek ontworpen worden.

Onderstaande illustratie toont de huidige situatie van kunststo�en in de circulaire economie binnen Nederland.

KUNSTSTOFFEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

BIOBASEDOp dit moment zijn nog minder dan 1% van de kunststo�en zijn gemaakt van hernieuwbare grondsto�en5.

ENERGIE

3 tot 4% van alle gewonnen olie ter wereld wordt als energie gebruikt om kunststo�en te produceren1.

Hier kunnen ook duurzame bronnen voor gebruikt worden.

PRODUCTIE VAN KUNSTSTOFFEN2

12.1% 10.4% 18.9% 7.1% 27.1%

PLASTIC HEROESVan het kunststof verpakkingsafval dat is ingezameld en aangeboden voor hergebruik is bijna 50% huishoudelijk verpakkingsafval. Dit wordt voornamelijk ingezameld met het Plastic

Heroes inzamelsysteem (2013)4.ZWERFVUILAls gevolg van misbruik, gebrekkige logistiek en verkeerd gedrag ontstaat er nog steeds veel zwerfafval. Een deel hiervan komt in grond terecht, maar ook veel in de oceanen, waar het zich

ophoopt in de gyres.

INZAMELSYSTEMENVeel sectoren hebben hun eigen inzamelsysteem. Zo is er Wecycle voor elektronische apparaten en lampen, ARN voor de autobranche, VKG voor kozijnen en zijn er in diverse branches

particuliere inzamelsystemen.

12.1%

STATIEGELDFLESSEN

49.1%

HUISHOUDELIJKEVERPAKKINGEN

38.8%

BEDRIJFSVERPAKKINGEN214 kton

kunststof v

erpakkingsa

fval

aangeboden voor herg

ebruik

(2013)4 .

biobased

66%van de ingezamelde kunststo�en wordt nog niet hergebruikt als grondstof voor nieuwe kunststof. Het grootste deel wordt gebruikt voor energie herwinning. Een klein deel wordt nog gestort2.

Zowel mechanische als chemische recycling

biedt mogelijkheden om kunststo�en te gebruiken

als grondstof voor nieuwe kunststo�en.

34%van de ingezamelde kunststo�en in Nederland wordt gerecycled of

geëxporteerd om gerecycled te

worden2.

FOSSIELE GRONDSTOFFENVeruit de meeste kunststof producten of onderdelen worden uit fossiele grondsto�en geproduceerd.4 á 5% van alle olie-/gasproductie ter wereld wordt als grondstof voor synthetisch rubber en kunststof gebruikt1.

Chem

isch

e re

cycl

ing

Mec

hani

sche

recy

clin

g

Stort

Energie herwinning

Op dit moment wordt een klein deel van de kunststo�en

afgebroken door middel van compostering of vergisting.

Huishoudelijke apparaten

Sport en vrije tijdVeiligheid

MeubilairMedisch

21.6%OVERIG

8.1%BOUW

4.0%AUTOMOTIVE

4.8%LANDBOUW

6.1%ELEKTRISCH &

ELEKTRONISCH

55.4%3

VERPAKKINGEN

In NL is in totaal 463kton kunststof verpakkingen

op de markt gebracht.Dit is ruim 27 kilo per

inwoner (2013)4.

PRODUCTIE

INZAMELING

GE

BR

UIK

VE

RW

ER

KIN

G

KUNSTSTOFFENIN DE

CIRCULAIREECONOMIE