Kunstonderwijs van de 21e eeuw

download Kunstonderwijs van de 21e eeuw

of 74

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Voor u ligt de herijking van de strategische notitie over het kunstonderwijs van de 21e eeuw van de Faculteit van de Kunsten Maastricht.

Transcript of Kunstonderwijs van de 21e eeuw

 • 1

 • 2Voorwoord

  Voor u ligt de herijking van de strategische notitie over het kunstonderwijs van de 21e eeuw van de Faculteit van de Kunsten Maastricht. Wellicht is herrijking een betere omschrijving van het proces dat we de afgelopen maanden binnen de faculteit doorlopen hebben. Zoals bekend is de Faculteit van de Kunsten een relatief jonge faculteit en zijn verschillende disciplines samen- gevoegd. Naast de disciplines muziek, theater, architectuur, fine arts (autonome beeldende kunst), design (vormgeving) en de docen-tenopleidingen zijn de disciplines communicatie en multimedia-design en interdisciplinairy arts (iArts) aan het spectrum toege-voegd. De herrijking heeft geleid tot discussies, bevragingen en reflecties op hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen en wat we nu precies met het begrip kunstenaar bedoelen.

  De opleidingen in combinatie met de lectoraten Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten en Technology Driven Art anticiperen voortdurend op hun omgeving en

  leiden studenten op tot artistieke en creatieve professionals. Het kunstonderwijs heeft als het ware een dubbele opdracht. De profes-sional wordt opgeleid enerzijds voor de authentieke kunstpraktijk en anderzijds voor onorthodoxe oplossingen in een brede schakering van maatschappelijke vraagstukken in een steeds complexer wordende samenleving.

  Onze faculteit heeft de handschoen opgepakt en zet actief in op dit 2-sporen beleid onder de noemer artistiek en creatief vakmanschap van de 21e eeuw in een interna- tionale setting. Wij blijven ons voortdurend ontwikkelen en ons beleid is een dynamisch proces. Het talent van artistieke en creatieve professionals is nodig voor nieuwe oplossingen bij complexe vraag-stukken in de huidige maatschappij en vormt de verbinding tussen kunst, wetenschap en samenleving. Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te ontwikkelen, werken en innoveren.

  Leo SwinkelsDirecteur Arts Faculty Maastricht

 • 3

 • 4Inhoudsopgave

  2 Voorwoord

  7 Missie en visie

  10 Zuyd Hogeschool en AFM

  16 Contextuele ontwikkelingen

  38 Artistiek en creatief vakman- schap in de 21 eeuw

  44 Speerpunten voor de komende jaren

  58 Keuzes en prioriteiten

  66 Toekomstige ambities

  73 Slot

 • 5

 • 62

 • 7

  De Faculteit van de Kunsten Maas-tricht staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatsta-ven van erkend hoge kwaliteit is. Onze studenten zijn na hun oplei-ding in staat optimaal te functio-neren als scheppend kunstenaar, toegepast kunstenaar of docent. Afgestudeerden dragen bij aan een voortdurende vernieuwing van de kunst en bevragen en verrijken het individu en de samenleving via hun creaties. Vernieuwing ontstaat daar waar risicos worden genomen en waar vrijheid voeding geeft aan de vorming van de eigen identiteit en autonomie.

  Missie en Visie

 • 8Missie

  Onze missie is het opleiden van vakmensen, die het individu en de samenleving gaan bevragen en verrijken via de creatie van kunst in al haar vormen. Afgestudeer-den kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit, vakman-schap en creativiteit ontwikkeld en weten deze - in samenwerking met anderen - betekenis te geven. Zij zijn voorbereid op een professioneel bestaan op hoog niveau binnen een internationale context.

  Visie

  Kunst schept ruimte om van beteke-nis te zijn voor individuen, groepen en organisaties. Wij zijn mede ver-antwoordelijk voor een aantrekke-lijk en stimulerend cultureel klimaat en voor de culturele infrastructuur. Wij dragen bij aan een levendig werk-, leef- en woonklimaat, waarin jonge artistieke en creatieve vak-mensen kunnen gedijen en kunnen evolueren in een stimulerend en kri-tisch bevragend kader.

  Met bovenstaande missie en visie geven wij invulling aan de ver-sterkte profilering van Zuyd Hoge-school. Wij leveren jonge, gen-

  gageerde, kritische, gedreven, eigenzinnige en ondernemende kunstenaars af. In een internatio-nale setting leggen wij verbindingen tussen verschillende kunstdiscipli-nes, wetenschap en bedrijfsleven. De kunstopleidingen streven daarbij naar een vooraanstaande positie op zowel nationaal als internatio-naal niveau en geven uitdrukking aan hun maatschappelijke verant-woordelijkheid voor het tot stand brengen van het artistiek en creatief vakmanschap in de 21e eeuw. Wij hebben hierbij oog voor de wereld om ons heen. Wij werken nauw samen met de Provincie Limburg, de steden met name in de regios Maastricht Mergelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek, de culturele instellingen, kunste-naars, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

  Leeswijzer

  In de volgende paragraaf beschrij- ven wij onze positie binnen Zuyd Hogeschool. In paragraaf IV gaan wij in op de contextuele ontwik-kelingen en de wijze waarop onze opleidingen zich hiertoe verhouden. In de daarop volgende paragraaf

 • 9

  positioneren wij -rekening houdend met de veranderde samenleving- het artistiek en creatief vakman-schap in de 21e eeuw.

  In paragraaf VI gaan wij in op de speerpunten, waar de opleidingen binnen de AFM de komende jaren aan (blijven) werken en in de daarop volgende paragraaf beschrijven wij de nadere uitwerking hiervan. In paragraaf VIII wordt een verdere stap in de toekomst beschreven en zetten wij onze ambities voor de langere termijn uiteen.

 • 10

  3

 • 11

  Zuyd Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs, biedt post-ini-tile scholing en training aan pro-fessionals en doet praktijkgericht onderzoek. In de strategienota 2014-2018 van Zuyd Hogeschool staan de algemene missie, visie en de strategische doelen omschreven. Het kunstonderwijs binnen Zuyd Hogeschool wordt aangeboden door de Faculteit van de Kunsten Maastricht. In deze notitie wordt de meer ingeburgerde naam Arts Faculty Maastricht, afgekort AFM, gebruikt.

  Zuyd Hogeschool en AFM

 • 12

  De AFM sluit aan op de algemene uitgangspunten van Zuyd Hoge-school en geeft in de volgende para-grafen aan hoe wordt ingespeeld op de genoemde ontwikkelingen zoals de demografische krimp, de zwaar-dere eisen die worden gesteld aan studenten en onderwijsinstellingen op onder meer het gebied van kwa-liteit en rendement, de toenemende internationalisering, de uitvoering van de regionale economische agenda en de wens om ontwikkelde kennis vaker toe te passen in de praktijk (valorisatie).

  Ook onze stakeholders kunnen ons aanspreken op de vijf kernwaarden:

  AFM = Ambitieus onze studenten en medewerkers komen uit hun comfortzone en creren vanuit passie de toekomst.

  AFM = Vakkundig - onze studenten en medewerkers zijn in constante interactie met het werkveld.

  AFM = Ondernemend onze studenten en medewerkers spelen proactief in op nieuwe initiatieven.

  AFM = Open - onze studenten en medewerkers zijn trans-parant en werken met een brede blik en open vizier.

  AFM = Inspirerend onze studenten en medewerkers creren het vermogen om elkaar en hun omgeving te raken.

 • 13

 • 14

  De AFM wordt organisatorisch vorm gegeven door de hiernaast getoonde academies met de ver-schillende programmas:

  10%

  Zuyd Hogeschool heeft in totaal ongeveer 15.000 studenten en beschikt naast een aantal onder-steunende diensten over 9 facul-teiten. Deze faculteiten verzorgen onderwijs in de vorm van bachelor opleidingen, masteropleidingen en cursussen en trainingen voor volwassenen. Specifiek binnen de AFM studeren ongeveer 1.500 stu-denten. Dat is 10% van het totaal aantal studenten in Zuyd Hoge-school. De kunstensector is een middelgrote sector met een sterke impact op de maatschappij. Kunst, cultuur, ontwerp, media, design, architectuur en de creatieve indus-trie zijn gezichtsbepalende sectoren in onze samenleving. Studenten in het kunstonderwijs staan bekend als zeer gemotiveerd. Afgestudeer-den van de kunstopleidingen zijn bij uitstek ondernemend.

 • 15

  Het onderwijs binnen de AFM wordt aangeboden vanuit een aantal locaties verspreid in Maastricht. Het Conservatorium is gehuisvest in de Bonnefantenstraat met een dependance in de Franciscus Romanusweg. De Toneelacademie is gehuisvest in de Lenculenstraat. Alle opleidingen van MAMDT zijn onlangs verhuisd naar de Brusselseweg/Ravelijn. De opleidingen binnen MAA, MAFAD, iArts en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving zijn gehuisvest aan het Herdenkingsplein.

  In de volgende paragraaf geven wij een doorkijk op de contex-tuele ontwikkelingen, waar de AFM deel van uit maakt.

  ToneelacademieMaastricht

  Arts Faculty Maastricht

  BA Theater BA Docent TheaterMA Theater

  Maastricht Academy ofFine Arts and Design (MAFAD)

  BA Vormgeving : Mode & TextielBA Vormgeving: Sieraad & ProductBA Autonome Beeldende Kunst

  ConservatoriumMaastricht

  BA MuziekBA Docent MuziekMA Muziek

  Maastricht Academyof Architecture (MAA)

  BA Vormgeving & ArchitectuurMA ArchitectuurMA Interieur ArchitectuurMA Scientific Illustration

  BA Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (DBKV)

  Maastricht Academy ofMedia, Design and Technology (MAMDT)

  BA Vormgeving: Visuele CommunicatieBA Communicatie en Multimedia Design

  BA iArts

 • 16

  4

 • 17

  De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Enerzijds is het onderwijs mede grondlegger en stimulator van deze vernieuwingen; anderzijds anticipeert het onderwijs op ontwikkelingen en stemt het opleidingsaanbod af op de eisen van de steeds wijzigende beroepsprak-tijk. Vele factoren zoals demogra- fische, politieke en maatschappe-lijke ontwikkelingen hebben invloed op deze beroepspraktijk.Voor de AFM gaat het hierbij niet altijd om het geven van een passend antwoord of het zoeken naar nieuwe oplossingen. Van belang is even