kringloop â€کbodem - plant - dier - mest’ en een betere voeding voor de dieren zorgt....

kringloop â€کbodem - plant - dier - mest’ en een betere voeding voor de dieren zorgt. Door de kringloopaan-pak page 1
download kringloop â€کbodem - plant - dier - mest’ en een betere voeding voor de dieren zorgt. Door de kringloopaan-pak

of 1

 • date post

  18-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of kringloop â€کbodem - plant - dier - mest’ en een betere voeding voor de dieren zorgt....

 • Een vitaal Paard, begint met een gezonde bodem. kringloop ‘bodem - plant - dier - mest’

  Over het gehele land zien we een toename van de paarden- houderij. Veelal in de vorm van het houden als hobby- dier, maar in toenemende mate ook in professionele zin. Was het houden van paarden tot in de jaren ‘60 vrijwel geheel op landbouw gericht (paard als tractor), is het juist tegenwoordig op sport en recreatie gericht. Het paard is een product ge- worden, met een andere con- sument. Een consument die andere eisen stelt en kwali- teit vraagt. Echter door deze verande- ringen is veel kennis op het gebied van het paarden hou- den verloren gegaan. Ook de intensivering in het gebruik van onze landbouwgronden leidt bij het houden van paarden en pony’s tegen- woordig tot allerlei proble- men met betrekking tot ge- zondheid door de ge- schetste veranderin- gen.

  Het doel van het EM Agriton systeem is om de bodemvruchtbaar- heid te verbeteren, wat tot gezondere gewassen en een betere voeding voor de dieren zorgt. Door de kringloopaan- pak ‘bodem-plant-dier- mest’, is het mogelijk door middel van een ge- zonde bodem, de voe- ding en dus uiteindelijk ook een gezond paard te behouden.

  De gezondheid van het paard begint bij gezond grasland beheer. Gras is de basis, in de vorm van weidegras, hooi of kuil. Normaal bestaat een paardenrantsoen voor 60-100% uit ruwvoer (gras, hooi of kuilgras). Toch wordt aan dit be- langrijkste deel van het rantsoen, het ruwvoer, relatief heel weinig aan- dacht geschonken. Door het reguliere ge- bruik van landbouw- gronden zijn deze vaak minder geschikt als paardenweide. De wei- des die we in Nederland en België tegenkomen zijn over het algemeen ingezaaid met een gras- zaadmengsel voor rund- vee. Deze graszaadmengsels kenmerken zich door een zeer hoog aandeel engels raaigras met veel suiker, een hoog eiwit- gehalte, veel blad en relatief wei- nig structuur. Bovendien zijn deze gronden vaak rijk aan Fos- faat, Kalium en Stikstof.

  Deze combinatie is duidelijk minder geschikt aangezien paar- den over het algemeen hierdoor te veel eiwit (of te wel stikstof), suikers en te weinig structuur binnen krijgen. Er zijn momen- teel graszaadmengsels speciaal ontwikkeld voor paardenweides zonder de raaigrassen. Aan het bemesten van paarden- weides wordt over het algemeen weinig aandacht besteedt. (Be- mesten naar aanleiding van de bemestingstoestand door middel van grondonderzoek. Sterker nog in veel gevallen wordt er heel weinig tot niets gedaan aan de bemesting. Deels vanuit de angst dat bemesten alleen maar slecht is voor de paarden door o.a. te hoge eiwitgehaltes in het gras. Geen bemesting echter kan leiden tot stress bij de grasplan- ten, wat bij raaigrassen kan lei- den tot vorming van zeer hoge fructaangehaltes, wat kan leiden tot hoefbevangenheid.

  Het gebruik van Ostrea zee- schelpenkalk bevorderd het ver- krijgen van een stabielere pH en geeft een langdurige werkende calciumbron, die het bodemleven stimuleert. Een juiste pH is van groot belang voor het juist func- tioneren van de processen in de

  bodem. Ostrea zeeschelpenkalk verhoogt de bodemvruchtbaar- heid, verbetert de structuur van de bodem en activeert het leven daarin. Edasil kleimineralen zorgen voor een optimale structuur van de bodem wat van essentieel be- lang is voor het functioneren van de processen en brengen ook de

  mineraalhuishouding op peil. Edasil kleimineralen bezitten door hun specifieke plaatjes- structuur een enorm zwelvermo- gen en hebben de capaciteit om grote hoeveelheden water en voedingstoffen te binden. Daar- door wordt een betere uitwisse- ling van voedingsstoffen tussen bodem en plant bereikt en de uitstoeling, dichtheid van de zode bevorderd.

  Deze Edasil kleimine- ralen werken ook aan de opbouw van het klei- humuscomplex. Dat leidt ongetwijfeld tot een beter bodemleven en op termijn tot min- der gebruik van kunst- meststoffen.

  De meeste bodems wor- den gekarakteriseerd op hun chemische en fy- sische eigenschappen er is weinig aandacht besteed aan de micro- biële eigenschappen. Terwijl juist het beheer- sen van het microbiële evenwicht in de bodem de groei, de opbrengst en de gezondheid van de gewassen kunnen bevorderen. Door het regelmatig enten van Effectieve Micro-orga- nismen wordt de micro- biële diversiteit van de bodem verhoogd. Wan- neer EM zich eenmaal in een bodem heeft ge- vestigd, kunnen de in- dividuele eigenschap- pen van verschillende micro-organismen tot uiting komen. Voor het behoud van de weide en de gezondheid van de paarden is het belangrijk om de bodem regelmatig te verzorgen met voeding. Maar dan wel zodanig dat het ook afgestemd is op paar-

  den. Dierlijke mest (bijvoorkeur “ruige” mest) heeft een uitste- kende bemestende waarde. Het voordeel van dierlijke mest is dat de meststoffen uit deze mest verspreid over het weideseizoen vrijkomen. Juist omdat dit zo langzaam gaat, heeft uw weide

  er het hele seizoen profijt van. Een juiste en regelmatige toedie- ning van organisch materiaal (zoals uw gefermenteerde mest) is van wezenlijk belang voor het voeden van de microflora in de bodem. Bij het omzetten van dit organische materiaal komen naast de vele voedingsstoffen (N) ook nog andere bio-actieve stof-

  fen, zoals vitaminen, enzymen, natuurlijke antibiotica en na- tuurlijke groeihormonen vrij. Effectieve Micro-organismen be- vatten een selectie van verschil- lende, vrij in de natuur voorko- mende micro-organismen, voor- namelijk melkzuurbacteriën, fo- tosynthetische bacteriën, gisten, Actinomyceten en schimmels. Ook de benutting van organisch gevormde mineralen-, en sporen- elementen van natuurlijke oor- sprong in o.a. zeeschelpenkalk, kleimineralen en oergesteente- meel is hoger dan die van anor- ganische geproduceerde minera- len- en sporenelementen.

  Door de vele vragen over en de ervaringen met onze producten vanuit zowel de professionele als de hobbymatige paardenhoude- rij, hebben wij het EM Agriton systeem voor de Paardenhoude- rij ontwikkeld.

  Naast onze bestaande produc- ten, ook enkele nieuwe artikelen

  zoals: Himalaya liksteen, de ideale, pure zoutbron in natuurlijke vorm met veelvoud aan minera- len en zeldzame sporenelemen- ten, Syn-Vitaal, een mix van pro-, en pre-biotica welke de vitaliteit van de paarden verhoogd, Bionit S ter verbetering van hoorngroei en mestconsistentie.

  Het EM Agriton-systeem voor duurzame bodemvruchtbaar- heid, door de kringloopaanpak van ‘bodem-plant-dier-mest’, een gezonde bodem, voeding en vita- le paarden.

  De Nedersaksische Sport Paarden Organisatie (NSPO) brengt, onder de naam Veermans paardenhooi, een speciaal hooi op de markt. Dit hooi wordt verbouwt door vakbekwame boeren, met name akkerbouwers dicht bij u in de buurt. Het hooi is daardoor ook makkelijk voor de paardenhouder te controleren. Uniek in de teelt van dit hooi is het eigen graszaadmengsel. Te- vens wordt in dit concept de bodemvruchtbaarheid centraal ge- steld. Naast aandacht voor bemesting, worden ook Edasil kleimi- neralen en Ostrea zeeschelpenkalk voorgeschreven voor de pro- ductie van dit hooi. ’90 Procent van de paardenziekten houden verband met de voe- ding’, aldus Eite Douwes de oprichter van NSPO. In Veerman’s paardenhooi, zitten een door de natuurgedoseerde hoeveelheid mineralen en energie, die de gezondheid van het dier juist ten goede komt. Ook dierenarts Frans Oostra, van de paardenkliniek Klijndijk, steunt het initiatief van de heer Douwes. Volgens Oostra vormt goed ruwvoer de basis voor de gezondheid van het paard. Nu is er de mogelijkheid gecertificeerd ruwvoer te kopen. Geleverd met een analyse van voedingsstoffen en mineralen die het bevat. Op de website www.nspo.nl en www.eitedouwes.eu vindt u meer ach- tergrond over dit unieke paardenhooi.

  Wie zaait, zal oogsten

  De bodem slikt het niet langer!

  Houden we de bodem droog of gaan we nat?

  Lucht- en waterhuishouding in de bodem van vitaal belang.

  15

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /False

  /Description > >> setdistillerparams > setpagedevice