KPN Smart Industry - Naar een productiegerichte omgeving

of 12 /12
Smart Industry Naar een gedigitaliseerd productie-ecosysteem

Embed Size (px)

Transcript of KPN Smart Industry - Naar een productiegerichte omgeving

 • Smart Industry Naar een gedigitaliseerd productie-ecosysteem

 • 2

 • 3

  1.1 Actuele stand van zakenDe Nederlandse maakindustrie levert met 20% een aan

  zienlijke bijdrage aan het Bruto Nationaal Product (BNP).

  Twee derde van de producten die de maakindustrie

  produceert, wordt gexporteerd. Zo is de maakindustrie

  ook een belangrijke aanjager van handel en afgeleide

  (industrile) dienstverleningsbedrijven in Nederland.

  1.2 Naar de 4e industrile revolutieWil de maakindustrie die sterke economische bijdrage

  blijven leveren, dan moeten maakbedrijven mee in de

  4e industrile revolutie. Deze transitie kenmerkt zich door

  1. Maakindustrie in Nederland

  ASML, VDL Nedcar, Ten Cate en Philips Consumer Lifestyle. Van luxe scheepsjachten tot desinfecteermachines en achtbanen. De Nederlandse maakindustrie presteert wereldwijd uitstekend. Maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Om te blijven uitblinken, moet de maakindustrie ook blijven innoveren. We zijn ervan overtuigd dat deze visiepaper u daartoe inspireert.

  de digitalisering van werkprocessen, door connectiviteit

  en door slim gebruik van data. Door samenwerking in

  productie ecosystemen en de integratie van data uit

  sensoren, machines en traditionele ICTsystemen, verschuift

  de sturing van deelprocessen naar sturing op integrale

  processen in het gehele productienetwerk. Waar de

  1e industrile revolutie aangedreven werd door stoom,

  zijn data en connectiviteit de katalysatoren voor de 4e.

  Om deze ontwikkeling in Nederland te stimuleren, is de

  zogenoemde Actieagenda Smart Industry opgesteld in

  opdracht van het Ministerie van Economische zaken en

  in samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs.

  VER

  WA

  CH

  TE T

  OTA

  LE I

  CT

  UIT

  GA

  VE

  IN 2

  016:

  5,

  9 M

  ILJA

  RD

  ICT

  UIT

  GA

  VEN

  GR

  OEI

  EN

  IN 2

  016

  NA

  AR

  VER

  WA

  CH

  TIN

  G M

  ET

  1,5%

  T.

  O.V

  . 201

  5

  WA

  AR

  VA

  N

  2,

  4 M

  ILJA

  RD

  AA

  N I

  T SE

  RV

  ICES

  BED

  RIJ

  VEN

  BIE

  DEN

  W

  ERK

  GEL

  EGEN

  HEI

  D A

  AN

  RU

  IM

  800.

  000

  MEN

  SEN

  DE

  NED

  ERLA

  ND

  SE I

  ND

  UST

  RIE

  NEE

  MT

  55%

  V

  AN

  DE

  TOTA

  LE N

  EDER

  LAN

  DSE

  E

  XP

  OR

  T V

  OO

  R Z

  IJN

  REK

  ENIN

  G

  Bron: Gartner, R

  aboban

  k Cijfers & Trends

 • 4

  Als Smart Industryambassadeur wil KPN actief bijdragen

  aan de realisatie van deze Smart Industryagenda. De 4e

  industrile revolutie maakt slimme fabrieken mogelijk;

  omgevingen waar de productiviteit toeneemt dankzij een

  vergaande digitalisering van de traditionele fabrieks

  omgeving waarbij ICT, Operationele Technologie (OT)

  en Internet of Things (IoT) worden gentegreerd. Die ver

  betering van de concurrentiepositie maakt het mogelijk

  om werkgelegenheid (productiecapaciteit) terug te halen

  naar Nederland en expertise te exporteren. Bedrijven

  kunnen efficinter, sneller en tegen hogere kwaliteits

  standaarden produceren. Dit stelt slimme fabrieken in

  staat beter in te spelen op 3 grote trends:

  1. Serieswordensteedskleiner

  Het succes van de Nederlandse maakindustrie is voor

  een groot deel terug te voeren op het vermogen van

  fabrieken kleine series te produceren. Slimme auto

  matisering geeft bedrijven de flexibiliteit om processen

  slim in te richten en ten opzichte van concurrenten

  kostenefficint in steeds kleinere series te produceren.

  Deze ontwikkeling leidt uiteindelijk zelfs tot het

  rendabel produceren van series van 1. Om aan deze

  ontwikkeling te kunnen voldoen, is directe interactie

  met de afnemer (consument of bedrijf) een voor

  waarde. Concepten waarin smart information services

  worden toegevoegd aan fysieke producten en

  technologie zoals 3Dprinten, maken individueel

  ontwerp en kleinschalige productie realiteit.

  2. Productieketenswordenproductie-ecosystemen

  In toenemende mate leveren maakbedrijven ook

  diensten en beheer. Tegelijkertijd neemt de afhanke

  lijkheid van partijen in de keten toe. Overheids en

  marktinstanties stellen steeds hogere eisen aan

  producten. Afnemers en eindklanten willen steeds

  meer genformeerd worden over herkomst en kwaliteit

  van producten. Dit zorgt ervoor dat de oude productie

  keten verandert in een horizontaal georganiseerd

  productieecosysteem. Waar in de oude productie

  keten elke schakel telkens een onderdeel of dienst

  aan het eindproduct toevoegt (en zich daarna uit het

  proces terugtrekt), werken en denken in het eco

  systeem alle bedrijven mee aan het eindproduct.

  In deze production networks hebben de verschillende

  coproducenten meer verantwoordelijkheid voor het

  eindproduct. Zij dragen bij aan Research & Development,

  toelevering, opslag, distributie, beheer en onderhoud.

  In het productieecosysteem bestaan geen leveranciers

  meer, maar alleen makers en comakers. De leverancier

  van het eindproduct kent de herkomst van al zijn grond

  stoffen. Hij weet hoe de processen van zijn comakers

  eruitzien en welke kwaliteitsnormen zij hanteren.

  Dat maakt het mogelijk sneller te innoveren en

  efficinter te produceren. Maar het maakt ook een

  constante informatieuitwisseling en goede afspraken

  over intellectueel eigendom en security noodzakelijk.

  3. Inspelenopklantwens

  De maakindustrie maakt een transitie van het maken

  van producten naar het leveren van integrale service

  concepten. Naast het maken van dingen, voegen

  moderne bedrijven dienstverlening als serviceconcepten

  en onderhoud toe aan hun assortiment. Hiermee

  leveren ze een meerwaarde aan de veeleisende

  consument. Customer intimacy krijgt zo een concrete

  invulling. Om de band met de eindklant verder te

  versterken, volgen bedrijven hoe (eind)klanten hun

  producten gebruiken, welke (impliciete) behoeften ze

  hebben en hoe deze zich ontwikkelen. De servicelaag

  rondom het fysieke product is zo georganiseerd dat

  feedback loops direct terugvloeien naar productlife

  cyclemanagement. De input van consumenten en

  de output van de producten die ze gebruiken, wordt

  door de fabrikanten gebruikt om hun producten

  voortdurend en steeds sneller te verbeteren.

 • 5

  2. Smart Industry

  2.1 Kenmerken van Smart IndustryICTisoveral

  Bij Smart Industry is ICT tot in alle onderdelen van het

  bedrijf doorgedrongen. Papier is verdwenen en werk

  processen zijn grotendeels gedigitaliseerd. Van de

  fabrieksvloer tot in de directiekamer worden data uit

  gewisseld. Ook comakers zijn aangesloten op (delen

  van) deze ICTinfrastructuur. Zo nemen medewerkers

  beslissingen op basis van feiten, in plaats van op

  aannames. Dat zorgt ervoor dat er sneller en beter

  bijgestuurd kan worden. En dat verbetert de kwaliteit.

  Er ontstaat zo een kortere verbetercyclus.

  Integraalsturenopprocessen

  Om op basis van feiten beslissingen te nemen, zijn

  processen op kritieke punten van sensoren voorzien.

  Stuk voor stuk verzamelen die data. Hoe meer meet

  punten er zijn, hoe meer verbanden er zichtbaar worden

  tussen de deelprocessen. Zo ontstaat een integraal,

  samenhangend beeld van de volledige procesomgeving.

  Niet langer neemt het management beslissingen op

  basis van de kritieke prestatieindicatoren (KPIs) van

  deelprocessen. Nu alle gegevens van alle deelprocessen

  samenkomen, ontstaat een completer beeld en kan er

  integraal gestuurd worden op het proces, zodat de

  efficiency en kwaliteit verder toenemen.

  Cloudification

  De moderne fabriek maakt slim gebruik van de mogelijk

  heden van de cloud. De belangrijkste voordelen: schaal

  baarheid, betalen naar gebruik, een hoge beschikbaarheid

  en altijd uptodate. De fabriek gebruikt Computing Capacity

  en Storage uit de cloud en past Software as a Service

  (SaaS) toe. Met de flexibiliteit van deze diensten kunnen

  processen sneller opgeschaald of afgebouwd worden.

  Tegelijkertijd worden dataintensieve applicaties en functies

  nog steeds lokaal uitgevoerd, omdat deze simpelweg

  te zwaar zijn om in de cloud uit te voeren. Het bestaan

  van deze 2 domeinen (cloudbased en lokaal) stelt wel

  verschillende eisen aan connectiviteit en communicatie.

  2.2 Technologie Innovaties op het gebied van communicatie, data

  management (collectie, opslag, verwerking, analyse en

  presentatie), sensortechnologie en het Internet of Things

  (IoT) leggen het fundament onder Smart Industry.

  Communicatie

  De behoefte aan communicatie is tegenwoordig overal

  aanwezig. Hieraan is connectiviteit dienstbaar en daarom

  tegenwoordig alomtegenwoordig. Mobiel, draadloos,

  openbaar, priv of vast via glasvezel of koper. Data

  behoefte en datavolumes nemen exponentieel toe,

  mogelijk gemaakt door steeds krachtigere en snellere

  dataoverdracht. Flexibele communicatie is een belangrijke

  voorwaarde voor de productieecosystemen van de

  toekomst. Die vallen of staan immers met snelle en

  veilige data verbindingen tussen (co)makers, (toe)

  leveranciers en distributeurs. Alleen zo kunnen produ

  centen voldoen aan de groeiende eis om on demand

  Willen bedrijven inspelen op de eerder geschetste beweging richting kleinere series, productienetwerken en sterkere customer intimacy, dan moeten ze ver anderen. De oude fabrieksomgeving is daarvoor niet meer de juiste plek. Om in te kunnen spelen op die verandering moet de fabriek efficint, flexibel en zelflerend en dus slim worden. Dit noemen we in Nederland Smart Industry, in Duitsland Industry 4.0 en in de EU Factories of the Future.

 • 6

  en just in time te leveren. Een krachtige aanvulling op

  de connectiviteits behoefte is LoRa, de meest recente

  innovatie op connectiviteit. Op basis van het LoRa

  (Low Power Long Range technologie) netwerk maken

  apparaten op lange afstand verbinding met het internet.

  Het is een kosteneffectieve manier om apparaten een

  voudige opdrachten (aan/uit, open/dicht) te geven.

  De technologie is energiezuinig, omdat er bij LoRa

  alleen een verbinding wordt gelegd wanneer het nodig

  is. Zo verzendt en ontvangt een apparaat dat verbonden

  is via het LoRanetwerk tot wel 15 jaar lang data en

  commandos op slechts 2 penlitebatterijen.

  Sensoren

  Hun lagere kosten, toegenomen capaciteit en steeds

  kleinere formaat maken sensoren ook in een fabrieks

  omgeving zeer waardevol. Wanneer ze eenmaal zijn

  genstalleerd binnen de fabriek, verzamelen ze een grote

  hoeveelheid meetwaarden uit hun omgeving. Eenmaal

  ontsloten, maken die gegevens procesfactoren direct

  meetbaar. Factoren waarover vroeger geen feitelijke

  informatie bestond, worden nu verifieerbaar. Zo worden

  fouten opgespoord en kunnen processen verder worden

  geoptimaliseerd.

  Data

  Mensen, machines en objecten genereren steeds meer

  data en gebruiken ook steeds meer data. Door binnen

  het productieecosysteem specifieke data voor relevante

  actoren beschikbaar te stellen, kunnen de makers,

  comakers en andere stakeholders beter samenwerken

  en effectiever hun rol binnen dat ecosysteem oppakken.

  Data moeten altijd beschikbaar zijn. Hierbij moet goed

  geregeld zijn wie op welk moment en vanaf welke locatie

  toegang heeft tot deze data. Een aandachtspunt is het

  intellectueel eigendom. Alle betrokkenen moeten overeen

  stemming bereiken over bij wie het eigendom primair ligt.

  InternetofThings(IoT)

  IoT is het samenspel tussen data, connectiviteit en smart

  devices. IoT is al overal en de verwachting is dat het alleen

  maar groter zal worden. Organisatiebureau Gartner

  verwacht dat in 2020 ieder individu over 50 IPadressen

  beschikt. Internetgigant Cisco voorspelt dat in 2020

  50 miljard dingen met internet zijn verbonden. Ook in

  de maakindustrie bewijst het zijn waarde. Een grote

  producent van vliegtuigturbines, bijvoorbeeld, voorziet

  zijn turbines van sensoren die trillingen registreren.

  Die sensoren maken meetbaar wat er met het materiaal

  gebeurt zodra het in gebruik is. De vliegtuigonderdelen

  producent krijgt inzicht in de gedragingen van de

  motoren en turbines van het vliegtuig en leert daaruit

  bijvoorbeeld wanneer bepaalde onderdelen vervangen

  moeten worden. De producent adviseert zo proactief

  de vliegtuigmaatschappij. De vliegtuigmaatschappij kan

  onderhoud en inzet van monteurs vervolgens efficinter

  plannen. Dankzij IoT is de machineproducent mr dan

  producent: hij levert nu ook kennis waarmee opdracht

  gevers hun processen kunnen verbeteren.

  Security

  Uiteraard is datasecurity en privacy hier een belangrijk

  aspect. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om opdracht

  gevers die, bij de productie van kleine series, straks

  rechtstreeks met eigen informatie een productieproces

  aansturen. Wie draagt de zorg voor security van welke data,

  wie voorziet in de endtoend datasecurity? De oplossing

  ligt (deels) in het formuleren van een gedegen integrale

  aanpak en centraal gecordineerd beheer van applicaties

  en systemen. Verder zal ook connectiviteit verankerd

  moeten worden in het securitybeleid: verbindingen

  zullen zo moeten worden beveiligd dat data niet in ver

  keerde handen vallen.

  VA

  N D

  E B

  EDR

  IJV

  EN

  DIE

  EEN

  STR

  ATE

  GIS

  CH

  P

  LAN

  HEB

  BEN

  O

  PG

  ESTE

  LD, H

  EEFT

  84%

  H

  IER

  IN E

  EN

  GR

  OEI

  DO

  ELST

  ELLI

  NG

  O

  PG

  ENO

  MEN

  BED

  RIJ

  VEN

  MET

  MIN

  DER

  DA

  N

  250

  MED

  EWER

  KER

  S ZO

  RG

  EN V

  OO

  R

  60%

  VA

  N D

  E W

  ERK

  GEL

  EGEN

  HEI

  D

  IN D

  E IN

  DU

  STR

  ILE

  SEC

  TOR

  TER

  WIJ

  L ZE

  VO

  OR

  MIN

  DER

  DA

  N

  20%

  AA

  N D

  E R

  &D

  -IN

  SPA

  NN

  ING

  EN B

  IJD

  RA

  GEN

  10 B

  EDR

  IJV

  EN N

  EMEN

  IN

  DE

  MA

  AK

  IND

  UST

  RIE

  12%

  V

  OO

  R H

  UN

  REK

  ENIN

  G

  MEE

  R D

  AN

  DE

  HEL

  FT V

  AN

  DE

  BED

  RIJ

  VEN

  (55

  %)

  WIL

  GR

  OEI

  EN I

  N Z

  OW

  EL B

  INN

  EN-

  ALS

  BU

  ITEN

  LAN

  D.

  1 O

  P D

  E 5

  BED

  RIJ

  VEN

  R

  ICH

  T ZI

  CH

  ALL

  EEN

  OP

  HET

  BU

  ITEN

  LAN

  D, T

  ERW

  IJL

  EEN

  KW

  AR

  T A

  LLEE

  N W

  IL G

  RO

  EIEN

  OP

  DE

  NED

  ERLA

  ND

  SE M

  AR

  KT.

  Bron: Rab

  oban

  k Cijfers & Trends, ING M

  y Industry

 • 7

  3. Smart Industry in de praktijk

  Menstransitie:ambachtsmanwordtprocesmanager

  De gemiddelde fabrieksmedewerker is nog vaak een

  echte ambachtsman. Hij kan eigenhandig het product

  maken met minimale inzet van automatische systemen.

  Automatisering maakt van hem een procesoperator;

  iemand met kennis en kunde die leert omgaan met

  machines. Maar in de moderne datagerichte fabriek is

  een nieuwe verandering noodzakelijk. De fabrieksmede

  werker moet een procesmanager worden; iemand die

  steeds slimmere (zelflerende) machines bedient en niet

  alleen samenwerkt met human resources, maar ook met

  machine resources. Iemand die weet dat data het cement

  zijn in de slimme fabriek en ook conclusies kan trekken

  uit die data. In veel fabrieksomgevingen moeten mede

  werkers niet alleen de transitie naar procesmanager

  maken, maar eerst ook nog naar procesoperator.

  Techniektransitie:nieuweICT-infrastructuur

  De digitalisering die nu aanstaande is, verhoogt in

  sterke mate de productiviteit van mensen en processen.

  Een gedegen ICTinfrastructuur zorgt dat organisaties

  efficinter functioneren en maakt het mogelijk flexibeler

  in te spelen op de (veranderde) klantvraag. Om optimaal

  te profiteren van de nieuwe mogelijkheden en de kracht

  van moderne ICT is een transitie naar een nieuwe integrale

  ICTinfrastructuur een vereiste. Deze voorziet in een

  volledige digitalisering van de traditionele fabrieksomge

  ving waarbij communicatie, IT, Operational Technology

  (OT) en IoT worden gentegreerd. Om deze even rigoureuze

  (en kostbare) als noodzakelijke ommezwaai te kunnen

  maken, moet ICT breed gedragen worden door alle

  afdelingen binnen het hele ecosysteem. Digitalisering

  en daarmee samenhangende investeringen in ICT zijn

  per definitie businessgedreven en vormen de accelerator

  in de transitie naar Smart Industry.

  Samenwerkingbinnenhetecosysteem

  Het geheel is meer dan de som der delen. Om te kunnen

  anticiperen op de eisen van de 4e industrile revolutie

  en maximaal te profiteren van de mogelijkheden die

  deze revolutie biedt, is een innige samenwerking binnen

  en buiten de fabriek belangrijk. De traditionele productie

  keten verandert in een dynamisch productieecosysteem,

  bedrijven moeten daarom transsectorale verbanden

  aangaan om te kunnen blijven innoveren en hun produc

  tiviteit verder te verhogen. Het is de reden waarom chip

  machinefabrikant ASML de bedrijven waarmee het

  concern samenwerkt niet langer ziet als toeleveranciers,

  maar als coproducenten. ASML legt in toenemende mate

  verbindingen met deze partijen en maakt hen als schakels

  in het productieecosysteem verantwoordelijk voor de

  eigen productontwikkeling en innovatie. Zo ontstaat een

  productie ecosysteem waarvan de onderdelen zo met

  elkaar verweven zijn, dat de reactiesnelheid en efficintie

  vele malen hoger ligt, dan in de aloude ketenstructuur

  mogelijk is.

  3.1 CasesSmartFactoryFokker

  Fokker Aerostructures in Hoogeveen maakt vliegtuig

  onderdelen van composiet. Binnen het project Smart

  factory Fokker werkt het bedrijf met KPN aan het

  inno veren van zijn productieomgeving. Het productie

  proces is aan strenge eisen gebonden. Zo mag het

  composiet maximaal 700 uur buiten de vriezer verblijven.

  Daarna mag het niet meer verwerkt worden. De hand

  Een fabriek moet op 3 niveaus veranderen om succesvol in te spelen op de eisen van de 4e industrile revolutie. Alleen zo kunnen organisaties succesvol Smart Industry initiatieven ontplooien.

  VA

  N D

  E B

  EDR

  IJV

  EN

  DIE

  EEN

  STR

  ATE

  GIS

  CH

  P

  LAN

  HEB

  BEN

  O

  PG

  ESTE

  LD, H

  EEFT

  84%

  H

  IER

  IN E

  EN

  GR

  OEI

  DO

  ELST

  ELLI

  NG

  O

  PG

  ENO

  MEN

  BED

  RIJ

  VEN

  MET

  MIN

  DER

  DA

  N

  250

  MED

  EWER

  KER

  S ZO

  RG

  EN V

  OO

  R

  60%

  VA

  N D

  E W

  ERK

  GEL

  EGEN

  HEI

  D

  IN D

  E IN

  DU

  STR

  ILE

  SEC

  TOR

  TER

  WIJ

  L ZE

  VO

  OR

  MIN

  DER

  DA

  N

  20%

  AA

  N D

  E R

  &D

  -IN

  SPA

  NN

  ING

  EN B

  IJD

  RA

  GEN

  10 B

  EDR

  IJV

  EN N

  EMEN

  IN

  DE

  MA

  AK

  IND

  UST

  RIE

  12%

  V

  OO

  R H

  UN

  REK

  ENIN

  G

  MEE

  R D

  AN

  DE

  HEL

  FT V

  AN

  DE

  BED

  RIJ

  VEN

  (55

  %)

  WIL

  GR

  OEI

  EN I

  N Z

  OW

  EL B

  INN

  EN-

  ALS

  BU

  ITEN

  LAN

  D.

  1 O

  P D

  E 5

  BED

  RIJ

  VEN

  R

  ICH

  T ZI

  CH

  ALL

  EEN

  OP

  HET

  BU

  ITEN

  LAN

  D, T

  ERW

  IJL

  EEN

  KW

  AR

  T A

  LLEE

  N W

  IL G

  RO

  EIEN

  OP

  DE

  NED

  ERLA

  ND

  SE M

  AR

  KT.

 • 8

  matige controle op die richtlijn kost Fokker veel tijd en

  geld. Bovendien wordt regelmatig vergeten een rol

  composiet tijdig in de vriezer terug te plaatsen. In samen

  werking met KPN worden de rollen voorzien van Radio

  Frequency Identification (RFID) chips. Dankzij de chips

  is het composiet real time te volgen en is uit te lezen

  hoe lang de rollen buiten de vriezer zijn. Zodra het

  composiet uit de vriezer wordt gehaald, ziet de proces

  manager een tijdbalk. Deze telt terug van 700 uur en

  maakt zo duidelijk hoeveel tijd er nog is om het materiaal

  te verwerken.

  Ook afnemers profiteren van de verbeteringen. In het

  verwerkingsproces van het composiet zijn sensoren

  aangebracht die automatisch de tijdsduur registreren

  en documenteren in het logistiek systeem. Dit systeem

  is ook door klanten in te zien. Zij kunnen hiermee papier

  loos aantonen dat het composiet voldoet aan de eisen.

  Naast het volgen en optimaliseren van logistieke proces

  sen, wil Fokker onderhoud van machines voorspelbaar

  der maken. Zo is de freesmachine uitgerust met sensoren

  die de trillingen van de machine vastleggen. Slimme

  algoritmen voorspellen wanneer de freesboor toe is

  aan vervanging. Daarnaast is het mogelijk de operator

  van de machine te identificeren. Dan ziet de proces

  manager direct of een medewerker met de juiste, actuele

  certificering de machine bestuurt.

  Slimmertemperaturenvankoelkasten

  De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) eist

  van verkopers van gekoeld eten en drinken dat ze zich

  houden aan de Hazard Analysis Critical Points (HACCP).

  Die stelt onder andere dat retailers de temperatuur in

  koelkasten en koelingen dagelijks moeten noteren en

  deze gegevens moeten bewaren. Samen met KPN en

  partners voorziet Shell de koelkasten op zijn pompstations

  van sensoren die de temperatuur vastleggen en deze

  data via machinetomachine (M2M)connectiviteit

  versturen naar een server van Shell. M2M is een mobiele

  dataservice die draadloos informatie stuurt van en naar

  machines, apparaten, voertuigen en systemen via SIM.

  Het automatiseren van deze administratieve handeling

  scheelt het concern een significante hoeveelheid manuren

  per jaar. Daarnaast doet KPN op pompstations pilots met

  smart shelves, slimme schappen waarin producten staan

  die individueel gemerkt zijn met RFIDchips. Zo wordt het

  aantal producten voortdurend automatisch bijgehouden.

  Aan het einde van de werkdag stuurt het systeem de

  aantallen door, zodat ook de administratieve handeling

  van het natellen kan uitblijven. 37%

  V

  AN

  DE

  BED

  RIJ

  VEN

  IN

  DE

  MA

  AK

  IND

  UST

  RIE

  ZEG

  T D

  E K

  OM

  END

  E JA

  REN

  TE

  GA

  AN

  IN

  VES

  TER

  EN I

  N R

  &D

  DE

  ELEK

  TRO

  TEC

  HN

  ISC

  HE

  IND

  UST

  RIE

  IS

  DE

  GR

  OO

  TSTE

  IN

  VES

  TEER

  DER

  IN

  R&

  D

  MET

  GEM

  IDD

  ELD

  31%

  TO

  EGEV

  OEG

  DE

  WA

  AR

  DE

  DE

  VO

  EDIN

  GSM

  IDD

  ELEN

  IND

  UST

  RIE

  IS

  DE

  KLE

  INST

  E IN

  VES

  TEER

  DER

  IN

  R&

  D M

  ET G

  EMID

  DEL

  D

  2%30%

  VA

  N D

  E TO

  ELEV

  ERA

  NC

  IER

  S IN

  VES

  TEER

  T D

  E K

  OM

  END

  E JA

  REN

  IN

  RO

  BO

  TS

  60%

  VA

  N D

  E R

  &D

  UIT

  GA

  VEN

  IN D

  E M

  AA

  KIN

  DU

  STR

  IE K

  OM

  T V

  AN

  4 G

  RO

  TEO

  ND

  ERN

  EMIN

  GEN

  (P

  HIL

  IPS,

  ASM

  L, N

  XP

  , OC

  E)

 • Veevoerpreciesoptijdgeleverd

  Voor veehouders is de hoeveelheid mengvoer in zijn

  silos een voortdurende zorg. Moet er nieuw voer worden

  besteld of niet? Regelmatig kan de mengvoederfabrikant

  vervolgens het voer niet tijdig leveren. Door silos te

  voorzien van sensoren die het niveau van het voer

  monitoren en dalingen melden via LoRa, wordt de

  mengvoeder fabrikant eerder genformeerd. Die kan

  een nieuwe lading precies op tijd leveren. Doordat hij

  nu eerder weet wanneer zijn klant een nieuwe lading

  voer nodig heeft, organiseert hij zijn logistiek efficinter

  organiseren. Zo zijn er minder vrachtwagens en vervoers

  bewegingen nodig om zijn klanten te beleveren.

  Uiteindelijk kan de veevoederproducent de verzamelde

  gegevens ook nog gebruiken om modellen te maken

  en zo de toekomstige veevoedervraag voor individuele

  klanten nauwkeurig in beeld brengen.

  Chipmachinesveiligvervoeren

  Een producent in de semiconductorindustrie bouwt

  chipmachines die 70 tot 80 miljoen euro waard zijn.

  Het concern vindt het dan ook belangrijk machines te

  volgen als ze onderweg zijn naar opdrachtgevers wereld

  wijd. KPN rust de machines daarom uit met M2M

  connectiviteit. Een sensor op de ladingen registreert

  luchtvochtigheid, temperatuur en trillingen in het vracht

  ruim. Ook vermeldt de sensor de positie van de machine

  in het vliegtuig. De producent eist van expediteurs

  namelijk een plek voorin het ruim. Daar hebben de

  gevoelige machines zo min mogelijk last van eventuele

  turbulentie. De sensor stuurt deze data via een inge

  bouwde SIMkaart naar de servers van de producent.

  De informatie gebruikt het bedrijf om de omstandig

  heden tijdens het transport te optimaliseren.

  State-of-the-artsecurity

  Met de groei van de hoeveelheden data, neemt ook het

  belang van security services verder toe. VDL Groep, een

  internationaal maakbedrijf voor ontwikkeling, productie

  en verkoop van halffabricaten in de automotiveindustrie,

  implementeert om die reden een nieuw beveiligd net

  werk. Dit netwerk beveiligt het interne dataverkeer van

  het bedrijf. Verder is hierin tot op detailniveau geregeld

  wie tot welke data toegang heeft (en wie niet): een

  belangrijk aspect voor VDL, dat van klanten als BMW veel

  concurrentiegevoelige informatie krijgt. KPN adviseert

  VDL over de aanpak en biedt ondersteuning bij aanschaf

  en implementatie. Uiteindelijk moet het nieuwe netwerk

  de aanzet zijn om de integrale databeveiliging van VDL

  naar een hoger plan te tillen.

  9

  37%

  V

  AN

  DE

  BED

  RIJ

  VEN

  IN

  DE

  MA

  AK

  IND

  UST

  RIE

  ZEG

  T D

  E K

  OM

  END

  E JA

  REN

  TE

  GA

  AN

  IN

  VES

  TER

  EN I

  N R

  &D

  DE

  ELEK

  TRO

  TEC

  HN

  ISC

  HE

  IND

  UST

  RIE

  IS

  DE

  GR

  OO

  TSTE

  IN

  VES

  TEER

  DER

  IN

  R&

  D

  MET

  GEM

  IDD

  ELD

  31%

  TO

  EGEV

  OEG

  DE

  WA

  AR

  DE

  DE

  VO

  EDIN

  GSM

  IDD

  ELEN

  IND

  UST

  RIE

  IS

  DE

  KLE

  INST

  E IN

  VES

  TEER

  DER

  IN

  R&

  D M

  ET G

  EMID

  DEL

  D

  2%30%

  VA

  N D

  E TO

  ELEV

  ERA

  NC

  IER

  S IN

  VES

  TEER

  T D

  E K

  OM

  END

  E JA

  REN

  IN

  RO

  BO

  TS

  60%

  VA

  N D

  E R

  &D

  UIT

  GA

  VEN

  IN D

  E M

  AA

  KIN

  DU

  STR

  IE K

  OM

  T V

  AN

  4 G

  RO

  TEO

  ND

  ERN

  EMIN

  GEN

  (P

  HIL

  IPS,

  ASM

  L, N

  XP

  , OC

  E)

  Bron: ING M

  y Industry, Rab

  oban

  k Cijfers & Trends

 • 4. KPN als partner

  4.1 CommunicatieKPN verbindt alles en iedereen. We zijn al meer dan

  100 jaar d betrouwbare, Nederlandse aanbieder van

  (tele)communicatie en connectiviteit. Naast draadloze

  ver bindingen als 3G en 4G bieden we verbindingen als

  glasvezel en koper. En we blijven investeren in deze

  connectiviteit. Met KPN N beschikken organisaties

  over een moderne, flexibele telecommunicatieoplossing.

  Daarnaast maken we met LoRa en M2Mconnectiviteit

  slimme industrile toepassingen mogelijk. Stuk voor stuk

  belangrijke onderdelen binnen Smart Industry.

  4.2 DatamanagementData zijn de brandstof voor de slimme fabriek. Het data

  management moet dan ook goed ingevuld zijn bij een

  Smart Industryoplossing. Dat begint met duidelijke

  afspraken over wie binnen het productieecosysteem

  voor welke data verantwoordelijk is, hoe de beveiliging

  is geregeld en hoe intellectueel eigendom is geborgd.

  Het eindigt met een gedegen implementatie van data

  opslag, dataverwerking, analyse en presentatie. KPN

  biedt voor deze functies verschillende, veilige cloud

  basedoplossingen. Daarnaast beschikt KPN over het

  enige Tier IV datacenter in Nederland. Dit maakt het

  mogelijk data lokaal in Nederland, veilig en volgens de

  hoogste, internationale standaarden op te slaan.

  Met 99,9% kent het datacenter het hoogste niveau van

  beschikbaarheid.

  Privacyensecurityalsspeerpunten

  KPN vindt het belangrijk om veilige producten en diensten

  te leveren voor iedereen. We hebben de privacy van onze

  klanten hoog in het vaandel staan. Onze gespecialiseerde

  teams waken daarom 24 uur per dag, 7 dagen per week over

  onze netwerken en systemen en de data van onze klanten.

  Onze ethical hackers testen regelmatig onze beveiliging en

  die van onze klanten. Zij behoren tot de besten ter wereld.

  Om data veilig te houden, is het belangrijk goed na te

  denken over wr data worden opgeslagen. Soms kiezen

  fabrikanten ervoor (concurrentiegevoelige) informatie lokaal

  op te slaan, met potentieel desastreuze gevolgen. Als er

  brand uitbreekt op deze locatie, is een bedrijf in n keer

  al zijn informatie kwijt. Het is daarom verstandig backups

  op een separate, veilige locatie onder te brengen. Een cloud

  based service van KPN is een veilig, betrouwbaar alternatief.

  4.3 AdviesKPN Consulting helpt bedrijven wegwijs te worden in

  de mogelijkheden van Smart Industry. We kennen de

  praktijkvoorbeelden en beproefde concepten. KPN biedt

  ook ondersteuning bij de implementatie en planvorming.

  Daartoe kunnen we met opdrachtgevers een gezamen

  lijke road map en een aanpak organiseren om alle

  relevante partijen binnen het productieecosysteem bij

  initiatieven te betrekken. Om partijen te identificeren en

  aan elkaar te verbinden, maken we gebruik van ons

  brede (partner)netwerk, in combinatie met een gedegen

  KPN is leidend in de Benelux op het gebied van infrastructuren en netwerk gerelateerde ICToplossingen. We hechten veel waarde aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en staan daarom met beide benen in de samenleving. Innovatie, cocreatie en de business dialoog staan voorop bij onze aanpak. Alleen intensieve samenwerking, binnen een netwerk van het productieecosysteem leidt tot de beste oplossingen. Onze expertise spitst zich toe op 4 gebieden: communicatie, datamanagement, security en advies.

  10

 • 11

  marktkennis. Door onze omvang zijn we in staat een

  integraal dienstenpakket te leveren.

  4.4 DialoogDe 4e industrile revolutie en daarmee de transitie

  naar Smart Industry staat voor de deur en zal ook de

  maak industrie ingrijpend veranderen. De enige grens

  hierin is onze eigen creativiteit. Wij gaan graag met u

  het gesprek aan over de mogelijkheden.

  Wilt u weten welke waarde Smart Industry kan

  hebben voor uw bedrijf? Neem contact op met uw

  KPN accountmanager of stuur een mail naar

  [email protected]

  Contactgegevens KPN Grootzakelijk

  Postbus 19535

  2500 CM Den Haag

  www.kpn.com/grootzakelijk / twitter #KPNzakelijk

  www.kpninspire.com / linkedin.com/groups/KPNInspire

  mailto:info-grootzakelijk%40kpn.com?subject=http://www.kpn.com/grootzakelijkhttp://www.kpninspire.comhttp://www.linkedin.com/groups/KPN-Inspire

 • kpn.com/grootzakelijk

  http://www.kpn.com/lokaleoverheid