KPMG Hospitality Benchmark 2014

download KPMG Hospitality Benchmark 2014

of 40

Transcript of KPMG Hospitality Benchmark 2014

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  1/40

  2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  TRAVEL, LEISURE & TOURISM

  HospitalityBenchmark 2014

  Cijfers maken het duidelijk!kpmg.nl

  Jos Sweers

  Ilse de Graaff

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  2/40

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  3/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 3

  Voorwoord

  Dit jaar is een mijlpaal bereikt. De branche-groep Travel, Leisure & Tourism van

  KPMG brengt voor het tiende jaar de Hospitality Benchmark uit. Deze edities

  hadden we niet kunnen publiceren zonder de hulp en toewijding van de hoteliers

  die ieder jaar hebben deelgenomen. Wij willen hen daarom hartelijk danken voor

  hun medewerking.

  Sinds de eerste uitgave van de Hospitality Benchmark in

  2004 is er veel veranderd. We begonnen met een hard-copy

  enqute die per post werd opgestuurd en een respons

  van 90 deelnemende hotels. In 2010 werd de overgang

  gemaakt naar een digitale enqute. Daarnaast hebben we

  steeds meer enthousiasme kunnen wekken bij de hoteliers,

  hetgeen geleid heeft tot 252 deelnemende hotels in 2014.Naast de uitgave van de Hospitality Benchmark, brengen we

  extra publicaties uit over actuele onderwerpen en zijn we tevinden op Twitter.

  In de Hospitality Benchmark geven we de belangrijkste

  prestatie-indicatoren van de hotels weer en analyseren

  we de trends. Het rapport biedt u de mogelijkheid om

  resultaten van uw hotel(s) te vergelijken met andere hotels

  in Nederland. In verband met het tienjarig bestaan van de

  Hospitality Benchmark besteden we in deze uitgave extra

  aandacht aan de ontwikkelingen over deze periode.

  Wilt u van gedachten wisselen over de visie achter de cijfers

  of n van de andere onderwerpen, dan vindt u in KPMG

  een deskundige gesprekspartner.

  Wij wensen u veel leesplezier.

  Amstelveen, juni 2014

  Jos Sweers Ilse de Graaff

  Segmentleider Travel, Senior Manager Travel,

  Leisure & Tourism Leisure & Tourism

  KPMG Accountants N.V. KPMG Accountants N.V.

  [email protected] [email protected]

  2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  4/40

  2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.4| Hospitality Benchmark 2014

  Al meerdere jaren zijn Jos Sweers en Ilse de Graaff

  werkzaam als accountant voor de branchegroep Travel,

  Leisure & Tourism van KPMG. Jos geeft leiding aan

  een multidisciplinair team dat zich naast jaarrekening-

  controles en auditgerelateerde opdrachten bezighoudt met

  adviesopdrachten in relatie tot strategische en tactischevraagstukken, zoals financieringsvraagstukken, fusies en

  overnames, centralisatie, outsourcing, haalbaarheidsstudiesen distributiemanagement.

  De branchegroep Travel, Leisure & Tourism bestaat uit

  een gepassioneerd en toegewijd team. Binnen KPMG zijn

  in diverse afdelingen meer dan 40 afgestudeerden van

  verschillende hotelscholen werkzaam. Door hun brede

  kennis kunnen zij zich goed inleven in actuele vraagstukken

  in de hotelbranche. Samen delen Jos, Ilse en het team

  een passie voor de hotellerie. Dit jaar is het rapport mede

  tot stand gekomen door de inzet van Wendy Hikspoors enRobbert Kock.

  Dit rapport past binnen de kernactiviteit van de branche-

  groep: het versterken en delen van KPMGs kennis van de

  hospitalitysector.

  Over de auteurs

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  5/40

  2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Hospitality Benchmark 2014 | 5

  Het KPMG Hospitality Benchmark-rapport bestaat uit

  vier delen:

  1 Marktindicatoren

  2 Benchmarkanalyse

  3 Hospitality Benchmark 10 jaar

  4 Actuele ontwikkelingen

  Het eerste deel geeft inzicht in de ontwikkelingen van

  de belangrijkste indicatoren die gebruikt worden om een

  organisatie aan te sturen. Segmentatie op verschillende

  niveaus, zoals provincie, kameromvang, locatie, sterren- en

  prijsclassificatie, helpen u om uw organisatie te vergelijken

  met andere organisaties in de branche.

  Het tweede deel van het Hospitality Benchmark-rapportbestaat uit de benchmarkanalyse. Hier kunt u uw winst-en-

  verliesrekening vergelijken met die van andere hotels in de

  markt. De winst-en-verliesrekening wordt weergegeven inpercentages van de totale omzet. Door de verschillende

  segmentatieniveaus kunt u de ontwikkeling van uw hotel(s)

  op een betrouwbare manier beoordelen. Daarnaast biedt

  de benchmark de mogelijkheid om uw begrotingsproces te

  toetsen en zo nodig te verbeteren.

  Vanwege ons tienjarig jubileum zetten we dit jaar tevens de

  belangrijkste cijfers van het afgelopen decennium op een rij.

  Aan de hand van deze cijfers kunt u de ontwikkelingen van

  de afgelopen jaren in een breder perspectief plaatsen enterugkijken op deze periode.

  Het laatste deel van het rapport bestaat uit enkele actuele

  ontwikkelingen. De onderwerpen die dit jaar worden

  besproken zijn de marktontwikkelingen, de Nederlandse

  sterrenclassificatie en de toepassing van Big Data in de

  hotelbranche.

  Inleiding

  Conform voorgaande jaren heeft KPMG in de eerste helft van 2014

  onderzoek verricht in de hotelbranche. Dit jaar heeft wederom een

  groot aantal hotels deelgenomen aan de tiende editie van dit

  onderzoek. Een uitgebreide en betrouwbare benchmark kan hotels

  gedurende het herstel van de economische crisis een beeld helpen

  te scheppen over hun positie in de markt. In lijn met vorige jarenstellen wij het brancherapport kosteloos beschikbaar.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  6/40

  2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.6| Hospitality Benchmark 2014

  De informatie in het rapport is verkregen door middel

  van kwantitatief onderzoek. Een digitale vragenlijst is naar

  circa 1.000 drie-, vier- en vijfsterrenhotels met meer dan

  20 kamers in Nederland verstuurd. De vragenlijst maakte

  het mogelijk om de resultaten te vergelijken met voor-

  gaande jaren en hierdoor de validiteit te waarborgen.Op de gegevens is geen accountantscontrole toegepast.

  Methodologische verantwoording

  Aantal hotels Aantal kamers Gemiddeld aantal kamers per hotel

  2013 2012 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Totaal 252 220 26.699 25.283 28.856 106 115 102

  Provincie

  Groningen, Friesland en Drenthe 19 16 1.025 1.004 1.583 54 63 69

  Overijssel 12 12 669 941 1.100 56 78 73

  Gelderland 29 30 2.265 2.339 1.973 78 78 70

  Utrecht en Flevoland 19 19 1.882 1.860 1.496 99 98 83Noord-Holland 74 57 10.935 10.386 12.414 148 182 150

  Zuid-Holland 44 32 5.303 4.387 5.014 121 137 111

  Zeeland 8 8 424 459 604 53 57 67

  Noord-Brabant 27 21 2.663 2.144 2.683 99 102 93

  Limburg 20 25 1.533 1.763 1.989 77 71 62

  Kameromvang

  < 50 kamers 58 47 1.869 1.662 2.708 32 35 33

  50 - 100 kamers 104 87 7.946 6.492 8.216 76 75 75

  101 - 150 kamers 47 40 5.895 4.945 5.227 125 124 124

  > 150 kamers 43 46 10.989 12.184 12.705 256 265 259

  LocatieAmsterdam + Schiphol 59 52 9.827 9.860 10.111 167 190 169

  Overig 193 168 16.872 15.423 18.745 87 92 84

  Sterrenclassificatie

  Drie sterren 82 57 7.043 5.524 7.049 86 97 71

  Vier sterren 159 153 18.081 18.101 20.035 114 118 118

  Vijf sterren 11 10 1.575 1.658 1.772 143 166 136

  Prijsclassificatie

  < 65 68 42 6.132 4.082 5.095 90 97 84

  65 - 80 76 65 7.257 6.798 6.462 95 105 80

  81 - 105 65 70 7.897 8.489 7.963 121 121 97

  > 105 43 43 5.413 5.914 9.336 126 138 161

  Samenstelling van deelnemers

  In 2013 hebben circa 1.630 hotels zich geregistreerd als

  hotel in het drie-, vier- en vijfsterrensegment in Nederland

  (bron: Bedrijfschap Horeca en Catering). Van de 1.000

  benaderde hotels hebben 252 hotels, wat gelijk is aan

  25 procent, de enqute ingevuld en geretourneerd.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  7/40

  2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Hospitality Benchmark 2014 | 7

  Verdeling vastgoedbeheer (%)Volgens het Bedrijfschap Horeca en Catering waren er in

  2012 88.000 kamers op de markt van logiesverstrekkende

  bedrijven in het drie-, vier- en vijfsterrensegment. In 2013 is

  dit gegroeid naar 92.000 kamers. Het totale aantal kamers

  van de 252 deelnemende hotels is 26.699, in procenten

  uitgedrukt vertegenwoordigt dit 29 procent van de markt.

  Er is een significante stijging te zien in het aantal deel-nemende hotels. Vooral in de provincies Noord-Holland

  en Zuid-Holland hebben meer hotels deelgenomen.

  De procentuele verdeling van de samenstelling is

  nagenoeg gelijk gebleven.

  De tabel hiernaast geeft de deelwaarneming op basis

  van de indeling naar vastgoedbeheer weer. Vorig jaar was

  de verdeling 56 procent eigendom en 44 procent huur.

  De trend van meer scheiding tussen bezit van vastgoed

  en exploitatie van het hotel is ook in 2013 te zien.

  Volledigheidshalve wijzen wij erop dat het niet onzebedoeling is om voor de gehele populatie aan logies-

  verstrekkende bedrijven conclusies te trekken, maar

  om handvatten te bieden bij de interpretatie van trends

  in de hotelbranche.

  Eigendom

  Huur53

  47

  53

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  8/40

  8| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  1. Marktindicatoren

  1.1 Belangrijkste indicatoren

  De belangrijkste indicatoren voor een hotel de bezettings-

  graad, de gemiddelde kamerprijs, de opbrengst per beschik-

  bare kamer (RevPAR) en de totale opbrengst per kamer

  zijn in de tabel hiernaast opgenomen, gesegmenteerdnaar provincie, kameromvang, regio en sterren- en prijs-

  classificatie.

  De landelijke stijging van 1,1 procent van de bezettingsgraad

  is te danken aan het herstel binnen het vier- en vijfsterren-

  segment. Ondanks deze stijging, blijft de bezettingsgraad

  van 65,2 procent nog drie procentpunten achter op die van

  voor de crisis van 68,2 procent in 2007.

  De gemiddelde kamerprijs is gedaald van 92 euro in 2012

  naar 87 euro in 2013. Hiermee is de gemiddelde kamerprijs

  weer terug op het niveau van 2010.

  De daling van de gemiddelde kamerprijs lag in lijn derverwachting gezien de toename van het hotelaanbod en

  de geringe groei van de bezettingsgraad. Samen leverde

  dit een RevPAR op van 57 euro in 2013 ten opzichte van

  59 euro in 2012.

  Het herstel van de bezettingsgraad start zoals verwacht in

  de regio Amsterdam en Schiphol, waar een stijging is te zien

  van 3,3 procentpunten ten opzichte van 2012. De bezettings-

  graad stabiliseert zich in de rest van Nederland en groeit

  slechts 0,1 procentpunt.

  In 2013 valt op dat onder andere het duurdere segment

  beter presteert. Uit het feit dat de duurdere hotels zich

  voornamelijk in de Randstad bevinden kunnen we voorzichtig

  concluderen dat het herstel is gestart in de regio Amsterdam

  en Schiphol. Hotels met een gemiddelde kamerprijs van

  meer dan 105 euro laten een stijging van zowel de bezet-

  tingsgraad als de gemiddelde kamerprijs zien van ongeveer

  2 procent. Dit leidt tot een stijging van de RevPAR van107 euro in 2012 naar 112 euro in 2013. Ondanks de stijging

  in het duurdere segment is de gemiddelde kamerprijs vanvijfsterrenhotels met 14 euro gedaald naar 220 euro, ten

  opzichte van 234 euro in 2012. De oorzaak hiervoor ligt

  waarschijnlijk in het grotere hotelaanbod door de opening

  van veel nieuwe hotels. De gemiddelde kamerprijs is

  hierdoor onder druk komen te staan.

  Er is een opvallende daling van de bezettingsgraad bij hotels

  in de laagste prijsklasse (< 65). Zij zien de bezettingsgraad

  dalen met 2,2 procent. Betrekken we eerdere jaren hierbij,

  dan zien we dat de bezettingsgraad van hotels in de laagsteprijsklasse daalde tussen 2007 en 2013 van 65,3 naar 58,7

  procent. Aangezien ook de gemiddelde kamerprijs in dezeperiode daalde van 58 naar 53 euro, was de RevPAR het

  afgelopen jaar 7 euro lager dan in 2007. Ook driesterren-

  hotels laten een daling zien van zowel de bezettingsgraad als

  de gemiddelde kamerprijs in 2013. Het lijkt erop dat de gast

  een keuze maakt tussen hotels in een hoger segment of

  goedkopere overnachtingsmogelijkheden. Viersterrenhotels

  en hotels met een prijsclassificatie tussen de 65 en 80 euro

  zagen hun bezettingsgraad stijgen. Daarnaast is er meer

  concurrentie van goedkopere overnachtingsmogelijkheden

  zoals Airbnb, couchsurfing en bed & breakfasts. In onsonderzoek onderkent bijna 40 procent van de hoteliers dat

  zij concurrentie ondervinden van deze particuliere logies-

  verstrekkers.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  9/40

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  10/40

  10| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  (in %) 2013 2012 2011

  Driesterren

  Viersterren

  Vijfsterren

  Totaal Driesterren

  Viersterren

  Vijfsterren

  Totaal Driesterren

  Viersterren

  Vijfsterren

  Totaal

  Totaal 64,7 65,5 65,0 65,2 65,1 64,3 63,6 64,5 64,8 65,7 63,1 65,2

  Locatie

  Amsterdam + Schiphol 79,1 81,5 71,6 79,6 78,4 77,0 66,8 76,3 80,5 78,3 67,7 77,7

  Overig 59,1 61,8 57,1 60,9 59,2 61,4 58,9 60,8 60,8 62,7 55,6 61,9

  Tabel 1.1.2 Bezettingsgraad

  (in ) 2013 2012 2011

  Driesterren

  Viersterren

  Vijfsterren

  Totaal Driesterren

  Viersterren

  Vijfsterren

  Totaal Driesterren

  Viersterren

  Vijfsterren

  Totaal

  Totaal 72 85 220 87 76 88 234 92 76 88 216 90

  LocatieAmsterdam + Schiphol 89 118 288 124 89 113 297 126 96 110 274 125

  Overig 65 77 139 75 70 82 140 81 71 83 122 80

  Tabel 1.1.3 Gemiddelde kamerprijs

  In de tabellen 1.1.2 en 1.1.3 is een nadere specificatie van

  de bezettingsgraad en de gemiddelde kamerprijs voor de

  jaren 2011 tot en met 2013 gegeven.

  De totale bezettingsgraad in de regio Amsterdam en

  Schiphol is gestegen met 3,3 procentpunten ten opzichte

  van 2012. Dit is echter ten koste gegaan van de gemiddeldekamerprijs, die is gedaald met 1,6 procent naar 124 euro.

  Bij de vier- en vijfsterrenhotels in Amsterdam en Schiphol

  zien we stijgingen in de bezettingsgraad van respectievelijk

  5,8 en 7,2 procent. Aangezien in Amsterdam en Schiphol ook

  de gemiddelde kamerprijs in het viersterrensegment is

  gestegen van 113 naar 118 euro, lijkt het tij te zijn gekeerd

  voor dit segment.

  De verwachting voor 2014 is dat de bezettingsgraad en degemiddelde kamerprijs in de regio Amsterdam en Schiphol

  stabiel zullen blijven. Dit komt enerzijds doordat de

  economie licht aantrekt, maar anderzijds doordat diversenieuwe hotels geopend zullen worden.

  1.2 Marktsegmentatie

  Traditioneel is de markt in de hotelbranche gesegmenteerd

  naar verschillende gastenprofielen; de hoofdvormen hier-van zijn zakelijk en vrije tijd. Tabel 1.2.1 geeft inzicht in de

  marktsegmentatie 2011 tot en met 2013. Om inzicht te

  krijgen in de ontwikkeling van het boekingsgedrag van degast, is de marktsegmentatie weergegeven op basis van

  distributiekanalen op pagina 12 en 13. Tevens is de verdeling

  naar de herkomst van het gastenbestand terug te vinden op

  deze paginas.

  Zakelijk/vrije tijd

  Dit jaar is een lichte stijging waarneembaar van het aandeel

  van de zakelijk individuele gast. Bedrijven lijken weer

  te investeren in hotelovernachtingen voor personeel enlijken vooral hotels in het viersterrensegment te boeken.

  Het aandeel vrije tijd groepen is, met uitzondering van de

  hogere prijsclassificaties, overal toegenomen. Zij blijkenprijsbewuster te zijn bij het boeken van een hotel.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  11/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 11 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Overigens geven hoteliers aan dat het onderscheid tussen

  zakelijk/vrije tijd steeds lastiger te maken is door de groei

  van boekingen via online travel agencies (hierna ook OTAs).

  Bij online boekingen is namelijk niet altijd duidelijk welk type

  gast een kamer reserveert.

  Regio van herkomst

  Tabel 1.2.2 geeft inzicht in de regio van herkomst vangasten. Ondanks een daling blijft de binnenlandse gast de

  voornaamste afnemer van hotelovernachtingen. Hierna

  komen de meeste gasten uit West-Europa en Amerika.

  Marktsegmentatie distributiekanalen

  In 2013 zien we het aandeel van OTAs verder groeien van

  28,9 procent naar 32,2 procent. De afgelopen jaren zien

  we in deze categorie jaarlijks een stijging van ongeveer

  (in %) Zakelijk individueel Zakelijk groep Vrije tijd individueel Vrije tijd groep

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Totaal 33 30 35 14 16 16 42 45 39 11 9 10

  Kameromvang

  < 50 kamers 31 33 34 12 11 12 45 45 44 12 11 10

  50 - 100 kamers 38 30 39 12 14 16 40 47 35 10 9 10

  101 - 150 kamers 33 23 27 19 25 23 40 45 40 8 7 10

  > 150 kamers 27 37 32 16 21 21 44 33 35 13 9 12

  Locatie

  Amsterdam + Schiphol 27 32 29 11 10 15 51 51 42 11 7 14

  Overig 35 30 37 15 18 17 39 42 37 11 10 9

  Sterrenclassificatie

  Drie sterren 30 32 37 12 13 13 45 43 38 13 12 12

  Vier sterren 35 29 34 15 18 17 41 45 39 9 8 10

  Vijf sterren 36 37 30 22 15 27 36 46 36 6 2 7

  Prijsclassificatie

  < 65 33 24 39 13 23 15 40 43 34 14 10 12

  65 - 80 35 30 37 15 17 17 38 42 36 12 11 10

  81 - 105 35 35 35 13 12 15 44 45 41 8 8 9

  > 105 28 29 28 16 17 18 50 47 43 6 7 11

  Tabel 1.2.1 Marktsegmentatie

  3 procentpunten. Enerzijds dient een hotel zich aan te sluiten

  bij een OTA om zichtbaar te blijven voor de gast en nieuwe

  markten aan te boren. Een voordeel hiervan is dat het eigen

  marketingbudget kan afnemen. Anderzijds zorgt het voor

  commissiekosten die in rekening worden gebracht.

  Eerst werd dit kanaal vooral door de vrije tijd gast gebruikt,maar een boeking kan ook vanuit een zakelijk perspectief

  worden gemaakt. Hierdoor is het voor de hotelier lastigerin te schatten welk type gast een kamer reserveert door

  boekingen via OTAs. De stijging van het aantal boekingen

  via OTAs lijkt ten koste te gaan van boekingen die via direct

  contact worden gemaakt. Echter is dit nog steeds het

  meest gebruikte distributiekanaal. Ook boekingen via een

  touroperator/ reisbureau en veilingsites nemen verder af.

  De verwachting is dat deze verschuiving de komende jaren

  verder zal doorzetten.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  12/40

  12| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Tabel 1.2.2 Marktsegmentatie herkomst gastenbestand

  (in %) NederlandWest-Europa(inclusief UK)

  Oost-Europa(inclusief Rusland)

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Totaal 52,6 56,1 56,2 28,9 28,8 26,2 5,1 4,4 5,2

  Provincie

  Groningen, Friesland en Drenthe 77,1 76,7 74,4 15,1 16,7 17,9 2,9 2,5 2,4

  Overijssel 82,9 83,7 69,3 11,5 10,2 20,8 3,2 3,4 4,4

  Gelderland 76,3 73,3 76,5 13,8 15,8 12,2 3,1 2,5 3,7

  Utrecht en Flevoland 64,2 67,0 63,6 24,5 23,5 16,8 3,7 3,2 11,4

  Noord-Holland 29,7 20,3 31,0 39,2 49,1 38,1 7,9 7,4 6,6

  Zuid-Holland 48,3 51,7 55,8 33,2 35,1 26,4 4,4 2,8 5,9

  Zeeland 47,7 49,2 52,0 45,0 45,1 45,0 2,3 1,8 0,7

  Noord-Brabant 59,4 58,0 55,0 23,5 24,0 25,1 5,4 10,4 6,9

  Limburg 64,1 63,6 70,8 24,1 23,5 20,5 4,1 4,6 2,6

  Locatie

  Amsterdam + Schiphol 23,9 18,3 26,6 39,8 49,9 37,5 8,7 7,6 7,5

  Overig 61,0 65,6 63,3 25,7 23,7 23,4 4,1 3,6 4,6

  Sterrenclassificatie

  Drie sterren 50,2 47,7 54,4 31,1 31,5 27,6 5,0 6,4 5,6

  Vier sterren 55,1 59,3 58,8 26,8 28,4 25,2 5,3 3,6 4,9

  Vijf sterren 43,1 56,6 40,5 34,7 24,5 28,5 4,6 3,5 5,1

  (in %) Walk-inns Direct contactEigen website /

  Smartphone-applicatie

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Totaal 4,2 4,9 4,9 32,6 32,4 34,3 12,8 11,9 15,0

  Provincie

  Groningen, Friesland en Drenthe 3,8 2,4 3,6 49,3 47,6 44,4 9,4 12,3 15,7

  Overijssel 2,2 1,8 3,1 43,3 41,0 39,2 13,9 18,5 21,6

  Gelderland 3,3 4,0 2,7 22,7 22,2 36,5 20,4 18,0 20,8

  Utrecht en Flevoland 2,1 0,8 2,7 29,3 30,2 44,7 15,5 16,0 18,5

  Noord-Holland 4,9 3,4 7,0 23,4 28,0 25,8 14,0 9,4 13,8

  Zuid-Holland 4,3 11,0 4,1 37,7 31,7 34,9 11,3 13,9 11,2

  Zeeland 4,4 7,3 2,5 27,2 36,3 32,4 11,3 11,5 14,9

  Noord-Brabant 4,4 5,3 4,4 42,5 43,0 35,7 7,8 10,1 12,1

  Limburg 4,9 6,3 6,6 38,4 32,0 35,6 9,7 13,8 11,7

  Sterrenclassificatie

  Drie sterren 5,0 4,9 5,1 30,9 30,9 33,1 12,8 10,7 14,8

  Vier sterren 3,2 3,3 4,3 33,8 33,9 34,2 12,9 12,4 15,4

  Vijf sterren 7,4 18,5 10,3 32,8 27,2 39,6 12,9 13,5 12,7

  Tabel 1.2.3 Marktsegmentatie distributiekanalen

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  13/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 13 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Noord- en Zuid-Amerika Afrika / Midden-Oosten Azi / Oceani

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  7,4 6,0 5,9 1,7 1,1 1,5 4,3 3,6 5,0

  2,5 2,0 2,5 0,8 0,3 0,9 1,6 1,8 1,9

  1,4 2,1 1,3 0,2 0,1 0,8 0,8 0,5 3,4

  3,0 3,9 2,8 1,2 1,2 0,6 2,6 3,3 4,2

  3,4 2,8 3,0 1,3 1,0 1,2 2,9 2,5 4,0

  14,0 14,9 13,1 2,6 2,2 2,6 6,6 6,1 8,6

  7,2 5,4 4,8 1,8 1,1 1,9 5,1 3,9 5,2

  2,9 2,1 1,0 0,5 0,5 0,5 1,6 1,3 0,8

  5,3 2,6 5,7 1,5 1,3 1,6 4,9 3,7 5,7

  4,2 4,7 3,0 1,2 0,6 0,8 2,3 3,0 2,3

  16,9 15,6 15,7 3,1 2,3 2,8 7,6 6,3 9,9

  4,6 3,5 3,6 1,2 0,8 1,1 3,4 2,8 4,0

  7,2 7,1 5,1 1,8 1,5 1,4 4,7 5,8 5,9

  7,3 4,7 5,5 1,5 1,0 1,4 4,0 3,0 4,2

  10,4 11,8 17,0 2,0 1,1 2,2 5,2 2,5 6,7

  Eigenreserveringssysteem

  Online travel agencies Touroperator / reisbureau Veilingsites

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  8,5 9,9 9,3 32,2 28,9 26,4 6,2 7,1 7,2 3,5 4,9 2,9

  6,4 6,3 11,5 25,2 24,1 17,4 3,1 4,1 3,6 2,8 3,2 3,8

  4,6 8,1 7,6 32,0 21,8 18,3 2,2 3,8 5,5 1,8 5,0 4,7

  10,4 7,8 8,3 29,7 26,4 22,3 6,6 10,5 4,8 6,9 11,1 4,6

  10,6 15,3 6,1 32,1 24,2 20,2 4,6 6,8 5,3 5,8 6,7 2,5

  8,6 10,9 10,7 37,7 37,4 31,1 8,9 10,2 9,9 2,5 0,7 1,7

  7,2 6,4 8,5 32,5 22,9 29,0 4,6 6,6 7,5 2,4 7,5 4,8

  17,3 16,0 9,8 31,3 23,2 27,1 7,6 4,5 11,4 0,9 1,2 1,9

  10,3 6,7 12,6 23,4 26,3 27,5 5,8 3,7 5,9 5,8 4,9 1,8

  3,6 5,1 8,7 34,5 34,5 28,7 5,5 5,7 6,7 3,4 2,6 2,0

  8,9 10,2 6,4 33,3 33,1 28,9 6,1 7,6 8,7 3,0 2,6 3,0

  8,4 10,6 11,7 31,4 26,1 25,1 6,3 7,2 6,2 4,0 6,5 3,1

  6,6 3,0 5,7 31,8 31,3 23,5 6,1 4,0 7,9 2,4 2,5 0,3

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  14/40

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  15/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 15 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  1.4 Personeel

  Personeelskosten beslaan in hotels ongeveer een derde deel

  van de omzet. Om het resultaat van een hotel te verbeteren

  is het daarom belangrijk grip op deze kostenpost te houden,

  zonder het personeel tekort te doen. In deze paragraaf staatdan ook het personeel centraal. Hierbij wordt ingegaan op

  de ontwikkeling van het absolute aantal ftes, de kosten enopbrengsten per fte en het ziekteverzuim.

  Sinds 2008 is een dalende trend te zien in het aantal ftes

  op totaalniveau. In 2013 zien we echter een stijging van het

  aantal ftes. Deze stijging vindt plaats in alle hotels, met

  uitzondering van hotels met 50 tot 100 kamers.

  (in ftes) < 50 kamers 50-100 kamers 101-150 kamers > 150 kamers Totaal

  Totaal 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Afdeling

  Administratief, Algemeen& Personeelszaken

  2,1 1,6 1,9 2,5 2,0 2,9 3,0 2,7 2,7 5,2 4,0 5,0 3,1 2,5 2,8

  Kamers 6,0 6,1 4,9 10,1 10,5 9,6 14,2 12,3 12,0 23,6 18,8 29,8 12,7 12,0 9,9

  F&B 8,5 7,0 8,5 13,1 15,2 15,9 17,5 15,3 17,4 23,4 25,5 30,7 15,0 16,2 18,1

  Verkoop & Marketing 1,7 1,0 0,9 1,4 1,2 1,4 2,3 1,6 2,2 2,9 3,0 8,1 2,0 1,7 2,0

  Vastgoedbeheer &Onderhoud

  1,1 1,1 0,7 1,3 1,7 1,2 2,0 1,6 1,9 2,7 1,9 4,4 1,7 1,6 1,5

  Overige afdelingen 1,5 0,5 1,6 2,0 2,3 2,3 3,2 2,9 4,2 3,6 3,1 7,4 2,4 2,3 3,0

  Totaal aantal ftes 20,9 17,3 18,5 30,4 32,9 33,3 42,2 36,4 40,4 61,4 56,3 85,4 36,9 36,3 37,3

  (in ftes) Drie sterren Vier sterren Vijf sterren Totaal

  Totaal 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Afdeling

  Administratief, Algemeen & Personeelszaken 1,9 0,8 1,6 3,1 2,9 3,1 7,0 3,9 4,8 3,1 2,5 2,8

  Kamers 7,8 7,0 4,2 13,4 12,8 11,5 27,4 24,7 24,6 12,7 12,0 9,9

  F&B 8,8 8,7 7,5 16,8 17,7 16,5 24,7 29,8 37,3 15,0 16,2 18,1

  Verkoop & Marketing 1,2 0,9 0,7 2,0 1,8 2,2 4,8 2,7 6,2 2,0 1,7 2,0

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 1,2 0,9 0,6 1,8 1,8 1,8 3,0 2,2 4,5 1,7 1,6 1,5

  Overige afdelingen 1,8 1,6 1,5 2,5 2,5 3,3 6,0 3,3 7,0 2,4 2,3 3,0Totaal aantal ftes 22,7 19,9 16,1 39,6 39,5 38,4 72,9 66,6 84,4 36,9 36,3 37,3

  Tabel 1.4.1 Personeelsbezetting per hotel naar kameromvang

  Tabel 1.4.2 Personeelsbezetting per hotel naar sterrenclassificatie

  Wanneer een hotel gebruik maakt van outsourcing, zal het

  aantal ftes dalen. Het aantal ftes dat wordt uitbesteed,

  wordt namelijk niet meegenomen in deze personeelsanalyse.

  Voorgaande jaren zagen we het aantal ftes dalen en waren

  er meer hotels die gebruik maakten van outsourcing

  (tabel 1.4.5). Dit jaar zien we een verandering, het aantalftes stijgt en minder hotels maken gebruik van outsourcing.

  De stijging van het aantal ftes komt voornamelijk door een

  toename op de afdelingen Administratief, Algemeen &

  Personeelszaken en Kamers. De daling van het aantal ftes

  in de afdeling F&B zette dit jaar door. Dit lijkt in lijn te liggen

  met voorgaande jaren, waarbij ook het omzetpercentage uit

  F&B daalt ten gunste van het omzetpercentage Kamers.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  16/40

  2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.16| Hospitality Benchmark 2014

  (in )Administratief,Algemeen & PZ

  Kamers F&BVerkoop &Marketing

  Vastgoedbeheer &Onderhoud

  Totaal

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Totaal 63.442 59.709 62.480 45.552 44.930 39.281 37.516 42.147 35.672 42.186 44.500 41.847 41.814 35.494 39.238 41.592 43.252 43.392

  Tabel 1.4.3 Gemiddelde loonkosten per fte (fulltime werknemer)

  (in )Totale opbrengst per fulltime

  werknemerTotale kameropbrengst per fulltime

  kamerwerknemerTotale F&B opbrengst per fulltime

  F&B werknemer

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Totaal 118.936 118.535 116.058 182.604 194.628 187.256 94.817 103.298 93.003

  Tabel 1.4.4 Opbrengst per fte (fulltime werknemer)

  Gemiddelde loonkosten per fte

  De vraag uit ons vorige benchmarkrapport of de loonkosten

  per fte nog verder kunnen dalen, wordt door de cijfers van

  dit jaar op totaalniveau bevestigd. De kosten per fte dalen

  dit jaar licht. Dit is te verklaren doordat het totale aantal

  ftes stijgt en het aandeel personeelskosten in de winst-en-

  verliesrekening gelijk blijft. Hierdoor dalen de gemiddelde

  kosten per fte. De afdelingen F&B en Verkoop en Marketing

  laten een daling zien van de gemiddelde kosten per fte.

  Het terugvallen van de loonkosten per medewerker F&B

  kan duiden op het vergroten van het gebruik van nuluren-contracten.

  Opbrengst per fteDe opbrengst per fte op totaalniveau is het afgelopen jaar

  praktisch gelijk gebleven. De afgelopen jaren probeerden

  hotels hun personeel zo efficint mogelijk in te zetten en

  ook dit jaar is dit terug te zien. Op basis van positieve

  economische groeiverwachtingen van het CBS, verwachten

  we dat de omzet van hotels licht zal stijgen. Indien hotels

  erin slagen het aantal ftes net als afgelopen jaar stabiel te

  houden, zal de opbrengst per fte de komende jaren licht

  toenemen.

  (in %) Outsourcing

  2013 2012 2011

  Totaal 72 74 62

  Kameromvang

  < 50 kamers 33 59 33

  50 - 100 kamers 84 79 71

  101 - 150 kamers 82 87 76

  > 150 kamers 89 76 71

  Sterrenclassificatie

  Drie sterren 70 73 43Vier sterren 73 75 64

  Vijf sterren 78 75 80

  Prijsclassificatie

  < 65 76 79 70

  65 - 80 68 70 50

  81 - 105 72 72 52

  > 105 71 76 67

  Tabel 1.4.5Aantal hotels dat gebruikt maakt van outsourcing

  2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  17/40

  2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Hospitality Benchmark 2014 | 17

  Ziekteverzuim

  Afgelopen jaar is er een lichte stijging in het ziekteverzuim

  naar 3,0 procent. Hiermee ligt het ziekteverzuim in de

  hotelbranche ruim onder het landelijk gemiddelde van

  3,9 procent (bron: CBS) en 1 procentpunt lager dan op het

  hoogtepunt van de crisis in 2009 (4,0 procent). De stijgingis het grootst in het viersterrensegment, waar het ziekte-

  (in %) Ziekteverzuim

  2013 2012 2011

  Totaal 3,0 2,9 3,2

  Sterrenclassificatie

  Drie sterren 2,6 2,7 3,2

  Vier sterren 3,1 2,8 3,2

  Vijf sterren 3,5 4,1 3,5

  Tabel 1.4.6 Ziekteverzuim naar sterrenclassificatie

  (in %) Ziekteverzuim

  2013 2012 2011

  Totaal 3,0 2,9 3,2

  Kameromvang

  < 50 kamers 2,7 2,8 2,7

  50 - 100 kamers 3,0 3,0 3,9

  101 - 150 kamers 3,6 2,8 2,7

  > 150 kamers 2,8 2,7 3,3

  Tabel 1.4.7 Ziekteverzuim naar kameromvang

  verzuim toeneemt van 2,8 naar 3,1 procent. Opvallend is

  verder de daling van 14,6 procent in vijfsterrenhotels naar

  3,5 procent. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er in

  dit segment een stijging van outsourcing plaatsvond ten

  opzichte van het jaar ervoor. Door gebruik te maken van

  outsourcing, komt het ziekteverzuim niet voor rekeningvan het hotel.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  18/40

  18| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  2.1 Benchmarkanalyse 2013/2012/2011

  Het tweede deel van het KPMG Hospitality Benchmark-

  rapport bestaat uit de benchmarkanalyse. Hier vindt u vier

  winst-en-verliesrekeningen naar provincie, kameromvang,

  sterren- en prijsclassificatie. Met behulp van de benchmarkkunt u uw cijfers vergelijken met de onderzoeksresultaten en

  beoordelen hoe uw organisatie zich ontwikkelt ten opzichtevan de markt.

  2. Benchmarkanalyse

  (in %)Groningen, Friesland

  en DrentheOverijssel Gelderland

  Utrecht enFlevoland

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Opbrengsten

  Kamers 48 39 45 40 43 43 34 36 34 46 49 52

  F&B 41 46 47 47 42 42 48 47 48 41 40 38

  Zalen 5 7 3 9 10 10 7 9 4 9 8 7

  Overig 6 8 5 4 5 5 11 8 14 4 3 3

  Totale opbrengsten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  Kosten verkoop (exclusief personeelskosten)

  Kamers 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 4

  F&B 11 14 13 14 13 9 15 14 14 11 11 10

  Overig 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 2

  Totale kosten verkoop 20 21 21 21 22 17 22 22 22 18 18 16

  Personeelskosten (inclusief sociale lasten e.d.)

  Kamers 14 12 14 12 12 9 12 12 11 14 15 14

  F&B 17 19 19 19 18 15 18 18 18 15 16 13

  Administratief, Algemeen & Personeelszaken 7 5 4 5 4 3 8 5 4 7 5 5

  Verkoop & Marketing 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 2 3 3 1 3 3 2 3 5 1 4 1

  Totale personeelskosten 41 41 42 38 38 32 41 39 39 38 41 35

  Onverdeelde operationele kosten

  Administratief & Algemeen 4 3 5 3 3 4 2 3 3 3 4 4

  Verkoop & Marketing 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 4 9 5 5 6 5 4 5 4 4 5 6

  Overig 3 5 4 2 3 5 3 4 5 2 5 2

  Totale onverdeelde operationele kosten 14 19 17 12 15 16 12 15 14 11 17 14

  Totale kosten 75 81 80 71 75 65 75 76 75 67 76 65

  Inkomen voor vaste lasten 25 19 20 29 25 35 25 24 25 33 24 35

  Tabel 2.1.1 Winst-en -verliesrekening naar provincie

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  19/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 19 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  69 69 66 59 59 57 52 49 57 56 59 56 50 45 53 60 57 59

  23 23 27 31 31 34 34 43 43 32 28 36 43 35 38 31 32 33

  4 4 3 6 6 4 8 1 0 7 10 4 3 6 3 5 6 3

  4 4 4 4 4 5 6 7 0 5 3 4 4 14 6 4 5 5

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  10 9 9 8 7 6 8 12 8 7 7 7 7 7 11 8 7 8

  8 8 9 10 11 10 10 13 13 10 10 11 12 10 11 10 10 10

  1 1 2 2 3 3 1 0 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2

  19 18 20 20 21 19 19 25 21 19 18 20 21 19 23 20 19 20

  13 13 12 13 14 12 13 12 13 14 13 14 13 12 12 13 13 12

  10 10 11 13 13 13 14 18 16 13 14 14 16 15 14 12 13 13

  4 4 3 4 4 4 4 4 5 6 5 4 5 3 4 5 4 4

  1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1

  2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 5 3 2 2 2 2 1 2

  30 31 29 34 35 33 34 39 39 37 38 36 37 33 33 33 33 32

  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3

  3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2

  4 5 3 4 5 6 5 6 7 5 7 4 6 5 3 4 5 4

  2 3 4 4 6 6 4 2 9 2 6 5 3 3 3 3 5 4

  12 14 12 14 17 17 14 13 20 13 19 13 13 13 11 13 16 13

  61 63 61 68 73 69 67 77 80 69 75 69 71 65 67 66 68 65

  39 37 39 32 27 31 33 23 20 31 25 31 29 35 33 34 32 35

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  20/40

  20| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  (in %) < 50 50 - 100 101 - 150 > 150 Totaal

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Opbrengsten

  Kamers 54 52 48 49 47 50 56 56 59 68 65 65 60 57 59

  F&B 36 38 44 39 39 40 35 33 32 23 25 27 31 32 33Zalen 7 5 4 6 5 3 5 8 5 5 6 4 5 6 3

  Overig 3 5 4 6 9 7 4 3 4 4 4 4 4 5 5

  Totale opbrengsten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  Kosten verkoop (exclusief personeelskosten)

  Kamers 8 8 8 7 6 7 8 7 7 9 8 8 8 7 8

  F&B 12 12 15 12 11 12 10 10 10 8 8 9 10 10 10

  Overig 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

  Totale kosten verkoop 22 22 25 21 19 21 20 19 18 19 18 19 20 19 20

  Personeelskosten (inclusief sociale lasten e.d.)

  Kamers 14 14 14 14 12 12 13 13 13 13 13 12 13 13 12

  F&B 14 14 16 16 16 15 14 14 13 9 11 11 12 13 13Administratief, Algemeen & Personeelszaken 5 5 4 6 5 5 6 4 5 4 4 4 5 4 4

  Verkoop & Marketing 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2

  Totale personeelskosten 36 35 38 39 37 36 36 34 35 29 31 30 33 33 32

  Onverdeelde operationele kosten

  Administratief & Algemeen 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3

  Verkoop & Marketing 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 4 6 6 4 6 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4

  Overig 3 3 5 3 5 4 3 4 3 2 4 4 3 5 4

  Totale onverdeelde operationele kosten 12 15 16 13 17 15 13 15 13 12 14 12 13 16 13

  Totale kosten 70 72 79 73 73 72 69 68 66 60 63 61 66 68 65

  Inkomen voor vaste lasten 30 28 21 27 27 28 31 32 34 40 37 39 34 32 35

  Tabel 2.1.2Winst-en -verliesrekening naar kameromvang

  2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  21/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 21 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  22/40

  22| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  (in %) Drie sterren Vier sterren Vijf sterren Totaal

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Opbrengsten

  Kamers 63 68 69 58 55 59 64 59 49 60 57 59

  F&B 28 24 25 33 33 33 26 31 37 31 32 33

  Zalen 4 3 3 5 7 3 6 5 8 5 6 3

  Overig 5 5 3 4 5 5 4 5 6 4 5 5

  Totale opbrengsten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  Kosten verkoop (exclusief personeelskosten)

  Kamers 8 7 8 8 7 8 11 8 9 8 7 8

  F&B 9 7 7 10 10 10 10 11 14 10 10 10

  Overig 1 1 1 2 2 2 3 4 4 2 2 2

  Totale kosten verkoop 18 15 16 20 19 20 24 23 27 20 19 20

  Personeelskosten (inclusief sociale lasten e.d.)

  Kamers 15 16 15 13 12 13 12 10 8 13 13 12

  F&B 10 8 8 13 14 13 13 14 17 12 13 13

  Administratief, Algemeen & Personeelszaken 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4

  Verkoop & Marketing 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2

  Totale personeelskosten 33 32 30 33 32 34 34 32 34 33 33 32

  Onverdeelde operationele kosten

  Administratief & Algemeen 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3

  Verkoop & Marketing 2 2 1 3 3 2 4 4 3 3 3 2

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 4 5 4 4 6 5 4 4 3 4 5 4

  Overig 3 5 3 2 4 5 4 8 4 3 5 4

  Totale onverdeelde operationele kosten 11 14 10 12 16 15 16 20 13 13 16 13

  Totale kosten 62 61 56 65 67 69 74 75 74 66 68 65Inkomen voor vaste lasten 38 39 44 35 33 31 26 25 26 34 32 35

  Tabel 2.1.3 Winst-en -verliesrekening naar sterrenclassificatie

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  23/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 23 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Tabel 2.1.4 Winst-en -verliesrekening naar prijsclassificatie

  (in %) < 65 65 - 80 81 - 105 > 105 Totaal

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

  Opbrengsten

  Kamers 45 47 49 53 50 58 63 58 58 68 65 62 60 57 59

  F&B 43 41 42 37 39 34 27 30 33 24 26 30 31 32 33

  Zalen 7 7 5 6 7 4 4 4 3 5 5 4 5 6 3

  Overig 5 5 4 4 4 4 6 8 6 3 4 4 4 5 5

  Totale opbrengsten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  Kosten verkoop (exclusief personeelskosten)

  Kamers 7 7 8 7 6 7 8 7 7 11 9 8 8 7 8

  F&B 12 12 12 11 11 11 9 9 10 9 9 10 10 10 10

  Overig 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2

  Totale kosten verkoop 21 21 22 20 19 20 19 18 18 22 20 21 20 19 20

  Personeelskosten (inclusief sociale lasten e.d.)

  Kamers 15 16 15 14 13 14 13 12 13 12 11 11 13 13 12

  F&B 16 16 15 14 14 13 11 13 12 11 11 12 12 13 13

  Administratief, Algemeen & Personeelszaken 6 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4

  Verkoop & Marketing 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 2 5 3 1 4 2 1 3 3 1 3 2 2 1 2

  Totale personeelskosten 40 43 38 35 36 35 31 34 33 30 31 31 33 33 32

  Onverdeelde operationele kosten

  Administratief & Algemeen 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

  Verkoop & Marketing 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 5 6 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4

  Overig 3 5 5 3 5 5 3 4 4 3 5 4 3 5 4

  Totale onverdeelde operationele kosten 12 16 15 11 14 15 13 15 14 13 17 12 13 16 13

  Totale kosten 73 80 75 66 69 70 63 67 65 65 68 64 66 68 65Inkomen voor vaste lasten 27 20 25 34 31 30 37 33 35 35 32 36 34 32 35

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  24/40

  24| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Het is dit jaar voor de tiende maal dat de branchegroep Travel, Leisure & Tourism van

  KPMG haar onderzoek naar de Nederlandse hotelbranche publiceert. Tien jaar waarin de

  branche door de vergaande digitalisering onmiskenbaar is getransformeerd tot een

  transparante en concurrerende markt. Veranderende wensen van de gast en creatieve

  ondernemers zorgden voor productinnovatie en toevoeging van beleving aan het verblijf.

  Daarnaast heeft de economische crisis sinds 2008 de nodige klappen uitgedeeld enontwikkelingen teweeggebracht. In dit hoofdstuk kunt u aan de hand van de benchmark-

  cijfers terugkijken op deze periode.

  3. Hospitality Benchmark 10 jaar

  3.1 Markontwikkelingen

  Uit cijfers van het CBS blijkt dat de groei van het brutobinnenlands product (BBP) aan het begin van deze eeuw

  (tussen 2000 en 2002) terugliep van 3,9 naar 0,1 procent.

  De economie kwam in een laagconjunctuur met een

  afnemende groei van de consumentenbestedingen van

  3,7 naar 0,9 procent in dezelfde periode (bron: CBS).

  Het knappen van de internetbubbel in 2001 versterkte

  deze economische dip. Tevens ondervond de reisbranche

  in dat jaar de negatieve gevolgen van de aanslagen van

  9/11 door een dalend aantal toeristen.

  Toen KPMG in 2004 begon met het Hospitality Benchmark-

  rapport, groeide het BBP volgens cijfers van het CBS met

  2,2 procent. Deze groei zette door tot en met 2007, toenhet BBP groeide met 3,9 procent ten opzichte van het

  voorgaande jaar. De belangrijkste kengetallen uit het

  benchmarkrapport vertoonden tussen 2004 en 2007 ook

  een groei: de bezetting van 63,4 tot 68,2 procent en de

  gemiddelde kamerprijs van 81 tot 97 euro.

  Interessant is dat ontwikkelingen in de hotelbranche het

  eerst merkbaar zijn in de regio Amsterdam en Schiphol en

  worden gevolgd door de rest van Nederland. Toen in 2008de kredietcrisis begon, was dit dan ook het eerst merkbaar

  in deze regio. De bezettingsgraad daalde van 81,1 procent

  in 2007 naar 70,9 procent in 2009. Een jaar later, in 2008,daalde ook de bezettingsgraad in Nederland op totaalniveau,

  gevolgd door de gemiddelde kamerprijs.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  25/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 25 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  63,464,2

  66,7

  68,2

  65,8

  63,6

  65,2

  64,5

  65,2

  77

  95

  116 114

  106

  8690

  97 9699

  125

  110

  143141 140

  122 123125 126 124

  Wanneer de bezettingsgraad wordt geanalyseerd op basis

  van de segmentatie zakelijk/leisure, valt op dat voornamelijk

  de zakelijke markt in 2009 duidelijk terugliep met 10 procent.

  De leisuremarkt liet in deze periode een fractionele groeizien van 1 procent. Er kan zodoende gesteld worden dat de

  conjunctuur een grotere invloed heeft op de zakelijke markt.Sinds 2010 heeft de totale markt zich deels hersteld, al

  blijven de cijfers nog onder het niveau van 2007. De bezetting

  en gemiddelde kamerprijs zijn met 79,6 procent en 124 euro

  Tabel 3.1.1 Ontwikkeling marktindicatoren Amsterdam + Schiphol

  Tabel 3.1.2 Ontwikkeling marktindicatoren Nederland op totaalniveau

  2004 2006 2008 20102005 2007 2009 2011 2012 2013

  in Amsterdam en Schiphol en 65,2 procent en 87 euro op

  totaalniveau, ongeveer vergelijkbaar met de cijfers van 2005.

  De daling van het BBP in 2013 met 1,2 procent (bron: CBS),

  benvloedde de gemiddelde kamerprijs op totaalniveaunegatief met een daling van 5,4 procent. Het blijkt dat de

  economische situatie in Nederland veel invloed heeft op deprestaties van de hotelbranche. Het herstel dat in 2010 is

  ingezet is daarom nog fragiel te noemen.

  Bezetting (%)

  Gemiddelde kamerprijs ()

  RevPAR ()

  Bezetting (%)

  Gemiddelde kamerprijs ()

  RevPAR ()

  2004 2006 2008 20102005 2007 2009 2011 2012 2013

  69,8

  62,5

  76,0

  81,481,1

  75,5

  70,9

  73,1

  77,776,3

  79,6

  51 54

  60

  6663

  56 55

  59 59 57

  9795

  929087

  9087

  8184

  90

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  26/40

  26| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  3.2 Vastgoed

  De economisch slechtere periode tussen 2000 en 2004

  zorgde ervoor dat hotelketens te maken kregen met een

  verminderende liquiditeit. Dit lag aan verschillende factoren.

  De opkomst van het internet vergrootte de transparantievan de markt, een van de factoren waardoor de gemiddelde

  kamerprijs daalde. Er is destijds gekeken naar manierenom de liquiditeitspositie te verbeteren, waarbij ook naar sale

  & leaseback van vastgoed is gekeken. Deze zogenoemde

  asset-light strategie werd door veel hotelketens toegepast,

  waarin wel de exploitatie, maar niet het vastgoed in handen

  van de keten bleef. Dit gaf hotelketens de mogelijkheid om

  de liquiditeitspositie te verbeteren en ondanks de crisis

  verder uit te breiden.

  Middels constructies als sale & leaseback en sale &

  manageback draagt de exploitant geen vastgoedrisicos

  en worden stille reserves omgezet in extra liquiditeit en

  eigen vermogen. Door de balansverkorting stijgt ook de

  solvabiliteit, hetgeen toekomstige financieringen makkelijker

  maakt. Zeker in deze tijd waarin verstrekkers van vreemdvermogen hoge eisen stellen is dit van belang. Er zitten

  ook nadelen aan dergelijke constructies. Een hotel kanlangdurig vast komen te zitten aan hoge huurlasten, die

  vaak jaarlijks stijgen. Ook heeft het hotel geen voordeel

  bij een eventuele stijging van de waarde van het vastgoed

  en willen vastgoedeigenaren meestal inspraak in de

  exploitatie van het hotel.

  In onze cijfers is de scheiding tussen bezit van vastgoed en

  exploitatie duidelijk waarneembaar. Het aandeel hotels met

  vastgoed in eigen beheer daalde van 72,5 procent in 2005

  naar 53 procent in 2013.

  Standalone hotel

  Zelfstandige operator met franchiseformule

  Onder management van (internationale) keten

  Onderdeel van een keten van eigen hotels

  Standalone hotel

  Zelfstandige operator met franchiseformule

  Onder management van (internationale) keten

  Onderdeel van een keten van eigen hotels

  44

  18

  24

  14

  Tabel 3.2.1 Exploitatievormen 2005 (%) Tabel 3.2.2 Exploitatievormen 2013 (%)

  26

  15

  52

  7

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  27/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 27 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  3.3 Ketenvorming

  Een soortgelijke ontwikkeling is te zien aan de stijging van

  het aandeel hotels dat is aangesloten bij een keten (keten

  van eigen hotels en onderdeel van een (internationale)

  keten). Onder de respondenten is dit aandeel gestegen van42 procent in 2005 naar 67 procent in 2013, voornamelijk

  ten koste van standalone hotels (een daling van 44 naar26 procent in dezelfde periode). Een keten biedt aan een

  hotel onder andere de voordelen van een gezamenlijk

  reserveringssysteem, loyaliteitsprogrammas, naams-

  bekendheid, makkelijkere financiering en het delen van

  de overheadkosten. Aspecten die in crisistijd extra belangrijk

  zijn.

  Tabel 3.4.1 Ontwikkeling ziekteverzuim (%)

  3.4 Ziekteverzuim

  De economische situatie lijkt ook effect te hebben op het

  ziekteverzuim. In 2009 was het ziekteverzuim 4 procent,

  1 procentpunt hoger dan in 2007. Na het eerste herstel van

  de markt in 2010, daalde het ziekteverzuim weer naar hetoude niveau van voor de crisis. Dat reorganisaties als gevolg

  van personeelsbezuinigingen in crisistijd vaak zorgen vooreen hogere arbeidsdruk en steeds meer stress kunnen

  redenen zijn dat het ziekteverzuim toeneemt.

  2004 2006 2008 20102005 2007 2009 2011 2012 2013

  3,7

  2,9

  3,3

  3,03,2

  4,03,9

  3,2

  2,9

  3,0

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  28/40

  28| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  De distributie van hotelkamers is in de afgelopen tien jaar

  tijd volledig veranderd. OTAs werden belangrijker en zagen

  hun marktaandeel ruim verdubbelen van 15,2 procent in

  2004 naar 32,2 procent in 2013. Voornamelijk het aandeeldirecte kamerboekingen is ten gevolge hiervan gedaald van

  54 procent in 2004 tot 36,8 procent in 2013. Vier jaar geledendeden online kamerveilingsites hun intrede, maar lieten

  dit jaar een daling zien. Ze bezitten nu een marktaandeel

  van 3,5 procent. Ook touroperators en reisbureaus zagen

  hun marktaandeel aanzienlijk teruglopen van 11,7 naar

  6,2 procent.

  De positie van OTAs zorgt voor de nodige discussies.

  Enerzijds bieden OTAs hotels nieuwe boekingskanalen,

  een hoger bereik naar potentile gasten en vergroten ze

  zodoende de bezettingsgraad. Ook kan een hotel ervoor

  kiezen om het eigen marketingbudget te verkleinen wan-

  neer een groot deel van de boekingen via OTAs geschiedt.

  Anderzijds dient een hotelier rekening te houden met

  commissiekosten die in rekening worden gebracht. Ook zienwe dat hotels zich beperkt kunnen voelen door zogenoemde

  best-price clausules. Deze clausules betekenen dat hotelsgeen lagere prijs mogen vragen voor hun kamers dan de prijs

  die zij vragen via OTAs. Elk hotel dient voor zichzelf de

  voor- en nadelen af te wegen in hoeverre gebruik wordt

  gemaakt van OTAs.

  De afgelopen tien jaar stonden ook in het teken van de

  opkomst van social media. Daarmee kunnen prijzen direct

  met elkaar worden vergeleken, recensies zijn online

  beschikbaar en het boeken van kamers vindt plaats via

  apps op elk moment en elke plek. Tevens hebben hotels,

  Tabel 3.5.1 Ontwikkeling distributiekanalen (%)

  100%

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0%

  2004 2006 2008 20102005 2007 2009 2011 2012 2013

  Veilingsites

  Touroperator/reisbureau

  Online travel agencies

  Eigen website/eigen

  reserveringssyteem

  Direct contact/walk-ins

  3.5 Distributie, digitalisering en verpersoonlijking

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  29/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 29 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  net als andere ondernemingen, social media op grote schaal

  aangewend als marketingtool om zich te positioneren in de

  markt. Customer relationship management vindt hierdoor

  grotendeels online plaats. In de benchmark van 2010 is reeds

  aangegeven dat online reviews een essentieel aandeel

  hebben in het keuzeproces van de gast. Dit belang is verdertoegenomen, waardoor het essentieel is reviews consequent

  te managen, op te volgen en te beantwoorden.

  Het begrip beleving is de laatste jaren verder verankerd in de

  hotelbranche. De huidige gast zoekt een hotel dat past bij

  zijn levensstijl. De mate waarin een hotel erin slaagt om zich

  aan te passen aan zijn doelgroep, draagt eraan bij dat een

  gast zich meer met dit hotel verbonden voelt. Hierdoor zal hij

  niet enkel terugkomen, maar zal hij het hotel ook (online!)

  aanbevelen. De toenemende populariteit van boutique- en

  lifestylehotels is een goed voorbeeld van deze trend.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  30/40

  30| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  3.6 Benchmarkanalyse

  De benchmarkanalyse laat een duidelijke conjunctuurgolf

  zien in de ontwikkeling van het inkomen voor vaste lasten.

  In de periode 2004 - 2007 steeg dit resultaat als percentage

  van de omzet van 28 procent naar 32 procent. De crisis van2008 zorgde voor een daling van het inkomen voor vaste

  lasten tot 27 procent in 2010, waarna er een nieuwe stijgingplaatsvond tot 34 procent in 2013. De recente stijging van

  het inkomen voor vaste lasten is voornamelijk te danken

  aan een daling van de onverdeelde operationele kosten

  (zoals Vastgoedbeheer & Onderhoud). Bij hotels komen

  deze kosten in crisistijd het eerst in aanmerking voor

  bezuinigingen. Ook zorgt de vergaande ketenvorming van

  de hotelbranche ervoor dat overheadkosten worden gedeeld

  en de kosten per hotel dalen.

  48

  8

  44

  Tabel 3.6.1 Omzetverdeling 2004 (%)

  Kamers

  F&B

  Overige

  Kamers

  F&B

  Overige

  60

  9

  31

  Tabel 3.6.2 Omzetverdeling 2013 (%)

  Gedurende de laatste tien jaar is er tevens een verschuiving

  waarneembaar binnen de omzetuitsplitsing kamers, F&B

  en overig. Het aandeel kameromzet van de totale omzet is

  door de jaren heen geleidelijk gestegen van 48 procent in2004 naar 60 procent in 2013. In de huidige tijdsgeest valt

  dit te plaatsen met de opkomst van no-frills concepten.Hierbij maken gasten minder gebruik van aanvullende

  services. Prijsbewustheid en teruglopende consumenten-

  bestedingen zijn hier de voornaamste oorzaken van.

  Ook zorgt individualisering onder reizigers ervoor dat gasten

  met behulp van bijvoorbeeld restaurantreviewsites meer

  hun eigen weg zoeken in een stad en minder tijd door-

  brengen in het hotel.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  31/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 31 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Tabel 3.6.3 Ontwikkeling benchmarkanalyse

  (in %) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  Opbrengsten

  Kamers 48 49 54 49 48 50 50 59 57 60

  F&B 44 44 37 41 41 40 39 33 32 31

  Overig 8 7 9 10 11 10 11 8 11 9

  Totale opbrengsten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  Kosten verkoop (exclusief personeelskosten)

  Kamers 4 4 7 4 4 6 7 8 7 8

  F&B 13 12 10 12 13 12 11 10 10 10

  Overig 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

  Totale kosten verkoop 19 18 20 19 19 20 20 20 19 20

  Personeelskosten (inclusief sociale lasten e.d.)

  Kamers 7 9 11 11 11 12 10 12 13 13

  F&B 16 14 14 14 15 15 13 13 13 12

  Administratief, Algemeen & Personeelszaken 7 6 5 5 5 4 4 4 4 5

  Verkoop & Marketing 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2

  Totale personeelskosten 35 33 34 33 33 34 32 32 33 33

  Onverdeelde operationele kosten

  Administratief & Algemeen 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3

  Verkoop & Marketing 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3

  Vastgoedbeheer & Onderhoud 5 6 4 5 5 6 7 4 5 4

  Overig 7 5 4 5 6 5 6 4 5 3

  Totale onverdeelde operationele kosten 18 17 15 16 17 17 21 13 16 13

  Totale kosten 72 68 69 68 69 71 73 65 68 66

  Inkomen voor vaste lasten 28 32 31 32 31 29 27 35 32 34

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  32/40

  32| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  4 Actuele ontwikkelingen

  4.1 Marktontwikkelingen

  In 2013 daalde de gemiddelde kamerprijs en nam de

  bezettingsgraad toe. Dit zorgde voor een lichte daling van

  de RevPAR. Ondanks een fractionele daling van de RevPAR

  maakt de Nederlandse hotelier zich minder zorgen dan

  voorgaande jaren. 42 procent van de ondervraagden

  verwacht dat de gemiddelde kamerprijs zal stijgen in

  het eerste halfjaar van 2014. Een iets groter deel van deondervraagden gaat er ook vanuit dat de bezetting over

  de eerste helft van 2014 zal toenemen in vergelijking metde eerste helft van 2013.

  Het lijkt erop dat er na jaren van onrust enige stabiliteit in

  de markt ontstaat. De economie herstelt licht in de eerste

  periode van 2014 en de huidige spelers vinden hun positie in

  de markt. Herpositionering was in veel gevallen noodzakelijk.

  Met name hotels in de provincie hebben een zware tijd

  achter de rug.

  Toch zijn de moeilijke tijden nog niet voorbij. De concurrentiekwam twee jaar geleden uit onverwachte hoek. Privverhuur

  van appartementen nam toe. Ineens is ieder individu met

  een beschikbare kamer een potentile concurrent gewordenvan de hotelier. Bijna 40 procent van de hoteliers die deel

  namen aan ons onderzoek gaf aan dat zij concurrentie

  hiervan ervaren. De nationale politiek heeft zich nog geen

  duidelijke mening gevormd. Lokaal zijn er echter bepalingen

  opgesteld, zoals in Amsterdam. De particuliere verhuurder

  moet toeristenbelasting afstaan en zijn inkomsten aangeven

  bij de Belastingdienst. In hoeverre dit beleid wordt nageleefd

  door de particuliere verhuurder is onduidelijk.

  In het laatste deel van dit rapport beschrijven we enkele actuele

  ontwikkelingen in de hotelbranche. Een ieder jaar terugkerend onderwerp

  is marktontwikkelingen, dit jaar aangevuld met veranderingen van de

  sterrenclassificatie en de toepassing van Big Data.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  33/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 33 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  We signaleren nieuwe initiatieven om vraag en aanbod

  samen te brengen, zoals de online marktplaats Bidroom.

  Hierop plaatst de gast een oproep en kunnen hotels een

  bieding doen. Daarnaast zijn er websites die werken met

  particulieren die op zoek gaan naar de beste aanbieding

  voor de gast, weliswaar tegen een kleine vergoeding. In detoekomst verwachten we dat naast de huidige OTAs andere

  vormen van online intermediairs opkomen. Dit zorgt ervoordat de markt dynamisch wordt en voorkomt dat een aantal

  grote spelers de zeggenschap in handen krijgt.

  Amsterdam/Schiphol

  2013 was een bijzonder jaar voor Amsterdam. In 2013

  heropende het Rijksmuseum, vierde de stad 400 jaar

  grachten, werd Willem-Alexander gekroond en waren er

  veel grote conferenties die zakelijke gasten naar de stad

  trokken. Amsterdam liet hiermee zien een stad te zijn met

  internationale allure en faciliteiten voor de zakelijke envrije tijd reiziger. Dit resulteerde in een stijging van de

  bezettingsgraad met 3,3 procentpunten tot bijna 80 procent.

  Hoe ziet de toekomst eruit? Wij hebben onze bedenkingen

  bij de huidige ontwikkelingen in de markt. Deze bedenkingen

  richten zich op de ontwikkeling van hotelvastgoed voor

  de komende jaren. De gemeente Amsterdam heeft grote

  plannen met de ontwikkeling van hotels aan de rand van

  de stad. Een aantal jaar geleden werd de regionale hotel-

  strategie van Amsterdam vastgesteld. Hierbij wordt

  gestreefd naar een toename van 9.000 hotelkamers in

  Amsterdam tot 2015. De ontwikkeling in het hotelaanbodgroeit gestaag. Op het moment van schrijven is reeds

  88,3 procent van het beoogde aantal van 9.000 hotel-

  kamers gerealiseerd (bron: Gemeente Amsterdam).

  Het aantal gasten dat Amsterdam jaarlijks verwelkomt,

  laat een stijging zien. In 2012 waren er 9,7 miljoen

  hotelovernachtingen. De toeristische barometer van

  de gemeente Amsterdam geeft aan 11,3 miljoen

  hotelovernachtingen in 2013 te hebben geregistreerd.

  Dit komt neer op een stijging van 1,6 miljoen, ofwel een

  toename van 16,5 procent. Weliswaar zijn er veel meer

  hotelovernachtingen in Amsterdam, maar door de groei van

  het aantal kamers is de gemiddelde kamerprijs gedaald.

  De zogenaamde one-offs (bijvoorbeeld 400 jaar grachten en

  de kroning) in 2013 zorgden voor een goed jaar. De vraag is

  nu hoe deze one-offs worden opgevangen in de komendejaren. De vooruitzichten voor de stad Amsterdam zijn

  positief, maar wij vragen ons af of de vraag het alsmaartoenemende aanbod van hotelkamers kan blijven volgen.

  4.2 Sterrenclassificaties

  De sterrenclassificatie is ooit in het leven geroepen om

  hotels te kunnen beoordelen op basis van hun faciliteiten

  en service. De gast heeft afhankelijk van de classificatie een

  bepaalde verwachting en weet welke prijs hij ongeveer zal

  betalen. Het sterrenclassificatiesysteem dat in Nederland

  wordt gevoerd zal wellicht worden overgenomen in 2015door een (inter)nationaal systeem en de discussie zal weer

  losbarsten over de waarde van zon classificatie.

  Een gebrek van de huidige sterrenclassificatie is dat het

  internationaal niet uniform is. Een hotel met dezelfde

  faciliteiten en service kan in een ander land een andere

  classificatie hebben. Dit zorgt voor verwarring bij de gast.

  Daarnaast is de vraag wat voegt een sterrenclassificatie dan

  toe aan een hotel?

  Bij de gasten zien we een opkomst van een nieuwe

  generatie. Deze generatie wil een hotel vinden dat zo veelmogelijk past bij haar kijk op het leven. Hotels met een

  bepaald thema krijgen steeds meer voet aan de grond.

  Budgethotels met een moderne uitstraling en hotels die100 procent duurzaam zijn, zijn hier voorbeelden van. Zij

  staan voor een nieuwe manier van overnachten, waarbij

  niet de sterrenclassificatie doorslaggevend zal zijn, maar de

  aansluiting van de visie en faciliteiten op de overtuiging van

  de gast. In de toekomst zal de gast zich minder laten leiden

  door een sterrenclassificatie, maar meer door brands of

  reviews in de social media.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  34/40

  34| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Gekeken vanuit het perspectief van de investeerder, die

  zich doorgaans zal laten leiden door het verwachte

  rendement en benchmarkdata, zullen er veranderingen

  komen. Investeringsbeslissingen worden veelal genomen op

  basis van harde benchmarkcijfers en verwachtingen in de

  markt. In de benchmark wordt uitgegaan van bijvoorbeeldalle viersterrenhotels in de regio. Als de uniformiteit

  verdwijnt, dan is het ene viersterrenhotel het andere hotelniet meer. Neem als voorbeeld het vijfsterrensegment in

  Amsterdam anno 2013. De prijzen van een vijfsterrenhotel

  verschillen enorm door de service en faciliteiten die worden

  geboden aan de gast. Met het verdwijnen van de uniformiteit

  zal het lastiger worden om inzicht te krijgen in de cijfers door

  middel van benchmarks. Een (internationale) uniformiteit in

  sterrenclassificaties is dus een pr.

  4.3 Big Data

  Duurzaam ondernemingssucces vraagt om het voortdurend

  inspelen op actuele ontwikkelingen. De opkomst van dedatagedreven maatschappij is in dat kader niet te missen.

  Er is veel informatie beschikbaar in en buiten de organisatie,

  maar die leidt niet automatisch tot betere inzichten in

  marktontwikkeling, klantbehoeften, kosten, fraude, risicos

  en/of omzetontwikkeling. Het nemen van beslissingen op

  basis van juiste en realtime data is belangrijk om succesvol

  te ondernemen.

  De hotelbranche leent zich bij uitstek voor de inzet van Big

  Data-analyses om beter aan te sluiten op de behoeften vande gasten. In het online kanaal voor reserveringen worden

  de mogelijkheden al volop benut om gasten zo goed mogelijk

  van informatie te voorzien in het voortraject.

  Uitgebreide profielen helpen bij het in kaart brengen van de

  wensen en behoeften van de gasten. Daarbij wordt naast

  demografische en historische informatie meer en meer

  gebruikgemaakt van de communitygedachte. Door gasten

  informatie te laten delen met andere gasten, worden twee

  vliegen in n klap geslagen. Ten eerste ontstaat er meer

  kennis over de gast die informatie deelt en kan er dus beter

  worden ingespeeld op zijn wensen en behoeften en ten

  tweede komt er meer relevante informatie beschikbaar

  om als hotel andere gasten te benaderen.

  Door aansluiting tussen de verschillende partijen in hetproces kunnen de hotels zich beter voorbereiden op de

  gasten die ze ontvangen. In combinatie met allerlei nieuwemogelijkheden om gedrag van gasten in kaart te brengen

  met behulp van bijvoorbeeld gegevens van smartphones

  (zoals locatie, netwerkgebruik, etc.), kan een op maat

  gemaakte beleving worden aangeboden. Dat is essentieel

  in tijden waar vergelijkingsmateriaal tussen verschillende

  hotels met minimale inspanning toegankelijk is en waarbij

  onderscheiding niet meer alleen op de prijs wordt gemaakt.

  Uiteraard zit er ook een keerzijde aan deze bediening op

  maat. Big Data wordt vaak geassocieerd met de Big Brotheruit de boeken van George Orwell en dat is zeker in de

  hotelbranche een grens die men niet wil overschrijden.Zolang gasten de service als gemak ervaren, zal er

  waardering zijn voor de genomen initiatieven. Zodra er

  echter een oncomfortabel gevoel ontstaat inzake de privacy,

  loopt men het risico op reputatieschade. Het zal interessant

  zijn om in de komende jaren de ontwikkelingen in de

  hotelbranche op dit thema te volgen. Gaat er differentiatie

  optreden? Gasten die kiezen voor minder gemak, in de

  wetenschap dat het hotel geen enkele poging zal doen

  om een profiel van ze op te bouwen. Tegenover gasten

  die verwachten dat alles tot in de puntjes op hun wensenen behoeften is afgestemd en daar wellicht een beetje

  privacy voor opgeven. Welke keuze maakt uw hotel?

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  35/40

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  36/40

  36| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Branchegroep Travel, Leisure & Tourism

  De branchegroep Travel, Leisure & Tourism van KPMG is

  deskundig op het gebied van hotels, conferentieoorden,

  bungalowparken, reisorganisaties, restaurantketens encateringbedrijven en begrijpt niet alleen de wereld van, maar

  ook de wereld achter de cijfers. Het is een multidisciplinairegroep van professionals, werkzaam in deze branche.

  Vele leden van onze groep hebben naast een economische

  opleiding ook een Hotelschoolopleiding afgerond.

  Hieronder vindt u een aantal concrete voorbeelden van

  wat de branchegroep KPMG Travel, Leisure & Tourism

  voor u kan betekenen.

  Controle van de jaarrekening

  U kunt KPMG inschakelen voor de controle van uw

  jaarrekening, beoordelingsopdrachten en voor hetsamenstellen van de jaarrekening. Door onze kennis van de

  hotelbranche vindt u in ons een deskundige sparringpartner.

  Benchmark quick scan

  KPMG vergelijkt uw cijfers met de benchmarkcijfers en

  analyseert de verschillen. Naar aanleiding van opmerkelijke

  verschillen, kan KPMG u van advies voorzien om zo beter

  inzicht te krijgen in de prestaties van uw hotel(s).

  Interne beheersing smartcard

  Hoe goed kent u de processen binnen uw onderneming, en

  in welke mate is uw personeel op de hoogte van de internecontroles binnen de processen? KPMG brengt de processen

  en interne controles van uw onderneming in kaart met

  behulp van handzame smartcards.

  Optimaliseren van de financile functie

  Samen met u lichten wij uw financile organisatie door.

  We brengen de sterke en zwakke punten in kaart en maken

  op basis daarvan een plan van aanpak. Aspecten waarwij op beoordelen zijn onder meer de kwaliteit van de

  rapportageprocessen, competenties van managementen medewerkers en efficiency (bijvoorbeeld de integratie

  van financile systemen).

  Beoordelen websites

  Wij kunnen u assisteren bij het verbeteren van uw eigen

  website teneinde meer boekingen te reserveren via dit

  kanaal. Tevens geven wij aanbevelingen hoe beter gebruik

  kan worden gemaakt van de diverse bookingssites.

  Verbeteren planning-en-controlproces

  Binnen veel ondernemingen wordt de planning-en-

  controlcyclus gezien als een zware opgave. KPMG

  ondersteunt u daarom bij het ontwikkelen van eenproces dat efficint is, aansluit bij uw bedrijfsvoering

  en helpt te komen tot duidelijke targets. Dankzij onze

  multidisciplinaire teams kunnen we daarvoor ook ICT-

  oplossingen inzetten.

  Werkkapitaalmanagement

  Hoe meer werkkapitaal, hoe meer ruimte u hebt om te

  investeren in huidige of nieuwe hotels. KPMG licht uw

  bedrijfsprocessen door vanuit de cashflowinvalshoek engeeft concrete suggesties om het werkkapitaalbeslag

  te reduceren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan betere

  betalingsafspraken met leveranciers, voorraadreductiedoor beter bestelproces, etc.

  Over KPMG Nederland

  KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een

  brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven,

  non-profitorganisaties en overheden. De ingewikkelde problematiek van onze clinten

  vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Onze professionals blinken uit in hun eigen

  specialisme en werken tegelijkertijd nauw samen om de toegevoegde waarde te bieden

  die het onze clinten mogelijk maakt te excelleren in hun eigen omgeving. Daarbij puttenwe uit een rijke bron van kennis en ervaring, wereldwijd opgedaan in de meest

  uiteenlopende organisaties en markten.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  37/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 37 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Kostenoptimalisatie

  KPMG kan u adviseren over het reduceren van uw kosten

  op korte termijn en u helpen met het verhogen van het

  kostenbewustzijn binnen uw organisatie. Wij prioriterende besparingsmogelijkheden en ondersteunen u bij het

  doorvoeren van de verbeteringen.

  Versnellen en verbeteren van rapportageprocessen

  Er ontstaat voor bedrijven een steeds groter spanningsveld

  tussen eisen aan de kwaliteit van cijfers enerzijds en eisen

  van transparantie anderzijds. Dat legt een grote druk op

  rapportageprocessen. KPMG analyseert zorgvuldig de

  totstandkoming van de rapportages. Daarbij worden

  niet alleen bottlenecks gedentificeerd, maar wordt

  ook vastgesteld welke informatie cht nodig is.

  Duurzaam ondernemen

  Klimaatverandering dwingt ondernemingen om hun manier

  van ondernemen te overdenken. Hotelketens zullen op denduur strategien moeten ontwikkelen om de belasting voor

  het milieu (de carbon footprint) te beheersen. KPMG kan

  u helpen met het berekenen van de carbon footprint en

  inzicht geven in het beheersen en reduceren hiervan.

  Fraude

  Hoe goed is uw bedrijf gewapend tegen fraude?

  KPMG kan u ondersteunen bij het voorkomen van fraude

  en helpen met een actieplan als fraude is ontdekt.

  Btw / VPB / Loonbelastingscan

  Hoe goed zijn uw administratieve afdeling en

  personeelsafdeling op de hoogte van de fiscale wet- en

  regelgeving? De fiscale scans geven u hier inzicht in.

  Haalbaarheidsonderzoeken

  Wat is de haalbaarheid van uw plan om een nieuw hotel te

  openen, te investeren in een SPA? KPMG kan voor u een

  haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

  Uitbreiding naar nieuwe en opkomende markten

  KPMG kan assisteren bij het identificeren en uitvoeren

  van kansen in nieuwe en opkomende markten.

  Begeleiding fusie, koop of verkoop van uw onderneming

  Bent u op zoek naar een koper voor uw ondernemingomdat u geen bedrijfsopvolger hebt, graag uw belang

  wilt verzilveren, of als gevolg van andere (externe)

  ontwikkelingen? Of ziet u mogelijkheden tot uitbreidingvan uw onderneming? KPMG kan u assisteren bij een

  zorgvuldig geleid proces dat leidt tot minimale verstoring

  van uw dagelijkse activiteiten en een optimaal resultaat.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  38/40

  38| Hospitality Benchmark 2014 2014 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden.

  Overname- en verkoopadvies

  KPMG kan u assisteren bij een analyse van mogelijke

  overnamekandidaten; wij helpen met behulp van industrie-

  experts bij het in kaart brengen van risicos en kansen die

  zich kunnen voordoen bij een eventuele overname van een

  vastgoedinvesteerder of een vastgoedportefeuille. KPMGkan u assisteren bij duediligenceonderzoeken; zodra contact

  gelegd is tussen partijen assisteren wij onze clintenzowel in binnen- als buitenland bij het in kaart brengen

  van de verdere kwantificering van mogelijke risicos bij

  een eventuele transactie. KPMG geeft advies bij verkoop-

  trajecten; onze brede advisering omvat onder andere de

  assistentie van management tijdens het verkoopproces,

  de opstelling van vendor duediligencerapportages alsmede

  de inrichting van datarooms.

  Financiering

  KPMG adviseert bij het structureren van financieringen;wij structureren vastgoedfinancieringen voor zowel

  objectgebonden als portefeuille- en kapitaalmarkt-financieringen.

  Informatiebeveiligingsscan

  KPMG ondersteunt u bij het vormgeven van een gedragen

  en toepasbaar beveiligingsbeleid dat is afgestemd op de

  organisatiedoelen en strategische prioriteiten. Indien het

  beveiligingsbewustzijn en -gedrag in een organisatie

  ontoereikend is, kan dit fraude, ongeautoriseerde toegang,

  verlies van persoonlijke en bedrijfsgevoelige gegevens en

  imagoschade tot gevolg hebben. Deze scans kunnenworden uitgevoerd middels ethical hacking. IT-specialisten

  onderzoeken daarmee of de IT-systemen en -data van

  het hotel veilig zijn.

  Bedrijfsopvolging

  KPMG ondersteunt u bij een bedrijfsopvolging.

  Overdragen en/of verkopen is een proces waar de directeur-

  grootaandeelhouder (DGA) veelal zeer beperkt mee te

  maken heeft. Vanwege de complexiteit op meerdere

  aspecten, heeft de DGA behoefte aan deskundige onder-

  steuning gedurende het gehele proces (gemiddeld tussen

  drie en zeven jaar). KPMG beschikt over de juiste bedrijfs-economische en fiscale kennis om de DGA gedurende het

  proces van overdracht of verkoop van de onderneming

  optimaal te ondersteunen.

  Businessplan

  KPMG begeleidt hotels actief bij het opstellen, herijken

  of bijstellen van het businessplan van de onderneming,

  bijvoorbeeld door het cordineren van het proces, het

  vervullen van de klankbordfunctie en het bieden van

  ondersteuning met behulp van onze KPMG-tools.

  PakketselectieKPMG ondersteunt u bij het selecteren van het gewenste

  IT-pakket, zoals ERP, Human Resource Management,

  Customer Relationship Management, Consolidatie en

  Rapportering.

  Begeleiding (IT-)implementatie

  KPMG ondersteunt u bij IT-pakketimplementaties en

  onderdelen daarvan zoals testen, conversie en interne

  controlemaatregelen. Wanneer een organisatie zekerheid

  wenst over de projectinhoud en -voortgang van eenIT-implementatie kunnen wij een Quality Assurance-rol

  vervullen met betrekking tot het projectmanagement.

  Big Data Analytics

  KPMG werkt met een team van voormalig CERN

  wetenschappers aan complexe data analyses voor

  grote organisaties. KPMG heeft een platform ontwikkeld

  waarop grote hoeveelheden data op een schaalbare manier

  kunnen worden verwerkt. Dit platform is voorzien van een

  privacy proof laag die ons in staat stelt om data van

  allerlei bronnen met willekeurige structuur te combineren

  tot nieuwe inzichten. De combinatie van sector expertise,juridische kennis en zeer gespecialiseerde data scientists

  is uniek in de markt. Opdrachten van dit team reiken van

  operationele strategie, workshops, privacy analyses, totaan turn-key implementaties van oplossingen en meer.

  Speerpunten zijn operationele efficintie en het kennen

  van uw klant.

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  39/40

  Hospitality Benchmark 2014 | 39

 • 8/12/2019 KPMG Hospitality Benchmark 2014

  40/40

  2014 KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is een dochter-

  maatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG

  Contact

  KPMG Accountants N.V.Laan van Langerhuize 1

  1186 DS Amstelveen

  Postbus 74555

  1070 DC Amsterdam

  Jos Sweers

  Travel, Leisure & Tourism

  T: (020) 656 8081

  E: [email protected]

  Ilse de Graaff

  Travel, Leisure & Tourism

  T: (020) 656 8774

  E: [email protected]

  www.kpmg.nl