Kort Jaarverslag van de cliëntenraad van ZorgSaam over 2010 ... De Cliëntenraad heeft het...

Click here to load reader

 • date post

  25-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kort Jaarverslag van de cliëntenraad van ZorgSaam over 2010 ... De Cliëntenraad heeft het...

 • Pagina 1 van 24

  Jaarverslag 2019

  Cliëntenraad Ziekenhuis ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

 • Pagina 2 van 24

  Inhoudsopgave Jaarverslag 2019

   Voorwoord 3

   Rol Cliëntenraad Ziekenhuis 4

   Korte terugblik 2019 6

   Over de Cliëntenraad Ziekenhuis: - Aandachtsgebieden 2020 7 - Aantal aandachtsgebieden verder uitgelicht 10 - Werkwijze Cliëntenraad 12 - Wie is wie? 13

   Nieuwe structuur Cliëntenraad Ziekenhuis 16

   Cliëntenpanel 17

   Hoe bereikt u de Cliëntenraad Ziekenhuis? 18

  Bijlage 1: - Adviezen Cliëntenraad Ziekenhuis 19 - Lijst met afkortingen 24

 • Pagina 3 van 24

  Voorwoord

  Geachte lezers, Al enkele jaren lukt het ZorgSaam om, dankzij de inzet van alle medewerkers, de opgaande lijn te continueren waarbij de kwaliteit en veiligheid van de zorg en dus de patiënt alle aandacht krijgt. De Cliëntenraad Ziekenhuis heeft in haar schriftelijke en mondelinge contacten met de Raad van Bestuur altijd de focus op het patiënten-perspectief gelegd. In het afgelopen jaar heeft zij naast de gevraagde adviezen meerdere ongevraagde adviezen gegeven. De Cliëntenraad is zeer te spreken over de constructieve reactie van de Raad van Bestuur, maar ook alle interne gremia, op onze vragen en aanbevelingen en dat we, nog meer dan voorheen, in een vroeg stadium betrokken worden bij projecten waarbij de patiënt centraal staat. De Cliëntenraad hecht grote waarde aan het contact met de achterban en wij zijn dan ook blij dat, na een lange en zorgvuldige voorbereiding, wij nu een grote groep mensen bereid hebben gevonden om actief mee te doen in een cliëntenpanel. Zij hebben grote invloed op het kiezen van het onderwerp van de enquêtes en krijgen een terugkoppeling van de reactie van de Raad van Bestuur op onze aanbevelingen. De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) is in 2019 aanleiding geweest om uitgebreid onze rol, werkwijze en activiteiten te herzien waarbij het niet alleen gaat over de wettelijke taak maar vooral de gevolgen voor de kwaliteitsverbetering van de zorg voor de patiënt. De Cliëntenraad dankt iedereen weer voor de prettige en constructieve samenwerking en wil dit graag in de komende jaren voortzetten. Mocht u naar aanleiding van ons jaarverslag vragen, suggesties of ideeën hebben, dan kunt u altijd via het bestuurssecretariaat of de website contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Jaap Bos Voorzitter Cliëntenraad Ziekenhuis ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

 • Pagina 4 van 24

  Rol Cliëntenraad

  De Cliëntenraad is een groep mensen die (potentieel) cliënt zijn van een zorginstelling en behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van die zorginstelling.

  De Cliëntenraad praat, namens de cliënt, mee over beleidszaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de Cliëntenraad is de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten.

  Om goed te functioneren en om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen, heeft een Cliëntenraad een aantal basisrechten. De rechten van de Cliëntenraad zijn: • Recht op informatie: Om mee te kunnen praten over het beleid van de zorginstelling heeft de Cliëntenraad informatie nodig. De zorgaanbieder moet de Cliëntenraad alle Informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft. • Recht op overleg: De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling. Hoe men dit regelt wordt door de zorgaanbieder en de Cliëntenraad vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Die overeenkomst vult de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) aan. • Recht om te adviseren: De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de Cliëntenraad het recht voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De Cliëntenraad mag altijd, gevraagd en ongevraagd, een advies uitbrengen. Dit is het adviesrecht. Over bepaalde, in de wet vastgestelde onderwerpen, moet de zorgaanbieder de Cliëntenraad altijd raadplegen. Daarvoor gelden speciale bevoegdheden. Dit is het (verzwaard) adviesrecht. De wet geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe deze moeten worden toegepast. • Recht op voordracht bestuursleden:

  De Cliëntenraad heeft het recht om een lid voor te dragen voor de Raad van Toezicht. De voordracht is bindend, wat wil zeggen dat de voorgedragen kandidaat niet geweigerd mag worden. De kandidaat moet wel voldoen aan de eisen die worden gesteld aan leden, zoals die zijn opgenomen in de statuten van de zorginstelling. Een voorgedragen lid van de Raad van Toezicht is het aanspreekpunt van de Cliëntenraad en kan ertoe bijdragen dat er binnen de Raad van Toezicht meer aandacht is voor de belangen van de cliënten. De Cliëntenraad Ziekenhuis heeft in 2018 samen met de Cliëntenraad Thuis- en Ouderenzorg een lid voor de Raad van Toezicht voordragen die vervolgens ook benoemd is.

 • Pagina 5 van 24

  • Recht van enquête Vindt de Cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid? Dan kan hij in eerste

  instantie bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) en vervolgens bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen dit nader te onderzoeken. Dit recht is opgenomen in artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI). De Ondernemingskamer beslist zelf of ze een onderzoek instelt.

  Kerndoel: De Cliëntenraad heeft als kerndoel om vanuit haar adviesrol een actieve bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg, door de ontwikkelingen van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws Vlaanderen Ziekenhuis te beïnvloeden vanuit de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De Cliëntenraad richt zich daarbij vooral op die aspecten van de zorg die een directe relevantie hebben voor de wijze waarop cliënten de zorg ervaren en voor de bevordering van hun welbevinden.

 • Pagina 6 van 24

  Korte terugblik 2019: De Cliëntenraad Ziekenhuis heeft adviesrecht en geeft gevraagd maar ook ongevraagd adviezen en houdt zich verder bezig met een groot aantal onderwerpen. Voor 2019 willen wij de volgende onderwerpen verder toelichten: Patiëntparticipatie: Veel leden van de Cliëntenraad zijn betrokken bij projecten gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan de patiënt. Hierbij wordt samengewerkt met de Cliëntenraad Thuis- en Ouderenzorg en eventueel andere partijen. Wij zijn zeer tevreden over het feit dat sinds 2018 de Cliëntenraad ook wordt uitgenodigd voor het jaarlijks gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) waarbij zaken zoals patiëntenparticipatie en contacten met de achterban aan de orde komen Spiegelgesprekken: Leden van de Cliëntenraad zijn aanwezig bij deze gesprekken. De informatie en de reactie van de Raad van Bestuur wordt gebruikt om vast te stellen waar aandacht aan moet worden geschonken. Gezondheidscentrum Hulst: De Cliëntenraad heeft meerdere malen haar zorg uitgesproken over de polikliniek in Hulst en heeft nu een ongevraagd advies ingediend om een multidisciplinair gezondheidscentrum te ontwikkelen (zie bijlage 1). Informatietechnologie: Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met de afdeling ICT waarbij wij bij de invoering van de verschillende ICT systemen een bijdrage hebben geleverd op het gebied van de informatievoorziening van en voor de cliënt/patiënt zoals Elektronisch Patiënten Dossier, SMS bericht en E-health.

 • Pagina 7 van 24

  Over de Cliëntenraad Aandachtsgebieden 2020 De Cliëntenraad hecht veel belang aan het vroegtijdig betrokken worden bij beleidszaken. Om die reden zijn aandachtsgebieden opgesteld waaraan de leden van de Cliëntenraad, in verschillende samenstelling, deelnemen. Kwaliteit en Veiligheid

  * Patiëntenparticipatie: - Cliëntenpanel

  - Veiligheidsdialogen

  - Patiënttevredenheid

  - Klachtencommissie

  - Spiegelgesprekken

  - Zorgkaart Nederland

  * Kwaliteitsindicatoren: - Rapportages

  - Dashboards

  * Toegangstijden: - Poli

  - OK

  * Gezondheidscentra (incl. Seniorenklinieken): - Oostburg

  - Terneuzen/Axel

  - Hulst

  * Toegankelijkheid Ziekenhuis: - Seniorvriendelijk

  - Gehandicapten

  * Apotheek/ Medicijnen

  * Ambulance Strategie en Beleid

  * Meerjarenbeleidsplan

  * Portfolio diverse locaties

  * Zorgcontractering

  * Samenwerking: - Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ)

  - Gent

  - Huisartsen

  - Thuis- en Ouderenzorg (TOZ)

  - Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)

  - Revant

  - Embraze

  - Medische dienstverlening Financiën

  - Begroting - Maandrapportage (MARAP) - Jaarrekening

 • Pagina 8 van 24

  ICT