Kort en Groen! lente 2010

Click here to load reader

download Kort en Groen! lente 2010

of 2

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

infokrant van de Kortenbergse Groenen

Transcript of Kort en Groen! lente 2010

 • Kort en Groen!INFOKRANT VAN DE KORTENBERGSE GROENEN LENTE 2010

  Namus assidoluptatentea vollabo

  Itatius2

  Geen klimaatplan voorKortenberg4 PHILIPPE BOSSIN

  Als alles goed gaat, komt hier de nieuwe sociale woonwijk "Vierhuizekens", met betaalbare woningenvoor onze jonge gezinnen.

  Nood aan eendegelijk woonbeleidZORGEN VOOR BETAALBAAR WONEN

  Dat ons gemeentebestuur niet de ijverigste leerling uit de klas is op vlak van sociaalwoonbeleid is duidelijk te merken in het lokaal sociaal beleidsplan. Allegemeenten dienden hierin doelstellingen vast te leggen om aan dewoonbehoeften van hun inwoners tegemoet te komen. Dit aspect werd amperuitgewerkt en daarom brengen wij dit onderwerp regelmatig ter sprake.

  Voor ons is het belangrijk datdit bestuur inspanningen doetom te zorgen dat onzejongeren nog in eigen streekkunnen blijven wonen en datze actief de socialewoningbouw stimuleert.

  In oktober 2009 stelden we devraag naar een overzicht van dewoonbehoeften in onzegemeente. We kregen toen hetantwoord dat er eenwoonbehoeftestudie werdbesteld en dat deze terbeschikking zou zijn tegen eind2009. Deze studie is eennoodzakelijke voorwaarde omin onze gemeente te kunnensamenwerken met VLABINVEST(werkt sociale woonprojectenuit samen met gemeenten,gesubsidieerd doorVlaanderen)

  In februari 2010 stelden weopnieuw vragen op degemeenteraad.Uit het antwoord van deschepen blijkt dat er nu eenvoorontwerp klaar is.Kortenberg ligt gunstig en er iszowel door inwijking als doornatuurlijke aangroei eenstijgende vraag naar socialewoningen.

  "onze jongeren enjonge gezinnen

  moeten hierkunnen blijven

  wonen"Er wordt een projectgefinancierd doorVLABINVEST, nl. hetvierhuizekensproject.

  Daartoe is 4 ha grondaangekocht. In totaal in erplaats voor 60 kavels (15 kavelsper ha). Belangrijk: er zullenvoorwaarden gesteld wordenaan de toekomstige huurders/kopers. Zo kan de gemeentekavels voorbehouden voormensen die een duurzameband met onze gemeentekunnen aantonen. Een eersteaanzet tot een degelijkwoonbeleid lijkt in de maak!

  MIA VANDERVELDEGemeenteraadslid

  mia.vandervelde@groen.be

  vlnr. Lieven Ral (OCMW-raadslid), Axel Degreef (voorzitter SLPKortenberg) en Kristel Decoster (secretaris SLP)

  Samen voor KortenbergEind december vorig jaar beslisten Groen! en SLP(Sociaal Liberale Partij) om voortaan samen verderte gaan. Samen willen ze werken aan een projectdat het sociale, het ecologische n heteconomische met elkaar verzoent. Ook inKortenberg slaan SLP en Groen! de handen inelkaar. SLP heeft geen mandataris in degemeenteraad maar is met kopman Lieven Ral welvertegenwoordigd in de OCMW-raad. Het isduidelijk dat Groen! en SLP in Kortenberg heel watgemeen hebben, hetgeen een verdere en nauweresamenwerking zal bespoedigen. Inmiddels heefteen grote meerderheid van de Kortenbergse SLP-leden ingestemd met de overstap naar Groen!-Kortenberg, samen met OCMW-raadslid LievenRal en voorzitter Axel Degreef. Wij zijn klaar vooreen vernieuwd en versterkt Groen!

  AXEL DEGREEFvoorzitter SLP Kortenberg

 • www.groen.be

  9 mei:wandelinG

  meer info www.groenkortenberg.be

  SPORT EN SPEL ROND DE ABDIJ?De gemeente gaat een aanzienlijke som bestedenaan de opwaardering en de ontsluiting van een grootdeel van het abdijpark en een grondige renovatie vande looppiste.Groen! vindt dit een positief project maar we hebbeneen aantal bedenkingen en voorwaarden. Voor onsmoet het parkkarakter gevrijwaard blijven metabsoluut respect voor de huidige abdijsfeer. Wevragen een duidelijke omschrijving van wat er in hetpark kan en vragen dat er bijvoorbeeld geenmountainbikers toegelaten worden die zich opsportief vlak willen uitleven. Daartoe is er reedsmogelijkheid op de looppiste en in het Merodebos.Een park met vijver en een rustige sfeer waartussendoor een evenement of een optredendoorgaat, is wel een meerwaarde voor iedereen.Daarnaast hopen wij dat de gemeente haarkerntaken en verantwoordelijkheden op sociaal vlakevenzeer ter harte zal nemen en dat o.a. de OCMW-werking niet moet lijden onder deze groteinvestering.

  MIA VANDERVELDEGroen! gemeenteraadslid- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KLUSJESDIENSTDe klusjesdienst, waarop kwetsbare burgers voorkleine werkjes beroep kunnen doen, is op droog zaadgezet. Maar de dienst wordt nog steeds aangebodenop de website van het OCMW. De medewerkers vanhet OCMW roeien moedig met de riemen die zehebben, en doen zoveel mogelijk beroep opvrijwilligers. Op zon systeem zit natuurlijk niet veelrek. Bij de afschaffing van de financile middelenvoor de klusjesdienst werd beloofd dat degemeentelijke werkplaatsen de klusjes zoudenovernemen. De praktijk wijst uit dat wanneer degemeentelijke werkplaatsen ingeschakeld wordenvoor OCMW-clinten, de prijs in de offerte hoger ligtdan de commercile prijzen. De wachttijden zijn ookzeer lang.Wij vragen duidelijkheid. Als men deze dienst wilaanbieden aan kwetsbare burgers (uiteraard metvoorwaarden, met een inkomensgrens en voorkleine werkjes), dan moet dit ook aan socialevoorwaarden zijn. Indien dit niet kan, moet meneerlijk aan de burger vertellen dat men in deze dienstniet wil investeren.

  MIA BRUMAGNEGroen! OCMW-raadslid- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DEBAT EN DIALOOG OP HET NETAls Groenen vinden wij het ontzettend belangrijk datwe bereikbaar zijn voor alle inwoners. We spannenons in om ook via internet de dialoog aan te gaan. Jekan ons volgen en vragen stellen via::: www.facebook.com/groenkortenberg:: www.twitter.com/groenkortenberg:: www.groenkortenberg.be

  PHILIPPE BOSSIN

  Gemeenteraadslid Philippe Bossin zou graag zonnepanelen zien verschijnen op onze gemeentelijkegebouwen. Da's goed voor het milieu n voor de begroting!

  Geen klimaatplanvoor KortenbergHet is alle hens aan dek. Als we de klimaatverandering nog enigszins binnende perken willen houden, moeten we onze economie radicaal hervormen.Dat wordt lastig, maar het brengt ook kansen met zich mee. Raadslid PhilippeBossin pleit voor een duidelijk klimaatplan dat in kaart brengt wat we gaandoen in Kortenberg. De meerderheid weigert.

  Steden en gemeenten zijn internationaalvaak voorlopers in het klimaatbeleid. In onsland heeft de Bond Beter Leefmilieu eenprotocol opgesteld dat gemeenten begeleidtbij het bedenken en uitvoeren van eenklimaatplan. Zij kunnen een belangrijkepartner zijn voor de gemeente die het langetijd zonder duurzaamheidsambtenaar heeftmoeten stellen. Daarom stelden wij voor datonze gemeente het protocol zouondertekenen. Bij ons voorstel voegden webovendien elf punten toe die voor onsprioritair zijn. Zelf hernieuwbare energieproduceren hoort daar bij. Dat is goed voorhet milieu en voor onze begroting, wantzonnepanelen installeren doet onze factuurdalen n levert een forse, jaarlijkse subsidieop in de vorm van groene stroom certificaten.De schepenen van leefmilieu en financinzagen geen heil in ons voorstel. Een planopstellen zou alleen maar papierverspilling

  zijn. Waarom is dan zoveel genvesteerd inhet vrijetijdsplan, hetgeen zijn vruchtenbegint af te werpen? De kritiek dat we dubbelwerk zouden leveren doordat we al over een- gedateerd - milieubeleidsplan beschikken,snijdt ook geen hout. Klimaatbeleid gaat veelbreder dan alleen milieu.Op de gemeenteraad van februari stemdenalle leden van de meerderheid ons voorstelweg.

  PHILIPPE BOSSINGemeenteraadslidphilippe.bossin@groen.be

  contactGroen! KortenbergPostadres:Schutterslaan 133078 Everberg secretaris: philippe.bossin@groen.bewww.groenkortenberg.be

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL