Koriandermix februari 2013

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Clubblad TV Koriander Almere

Transcript of Koriandermix februari 2013

 • Pagina3van26

  VVaannddeerreeddaaccttiiee Welkomindezewintereditie!MeteenschuinoogopopeenvoorKoriandermooielentediealeenbeetjezijnslagschaduwvooruitwerpt.Dedagenlengenal,hierendaarkomendebloembollenalvoorzichtigbovendeaardekijken.MaarmeernogeenperiodevanNieuwElan,onzeNieuwebanenzijnbijnaklaar,eenNieuwetennisleraar.Kortomerligteenseizoenstartzonderweergavoorons.Veelactiviteitenrondomdeopeningvandebanenzijnindezeeditietelezen.MeestinhetoogspringtnatuurlijkdeclinicdiemeervoudigwereldkampioendubbelJaccoEltinghvoorKorianderledenzalgaanverzorgen,leeseroveroppagina9.Verderinteressanteontwikkelingenvoorjongetalentrijketennissersdieeenstapjeextrawillenzetten.Daarnaastformulierenomjeoptegevenvoordetennislessendieopofrond25maartweerzullenstarten.En,niettevergeten,eenberichtvanonzepenningmeesteromtrenthetonverwachtgrotesuccesvandesupporterslening.Kortom,tvisooknietalles,leesovertvKoriander.Veelplezierdaarmee.RedactieKoriander,Rob

  IInnddiittnnuummmmeerrVandevoorzitter 5 Openingstoernooi30maart 13NieuweledenenJarigen 6 OpstellingenSenioren 15NieuweTennisleraar 7 FormulierenTCFtennislesen

  comp.training16

  23maartOpeningNieuweBanen 9 VandePenningmeester 20NotulenenUitnodigingALV 10 Supporterslening 21InformatieavondcompetitieJeugd 12 StichtingTennis724Almere 22OpstellingenJeugd 12 SchoonmaakclubhuisClubkamp.2013 23InformatieavondcompetitieVolwassenen 13 Jaarkalenders 24

 • .IkhadgoschrijvenHelaaswgunstiggdeaanleheeftop(hetmomvalt)alsnprachtigeralstranieuwhe

  DesuppWehebbHiermeeveelvanhebben.

  AlsbestuafgelopedaareeneennieusamenwAlmereevoorbereonzenienovembeenandegezinnendaarvan

  Wehebbcommissoverlegvwasconsevenemejaarkalenopgenomvrijwilligdezecomvoorelkatijdensdmaarta.inzet.

  ..vandoedehoopdnoveronzemwarendewegezindindeegvandetenpgelopen.Ikhmentdatditnogkunnengenieuwebaakuit.Erisoekwerkgepla

  ortersleningbenruim1eismaarweeonzeledenGeweldig!

  uurhebbenwenmaanden.naantalresuuwetennislewerkenmetSenwezijndreidingvandeeuwetennisberisonsgeverebetaalwinmetmeerdkunnenjulli

  benonshalfjsievoorzitterverliepineestructieftenentenzijnopnder,dieookmen.Koriandgersdiezichbmmissiesenaarkrijgen.Ddeofficileos.uitgebreid

  devoorzatiknueenmooienieuwergodenonsmaandjanunnisbanenwhoopdatweclubbladopgenietenvannen.Hettenpnieuwbestaatst.

  giseensucce10.000,00opereensaangeenKoriand

  weonsnietv.Inditclubbultatenvan.Weraar,wegaaStichtingTenrukbezigmeeofficileopbanen.Indevraagdnateijzevancontdereleden.Hebinnenkor

  jaarlijkseoversachterdernontspannenoemen.AllepgenomeninkinditclubbdermagtrotbelangeloosdiemetelkaDezevrijwilliopeningopzadbedankenv

  itterstukjekon

  webanen.swatminderari,waardooatvertragingehalffebruarpdedeurmatnonzennisparkziettraateneris

  esgewordengehaald.getoonddaterhart

  verveelddebladzietuWehebbenannis7/24etdepeningvanALVvandenkenovertributievoorHetresultaatrtverwachte

  erlegmetderug.Ditensfeerenendebladisszijnopdeinzettenvooaarzoveeligerszullenwaterdag23voorhun

  rorgrit

  s

  n.

  r

  tn.

  e

  or

  we

  Disbenijenideengetehetovohevooufeuite

  BeteheonwbievKo

  Ve

  Pe

  itbrengtmijncommiselangrijkste,ieuweimpuleugdcommisieuwetennisejeugd.Wenandereacterichtzijnomemakenvooeeftdetoekooekomstvanoorleukeeveebbendringeoordejeugdudersvanjoeelingvoorhitnodigenomesturennaar

  esteoudersezijnvanonzebbenisentnzekinderen

  werk.Jekuntijdragelevervenementoforianderjeug

  eeltennisple

  eterVallenti

  bijeenspeessie,misschiediedringendsenenextrasie.WijwillesleraarEmargaanactiefstiviteitenontmonzeverenrnieuwejeuomst,maarbKoriander.Eenementen,endbehoeftcommissie.ngerekinderebben.Ikwimzichtemelr:voorzitter@

  ofverzorgerzevereniginghousiasmeen.Velehandalsjeweinigrendoormeefactiviteitpegdeenonver

  ezier!

  n

  erpuntvoorenweldedbehoeftehahandjes.Daenin2013mveelinvestescholenbenatplooiendienigingaantreugdleden.DebepaaltookErzijnvolopcompetitieseaanversteDeervaringrenhierdemilvooralhenldendooree@koriandert

  rs:Jehoeftgg.Watwijnenbetrokkenenmakenlicgtijdhebtooetewerkenerjaar.Geefrgetelijkjaar

  5

  2013.Er

  heeftaanatisonzemetonzeereninadereneropekkelijkejeugddeideensetc.Werkingleertdatmeeste

  enmailtennis.nl

  geenlidnodignheidbijchtokeenaannfde!

 • Pagina6van26

  NNiieeuuwweelleeddeennSenioren:ReeseWilliamsRosendaBoekhoudt RienBuschEsmeraldaVeldkampJeugd:NovaCulaficEliseSemikhodskiLucPrins

  JJaarriiggeenn::vvaannhhaarrtteeggeeffeelliicciitteeeerrdd!!Nadia Elshamy 14 februari 2000Wisse vander Meulen 20 februari 1998Monique Aldendorff 20 februari 1998Femke Wouda 25 februari 1997Aranka Schiel 26 februari 1994Danny Schaareman 2 maart 1995Lisa Tillema 14 maart 1996Ashley Schbel 15 maart 2005Tara MacLean 18 maart 1999Teije Klein 22 maart 1994Maaike Dijkstra 23 maart 2001Beau Mehilal 26 maart 2005Martijn Winkelaar 1 april 2004Melany Beers 3 april 2001Demi Schipperijn 14 april 1994Thomas den Held 11 april 2005Daniel vander Velden 21 april 1998Manouk Wouda 22 april 1994

  eneenfijneverjaardaggewenst!

 • Pagina7van26

  OOnnzzeenniieeuuwweetteennnniisslleerraaaarr::EEmmaarrBesteleden/lessers,IkbenEmarOnderstal23jaarenikwooninAlmereHaven.Vanjongsafaanbenikbezigmetsport.Hetbegonalmetskin,zelfsvoordatikkonlopen.Daarnaastdoeikaansnowboarden,zeilen,tennisenhebgevoetbald.Voormijwashetduidelijkdatikeensportopleidingzougaandoen.Diehebikinmiddelseenpaarjaargeledenafgerond.ToenhetTennisCollegevroegofiktennisleswildegeven,hoefdeiknietlangnatedenken.Ikblijfmespecialiserenindetennissportviaworkshopsenopleidingen.MetheelveelpleziergaikiederedagnaarmijnwerkzowelinZeewoldealsinAlmere.Ikstanumomenteel5dagenindeweekinZeewolde.Vanafmaartzalik3dagenindeweekopKorianderzijn,ikhoopdituittebreidennaar5dagen.Hetismijnpassieommetdiversemensenenverschillendeniveausaanhetwerktezijn.Ookhetorganiserenvantoernooienenactiviteitenisietswaarikmegraagmebezighou.MijnstrevenisombijKoriandertegroeienenomKoriandertelatengroeienvianieuweactiviteitenenhetopzettenvanprojectenzoalsschooltennis.

  Voorvragenbenikbereikbaarop0655589308.Metvriendelijkegroeten,EmarOnderstal

 • Pagina8van26

  >> DEVRI GLASHANDEL>> Voor al uw glasreparatie Leveren en plaatsen van

  Kwaliteit, snel en. alle soorten glas en spiegels Vriendelijke prijzen winkelruiten, isolatieglas Luxe spiegels lijsten voor spiegels wijnsets Kadoartikelen kandelaars glazen tafels Nieuwe Hemweg 52 1013 CX AMSTERDAM Telefoon 020 688 14 90 Fax 020 688 11 70 www.devri-amsterdam.nl

 • Pagina9van26

  2233mmaaaarrtt2233mmaaaarrtt2233mmaaaarrtt2233mmaaaarrtt2233mmaaaarrtt2233OfficileopeningnieuwebanenWezijndrukbezigmetdevoorbereidingvanonzeopendaggecombineerdmetdeofficileopeningvandenieuwebanen.Wezullenhetdefinitieveprogrammacommunicerenviawebsitewww.koriandertennis.nlFacebookwww.facebook.com/tvkoriander,enonzeemailnieuwsbrief.Degeheledagzijneractiviteiten.Eriseenofficieelgedeeltemetdewethouder,weorganisereneentennismarktenAlmeerstoptennistalentkrijgteentrainingKlapopdevuurpijl:eentennisclinicvoorKorianderledendoorJaccoEltingh.Ookwordenonzevrijwilligersinhetzonnetjegezet.Houddezedatumdusvrij!

  Totziensopzaterdag23maartInverbandmetdeplanningkunjejenualaanmeldenvoordeclinicvanJaccoEltingh.Ditevenementisvan14.00tot17.00uur.Indelingvindtplaatsopleeftijdensterkte.Hetbelooftheelergleukteworden!Aanmeldenkanvia:penningmeester@koriandertennis.nl

 • Pagina10van26

  NNoottuulleennvandealgemenevergaderingvanT.V.Korianderd.d.27november2012Aanwezig:31stemgerechtigdeleden.Opening.Devoorzitteropentdevergaderingom20.35uurmeteenwelkomaandeaanwezigen.Mededelingen.

  - WijzijningesprekmetdeStichting7/24:omAlmeersetalentvollejeugdinAlmeretelatentennissen.Koriandersteltbanenbeschikbaar;geenfinancilemiddelen.

  - DetennisleraarPaulgaatonsverlaten;ditbetekentdusweereennieuwetennisleraar.- OnderzoekgepresenteerdvandegemeenteAlmerenaartennisinAlmere.Conclusieisdat

  nverenigingnaarPoortzoumoetenverhuizeneneenaantalanderefuseren,w.o.WaterwijkenKoriander.Ditisdooronsafgewezen.

  Vaststellenvandeagenda.Punt7wordtaangevuldmeteenpunt7b.:JubileaNotulenledenvergaderingd.d.27november2012.Denotulenvandeledenvergaderingd.d.27november2012wordtmeteendrietalkleinetekstuelewijzigingengoedgekeurdenvervolgensdoordevoorzitterensecretarisondertekend.Statusvervangingbanen.Wordthardaangewerkt.Planningisniethelemaalduidelijk;voorhetleggenvandematispertweebaneneenheledrogedagnoodzakelijk.Wezijndusafhankelijkvanhetweer.Zoalsheternuuitzietblijvendekostenbinnendebegroting.Begroting2013envaststellingcontributie2013.RicharddeKreijgeefteenpresentatiemeteenuitlegvandebegrotingendecontributieopbouwengeefttoelichtingoververschillendeposten.Depresentatiewordtervarenalseenduidelijkverhaal.Hieraangekoppeldstaaneen3talvoorstellenaandevergadering:

  - Gaandeaanwezigenakkoordmetdevoorgesteldecontributieverhoging?Metalgemenestemmenaangenomen.

  - Gaandeaanwezigenakkoordmeteennegatieveexploitatiebegrotingvan7.783in2013?Metalgemenestemmenaangenomen.

  - Gaandeaanwezigenakkoordmeteenbudgetvan2.500voordeopeningsactiviteiten?Metalgemenestemmenaangenomen.

  Aanvullendwordterafgesprokendaterbinnenhetbestuurnogzalwordenbekekenofermogelijkhedentotgespreidebetalingzijnteverwezenlijken.VervolgensgeeftRichardeenpresentatieovereenSupporterslening;eenvraagaandeKorianderledenomdeKorianderfinancieelteondersteunenomderentelastenvandeleningtenbehoevevandenieuwebanen,teverlagen.7a.Benoemingkascontrolecommissie.RichardgaatvoordekascontrolecommissievervangingzoekenvoorBenSassen.7b.Jubilea.Wehebbentweeledendie25jaarlidzijnvanKoriander:RobdeVriesenMartinSpel.BeideontvangenuithandenvanPeterVallentindebijbehorendespeld.

 • Pagina11van26

  RondvraagJopvanBreugel:kunnenledenopverzoekeenledenlijsttoegezondenkrijgen?Antwoord:i.v.m.dewetopdeprivacyzijnwehierzeerterug