Koriandermix febr 2015 webversie

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

clubblad TV Koriander tennis Almere

Transcript of Koriandermix febr 2015 webversie

 • Pagina 3 van 23

  VVaann ddee rreeddaaccttiiee

  De dertigste jaargang alweer; en dit is het eerste nummer; vriendelijk welkom!

  Met in deze editie weer aardig wat nieuws omtrent de start van het tennisseizoen. Ook al is het pas

  februari, de competitie komt eraan, maar ook de voorbereidende toernooitjes. Kortom veel

  lezenswaardigs.

  Terwijl wij de laatste hand aan dit nummer legden, speelde in Apeldoorn het Nederlandse Fed

  Cupteam om playoffs te kunnen gaan spelen voor Wereldgroep 1. Dat deze ze dermate prima dat wij

  dit team een kleine ode brengen met deze foto na de winst op Slowakije.

  Denkt u ook nog even aan het Certificaat Verantwoord Bier tappen? Zie onder meer pag 8 en 11.

  Namens de Redactie,

  Rob

  IInn ddiitt nnuummmmeerr::

  Van de redactie 3

  Van de voorzitter 5

  Betalen in clubhuis, pasjesavonden, nieuwe leden 6

  Column: Hoe gaan onze bardiensten er voortaan uitzien 7

  Bardiensten 2015 8

  Schoonmaakhulp voor de kantine gevraagd 9

  Weekend Dubbel Koriander,jarigen 10

  Verdien een blik ballen, Column: Bier op de club 11

  Jeugdcompetitie 13

  World tour deelnemers 14

  Informatieavond competitie senioren 15

  Competitie-indeling senioren 16

  Openingstoernooi 17

  Uitnodiging ALV 19

  Notulen ALV 19

  Jaarkalenders 21-23

 • Pagina 5 van 23

  VVaann ddee vvoooorrzziitttteerr

  Mijn laatste column als voorzitter van TV

  Koriander. Ik ben nu al benieuwd hoe mijn

  opvolger zich gaat presenteren in de

  Koriandermix van april. Ik vond het soms best

  lastig om een leuke en informatieve column te

  schrijven.

  In het najaar van 2006 ben ik toegetreden tot

  het bestuur. Tot de zomer van 2006 was ik

  voorzitter van de medezeggenschapsraad

  (MR) van O.B.S. De Kaardebol, waar mijn

  dochters het basisonderwijs gevolgd hebben.

  De Kaardebol bestaat niet meer. Het is

  inmiddels omgedoopt tot Heliotroop. In het

  najaar van 2006 ging onze jongste, Laura, naar

  de middelbare school en trad ik logischerwijs

  uit de MR en had weer wat tijd over. Toen ik

  Jop van Breugel daarover sprak werd ik

  gevraagd om toe te treden tot het bestuur van

  TV Koriander. Een leuke en leerzame periode

  ging toen van start.

  Als algemeen bestuurslid heb ik verschillende

  portefeuilles gehad, de parkcommissie, TC, JC,

  Redactiecommissie en ik was ook contact-

  persoon voor Tenniscollege Flevoland. Toen

  Jop in het voorjaar van 2010 bekend maakte

  dat hij in 2011 ging stoppen als voorzitter zijn

  we als bestuur naarstig op zoek gegaan naar

  een waardig opvolger. We hebben een plan de

  campagne gemaakt en zijn actief leden gaan

  benaderen waarvan wij dachten dat ze de

  potentie hadden om de voorzittersrol op zich

  te nemen. Uiteindelijk is dat niet gelukt en heb

  ik mij voor n termijn beschikbaar gesteld als

  voorzitter. Ik vond en vind Koriander een

  geweldige club en voor de continuteit is het

  van groot belang dat er een adequaat bestuur

  is. Dat was toen en is nu niet anders. Ook nu is

  het weer heel moeilijk gebleken de

  voorzittersrol in te vullen. Veel leden zijn

  bereid om vrijwilligerstaken op zich te nemen,

  maar de voorzittersrol vindt men om

  verschillende redenen niet aantrekkelijk.

  Ik ben dan ook heel blij dat Richard de Kreij

  zich uiteindelijk beschikbaar heeft gesteld. Ik

  heb veel vertrouwen in Richard en de overige

  bestuursleden, dus ik kan het stokje met een

  gerust hart overdragen. Daar ben ik heel blij

  om.

  Als ik terugkijk op mijn periode in het bestuur

  dan is er eigenlijk n onderwerp dat met kop

  en schouders boven alle andere zaken

  uitsteekt en dat is de aanleg van de TennisPro

  Vision banen. Een spannend en tijdrovend

  traject dat bijzonder goed is uitgepakt. Ik ben

  daar heel trots op en denk daar met veel

  genoegen aan terug.

  Rest mij alle leden van Koriander te bedanken

  voor de steun en het vertrouwen in de

  afgelopen jaren. Ik heb mijn bestuurstaken

  met veel plezier gedaan, het is nu tijd voor

  een ander. Ik blijf natuurlijk gewoon tennissen

  bij Koriander en ook

  de najaarscompetitie

  zal ik weer met veel

  plezier organiseren en

  wellicht komt er ook

  weer een recreatief

  toernooi in de

  zomermaanden !

  Veel tennisplezier !

  Peter Vallentin

 • Pagina 6 van 23

  BBeettaalleenn iinn cclluubbhhuuiiss

  In het vorige clubblad hebben wij vanuit het bestuur een oproep gedaan

  aan de leden om te reageren op de beslissing van het bestuur om het

  betalen met cash geld per 1-1-2015 af te schaffen. De aanleiding daarvoor

  was de discussie tijdens de ALV van november waarin een aantal leden zich

  heeft uitgesproken tegen dit bestuursbesluit. Wij hebben 27 reacties

  ontvangen, waarvan de meerderheid zich heeft uitgesproken voor het handhaven van de

  mogelijkheid om met cash geld te betalen.

  Het bestuur heeft om die reden besloten terug te komen op het eerder genomen besluit en zal in

  ieder geval voor het lopende jaar de mogelijkheid van cash betalen in stand houden. Het bestuur

  doet wel een oproep aan de leden om zoveel mogelijk gebruik te maken van PIN-betalingen. Het

  bestuur heeft daarvoor een aantal redenen:

  veiligheid

  o leden die bardienst hebben hoeven dan niet met veel geld over straat

  o onze vrijwilligers hebben geen grote sommen geld in huis

  kostenreductie; de bank rekent steeds meer kosten voor het afstorten van cash geld

  administratie; ontvangen bedragen staan meteen op onze bankrekening met de

  juiste codering

  Bedankt voor jullie medewerking.

  Peter Vallentin, namens het bestuur.

  PPaassjjeessaavvoonnddeenn

  Op maandag 23 maart en woensdag 25 maart kunnen jullie de

  spelerspassen weer ophalen.We beginnen om 19.00 uur en eindigen

  om 21.00 uur. Voor de senioren geldt dat u het pasje alleen mee krijgt

  als u de bardiensten in orde maakt. Dat kan op de avond gebeuren.

  NNiieeuuwwee lleeddeenn

  Senior:

  Wiebe Witteveen

  Jeugd:

  Danil Hoeseni

  Zeger ter Stege

  Justin Simon

  Valentina Ophof-Atamari

  Storm Meyer

  Gerrit Lowik

  Tin Nguyen

  Viet Nguyen

  Ebunoluwa Akanbi

 • Pagina 7 van 23

  HHooee ggaaaann oonnzzee bbaarrddiieennsstteenn

  eerr vvoooorrttaaaann uuiittzziieenn??

  Nou dat zal ik je vertellen.heel anders dan nu. Ja

  je draait nog wel 3 keer per jaar je dienst maar dat

  hoef je niet perse met je vaste tennismaatje te

  doen. Nee dat kan ook gewoon met een willekeurig

  lid van deze club. Dat doet u al? Nou dan bent u

  uw tijd ver vooruit. Immers uit spontaan onderzoek

  is gebleken dat 65% van onze clubleden er voor

  kiest om in de vertrouwde omgeving van een

  tennismaatje die baruren te draaien. Dat vinden

  mensen leuk ...zou Jeroen van Merwijk zeggen en zingen en hij trekt nog regelmatig volle zalen.

  Wat kan mij dat nou schelen hoor ik een voornaam clublid zeggenze doen vooral hun best maar ,

  als ze mij maar met rust laten natuurlijk ben ik de laatste om te oordelen over wat clubleden zoal

  bezighoudt. Leef je eigen leven en doe vooral de dingen waar je anderen niet mee lastig valt. Prima.

  Maar nu schijnt er binnen de club een klimaat te ontstaan om meer met elkaar te integreren om zo

  veel meer cohesie binnen de club te laten groeien. Dus wordt er van alles gedaan om elkaar te

  ontmoeten en met elkaar beter in contact te komen. Alle saamhorigheid begint immers met de

  spontane ontmoeting. Binnen de club ontmoet je elkaar natuurlijk wel maar ook weer niet (echt). Je

  ziet elkaar en je groet (misschien). Daar blijft het vaak bij en dan val je weer terug op je oude

  vertrouwde omgeving en dan vooral de mensen die je al kent. Er komen dus te weinig nieuwe

  contacten tot stand. Maar is dat ernstig?

  Welaan dat hoeft niet ernstig te zijn als je van mening bent dat binnen de club beperkte

  saamhorigheid ruim voldoende is. We hoeven toch niet allemaal elkaars vriendje te zijn..welaan dat

  is een stelling en daar kom je in een gesprek misschien verder mee. Maar toch leeft er binnen de club

  de serieuze behoefte om de dingen anders aan te pakken en dat lijkt een nobel streven.

  Er wordt van alles georganiseerd om een

  breed publiek te bereiken voor de schone

  tennissport op de Koriander. Toch zijn de

  meeste het erover eens dat van de 430

  leden het telkens weer dezelfde zijn die je

  ziet op de club bij activiteiten. Hoe kan

  dat nou want ze betalen toch contributie?

  Nou ik weet het niet en velen op de club

  met mij weten het ook niet.en

  misschien is dat ook maar goed ook.

  Toch worden de bardiensten in de

  toekomst zo georganiseerd dat u bij

  voorkeur met een totale wildvreemde uw bardienst gaat draaien. Geweldig idee toch in deze tijden

  van voortdurende aandacht voor assimilatie en integratie. U leert nieuwe mensen kennen en wie

  weet knapt u er gigantisch van op. Misschien ook niet of veel minder maar de kansen worden u toch

  maar aangeboden voor hetzelfde contributiegeld. Wat is het toch een voorrecht om lid van de

  Koriander te zijn.

  Opwindend tennisseizoen toegewenst.

  DGO (de grote onbekende) . .