Koopovereenkomst paard

of 23 /23
Koopovereenkomst paard PRESENTATIE: MR. M. ANNETTE MAK 1

Embed Size (px)

description

De presentatie over de koopovereenkomst van een paard geeft een overzicht van de belangrijkste juridische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de koop/verkoop van een paard. De presentatie gaat o.a. in op non conformiteit, bewijslastverdeling en de zes maandenregel bij consumentenkoop. Voorts wordt ingegaan op de vraag wanneer de verkoper handelt in het kader van zijn bedrijf. De presentatie bevat ook een lijst van belangrijke bedingen bij koop/verkoopovereenkomsten van paarden.

Transcript of Koopovereenkomst paard

Kennisbijeenkomst Agrarisch recht 23 oktober 2014

Koopovereenkomst paardPRESENTATIE:MR. M. ANNETTE MAK

1

Onderwerpen:a.Juridische uitgangspunten.b.Mondelinge en schriftelijke koopovereenkomsten.c.Wettelijke regeling en onderscheid koopovereenkomsten.d.Consument versus partij die handelt in de uitoefening van bedrijf.e.Non conformiteit.f.Zes maandenregel.g.Waar procederen?2

3 A - Juridische uitgangspunten Paard is geen zaak maar juridische regels voor zaken van toepassing (artikel 3:2 BW jo artikel 7:1 e.v. BW).

Een koopovereenkomst voor een paard kan mondeling worden gesloten zonder uitvoerige nadere voorwaarden:Koper koopt paard X en verkoper verkoopt paard X voor prijs Z onder de opschortende voorwaarde dat paard X klinisch/rntgenologisch (zonder bemerkingen) wordt goedgekeurd door dierenarts B.

Een koopovereenkomst kan ook schriftelijk worden gesloten:Simpel op bierviltjeMeer uitvoerige schriftelijke overeenkomst Best Practice

4B - Voordeel schriftelijke overeenkomst(Best practice) Bewijs en op voorhand duidelijkheid.

Belangrijke voorwaarden (bijvoorbeeld aansprakelijkheids- beperkingen) in uw voordeel - kunnen worden verwerkt.

Let op: gebruik bij koop een andere overeenkomst dan bij verkoop. Er zijn kopers- en verkopersovereenkomsten.

LAAT ONDERTEKENEN.5C - Wettelijke regeling De koopovereenkomst wordt geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Heeft een aanvullende werking (niet door partijen geregeld: de wet zegt wat dan geldt).

Heeft in sommige gevallen een beperkende werking (zet hetgeen partijen zijn overeengekomen opzij).

6 Onderscheid koopovereenkomsten De wet maakt onderscheid in de volgende koopovereenkomsten:Consument x Consument (Afwijken aanvullende werking mag).Verkoper die handelt in de uitoefening van bedrijf x Consument Koper, paard van Verkoper(!) (Consumentenkoop)Verkoper handelt in de uitoefening van bedrijf x Consument Koper, paard van Consument (gemachtigd) (!) (Consumentkoop tenzij)Koper die handelt in de uitoefening van bedrijf x Verkoper Consument (Afwijken aanvullende werking mag)Verkoper en Koper handelen in uitoefening bedrijf (Afwijken aanvullende werking mag)

7 D - Uitoefening van bedrijf Wanneer Verkoper in uitoefening van bedrijf?

Uitoefening bedrijf heeft niets met deskundigheid te maken. Koop/Verkoop B.V. (BTW plichtig) is bedrijfsmatige koop/verkoop, ook indien niet deskundig.Koop door B.V.s advocaten, medici e.a. dus gn Consumentenkoop.Omslag hobby / bedrijfsmatig [weinig jurisprudentie].

Let (nogmaals) op indien u paardenbedrijf hebt, Koper bent en Consument Verkoper: gn Consumentenkoop.

Indien bedrijfsmatig wordt verhandeld voor Consument zeg/bevestig dan als Verkoper dat er wordt verhandeld voor de Consument: gn Consumentenkoop.

8 E - Non conformiteit Verborgen gebreken regeling:

7:17 BW: Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

In gewoon Nederlands: paard moet op het moment van de levering de eigenschappen hebben voor normaal gebruik die koper mocht verwachten op basis van de overeenkomst.

9 Voorbeelden Hoofdtoets:

Staat het gebrek het beoogde gebruik in de weg (sport, recreatie, kinderboerderij, show)?

Voorbeelden:

Voorbeeld: goed springpaard, Verkoper: is voorzichtig, bij koper weigert hij na enkele weken, niets medisch, conform.

Voorbeeld: ik koop zevenjarig sportpaard, goed bij klinische en rntgenologische keuring, drie weken later valt paard dood neer; ernstige hartafwijking van kinds af aan. Ik kan koop ontbinden en koopprijs opeisen. Ook indien Verkoper te goeder trouw is. Niet conform.

10 Voorbeelden Voorbeeld: koper is vrouw op leeftijd, geen goede amazone, vraagt is paard braaf, Verkoper zegt ja braaf maar weet dat paard neiging heeft 180% te draaien als hem iets niet bevalt, paard doet dat ook als hij kans krijgt, wordt niet gezegd aan koper. Paard draait bij vrouw. Non conform. Mogelijk idem indien niet bekend.

Voorbeeld: Paard heeft zomer eczeem, niet gezegd. Manegepaard. Conform?

Voorbeeld: Paard wordt geleverd en gooit tong naar buiten bij rijden, deed hij niet bij verkoper, wel rommelen, dressuurpaard. Conform?

11Voorbeelden Voorbeeld: Paard wordt geleverd en krijgt na enige tijd peesproblemen. Dierenarts A zegt chronisch waarschijnlijk al aanwezig op tijdstip levering, Dierenarts B zegt dat het peesprobleem als nidus- waarschijnlijk niet bestond op datum levering. Conform? Onhelder dus of het gebrek bestond op het tijdstip van levering [zie hier ook belang van goede opinie dierenartsen]

12 F - Bewijslast Indien gn sprake van Consumentenkoop houdt bij gebrek, dat normaal gebruik in de weg staat, hoofdregel aan:

Koper dient, indien niet anders is overeengekomen, bij ontkenning door verkoper te bewijzen dat het gebrek op het moment van de levering bestond. Bewijzen betekent met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

Best practice: sluit uit (voetstoots) of begrens de periode waarin een beroep op non conformiteit op moment van levering kan worden ingeroepen.

13 Bewijslast en zes maanden-regel bij verborgen gebrek Indien er echter sprake is van een Consumentenkoop dan verschuift de bewijslast naar de Verkoper die in de uitoefening van bedrijf handelt indien het gebrek zich materialiseert binnen zes maanden na de levering. Hij dient te bewijzen dat het gebrek niet bestond op de datum van levering. Na zes maanden hanteer de hoofdregel (bewijslast op Koper). Best practice: is niet uit te sluiten.

14 Schadevergoeding Indien Koper prevaleert: a.Paard terug en koopprijs terug.b.Schadevergoeding indien de tekortkoming aan de Verkoper is toe te rekenen (kosten dierenarts, mogelijk gederfde winst, eventueel stalling e.d.). [Verwijt]c.Bij Consumentenkoop mag je de schadevergoedingsplicht niet beperken. Bij andere vormen van koop wel. Best practice: sluit schadevergoedingsplicht buiten koopprijs - uit of begrens.

15 Keuringen Er kan geen beroep worden gedaan op een verborgen gebrek dat normaal gebruik frustreert - indien de Koper het gebrek kende of redelijkerwijs met het gebrek bekend had kunnen zijn.Stelling: indien het gebrek zou zijn gevonden bij een klinische of rntgenologsiche keuring dan diende Koper ook de consument koper die ervaring heeft met paarden het gebrek te kennen. Koper verliest dan zaak, ook indien wordt aangenomen dat gebrek bestond op moment levering.Best practice: zeg altijd tegen koper dat keuring verstandig is. Doet hij dat niet en gebrek zou zijn gebleken bij keuring dan verliest koper de zaak.

16 Klachtplicht / verjaring Koper dient het gebrek binnen bekwame tijd na ontdekking aan Verkoper te melden. Bij consumentenkoop geldt dat een termijn van twee maanden voldoende is. Vordering verjaart 2 jaar na ontdekking.

17 Contract (1) Verkoper (bedrijfsmatig) aan Koper.Bepaal dat het gestelde in de overeenkomst geldt tenzij het overeengekomene op basis van dwingendrecht (consumentenkoop) niet mogelijk is en alsdan het gestelde in het burgerlijk wetboek geldt.Voetstoots/opschortende voorwaarde (klinisch/rntgenologisch goedgekeurd).Treedt op voor partij X (Consument).Doel gebruik: sport/recreatief/anders.Betaling prijs: bank/kwitantie.Aflevering en kosten: overgave papieren.Voeradvies: X.Laadproblemen: X / advies laden: XRisico-overgang: moment X.

18 Contract (2) Niveau paard: X.Wedstrijdervaring: X.Stalgebreken: X.Materile ziektes/blessures voorzover bekend? X.Dierenarts: X / Hoefsmit: X / Tandarts: X.Gebreken na levering: (i) voor risico Koper (voetstoots) (tenzij opzet) of (ii) gebreken binnen periode X waarvan wordt vastgesteld door een of meerdere dierenartsen dat zij bestonden op datum levering (tenzij opzet voor risico koper).Klacht termijnen: onmiddellijk na vaststelling gebrek.Beperking schadevergoedingsplicht. Voorzover mogelijk beperking tot koopprijs.Forumkeuze/toepasselijk recht/juridische kosten.Generaal: koper accepteert dat paarden sensibele dieren zijn die door een verhuizing / andere ruiter van slag kunnen raken en dat hun gedrag daardoor kan worden benvloed.

19 G - Internationale aspecten Zes maanden regel en geen beperking rechten van Consument koper zijn Europese regels; Amerikanen, Chinezen (let op rechtskeuze).

Zorg zoveel mogelijk dat u thuis procedeert als het fout gaat. Forumkeuze dus uitsluitend Nederland tenzij niet mogelijk (bij Consumentenkoop niet mogelijk).

20RechtsbijstandverzekeringU hebt al snel recht op aanwijzing eigen advocaat (zie overzicht in informatiemap).

2021Filmpje YouTube

2122Vragen?

mr. M. Annette [email protected]

Koopovereenkomst paard

Schenkeveld Advocaten N.V. heeft deze kennisbijeenkomst op zorgvuldige wijze samengesteld.Het is desalniettemin niet uit te sluiten dat de verstrekte informatie onjuistheden bevat. Schenkeveld Advocaten N.V. aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.2323