Komma Creatie

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Vormgeving en productie grafisch communicatie

Transcript of Komma Creatie

 • www.kommacreatie.nl

 • creatie.nlcreatie.nl

  vormgeving en produ

  ctie

  grafische communicat

  ie

 • Het correct gebruiken van de

  komma is niet eenvoudig. Soms is de komma noodzakelijk om de structuur

  van een zin te verduidelijken, soms kan de komma naar eigen keuze

  geplaatst worden. Een enkele keer draagt de komma in een zin bij aan de

  betekenis. Als vuistregel voor het gebruik geldt: plaats een komma waar je bij gewoon spreken of lezen

  een pauze hoort of voelt. In geval van twijfel of op een bepaalde

  plaats een komma moet staan of

  niet, laat hem dan weg.

 • whats your

  imagination?

 • creatie.nlcreatie.nl

 • Komma Creatie is een grafisch bureau. Onze hoofdactiviteiten zijn het vormgeven en cordineren van producties in de printmedia.

  Ontzorgen is ons motto. Wij denken middelen vrij waar mogelijk en budgetgebonden waar nodig. Onze klantenkring is divers. Bedrijven in zorg en welzijn, auto-, energie-, ICT-branche. Ook starters en eenmanszaken weten ons goed te vinden door onze aantrekkelijke tarieven.

  Als ervaren intermediair zoeken wij voor u de beste productiemethode voor uw communicatie-uitingen.

  Verderop in onze presentatie vindt u werk van Komma Creatie.

 • Logica brengt

  je van A naar B,

  verbeelding

  brengt je overal

  Albert Einstein

 • Creatie, een kwestie van smaak?

 • verpakkingen posters banners panelen borden doeken folders brochures flyers kranten nieuwsbrieven dvd bedrukkingen

  dvd hoezen dvd boekjes boekomslagen logo ontwerp briefpapier visitekaart envelop beletteren ramen beletteren koffers beletteren overige productontwikkeling

  vormgeving en productie

  grafische communicatie

 • VormgevingProductie stickers + plakken op locatie roldeuren binnen en buitenkant

  Ontwerp en vormgevingWijnetiket voor de 500 ml wijnfles met een bijpassende luxe doos

  creatie.nlcreatie.nl

 • Nee,

  :-(

  vandaag niet.

  Dit is geen opties bij Komma Creatie.

 • :-)morgen?

  Misschien

  creatie.nlcreatie.nl

  Wij houden van heldere communicatie.

 • vormgeving en productieposters ensfeerpanelen

  creatie.nlcreatie.nl

 • KASSAKORTINGAlleen geldig voor alle Krups modellen

  tijdens de demonstratie op 10 april 2010

  21 x 29,7 cm 10 april.indd 1 7-4-2010 15:15:01

  Vormgeving en productie grafische communicatie-uitingen

  Voor onze opdrachtgever verzorgen wij de vormgeving van die verse uitingen

  zoals posters, panelen, tafelstickers.

  Indien gewenst kunnen wij ook de productie van deze uitingen verzorgen!

 • :-(

 • Vormgeving en uitwerking

  Voor onze opdrachtgever maakten wij de vormgeving van

  stickers voor presentatietafels voor de verkooplocaties

  Vormgeving en uitwerking wandpaneel

  creatie.nlcreatie.nl

 • :-)

  creatie.nlcreatie.nl

  vormgevingen productie folders en flyersbrochures

 • Instituut voor Speciaal Basis OnderwijsPauwenkamp 347, 3607 TC Maarssen

  Schoolgids 2009-2010

  schoolgids 2009-2010.indd 1 13-08-2009 09:30:29

  8 Schoolgids Het Klaverblad 2009-2010

  Om de extra zorg die uw zoon of dochter behoeft goed te kunnen behartigen volgt een multidisciplinair team de ontwikkeling van uw kind in gezamenlijk overleg.

  Als ouder speelt u daarbij een belangrijke en stimulerende rol. Wij verwachten van u als ouder dat u actief meedenkt in de daarvoor bedoelde overlegstructuren; dat u aanwezig bent op de ouderavonden en dat u in overleg treedt met de directie, de leerkrachten of met de onderwijsondersteunend personeels-leden indien daar aanleiding voor is.

  Aanmeldingsprocedure

  U kunt uw zoon of dochter aanmelden, indien u in het bezit bent van een SBO toelaatbaarheidbeschikking van het samen-werkingsverband WSNS Maarssen. Deze toelaatbaarheidbe-schikking wordt afgegeven door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), op basis van vastgestelde criteria.Indien u als ouder, eventueel in overleg met de basisschool, vindt dat uw kind naar het speciaal basisonderwijs zou moe-ten, dan kunt u een toelaatbaarheidbeschikking aanvragen bij de PCL Maarssen (adresgegevens elders in deze gids). De ba-sisschool van uw kind dient vervolgens een onderwijskundig rapport op te stellen en aan de PCL te overhandigen.

  Ontvangt u een SBO-toelaatbaarheidbeschikking, dan kunt u uw kind aanmelden bij Het Klaverblad.

  Leerling Gebonden Financiering(regeling indicatiecriteria leerlinggebonden nanciering d.d. 07-03-03)

  Met ingang van 1 augustus 2003 is de wet betreffende de leerlinggebonden nanciering (LGF) operationeel. Ouders van kinderen met een handicap of stoornis kunnen nu een bewuste keus maken voor een school die past bij hun kind; de school in de buurt, een speciale school voor basisonderwijs of een speciale school. Kiezen ze voor een reguliere of voor een spe-ciale basisschool dan moet deze school wel de juiste zorg kun-nen bieden. Daarom komt er meer samenwerking tussen alle vormen van scholen voor primair onderwijs. In principe neemt PCL Maarssen geen aanvragen voor een SBO toelaatbaarheid-beschikking in behandeling als betreffende leerling al een in-dicatie heeft voor een clusterschool.Toch kan in sommige situaties Het Klaverblad extra ondersteu-ning vanuit een school voor Speciaal Onderwijs (S.O.) noodza-kelijk vinden i.v.m. de ernst van de problematiek van de leer-ling. Dan kan de zorgcommissie van Het Klaverblad in overleg met de ouders een beschikking aanvragen bij een SO school, teneinde de zgn. rugzak aan te vragen. Contactpersoon t.a.v. de ambulante begeleiding in het kader van de leerling gebonden nanciering is Co van den Beld.

  Welke leerlingen kunnen op Het Klaverblad terecht

  De school kent twee hoofd differentiatiestromen. De leerlin-gen van deze differentiatiestromen zitten door elkaar in de groepen. Wij differentiren op niveaugroepen door de school heen. In de eerste differentiatiestroom beschikken de leerlingen over een gemiddelde intelligentie. Toch wil het leren op de regu-liere basisschool niet lukken, ondanks alle mogelijkheden van

  schoolgids 2009-2010.indd 8 13-08-2009 09:30:34

  10 Schoolgids Het Klaverblad 2009-2010

  De middenbouwgroepen (A t/m C)In deze groepen kan, op basis van de sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden waarover men beschikt, de leerstof verder uitgebouwd worden. Het terrein van de wereldorin-tatie krijgt grotere vorm; er wordt verder gekeken dan vanuit eigen beleving en lichamelijkheid.Aandacht wordt besteed aan het zelfstandig werken, waarbij het accent van direct en concreet gedragsniveau verschuift naar een indirect en abstract gedragsniveau. In oplopende graad van moeilijkheid. Sociale vaardigheden worden in deze groepen verder uitgebouwd evenals de creatieve ontwikke-ling op het gebied van tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Bij het onderdeel functieontwikkeling worden die oe-feningen getraind die ter ondersteuning dienen van de andere leerprocessen.

  De bovenbouwgroepen (A t/m E)In deze groepen nemen kennis vergaren en/of het vergroten van de praktische vaardigheden een grotere rol in, vooral ge-richt op de fase na Het Klaverblad. Didactische stof wordt ver-der uitgebouwd en huiswerk doet voorzichtig zijn intrede. Het terrein van de wereldorintatie is gericht op een maatschappe-lijk inleven in andere situaties en op een steeds groter bereik.Aandacht wordt besteed aan het zelfstandig werken, waarbij het accent ligt op abstract gedragsniveau en in het perspectief van vooruitgang, vordering, doel- en effectgericht denken en handelen ten aanzien van je zelf, anderen en het andere. Soci-ale vaardigheden en de creatieve ontwikkeling worden verder uitgebouwd. Ook wordt er in deze groepen ervaringsgericht gewerkt indien het niveau van de leerling dat vereist. Dit houdt in dat men de kinderen praktische vaardigheden van alle dag bijbrengt.In een aantal bovenbouwgroepen zitten leerlingen die mee doen aan het zgn. bovenbouw onderzoek (BBO). Tijdens een dergelijk BBO worden de leerlingen didactisch, psychologisch en medisch getoetst. Mede aan de hand van deze resultaten wordt een toekomstperspectief opgesteld, waarbij geadviseerd kan worden dat betreffende leerling het volgende schooljaar vervolgonderwijs gaat volgen.

  Wij geven voorlichting over deze BBO op 14 september 2009. U ontvangt voor die avond nog een uitnodiging van ons.

  Stageschool

  Wij geven als speciale school voor basisonderwijs mensen in opleiding de gelegenheid stage te lopen. Zo bieden wij plaats aan studenten van de Hogescholen en universiteit in Utrecht, die in opleiding zijn voor het vak leraar. Indien mogelijk wor-den de onderbouwgroepen en middenbouwgroepen onder-steund door een stagiaire klassenassistent van het ROC. Het Klaverblad is een of cieel goedgekeurd Calibris leerbedrijf. Wij bieden tevens stageplaatsen aan, aan de Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit Leerstoornissen, Hogeschool Utrecht, afde-ling logopedie en aan de Academie voor Lichamelijke Opvoe-ding. Andere stageaanvragen zullen worden behandeld zoals beschreven staat in het Schoolplan. Cordinator van de stages is: Harmen Rabbers.

  Kwaliteitszorg en Kwaliteitsverbetering(art. 13, lid 1b WPO)

  Op Het Klaverblad vinden we het van groot belang dat we kwa-liteit leveren. De kwaliteit ligt vooral in het benutten van alle mogelijkheden die de leerling in zich heeft. Gezien de proble-matiek van onze leerlingen kijken wij daarbij verder dan het di-

  schoolgids 2009-2010.indd 10 13-08-2009 09:30:35

  creatie.nlcreatie.nl

  Vormgeving en productie

  Voor diverse opdrachtgevers verzorgen wij

  de vormgeving van die verse uitingen zoals

  folders en broc