Kmo Portefeuille Subsidies

of 39 /39

Embed Size (px)

Transcript of Kmo Portefeuille Subsidies

 • 1.

2. Inhoud
Wat is de kmo-portefeuille?
Wie komt in aanmerking?
Voorwaarden?
Periode?
Maximum budget
Steunpercentage
Hoe verloopt de aanvraag en betaling?
Drie processen:
Proces ondernemen
Proces innoveren
Proces internationaliseren
Campagne en communicatiestrategie
3. De kmo-portefeuille
3 kernprincipes vernieuwing:

 • vereenvoudigde steun 4. jaarlijkse steun 5. hogere steun

1. Wat is de kmo-portefeuille?
een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren
6. 2. Wie komt in aanmerking?

 • KMOs 7. Vrije beroepen

-> niet gewijzigd
8. 3. Voorwaarden?

 • vestiging in Vlaams Gewest 9. onderneming uit priv-sector (participatie administratieve overheid < 25%) 10. aanvaardbare activiteit (nacecode lijst)

Nu ook voedingsbedrijven primaire sector

 • voldoen aan regelgeving van toepassing in Vlaams Gewest 11. Vzws zijn uitgesloten (behalve als dienstverlener)

4. Periode?
2 jaarlijkse cyclus
JAARLIJKS
met extra betaaljaar om de lopende projecten af te werken
12. 5. Maximum budget?
5.000
Verhoging: max 15.000 per kalenderjaar
13. 6. Steunpercentage?
35%
Verhoging:50% - max 5.000 per pijler
voor opleiding
voorlopig beperkt tot 2.500
advies over ondernemen
advies over internationaal ondernemen
75% - max 10.000
voor technologieverkenning
14. 7. Hoe verloopt de aanvraag en betaling?
15. 8. Drie processen
OpleidingAdviesKennisMentorschap
NIEUW!NIEUW!
OpleidingAdvies overAdvies overAdvies over
ondernemeninnoveren:internationaal
technologie-ondernemen
verkenning
Gericht op het verbeteren v/h toekomstig of huidig bedrijfsfunctioneren
ONDERNEMEN
INTERNATIO-
NALISEREN
INNOVEREN
16. 7.1. Proces ondernemen: opleiding
17. Opleiding: wat?

 • het onderricht gevolgd door de werkenden in de onderneming dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. 18. wettelijk verplichte opleidingen niet langer uitgesloten

Opleiding: wat?
Concrete voorbeelden:

 • Taaltraining 19. Informatica opleidingen 20. Vorming sociale vaardigheden 21. Vorming m.b.t. technische vaardigheden

Opleiding: hoeveel?
35%max 2.500
2-jaarlijks
50%max 2.500
jaarlijks
GLOBAAL MAX. BUDGET: 15.000
22. Erkende dienstverleners voor opleiding

 • Kwaliteitscertificaten: 23. ISO-certificaat, uitgereikt door een geaccrediteerde certificeringinstelling 24. CEDEO-certificaat 25. Q*FOR-certificaat 26. Recognised for Excellence 27. K2b-, of K2a-label voor opleiding 28. ESF-label 29. Lijst van publieke dienstverleners en sectorfondsen 30.Erkende peterschapsorganisatoren

8.1. Proces ondernemen: advies over ondernemen
31. Advies over ondernemen: wat?
Een advies is steeds schriftelijk en op maat van de onderneming.
Het omvat 3 aspecten:

 • een analyse van de probleemstelling 32. het eigenlijke advies (suggesties, voorstellen, raadgevingen) 33. het implementatiegedeelte= een soort draaiboek indien men het advies wil realiseren. Dit slaat op het conceptuele aspect en niet op de realisatie of uitvoering ervan.

Advies over ondernemen: wat?
Concrete voorbeelden:

 • Marketingstudie 34. Communicatieplan 35. Investeringsanalyse 36. Marktstudie

Advies over ondernemen: hoeveel?
35%max 2.500
2-jaarlijks
50%max 5.000
jaarlijks
GLOBAAL MAX. BUDGET: 15.000
37. Proces ondernemen: strategisch advies
38. Strategisch advies over ondernemen: wat?

 • Haalbaarheidsstudie of een studie die de economische en financile haalbaarheid van het project bewijst 39. Advies gerelateerd aan een kantelmoment binnen een onderneming

Strategisch advies over ondernemen: hoeveel?
APART BUDGET bovenop 15.000!
35%max 2.500
2-jaarlijks
50%max 25.000
jaarlijks
min. projectbedrag: 10.000
40. Erkende dienstverleners voor advies voor ondernemen

 • Kwaliteitscertificaten 41. ISO-certificaat, uitgereikt door een geaccrediteerde certificeringsinstelling 42. CEDEO-certificaat 43. Q*FOR-certificaat 44. Recognised for Excellence 45. ESF-label 46. Erkenning na individuele screening 47.Erkenning door andere Vlaamse overheid 48. Private arbeidsbemiddelingsbureaus

8.2. Proces innoveren:technologieverkenning
49. Technologieverkenning: wat?
Het inschakelen van een erkend kenniscentrum dat via studiewerk op maat van de kmo de nodige kennis aanbrengt om innovaties door te voeren.

 • Als antwoord op een technologische kennisvraag; 50. Ter vervanging van GTA en KMO-studie type 1; 51. Mogelijke 1e aanzet tot een uitgebreider en door IWT steunbaar innovatieproject; 52. Drempelverlagend naar samenwerking met kenniscentrum;

Technologieverkenning: wat?
Concrete voorbeelden:

 • Bestuderen van mogelijke technische invloedsparameters; 53. Uitvoeren van berekeningen en simulaties; 54. Verkennende laboratoriumproeven; 55. Zoeken naar geschikte technologien; 56. Voorbereidingstraject voor een groter internationaal project (bv. EUREKA).

Technologieverkenning: wat?positionering
57. Technologieverkenning: hoeveel?
75%max 10.000
jaarlijks
GLOBAAL MAX. BUDGET: 15.000
58. Erkende dienstverleners voor technologieverkenning
Enkel door IWT erkende dienstverleners
(erkenning via www.kmo-portefeuille.be)
Opdracht bezitten van technologiediffusie naar KMOs en daartoe overheidsmiddelen ontvangen;
Een ruim en actief klantenbestand in het Vlaams Gewest;
De nodige competentie hebben om KMOs te begeleiden in hun innovatietraject;
Beschikken over of toegang hebben tot onderzoeksinfrastructuur en of ingebed in een technologisch wetenschappelijk onderzoekscentrum;
Werken zonder winstoogmerk.
59. Erkende dienstverleners voor technologieverkenning

 • Dienstverleners die voor erkenning in aanmerking komen, worden pro-actief door IWT gecontacteerd! 60. Voorbeelden van uitvoerders:

Universitaire labo's
Hogescholen
Collectieve Centra
Competentiepolen
Strategische onderzoekscentra

 • Ondersteuning bij het zoeken naar uitvoerders via het Innovatienetwerk

8.3. Proces internationaliseren: advies
61. Advies over internationaal ondernemen: wat?

 • Advies voor internationaal ondernemen is een nieuwe pijler in de KMO- portefeuille 62.KMOs die buitenlandse ambities hebben op het vlak van export of investeringen 63.Schriftelijke, doelmatige raadgevingen en aanbevelingen m.b.t. opportuniteiten en oplossingen ten behoeve van bedrijven die willen internationaliseren.

Advies over internationaal ondernemen: wat?
Concrete voorbeelden:

 • Oprichting buitenlandse vestigingen, dochterondernemingen of filialen 64. Afsluiten van joint-ventures 65. Directe buitenlandse investeringen 66. Licentieverkoop 67. Duurzaam en ethisch internationaal ondernemen 68. Marktstudies 69. Enz... (laat uw verbeelding spreken)

Advies over internationaal ondernemen: hoeveel?
50%max 5.000
jaarlijks
GLOBAAL MAX. BUDGET: 15.000
70. Erkende dienstverleners voor advies over internationaal ondernemen

 • Erkenningsvoorwaarden dienstverleners 71. Private dienstverleners die beschikken over een Europees kwaliteitscertificaat (bvb. Iso-certificaat)

- FIT kan de lijst met certificaten uitbreiden
- Natuurlijke personen die met goed gevolg een assessment doorlopen bij een privaat arbeidsbemiddelingsbureau
- Bedrijfsgroeperingen of gemengde kamers
72. Overzicht
73. Wat is verbeterd t.o.v. vroeger?

 • Beperkte catering toegelaten 74. Mogelijkheid om bij eenzelfde dienstverlener zowel opleiding als advies, in te kopen 75. Aanvraag mag ingediend worden tot 14 kalenderdagen na de start 76.30 dagen om te betalen i.p.v. 14

Contact
1 front gratis nummer 1700
1 website www.kmo-portefeuille.be