klopjacht via twitter

of 1 /1
7 HC zaterdag 31 maart 2012 STAD & REGIO DEN HAAG Eerste sloperij naar Nootdorp Het Haagse autodemontagebe- drijf van Th. van Gils verhuist naar het bedrijventerrein Heron in Nootdorp. De sloperij is het eerste demontagebedrijf uit de Binckhorst waarmee de ge- meente een akkoord heeft be- reikt. Van Gils reserveert op Heron een kavel van 6000 vier- kante meter. Naar verwachting is het nieuwe bedrijfspand medio 2013 klaar. De autoslope- rijen op de Binckhorst moeten daar weg vanwege de toekom- stige aanleg van de Rotterdam- sebaan. Jarenlang is er een plek gezocht voor de bedrijven die geen gemeente in de regio wilde hebben. Ook hebben de bedrij- ven zich lang verzet. JONGE003 Toon Roos in Kurhaus De saxofonist Toon Roos presen- teert maandag in het Kurhaus zijn nieuwe cd genaamd Angel Dance. Hij geeft ook een concert met zijn band in de serie van Prospero. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Roos speelt ver- schillende jazzstijlen. Hij trad in het verleden op met grootheden als Joe Zawinul, Toots Thiele- mans en John Scofield. Het con- cert in het Kurhaus begint om 20.15 uur. Mauritshuis gaat bijna dicht Wie de topstukken van het Mau- ritshuis nog in hun eigen omge- ving wil zien, kan er alleen dit weekeinde nog terecht. Het mu- seum is vanaf maandag voor twee jaar gesloten in verband met de verbouwing en de onder- grondse uitbreiding. Vanaf 28 april is een selectie van de schil- derijen te zien in het Gemeente- museum. WASSENAAR De Kroes mag kunst veilen De Wassenaarse zakenman Eddy de Kroes mag een verza- meling dure schilderijen laten veilen. Dat heeft de Haagse rechtbank eerder deze week be- paald. De rechter gelastte de oude eigenaar van de schilde- rijen Christie’s te laten weten dat de veiling door kan gaan. De betrokkene, een Amsterdamse zakenman die de kunstwerken ooit als onderpand voor een le- ning aan De Kroes verstrekte, wil ze zelf verkopen. Hij zou dan meer kunnen krijgen dan bij een veiling van de stukken van Willem de Kooning, Keith Ha- ring en Andreas Schelfhout. De Amsterdammer wil met de ver- koop zelf de lening (acht ton) af- lossen. Hij zou kopers hebben die het bedrag snel op tafel wil- len leggen. Maar het geduld van De Kroes is op. Hij wil dat Christie’s de schilderijen zo snel mogelijk onder de hamer brengt. (Cerberus) Kort nieuws GRATIS TAXATIES VAN AL UW KUNST & ANTIEK Bezoek onze taxatiedag met al uw kunstvoorwerpen (of foto’s van de objecten) op donderdag 5 april, van 11 - 16 uur in Panorama Mesdag, Zeestraat 65 te Den Haag. Voor meer informatie: www.aag.com AAG Amsterdam | Lekstraat 63 1079 EM | T: 020 - 3012950 Een verjaardagsfeestje in de Delftse Van Kinschotstraat eindigt vorig weekend in een bloedbad. Railyson Mathilda, een 22-jarige Hagenaar, wordt meerdere keren gestoken. Hij overlijdt maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De ver- dachte is tot op heden spoorloos. Niet alleen de politie, maar ook vrienden van het slachtoffer zijn op zoek naar de messentrekker. Op de dag van Mathilda’s overlijden ver- spreiden ze op Twitter een afbeel- ding van de ver- dachte, die vol- gens hen Sher- win heet. ,,Zijn foto is overal,’’ zegt een maat van de overle- dene anoniem. ,,Als Sherwin opduikt in Delft, Den Haag, Vught of Breda heeft hij een groot probleem. Hij kan zich beter bij de politie melden.’’ Of, zoals een andere twitteraar het verwoordt: ‘Ik hoop dat je dit leest en doodvalt. God pakt jou tien keer harder terug, jouw tijd komt swa.’ REALITEIT De politie, die niet wil ingaan op de identiteit van de verdachte en diens eventuele betrokkenheid bij de steekpartij, volgt de tweets rond de Delftse moordzaak op de voet. ,,Dit is de realiteit van 2012,’’ zegt een woordvoerder. ,,Berichtgeving gaat sneller en opsporingsberichten komen niet langer alleen uit de hoek van de politie. Feit is wel dat het ge- bruik van sociale media, door ons of anderen, het onderzoek verbreedt. Pas achteraf kun je bepalen of twit- teraars een onderzoek versnellen of vertragen.’’ De Haagse strafrechtadvocaat Job Knoester hekelt zo’n digitale klop- jacht door derden en vindt dat de politie tegen hen moet optreden. ,,Iemand op deze manier te kijk zet- ten zou strafbaar moeten zijn. Laat de opsporing aan politie en justitie over. Het is riskant om mensen op internet of een ander medium als dader aan te wijzen. Dat kan men- sen gevaarlijk maken.’’ Knoester refe- reert aan de zaak van Wilhelm S., de voortvluchtige tbs’er die in 2005 een 73-jarige Am- sterdammer doodsloeg met een bahco. De ge- weldsuitbarsting was volgens de advocaat mede een gevolg van het besluit van toenmalig minister Donner om de volledige naam en foto van S. op tv te tonen. ,,Hij voelde zich een opgejaagd dier, de hele wereld was tegen hem. Hij ging drinken en bracht uiteindelijk die man om het leven. Als je een desperado wilt, kun je hem krijgen.’’ Voor eigen rechter spelen is vol- gens Knoester helemaal niet nodig. ,,We hebben in Nederland een hu- maan systeem. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces, je moet men- sen niet op Twitter veroordelen.’’ Sonja Utz, docent media en inter- net aan de Vrije Universiteit Am- sterdam, sluit zich daarbij aan. ,,Het is begrijpelijk dat nabestaanden in hun verdriet en boosheid op zoek gaan naar een schuldige, maar het is de politie die de zaak moet oplos- sen. Tweets kunnen belastend zijn voor de reputatie van een verdachte. Zeker als achteraf blijkt dat de be- schuldigde persoon niet de dader is.’’ CONTEXT Er kleeft nog een nadeel aan dit soort tweets, zegt Utz. Berichtjes over gecompliceerde zaken zijn vaak incompleet en ongenuanceerd. ,,In maximaal honderdveertig tekens kun je geen context bieden. De ont- vanger kent niet het hele verhaal, maar kan die informatie vervolgens wel verder verspreiden.’’ Dat is gevaarlijk volgens Utz, zeker als het om tweets gaat die de nodige emoties oproepen. ,,Je ziet dat twitteraars dat soort berichten snel doorsturen, nog voordat ze weten of het verhaal waar is. Soms bevat zo’n tweet een oproep tot ge- weld. Dat gaat te ver. Als de infor- matie naderhand niet blijkt te klop- pen, kan het al te laat zijn.’’ Tweet van vrienden Raily met foto moordverdachte Klopjacht via Twitter DEN HAAG • Dankzij sociale media als Twitter is de op- sporing van verdachten niet langer voorbehouden aan de politie. Kort na een steekpartij in Delft ver- spreidden vrienden van het slachtoffer tweets met foto’s van de verdachte. ‘Hij kan zich maar beter mel- den’. ANOUK MENTINK en SANDER VAN DER WERFF De foto van Sherwin circuleert sinds het overlijden van Railyson Ma- thilda op Twitter. Volgens vrienden doet hij er verstandig aan zich bij de politie te melden. FOTOMONTAGE AD Advocaat Job Knoester ‘In Nederland heeft iedereen recht op een eerlijk proces’ Haagse Puch-rijders brengen Amsterdamse nozemsvlag terug DELFGAUW • Vier jaar hing-ie als trofee in de garage van de Delf- gauwse Puch-specialist Hans Bronk- horst: de clubvlag van de Puch No- zems Amsterdam. Morgen keert de vlag na herhaaldelijk verzoek van de Amsterdammers weer terug bij de rechtmatige eigenaren. Bronkhorst (63), lid van de Haagse Puchclub, kreeg de vlag bijna vier jaar geleden van vrienden als geintje voor zijn zestigste ver- jaardag. Het meters grote dundoek was voor de gelegenheid aan het balkon van zijn huis geknoopt. „Ze hadden die vlag meegenomen van een landelijke Puch-meeting waar de vlag door de nozems in een boom was gehangen,” legt de Puch-liefheb- ber met een knipoog uit. De Haagse Puchclub vertrekt morgen met twintig man op Puchs vanuit Delft. De Amsterdamse dele- gatie start gelijktijdig zodat ze el- kaar halverwege, in Noordwijk, ont- moeten voor de officiële overhandi- ging. Erna wordt de vrede getekend en samen een biertje gedronken. De Amster- damse nozemsvlag was een verjaardags- cadeau voor Puch-liefheb- ber Hans Bronkhorst. FOTO HANS BRONKHORST

Embed Size (px)

description

Strafrecht advocaat knoester

Transcript of klopjacht via twitter

Page 1: klopjacht via twitter

7HC

zaterdag31maart2012 STAD & REGIO

DEN HAAG

Eerste sloperijnaarNootdorpHet Haagse autodemontagebe-drijf van Th. van Gils verhuistnaar het bedrijventerrein Heronin Nootdorp. De sloperij is heteerste demontagebedrijf uit deBinckhorst waarmee de ge-meente een akkoord heeft be-reikt. Van Gils reserveert opHeron een kavel van 6000 vier-kante meter. Naar verwachtingis het nieuwe bedrijfspandmedio 2013 klaar. De autoslope-rijen op de Binckhorst moetendaar weg vanwege de toekom-stige aanleg van de Rotterdam-sebaan. Jarenlang is er een plekgezocht voor de bedrijven diegeen gemeente in de regio wildehebben. Ook hebben de bedrij-ven zich lang verzet. JONGE003

ToonRoosinKurhausDe saxofonist Toon Roos presen-teert maandag in het Kurhauszijn nieuwe cd genaamd AngelDance. Hij geeft ook een concertmet zijn band in de serie vanProspero. Er zijn nog kaartenbeschikbaar. Roos speelt ver-schillende jazzstijlen. Hij trad inhet verleden op met groothedenals Joe Zawinul, Toots Thiele-mans en John Scofield. Het con-cert in het Kurhaus begint om20.15 uur.

Mauritshuisgaat bijnadichtWie de topstukken van het Mau-ritshuis nog in hun eigen omge-ving wil zien, kan er alleen ditweekeinde nog terecht. Het mu-seum is vanaf maandag voortwee jaar gesloten in verbandmet de verbouwing en de onder-grondse uitbreiding. Vanaf 28april is een selectie van de schil-derijen te zien in het Gemeente-museum.

WASSENAAR

DeKroesmagkunst veilenDe Wassenaarse zakenmanEddy de Kroes mag een verza-meling dure schilderijen latenveilen. Dat heeft de Haagserechtbank eerder deze week be-paald. De rechter gelastte deoude eigenaar van de schilde-rijen Christie’s te laten wetendat de veiling door kan gaan. Debetrokkene, een Amsterdamsezakenman die de kunstwerkenooit als onderpand voor een le-ning aan De Kroes verstrekte,wil ze zelf verkopen. Hij zou danmeer kunnen krijgen dan bijeen veiling van de stukken vanWillem de Kooning, Keith Ha-ring en Andreas Schelfhout. DeAmsterdammer wil met de ver-koop zelf de lening (acht ton) af-lossen. Hij zou kopers hebbendie het bedrag snel op tafel wil-len leggen. Maar het geduld vanDe Kroes is op. Hij wil datChristie’s de schilderijen zo snelmogelijk onder de hamerbrengt. (Cerberus)

Kortnieuws

GRATIS TAXATIES VAN AL UW KUNST & ANTIEKBezoek onze taxatiedag met al uw kunstvoorwerpen (of foto’s van de objecten) op

donderdag 5 april, van 11 - 16 uur in Panorama Mesdag, Zeestraat 65 te Den Haag.Voor meer informatie: www.aag.com

AAG

Amsterdam | Lekstraat 63

1079 EM | T: 020 - 3012950

Een verjaardagsfeestje in de DelftseVan Kinschotstraat eindigt vorigweekend in een bloedbad. RailysonMathilda, een 22-jarige Hagenaar,wordt meerdere keren gestoken. Hijoverlijdt maandag in het ziekenhuisaan zijn verwondingen. De ver-dachte is tot op heden spoorloos.Niet alleen de politie, maar ook

vrienden van het slachtoffer zijn opzoek naar de messentrekker. Op dedag van Mathilda’s overlijden ver-spreiden ze op Twitter een afbeel-ding van de ver-dachte, die vol-gens hen Sher-win heet. ,,Zijnfoto is overal,’’zegt een maatvan de overle-dene anoniem.,,Als Sherwinopduikt in Delft,Den Haag,Vught of Bredaheeft hij een groot probleem. Hijkan zich beter bij de politie melden.’’Of, zoals een andere twitteraar hetverwoordt: ‘Ik hoop dat je dit leesten doodvalt. God pakt jou tien keerharder terug, jouw tijd komt swa.’

REALITEITDe politie, die niet wil ingaan op deidentiteit van de verdachte en dienseventuele betrokkenheid bij desteekpartij, volgt de tweets rond deDelftse moordzaak op de voet. ,,Ditis de realiteit van 2012,’’ zegt eenwoordvoerder. ,,Berichtgeving gaatsneller en opsporingsberichtenkomen niet langer alleen uit de hoekvan de politie. Feit is wel dat het ge-bruik van sociale media, door ons ofanderen, het onderzoek verbreedt.

Pas achteraf kun je bepalen of twit-teraars een onderzoek versnellen ofvertragen.’’De Haagse strafrechtadvocaat Job

Knoester hekelt zo’n digitale klop-jacht door derden en vindt dat depolitie tegen hen moet optreden.,,Iemand op deze manier te kijk zet-ten zou strafbaar moeten zijn. Laatde opsporing aan politie en justitieover. Het is riskant om mensen opinternet of een ander medium alsdader aan te wijzen. Dat kan men-

sen gevaarlijkmaken.’’Knoester refe-

reert aan de zaakvan Wilhelm S.,de voortvluchtigetbs’er die in 2005een 73-jarige Am-sterdammerdoodsloeg meteen bahco. De ge-weldsuitbarsting

was volgens de advocaat mede eengevolg van het besluit van toenmaligminister Donner om de volledigenaam en foto van S. op tv te tonen.,,Hij voelde zich een opgejaagd dier,de hele wereld was tegen hem. Hijging drinken en bracht uiteindelijkdie man om het leven. Als je eendesperado wilt, kun je hem krijgen.’’Voor eigen rechter spelen is vol-

gens Knoester helemaal niet nodig.,,We hebben in Nederland een hu-maan systeem. Iedereen heeft rechtop een eerlijk proces, je moet men-sen niet op Twitter veroordelen.’’Sonja Utz, docent media en inter-

net aan de Vrije Universiteit Am-sterdam, sluit zich daarbij aan. ,,Hetis begrijpelijk dat nabestaanden inhun verdriet en boosheid op zoek

gaan naar een schuldige, maar hetis de politie die de zaak moet oplos-sen. Tweets kunnen belastend zijnvoor de reputatie van een verdachte.Zeker als achteraf blijkt dat de be-schuldigde persoon niet de daderis.’’

CONTEXTEr kleeft nog een nadeel aan ditsoort tweets, zegt Utz. Berichtjesover gecompliceerde zaken zijn vaakincompleet en ongenuanceerd. ,,Inmaximaal honderdveertig tekens

kun je geen context bieden. De ont-vanger kent niet het hele verhaal,maar kan die informatie vervolgenswel verder verspreiden.’’Dat is gevaarlijk volgens Utz,

zeker als het om tweets gaat die denodige emoties oproepen. ,,Je zietdat twitteraars dat soort berichtensnel doorsturen, nog voordat zeweten of het verhaal waar is. Somsbevat zo’n tweet een oproep tot ge-weld. Dat gaat te ver. Als de infor-matie naderhand niet blijkt te klop-pen, kan het al te laat zijn.’’

Tweet van vrienden Raily met foto moordverdachte

Klopjacht via TwitterDENHAAG • Dankzij sociale media als Twitter is de op-sporing van verdachten niet langer voorbehoudenaan de politie. Kort na een steekpartij in Delft ver-spreidden vrienden van het slachtoffer tweets metfoto’s van de verdachte. ‘Hij kan zich maar beter mel-den’.

ANOUKMENTINK en SANDER VAN DERWERFF

De foto van Sherwin circuleert sinds het overlijden van RailysonMa-thilda op Twitter. Volgens vrienden doet hij er verstandig aan zich bijde politie te melden. FOTOMONTAGE AD

Advocaat Job Knoester

‘In Nederlandheeft iedereenrecht op eeneerlijk proces’

Haagse Puch-rijders brengen Amsterdamse nozemsvlag terugDELFGAUW • Vier jaar hing-ie alstrofee in de garage van de Delf-gauwse Puch-specialist Hans Bronk-horst: de clubvlag van de Puch No-zems Amsterdam. Morgen keert devlag na herhaaldelijk verzoek van deAmsterdammers weer terug bij derechtmatige eigenaren.Bronkhorst (63), lid van de

Haagse Puchclub, kreeg de vlagbijna vier jaar geleden van vriendenals geintje voor zijn zestigste ver-jaardag. Het meters grote dundoekwas voor de gelegenheid aan het

balkon van zijn huis geknoopt. „Zehadden die vlag meegenomen vaneen landelijke Puch-meeting waarde vlag door de nozems in een boomwas gehangen,” legt de Puch-liefheb-ber met een knipoog uit.De Haagse Puchclub vertrekt

morgen met twintig man op Puchsvanuit Delft. De Amsterdamse dele-gatie start gelijktijdig zodat ze el-kaar halverwege, in Noordwijk, ont-moeten voor de officiële overhandi-ging. Erna wordt de vrede getekenden samen een biertje gedronken.

De Amster-damsenozemsvlagwas eenverjaardags-cadeau voorPuch-liefheb-ber HansBronkhorst.FOTO HANSBRONKHORST