klientus Valytojai laiko sniego egzaminà · Šventiniai kūčiukai, 0,5 kg 4,99 Lt Šimtalapis, 1...

of 9 /9
2012 m. gruodžio 18 d. www.ukzinios.lt 2012 m. gruodžio 18 d. ANTRADIENIS Nr. 98 (1802) Kaina 1,20 Lt www.ukzinios.lt Nepriklausomas Ukmergės krašto laikraštis Prekybos centre „Pivonija“ – mažomis kainomis: Prekiø kiekis ribotas Maloniai kvieèiame! Šventiniai kūčiukai, 0,5 kg 4,99 Lt Šimtalapis, 1 kg 26,49 Lt Silkė „ Atlanto“ , s/g, 1 kg 8,59 Lt Šaldyta jūros lydeka „ Cheepy“ , b/g, 700 g 7,69 Lt Atvėsinta kiaulienos šoninė, s/k, 1 kg 10,99 Lt Restorano „ Vilkmergė“ mėsos vyniotiniai, 1 kg 29,50 Lt Gauta naujos moteriðkos ir vyriðkos þieminës odinës avalynës (Ukraina). TAKSI Ukmergëje visà parà. Tel.: 8 340 61000, 8 340 63111. Tele2: 8 602 51811. Bitë: 1444. Atëjusi þiema ir prasidëjusios pûgos daugelyje miestø pëstie- siems ir vairuotojams atneðë ne- malonumø. Taèiau Ukmergës sniego valytojai tikina su savo darbu susitvarkantys. Vilma NEMUNAITIENĖ Mūsų miesto sniegynus šią žie- mą valo dvi įmonė s: gatvių ir vie- šųjų erdvių tvarkymo konkursą šie- met laimėjusi UAB „Ukmergės pa- slauga“ ir šios įmonės subrango- vas – UAB „Ukmergės versmė“. „Ukmergės paslaugai“ ši žiema naujoje veikloje – pirmoji. Kol kas panašu, kad debiutuoja įmonė tikrai neblogai. Jos vadovas Vytautas Ma- siukas labai aiškiai įvardina sėkmės priežastis. Dėl sklandžiai vykstan- čios kovos su pusnimis didžiausias nuopelnas, pasak jo, tenka turimam dideliam technikos arsenalui. Nukelta į 7 p. Valytojai laiko sniego egzaminà Gedimino Nemunaičio nuotr. Penktadienio „Ukmergës þi- niø“ laikraðtyje raðëme, kad Uk- mergës rajono apylinkës teisme aptikta apie du kilogramus gyvsi- dabrio. Paaiðkëjus, kad gyvsidab- rio garø koncentracija leistinà normà teismo salëje virðija 6 kar- tus, ástaigos darbuotojams reko- menduojama tikrintis sveikatà. Ligita JUODVALKIENĖ Lakus, garus skleidžiantis me- talas rastas trečiadienį tvarkant signalizaciją ir gręžiant perdangą. Pro skylę į pirmame aukšte esan- čią posėdžių salę pradėjo byrėti gyvsidabrio burbuliukai. Iškviesti priešgaisrinės gelbėji- mo tarnybos ugniagesiai surinko gyvsidabrį ir specialiu cheminiu tirpalu išpurškė salę. Po to patal- pų oro mėginius ištyrė Nacionali- Teismo darbuotojai tikrinsis sveikatà nės visuomenės sveikatos priežiū- ros laboratorijos specialistai. Vilniaus visuomenės sveikatos centro Ukmergės skyriaus vyriau- sioji specialistė Vitalija Motiejūnie- nė pranešė, kad iš laboratorijos gautas atsakymas verčia sunerimti. Nustatyta, kad gyvsidabrio garų koncentracija pirmo aukšto teismo posėdžių salės ore 6,3 karto viršija higienos normoje leistinus dydžius. Kitų patalpų ore rasta gyvsidabrio garų koncentracija – leistina. Visuomenės sveikatos centro specialistai rekomenduoja nenau- doti pirmo aukšto teismo posėdžių salės, kol bus gautas patvirtinimas, kad tarša panaikinta, bei nuolat vė- dinti visas teismo patalpas. Įtariant, kad įstaigos darbuoto- jai galėjo būti ilgą laiką veikiami gyvsidabrio garų, jie raginami pa- sitikrinti sveikatos būklę dėl apsi- nuodijimo. Nukelta į 7 p. Artėjant šventėms, visuose miestuose įžiebiamos kalėdinės eg- lės. Šventinė nuotaika jau apgau- bė ir Ukmergę – aikštėje šalia kul- Áþiebta miesto Kalëdø eglutë tūros centro stovinti žaliaskarė sa- vaitgalį įžiebta paties Kalėdų Se- ne lio paliepimu. Nukelta į 7 p. Ukmergës ûkininkø kredito unijos darbuotojams praëjusià savaitæ teko ramintojø vaidmuo. Á ástaigà skambinæ þmonës buvo sunerimæ dël pavieðintos infor- macijos apie Nacionalinës kredi- to unijos veiklos apribojimà. Ta- èiau Ûkininkø kredito unija su mi- nëta finansiniø problemø turinèia ástaiga nieko bendra neturi – jas sieja tik panaðus pavadinimas. Vilma NEMUNAITIENĖ „Lietuvos centrinė kredito uni- ja, kuriai priklausom ir mes, su praneš imu apie ve iklos apribojimą neturi nieko bendra“, – turėjo dau- geliui klientų aiškinti Ukmergės ūkininkų kredito unijos administ- racijos vadovas Alvydas Dilys. Nukelta į 2 p. Teko raminti klientus Įsismarkavę vyrai smurtą na- muose prieš moteris naudoja net tuomet, kai šios ant rankų laiko vaikus. Du tokie visai neprieška- lėdinia i incide ntai penktadienį už- fiksuoti Ukmergėje. Nukelta į 2 p. Negailëjo net vaikø Įžiebti eglutę Kalėdų Seneliui padėjo ir mažieji ukmergiškiai. Sniegą valo technika. Áklimpo pusnynuose Dėl siaučiančios pūgos sunku kaimo gyventojus pasiekti Greito- sios pagalbos medikams. Gruo- džio 15 dieną jų automobilį iš pus- nies vadavo ugniagesiai. Medikai buvo skubiai iškviesti pas Pivonijos seniūnijoje Bakšionių kaime sergantį vaiką. Likus kilo- metrui iki sodybos, greitoji paki- bo pusnyje. Šį atstumą medikai nubrido pėsčiomis. Iki automobi- lio teko ga benti ir ligoniuką. Nukelta į 2 p. Antradienio numeriai – su Daugiau informacijos tel. (8 340) 63826 2013 metų laikraščio PRENUMERATOS AKCIJA Prenumeruokite metams ir vieną mėnesį skaitykite NEMOKAMAI (akcija vyks iki gruodžio 31 d.) Prenumerata metams 108 99 Lt

Embed Size (px)

Transcript of klientus Valytojai laiko sniego egzaminà · Šventiniai kūčiukai, 0,5 kg 4,99 Lt Šimtalapis, 1...

 • 2012 m. gruodžio 18 d. www.ukzinios.lt 2012 m. gruodžio 18 d.

  ANTRADIENISNr. 98 (1802)Kaina 1,20 Lt

  www.ukzinios.lt

  Nepriklausomas Ukmergės krašto laikraštis

  Prekybos centre „ Pivonija“ –mažomis kainomis:

  Prekiø kiekis ribotasMaloniai kvieèiame!

  Šventiniai kūčiukai, 0,5 kg 4,99 LtŠimtalapis, 1 kg 26,49 LtSilkė „ Atlanto“ , s/g, 1 kg 8,59 LtŠaldyta jūros lydeka „ Cheepy“ , b/g, 700 g 7,69 LtAtvėsinta kiaulienos šoninė, s/k, 1 kg 10,99 LtRestorano „ Vilkmergė“ mėsos vyniotiniai, 1 kg 29,50 Lt

  Gauta naujos moteriðkos ir vyriðkos þieminësodinës avalynës (Ukraina).

  TAKSIUkmergëje visà parà.

  Tel.: 8 340 61000,8 340 63111.

  Tele2: 8 602 51811.Bitë: 1444.

  Atëjusi þiema ir prasidëjusiospûgos daugelyje miestø pëstie-siems ir vairuotojams atneðë ne-malonumø. Taèiau Ukmergëssniego valytojai tikina su savodarbu susitvarkantys.

  Vilma NEMUNAITIENĖ

  Mūsų miesto sniegynus šią žie-mą valo dvi įmonės: gatvių ir vie-šųjų erdvių tvarkymo konkursą šie-met laimėjusi UAB „Ukmergės pa-slauga“ ir šios įmonės subrango-vas – UAB „Ukmergės versmė“.

  „Ukmergės paslaugai“ ši žiemanaujoje veikloje – pirmoji. Kol kaspanašu, kad debiutuoja įmonė tikraineblogai. Jos vadovas Vytautas Ma-siukas labai aiškiai įvardina sėkmėspriežastis. Dėl sklandžiai vykstan-čios kovos su pusnimis didžiausiasnuopelnas, pasak jo, tenka turimamdideliam technikos arsenalui.

  Nukelta į 7 p.

  Valytojai laiko sniego egzaminà

  Gedimino Nemunaičio nuotr.

  Penktadienio „Ukmergës þi-niø“ laikraðtyje raðëme, kad Uk-mergës rajono apylinkës teismeaptikta apie du kilogramus gyvsi-dabrio. Paaiðkëjus, kad gyvsidab-rio garø koncentracija leistinànormà teismo salëje virðija 6 kar-tus, ástaigos darbuotojams reko-menduojama tikrintis sveikatà.

  Ligita JUODVALKIENĖ

  Lakus, garus skleidžiantis me-talas rastas trečiadienį tvarkantsignalizaciją ir gręžiant perdangą.Pro skylę į pirmame aukšte esan-čią posėdžių salę pradėjo byrėtigyvsidabrio burbuliukai.

  Iškviesti priešgaisrinės gelbėji-mo tarnybos ugniagesiai surinkogyvsidabrį ir specialiu cheminiutirpalu išpurškė salę. Po to patal-pų oro mėginius ištyrė Nacionali-

  Teismo darbuotojaitikrinsis sveikatà

  nės visuomenės sveikatos priežiū-ros laboratorijos specialistai.

  Vilniaus visuomenės sveikatoscentro Ukmergės skyriaus vyriau-sioji specialistė Vitalija Motiejūnie-nė pranešė, kad iš laboratorijosgautas atsakymas verčia sunerimti.

  Nustatyta, kad gyvsidabrio garųkoncentracija pirmo aukšto teismoposėdžių salės ore 6,3 karto viršijahigienos normoje leistinus dydžius.Kitų patalpų ore rasta gyvsidabriogarų koncentracija – leistina.

  Visuomenės sveikatos centrospecialistai rekomenduoja nenau-doti pirmo aukšto teismo posėdžiųsalės, kol bus gautas patvirtinimas,kad tarša panaikinta, bei nuolat vė-dinti visas teismo patalpas.

  Įtariant, kad įstaigos darbuoto-jai galėjo būti ilgą laiką veikiamigyvsidabrio garų, jie raginami pa-sitikrinti sveikatos būklę dėl apsi-nuodijimo.

  Nukelta į 7 p.

  Artėjant šventėms, visuosemiestuose įžiebiamos kalėdinės eg-lės. Šventinė nuotaika jau apgau-bė ir Ukmergę – aikštėje šalia kul-

  Áþiebta miesto Kalëdø eglutë

  tūros centro stovinti žaliaskarė sa-vaitgalį įžiebta paties Kalėdų Se-nelio paliepimu.

  Nukelta į 7 p.

  Ukmergës ûkininkø kreditounijos darbuotojams praëjusiàsavaitæ teko ramintojø vaidmuo.Á ástaigà skambinæ þmonës buvosunerimæ dël pavieðintos infor-macijos apie Nacionalinës kredi-to unijos veiklos apribojimà. Ta-èiau Ûkininkø kredito unija su mi-nëta finansiniø problemø turinèiaástaiga nieko bendra neturi – jassieja tik panaðus pavadinimas.

  Vilma NEMUNAITIENĖ

  „Lietuvos centrinė kredito uni-ja, kuriai priklausom ir mes, supranešimu apie veiklos apribojimąneturi nieko bendra“, – turėjo dau-geliui klientų aiškinti Ukmergėsūkininkų kredito unijos administ-racijos vadovas Alvydas Dilys.

  Nukelta į 2 p.

  Teko ramintiklientus

  Įsismarkavę vyrai smurtą na-muose prieš moteris naudoja nettuomet, kai šios ant rankų laikovaikus. Du tokie visai neprieška-lėdiniai incidentai penktadienį už-fiksuoti Ukmergėje.

  Nukelta į 2 p.

  Negailëjonet vaikø

  Įžiebti eglu tę Kalėdų Senel iui padėjo ir m ažieji ukmerg išk ia i.

  Sniegą va lo technik a.

  Áklimpopusnynuose

  Dėl siaučiančios pūgos sunkukaimo gyventojus pasiekti Greito-sios pagalbos medikams. Gruo-džio 15 dieną jų automobilį iš pus-nies vadavo ugniagesiai.

  Medikai buvo skubiai iškviestipas Pivonijos seniūnijoje Bakšioniųkaime sergantį vaiką. Likus kilo-metrui iki sodybos, greitoji paki-bo pusnyje. Šį atstumą medikainubrido pėsčiomis. Iki automobi-lio teko gabenti ir ligoniuką.

  Nukelta į 2 p.

  Antradienio numeriai – su

  Daugiau informacijostel. (8 340) 63826

  2013 metų laikraščio

  PRENUMERATOSAKCIJA

  Prenumeruokite metams irv ieną mėnesį skaitykite

  NEMOKAMAI(akcija vyks iki gruodžio 31 d.)

  Prenumerata metams108 – 99 Lt

 • www.ukzinios.lt 2012 m. gruodžio 18 d.2 p.

  Teko raminti klientusAtkelta iš 1 p.

  Klientams nerimą sukėlė infor-macija apie tai, kad Lietuvos ban-ko valdyba iki sausio 31 d. apribo-jo Nacionalinės kredito unijos įstai-gos veiklą ir skyrė laikinąjį admi-nistratorių. Prokuratūra pradėjo ty-rimą dėl turto iššvaistymo, sulaikytiunijos vadovai, tarp kurių – ir vie-nas Darbo partijos kandidatas į Sei-mo narius. Tokių priemonių imtasidėl unijos rizikingos veiklos.

  Negailëjo net vaikøAtkelta iš 1 p.

  29 metų ukmergiškis T. J. tą-dien reikalavo iš sugyventinės A.J. pinigų alui. Jų negavęs bei ne-radęs supyko, norėjo smogti su-gyventinei į veidą. Tačiau pataikėjos mažamečiui vaikui, kurį mo-teris laikė ant rankų.

  Tą pačią dieną savo namuose

  Paviešinus šią informaciją Lietu-vos centrinės kredito unijos, kuriaipriklauso 63 unijos, pirmininkasFortunatas Dirginčius apgailestavo,kad pavienių unijų, nepriklausančiųLCKU tinklui, neatsakinga veikla galimesti šešėlį ant visos rinkos.

  Ukmergės ūkininkų kredito uni-ja pernai minėjo savo veiklos 10metų sukaktį. Šiuo metu jai pri-klauso 1320 narių. Unijos turtasviršija 20 milijonų, indėlių suma –12 milijonų, o suteikta paskolų su-

  ma – 15 milijonų litų.Tuo metu, kai panašų pavadi-

  nimą turinti institucija skęsta di-delėse bėdose, Ukmergės ūkinin-kų kredito unijos vadovas džiau-giasi savo veiklos pasiekimais –neseniai vykusioje 63 unijas vie-nijančioje šventėje Ukmergė sulau-kė ypatingo įvertinimo. Jos vado-vas A. Dilys pripažintas geriausiuvadovu. Jis pelnė metų administ-racijos vadovo vardą.

  2010 metais Ukmergės ūkinin-kų kredito unija pripažinta kaipdariusi didžiausią pažangą.

  triukšmavo ir plūdosi 50-metis V. J.Jo smurto objektu tapo 22 me-

  tų dukra A. P. taip pat laikiusi antrankų mažametį vaiką. Tėvas su-griebė jauną moterį už rankos irsmarkiai ją suspaudė, paskui tam-pė ir stumdė dukterį.

  Abu vyrai įvykio metu buvo ne-blaivūs.

  UŽ inf.

  ÁklimpopusnynuoseAtkelta iš 1 p.

  Kai greitosios pagalbos automo-bilis buvo ištemptas, vaikas nuga-bentas į ligoninę.

  Ukmergės pirminės sveikatospriežiūros centro greitosios me-dicinos pagalbos skyriaus vedėjaJudita Matonienė sako, kad šio-mis dienomis medikai dažnai ne-rizikuoja sukti ir į daugiabučių kie-mus. Baiminasi, kad užklimpusautomobiliui, daugiau laiko bus su-gaišta išsivaduoti iš sniego spąstųnei neštuvais atnešti ligonį kelioli-ka ar keliasdešimt metrų.

  Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybosugniagesiai praėjusią savaitę vada-vo ir daugiau įklimpusios technikos.

  Į pagalbą vairuotojams jie sku-bėjo į Želvos seniūnijos Žvynėnųkaimą ir Žemaitkiemio seniūnijosMedinų kaimą.

  UŽ inf.

  IŠ POLICIJOS SUVESTINĖSUžkliuvo dėžė

  Gruodžio 11 d. rasta sudaužy-ta smėlio-druskos plastikinė dėžė,priklausanti UAB „Universalūsmedžio produktai“. Žala 500 litų.

  Sulaužė ventiliusLapkričio 22 d. A. A. pastebė-

  jo, kad nulaužti trys ratų ventiliainuo jo krovininių puspriekabių,stovėjusių Šlapių priemiestyje. Ža-la gali siekti 600 litų.

  Sukėlė įtarimųGruodžio 13 d. į VĮ „Regitra“

  kreipėsi A. K., kuri norėjo regist-ruoti automobilį „Jeep Grand Che-rokee“. Tačiau paaiškėjo, jogpaskelbta šio automobilio regist-racijos dokumento paieška.

  Iš mechaninių dirbtuviųA. G. atvykęs prie mechaninių

  dirbtuvių, esančių Deltuvoje, paste-bėjo, kad, nuplėšus pakabinamą spy-ną, pavogtas neveikiantis kaloriferis,o iš buvusio atsarginių dalių sandėlio– 200 l talpos vonia. Žala 110 litų.

  Suklastoti pinigaiGruodžio 14 d. į policijos ko-

  misariatą atvykusi ukmergiškė A.J. pateikė galimai suklastotą 50 li-tų vertės banknotą. Moteris teigiašiuos pinigus gavusi vienoje miestoparduotuvėje.

  Iš automobilioGruodžio 14 d. apie 17 val. Ž.

  S., atėjusi prie savo automobilio, sto-vėjusio šalia lopšelio-darželio „Eg-lutė“, rado išdaužtą durelių stiklą, vi-duje pasigedo rankinės su įvairiaisdaiktais ir dokumentais.

  Įsibrovė per langąGruodžio 14 d. apie 15 val. ap-

  vogtus namus rado ukmergiškė S. R.Į vidų vagys pateko išdaužę na-

  mo lango stiklą. Pavogtas asmenspasas, moteriškas rankinis laikro-dis, dujinis revolveris, mobilaus ry-šio telefonas „Nokia 3310“.

  Sumušė VidiškiuoseGruodžio 14 apie 19 val. Vidiš-

  kiuose buvo sumuštas 26 metų T.R. Nukentėjusiojo teigimu, jį mu-šė du iš matymo pažįstami vyrai.

  Įsibrovė į namusGruodžio 16-osios naktį Buge-

  nių gatvėje į 56 metų V. D. namusįsibrovė ir šeimininką sumušė dunepažįstami jaunuoliai. Plėšikų gro-bis gana kuklus – 40 litų.

  Apvogė sandėlįGruodžio 16 d. rastas apvogtas

  Vidiškių seniūnijoje Rečionių kaimeesantis R. R. sandėlys. Numušę du-rų spyną vagys išnešė 100 litrų žy-mėto dyzelinio kuro, 60 litrų herbi-cido „Ranger“, aukšto slėgioplautuvas „Karher“. Žala 1710 litų.

  Trenkė sūnuiGruodžio 16 d. namuose 47 metų

  S. S. smogė savo 21 metų sūnui J. S.S. S. buvo dviem paroms sulai-

  kytas. Tikrintis blaivumą jis atsisakė.Buvo išnuomojusi

  Gruodžio 16 d. M. K. atėjusi įsavo butą, kurį buvo išnuomojusi,pamatė, kad nuomininkai išsikraus-tę, o iš buto dingo skalbimo maši-na „Zanussi“, virtuvinis stalas, ki-limas bei indai. Žala 875 litai.

  Atėmė ir alųGruodžio 16 d., apie 19 val. Dai-

  navos kaime grupė jaunuolių su-mušė S. J. ir pagrobė jo mobilų te-lefoną „Nokia 101“, pakelį cigare-čių ir 2 litrų talpos alaus butelį. Nu-kentėjusysis žalą įvertino 121 litu.

  PK inf.

  Gruodžio 12 d. Ukmergėspriešgaisrinės gelbėjimo tarnybospareigūnai skubėjo į Veprių seniū-nijoje esantį Sližių kaimą. ČiaĄžuolų gatvėje degė J. B. namovidaus pertvara prie krosnies.

  Gruodžio 15 d. Kauno gatvėjedegė L. K. automobilio „Audi A6“variklio skyrius.

  Gruodžio 16 d. Deltuvos gat-vėje, daugiabučio namo laiptinė-je, užgesintos gėlių vazonėlyjesmilkusios durpės.

  UŽ inf.

  Siena uþsidegënuo krosnies

  Vital i ja ŽIUPKIENĖAntano Smetonos gimnazijosdirektoriaus pavaduotoja ugdymui

  Gimnazistų gyvenimo ritmaspašėlęs: daugybė pamokų, dalyva-vimas sporto, meno renginiuose,projektuose. Rodos, visai neliekalaiko pasikalbėjimams, įsiklausy-mui į save, atradimams, pripildan-tiems širdis šilumos ir gerumo.

  Jau kelerius metus Antano Sme-tonos gimnazija draugauja su „Ry-to“ specialiąja mokykla. Baigian-tis metams visa bendruomenė įsi-jungė į akciją, kad mūsų mažie-siems draugams šventės būtųdžiaugsmingesnės.

  Mokytojai prikepė kalnus ska-niausių pyragų, kuriuos pardavę,surinko nemažai pinigėlių. Gimna-zistai vienos dienos dienpinigiustaip pat paskyrė tam, kad nupirk-tų įvairių kanceliarinių priemonių.Be to, pasirausę savo, brolių, se-serų spintose pririnko daug dra-bužių, kuriais, tikimės, pasipuoš

  Dþiaugsmas dovanoti – pats didþiausias

  šios mokyklos vaikai.O akcijos kulminacija vyko

  gruodžio 13-ąją, kuomet pirmokųgimnazistų ir „Ryto“ mokinukųkomandos „sekė“ kalėdinę pasa-ką sporto aikštelėje. Daug emoci-jų, šypsenų, džiaugsmo dovano-jome, bet dar daugiau gavome...Gavome didžiąsias žmogiškumo

  pamokas, kurių jokie vadovėliainegalėtų perteikti.

  Artėjančių švenčių proga dėko-jame šios mokyklos mokytojamsir mokiniams už nuoširdumą, šir-džių šilumą, už tai, kad esame lau-kiami. Juk, anot B. Ferrero,„Džiaugsmas dovanoti gyvenimeyra pats didžiausias“.

  Pirmadienį sniego ir vėjo neat-laikė prekybos centro EIFELIS pa-stato stogelis, sumontuotas paleipriekinį fasadą. Nei automobiliai,nei žmonės dėl šio incidento nenu-kentėjo. Pastato savininkai ką norskomentuoti atsisakė. Tepaaiškino,kad tai – tiesiog gamtos išdaigos.

  Rajono savivaldybės Aplinko-saugos ir viešosios tvarkos sky-

  Neatlaikë vëjo ir sniego

  riaus vyresnysis specialistas Val-das Rabazauskas priminė, kad pa-statų saugumu, o taip pat sniegovalymu, varveklių daužymu turipasirūpinti savininkai.

  UŽ inf.

  Gedimino Nemunaičio nuotr.

  PARDUODA garažąprie „Šilo“ (1 boksas, 20000 Lt).

  Tel. 8 620 45363.

  Policija ieško be žinios dingu-sio ukmergiškio Aurimo Kisevi-čiaus, gimusio 1983 m.

  Gruodžio 5 d. apie 21.45 val.jis išėjo iš savo namų Nuotekų gat-vėje ir negrįžo.

  Gyventojus, ką nors žinančiusapie A. Kisevičiaus buvimo vietąar jį mačiusius, prašoma skambintitel. 63422.

  Dingo be þinios Policijos pareigūnai gruodžio 14d. pradėjo ir kito dingusio jaunovyro paiešką.

  Apie 7 val. iš namų Pivonijosseniūnijoje Buzų kaime į darbą iš-ėjo ir negrįžo Tomas Zakarauskas,gimęs 1991 m.

  T. Zakarausko buvimo vieta ne-aiški, mobilūs telefonai išjungti. Kąnors žinančius apie jo buvimo vietąpolicija prašo paskambinti tel. 63422.

  PK inf.

  VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ ATLIEKŲSURINKIMĄ IR TVARKYMĄ MOKĖTOJAMS

  Primename, kad baigėsi vietinės rinkliavos už komunalinių atlie-kų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėjimo termi-nas. Visus fizinius ir juridinius asmenis, laiku nesumokėjusius vieti-nės rinkliavos, raginame sumokėti iki gruodžio 29 d.

  Primename, kad nuo vietinės rinkliavos atleidžiami nenaudojamųir negyvenamųjų patalpų valdytojai, nustatyta tvarka deklaravę duo-menis rinkliavos administratoriui.

  Telefonai pasiteirauti: (8 340) 63363; (8 340) 60472Ukmergės rajono savivaldybės administraci ja

  Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia 143,16 kv.mnegyvenamųjų patalpų, esančių Kęstučio a. 8-8, Ukmergėje, viešąnuomos konkursą (nuomos trukmė 10 metų, veikla – knygų maž-meninė prekyba specializuotose parduotuvėse), pradinis nuompini-gių dydis mėnesiui – 5,84 Lt už kv.m.

  Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse pateikiamos iki 2013 m.sausio 4 d. 10 val. Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriuje (52 kab.).

  Konkursas įvyks 2013 m. sausio 4 d. 10 val. Ukmergės rajonosavivaldybės administracijos salėje, Kęstučio a. 3, Ukmergė.

  Smulkesnė informacija teikiama Ukmergės rajono savivaldybės ad-ministracijos Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriuje tel. (8 340) 60267.

  Administraci jos direktorius Juozas Varžgalys

  VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖTOJAMSPrimename, kad baigėsi valstybinės žemės nuomos mokesčio

  mokėjimo terminas. Visus fizinius ir juridinius asmenis, nesumokė-jusius valstybinės žemės nuomos mokesčio, raginame sumokėtiiki gruodžio 29 d.

  Telefonai pasiteirauti: (8 340) 60335; (8 340) 61552.Ukmergės rajono savivaldybės administraci ja

  Užs. Nr. 10876

  Užs. Nr. 10876

  Užs. Nr. 10876

 • 2012 m. gruodžio 18 d. www.ukzinios.lt 3 p.

  GEROS DIENOS!

  Saulë teka 8.38, leidþiasi 15.53Dienos ilgumas 7.15

  Mënulio jaunatis

  GRUODÞIO18ANTRADIENISGracijonas,

  Eivilë,Gracijus

  GRUODÞIO19TREÈIADIENIS

  Rufas,Rimantë,Darijus

  GRUODÞIO20KETVIRTADIENISDominykas,Teofilis,

  Graþvilë

  Saulë teka 8.39, leidþiasi 15.53Dienos ilgumas 7.14

  Mënulio jaunatis

  Saulë teka 8.39, leidþiasi 15.53Dienos ilgumas 7.14Mënulio prieðpilnis

  Anekdotai– Ar tavo vyras dar valkiojasi po

  restoranus, žaidž ia kortomis irlinksminasi su pros titutėmis?

  – Ne, aš su juo rimtai pakalbė-jau – dabar jis negeria, nerūko ir įrestoranus nevaikšto. Guli sau ra-miai reanimacijoje.

  J J J

  Plaukų džiovintuvo funkcijos pa-gal moteris:

  1. Džiovinti plaukus. 2. Dainuoti į jį , įsivaizduojant,

  kad tai mikrofonas. 3. Nupūsti dulkes. Plaukų džiovintuvo funkcijos pa-

  gal vyrus: 1. Džiovinti kojines. 2. Gąsdinti katiną.

  J J J

  Susitinka du draugai. Vienasklausia kito:

  – Na, kaip tu laikaisi po skyrybųsu žmona? Ar labai sunku buvo?

  – Dabar jau lengviau! Pirmomissavaitėmis vos neišprotėjau iš lai-mės!

  J J J

  Kalbasi dvi sekretorės:– Tai sakai, viršininkas buvo ge-

  ros nuotaikos, kai paprašei jo pa-didinti at lyginimą?

  – Taip, jis vos nemirė iš juoko.

  ReceptasDžiovintų

  vaisių pyragasReikės 6 kiaušinių, 0,5 stiklinės

  miltų, 0,5 stiklinės krakmolo, 1 stikli-nės cukraus, 1 stiklinės supjaustytųdžiovintų obuolių, 1 stiklinės rudųjųrazinų, 1 stiklinės supjaustytų džiovin-tų slyvų, saujos lazdynų riešutų, sau-jos migdolų, cinamono, gvazdikėlių.

  Trynius su cukrumi išsukti, įmai-šyti krakmolą, miltus, džiovintus smul-kintus vaisius ir riešutus. Tuomet at-sargiai įmaišyti išplaktus baltymus ircinamoną su gvazdikėliais. Kepti apie50 minučių 180 laipsnių orkaitėje.

  Didelio populiarumo sulaukęsChris Ruebens Ensemble (CRE)koncertas „Café musicale“ priešNaujuosius metus skambės Uk-mergėje.

  Koncertuos Lietuvoje gyvenanèio belgo ansamblisPrancūziškai pavadintoje pro-

  gramoje – įvairių kultūrų muzika.Lietuvoje gyvenantis iš Belgi-

  jos kilęs muzikantas Chrisas Rue-bensas, daugeliui pažįstamas kaip

  Baltijos gitarų kvarteto narys irkompozitorius.

  „Po trejų metų gyvenimo Vil-niuje, darbo su Baltijos gitarų kvar-tetu ir trio iš Belgijos „Luz de Lu-na“ bei solo programų nuspren-džiau, kad atėjo laikas naujam gai-vaus ir naujo oro gurkšniui. Tuonauju gurkšniu tapo sukurta mu-zika koncertui ir suburta puikiųmuzikantų grupė“, – sako jis.

  Prisipažįsta norėjęs sukurti an-samblį, kurio sudėtis būtų tarp ka-merinės muzikos ir džiazo ansam-blio. Plati muzikinė patirtis įvairiųžanrų – klasikinės, džiazo, pasau-lio muzikos – ansambliuose įkvėpėsukurti programą „Café musicale“.

  Pirmasis, kurį Chrisas pakvietėmuzikuoti kartu, – galybe pučia-mųjų instrumentų grojantis Sau-lius Petreikis. Prie jo ir Sauliaus

  prisijungė dar du muzikantai – An-drius Kairys ir Vytautas Bikus.

  Vasarą vykęs ansamblio kon-certas nustebino sėkme – organi-zatoriai iki šiol džiaugiasi visuslūkesčius peraugusiu pasirodymu:„Chrisas – ne tik puikus muzikan-tas, bet ir nepaprastai kūrybingasžmogus! Tad žinią apie jo ansam-blio susikūrimą sutikome entuzias-tingai ir be dvejonių įtraukėme ko-lektyvo pasirodymą į festivalioprogramą“, – įspūdžiais dalijasiKristupo festivalio direktorė Jur-gita Murauskienė.

  Ch. Ruebensas nemažai kūri-nių yra parašęs Baltijos gitarųkvartetui, taip pat kitiems ansam-bliams, tačiau „Café musicale“ –pirmieji kūriniai, kurie sugulė į vie-no koncerto programą, – muzi-ka, kuri veda klausytojus visomiskryptimis ir visada tiesiai iš širdies.

  Už. inf.Ukmergėje k oncertuos Chris Ruebens Ensemble.

  Vilma MULEVIČIŪTĖ-SABALIAUSKIENĖUkmergės kultūros centroetnokultūros specialistė

  Kultūros centre vasario 16 d.vyks patriotinės-karinės dainosšventė, skirta Lietuvos valstybėsatkūrimo dienai bei Ukmergėsmiesto įkūrimo 680-osioms meti-nėms paminėti.

  Norintieji dalyvauti šventėje tu-rėtų parengti du laisvai pasirink-tus kūrinius karine-patriotine te-ma. Tai gali būti lietuvių kompo-zitorių, liaudies ar atlikėjų autori-nės dainos. Tikimės, kad šventėjeišgirsime ir dainų apie mūsų myli-mą miestą Ukmergę. Atrinkus pa-čią meniškiausią dainą, ji tarsi him-nas kitąmet skambėtų visuose ju-biliejiniuose miesto renginiuose.

  Dalyviams gali pritarti akompa-niatorius, instrumentinis ansam-blis arba fonograma. Atlikėjais galibūti chorai, folkloro ansambliai,solistai, kapelos. Dalyvių amžiusneribojamas.

  Norinčiuosius dalyvauti kvie-čiame registruotis iki sausio 15dienos tel.: 63610, 8 620 32332.

  Dalyviai bus vertinami atsižvel-giant į pasirinktų dainų teminį ati-tikimą, sceninį įvaizdį (apranga,sceninė kultūra, artistiškumas),repertuaro originalumą, akompa-navimo ir dainavimo santykį. Bussuteikta galimybė kultūros centrodidžiojoje scenoje atlikti savo kū-rinius miesto visuomenei Vasario16-ąją – Lietuvos valstybės atkū-rimo dieną.

  Visų atlikėjų laukia padėkos raš-tai bei atminimo dovanėlės.

  Rengiamapatriotinës-karinës dainos ðventë

  Svetlana MARKEVIČIENĖVisuomenės sveikatos biurovisuomenės sveikatos stiprinimospecialistė

  Ankstyvas paauglių lytinis gy-venimas sukelia daug neigiamųmedicininių, socialinių, kultūriniųpadarinių. O svarbiausia, kadankstyvi lytiniai ryšiai iškreipiaemocinį paauglių brendimą, suda-ro prielaidas psichiniam ir dvasi-niam nebrandumui.

  Pastaraisiais metais tiek sveika-tos, tiek ugdymo specialistams di-delį susirūpinimą kelia vaikų lytinisgyvenimas. Įvairios paauglių rizi-kingos lytinės elgsenos prevenci-nės programos dažniausiai kalba tikapie tris šios elgsenos sunkias pa-sekmes: paauglių nėštumą, lytiškaiplintančias ligas ir AIDS.

  Ukmergės rajono savivaldybėsvisuomenės sveikatos biuro inicia-tyva rajono mokyklose pradėta įgy-vendinti lytiškumo ugdymo progra-ma, skirta 9–12 klasių mokiniams.

  Lytiškumo ugdymas – speciali-

  UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖSSVEIKATOS BIURAS INFORMUOJA

  Lytiðkumo ugdymaszuotas procesas, kuriuo siekiamapadėti jaunam žmogui suvokti netik savo lytį, bet ir išreikšti savolytiškumą darnia skirtingų lyčiųasmenų bendryste.

  Įgyvendinant šią programą nag-rinėjami ir lytinio švietimo klausi-mai. Tai procesas, nukreiptas į ži-nias, kurios padėtų išvengti anks-tyvų lytinių santykių padarinių: ly-tiškai plintančių ligų, AIDS/ŽIV irnėštumų. Jo tikslas – išmokyti jau-nimą naudotis priemonėmis, kuriospadėtų sumažinti rizikingos lytinėselgsenos padarinius.

  Įgyvendinant programą pareng-tas trijų paskaitų ciklas. Daugiau-siai dėmesio skiriama suvokimui,kad asmens lytiškumas yra neatsie-jama jo dorinės saviraiškos dalis.Dvi paskaitos bus skiriamos būtentdoriniams ir moraliniams žmoniųtarpusavio santykių aspektams nag-rinėti, o paskutinėje paskaitoje mo-kiniams bus suteikiama informaci-ja apie lyties fiziologiją, saugius san-tykius, apsisaugojimo metodus.

  Teleloto loðimas Nr. 871 Data: 2012-12-1621 01 51 60 54 33 31 49 58 50 73 07 75 11 48 20

  39 38 44 71 47 08 59 43 55 69 06 72 70 30 62 5225 66 41 (ketur i kampai, 2 L t) 16 53 68 32 13(eilutė, 4 Lt) 28 35 36 14 42 (įst rižainės, 17 Lt) 74 22 4626 15 27 (v isa lentelė , 100000 Lt ).

  Papi ldomi pr izai : 0590258 automobilis Citroen C3,0787042 automobilis Dacia Duster, 0431605 automobilis Hy-undai i20, 0854679 automobilis Kia Rio, 0095681 automo-bilis Mercedes-Benz A180, 0643323 automobilis Nissan Ju-ke, 0642764 automobilis Subaru XV, 0821559 automobilisVW Jetta, 09**893 cikloninės krosnelės LR, 01**367 ėriukovilnos antklodės Verona, 02**070 fotoaparatai Samsung,059*950, 058*946, 027*328 GPS navigatoriai Manta,03**625 greitpuodžiai Abert, 037*171, 094*211, 068*692 ka-vos aparatai Delonghi, 02**815 keptuvių rinkiniai Tefal,11**893 krištolo taurės Longchamp, 070*583, 035*276,073*766, 036*585, 116*143, 115*920 LED televizoriai Orion,116*980, 096*512, 076*002 muzikos centrai su DVD Sony,093*806, 079*792, 002*982 pakvietimai į TV studiją,076*547, 009*883, 053*895 planšetiniai kompiuteriai Lark(10 col.), 058*207, 061*735, 070*222 planšetiniaikompiuteriai Lark (7 col.), 0124621 pretendentas į butą,00**054 satino patalynės komplektai, 096*112, 071*330,078*154 skalbimo mašinos Beko, 106*386, 013*347,057*790 šaldytuvai Beko, 087*020, 074*101 židiniai DimplexCheriton, 039*005 židiniai Dimplex Club.

 • www.ukzinios.lt 2012 m. gruodžio 18 d.4 p.

  Melanijos Širvienės nuotr.

  Zuzana STUNŽĖNIENĖLietuvos nepriklausomųrašytojų sąjungos narė

  Lietuvos aklųjų ir silpnaregių są-jungos literatė Liongina Bučelytė ne-seniai suorganizavo LASS poetų kū-rybos konkursą „Žėrintis medis“.Jame dalyvavo 10 poetų iš Panevė-žio, Kauno, Ukmergės. Kiekvienasjų pateikė po 8 eilėraščius.

  Į komisiją buvo pakviesti litua-nistai Vincas Lukša, Zuzana Stun-žėnienė, Liucija Dzigienė. Rengi-nyje dalyvavo Lietuvos aklųjų bib-liotekos Ukmergės filialo vedėjaAsta Girnienė.

  Klausėmės LASS poetų eilių,stebėjomės jausmo gelme ir vaiz-dų įvairove. Eilėraščiai buvo įvar-dinti tik pseudonimais. Tai komi-sijai padėjo išvengti asmeniškumų.Silpniau eiliuojantiesiems patartavengti moralizavimo, ištęstumo, orašyti tik tada, kai širdis išmetajausmo kibirkštį, įžiebiančią eilė-raštį. Jei rašysime, ką diktuoja šir-dis, tikrai nebus dirbtino žodžio areilučių dėliojimo.

  Renginyje buvo džiugu klausy-ti literatų širdies atsivėrimo, savi-to ir skaudaus pasaulio suvokimoįvairios tematikos eilėraščiuose.

  Vyko ir ekspromtu sukurto vie-nos strofos eilėraščio konkursas

  Poezijos þydrynëtarp kasdienybës debesø

  – geriausiai autorei įteiktas tauto-dailininkės Emilijos Urbonavičienėskūrinys „Knyga“.

  Po st ebuklingą žėrintį medįžiuri komisija įteikė konkurso nu-galėtojams kaunietėms Irenai Žu-rumskienei ir Kazimierai Vensku-vienei, Zenonui Kavaliauskui išPanevėžio, Lionginai Bučelytei išUkmergės.

  Žėrinčius medžius iš smulkiųkaroliukų sukūrė Lietuvos aklųjųir silpnaregių sąjungos Ukmergėsfilialo nariai, kuriuos to išmokė tau-todailininkė E. Urbonavičienė. Sa-vo kūrybos medeliais tautodailinin-kė apdovanojo ir žiuri komisijosnarius bei ukmergiškę MonikąBlauzdienę.

  Jaukioj poezijos žydrynėj žaiža-ravo eilėraščių posmai, skambėjonuoširdūs literatų prisipažinimaiapie kelio į poeziją vingius.

  Visi buvo dėkingi literatei Liongi-nai Bučelytei, kurios atkaklumas netik subūrė LASS kūrėjus po savo pa-stoge, bet rado šventės rėmėjų.

  Nepastebimai praėjo diena, visiskirstėsi laimingi, pasibuvę su bi-čiuliais ar suradę naujų draugų. Su-sirinkusieji dėkingi ir Lionginos ma-mai už nuoširdumą ir vaišingumą.

  Pasibaigus šventei supratome,jog ir vienas aktyvus žmogus vi-suomenei yra daug.

  Liongina Buč elyt ė ir t autodail in inkė Emi li ja Urbonav ič ienė.

  Dalia KASELYTĖVlado Šlaito viešosios bibliotekosSkaitytojų aptarnavimo skyriausvyriausioji bibliotekininkė

  Į kelionę, skirtą projektui „At-verkime duris į knygų pasaulį“ Uk-mergės bibliotekininkai ir literataisusiruošė lapkričio 23-iąją, Lietu-vos karių dieną. Norėjome pasi-grožėti paskutinių rudens dienųgamta, pasiklausyti poezijos „ne-tradicinėse erdvėse“.

  Pabaisko mūšio lauke, prie už-degto aukuro, mūsų laukė mies-telio bibliotekininkė Paulina Va-sylienė su savo jaunaisiais skai-tytojais. Ukmergės kraštotyros

  Atvërëme duris á knygø pasaulá

  muziejaus muziejininkė ReginaPulkauninkaitė priminė apie be-veik prieš 600 metų čia vyku-sias kautynes tarp Švitrigailos irŽygimanto Kęstutaičio, papasa-kojo apie miestelio vardo kilmę,žymius žmones.

  Prie aukuro liepsnos suskam-bo eilės, kurias skaitė buvęs šau-lys Gintautas Stankaitis, LeonoraJankeliūnienė, Apolonija Grigonytėir kiti. Bibliotekos šeimininkės vai-šino mėtų ir čiobrelių arbata, nuokurios sparčiai sklaidėsi ir žvar-bokos lapkričio darganos, ir mū-šio lauką gaubiančios miglos.

  Iš Pabaisko pasukome Veprių

  Melanijos Širvienės nuotr.

  link, kur mus pasitiko seniūnė DalėUrbonienė ir visuomeninės orga-nizacijos „SOS-Vepriuose“ direk-torius Romas Petras Šaulys.

  Seniūnė pasidžiaugė gražiaispastarojo meto darbais miestelyje,tvarkoma aplinka. R. P. Šaulys pa-kvietė į maldos namus pasiklausytinaujųjų bažnyčios varpų skambe-sio. Ir pats jais paskambino, irmums pamėginti leido, papasako-jęs ilgą varpų sugrįžimo į Vepriusistoriją. Aplankėme gražiausiasmiestelio vietas, gėrėjomės atgimu-siomis ežero pakrantėmis, naujaiįrengtomis poilsiavietėmis.

  Kūrybinė išvyka baigėsi Daina-voje. Vakaro „Į Adventą su poezija“organizatorės vyresnioji biblioteki-ninkė Lolita Gričinienė ir kultūrosnamų direktorė Drąsutė Kaselienėsukvietė į neseniai renovuotos bib-liotekos salę vietos gyventojus, lite-ratus, buvusius darbuotojus.

  Šventiškoje aplinkoje buvo pa-sveikintas vepriškis poetas VincasLukša, šiemet minintis 75-erių me-tų jubiliejų. Jam skambėjo kolegųpoezijos posmai, Mildos Razumai-tės vadovaujamo ansamblio „Dai-nava“ dainos, moterims pritarėkaimo kapelos „Provincija“ atlikė-jai Alvydas Padriezas ir SerapinasBaranauskas. Šventinę nuotaikąpadėjo sukurti Dovilės Razumie-nės karpinių paroda.

  Pasveikintas poetas Vincas Lukša, šiemet minintis 75-erių metų jubiliejų.

  Pabaisko mūš io lauk e, prie uždegto auk uro, liejosi e ilės.

  Ukmergës rajono policijos komisariatasinformuoja apie sulaikytus neblaivius vairuotojus

  Vilniaus aps. VPK Ukmergės r. pol ici jos komisariato inf.

  Gruodžio 20 d. 16 val. tra-dicinis „Coca-Cola“ Kalėdų ka-ravanas atvyks į Ukmergę. PrieKalėdinės eglut ės visus svei-kins Kalėdų Senelis, „Tele Bim-Bam“ ma žieji muzika ntai suNeringa.

  Nuo 16 iki 20 val. sunkveži-miuose bus įrengtas Kalėdų Se-nelio kambarys ir nykštukų dirb-tuvės, kuriose vaikai galės paben-drauti su Kalėdų Seneliu, pasiga-minti dovanėlę, pasimėgauti vai-šėmis ir pasiklausyti linksmojo„Tele Bim-Bam“ koncerto.

  Šiais metais tradicinis Kalėdųkaravanas per Lietuvą keliaus jau13-us metus su kilniu tikslu – pa-remti Almos Adamkienės labdaros

  ir paramos fondo globojamas kai-mo mokyklas. Šiemet surinktoslėšos bus skiriamos Širvintų rajo-no Gelvonų vidurinės mokyklossporto bazės rekonstrukcijai.

  Kalėdų karavano metu surink-tomis lėšomis jau atnaujintos pen-kių Almos Adamkienės fondo glo-bojamų mokyklų sporto bazės, odaugiau nei pusšimčiui mokyklųpadovanota sporto inventoriaus.

  Kalėdų karavaną į kelionę gruo-džio 18 d. 12 val. iš Vilniaus Rotu-šės aikštės išlydės A. Adamkienė,Prezidentas Valdas Adamkus, „Co-ca-Cola“ atstovai bei šių metų ka-ravano globėja, kulinarinių laidųvedėja Beata Nicholson.

  UŽ inf.

  Kalëdø karavanas atvyksta á Ukmergæ

  Kalėdų kar avanas neaplenks ir Ukmer gės.

 • 2012 m. gruodžio 18 d. www.ukzinios.lt 5 p.

  Þemës ûkio ministerijos patvir-tintà Lietuvos kaimo plëtros2007–2013 m. programos prie-monës „Kaimo atnaujinimas irplëtra“ veiklà „Asbestiniø stogødangos keitimo“ Ukmergës ra-jone jau ágyvendino daugiau kaippusë joje dalyvavusiø gyvento-jø. Ið viso rajone buvo patvirtin-tos 132 paraiðkos, kurioms finan-suoti skirta 843 tûkstanèiai litø.

  Ligita JUODVALKIENĖ

  Apie asbesto žalą mokslininkai iraplinkosaugininkai kalba be užuolan-kų. Šia danga dengtas pastatas, bė-gant metams ir aižėjant bei dulkantseniems šiferio lapams, gali tapti tikrabomba po tokiu stogu gyvenančiųžmonių sveikatai. Asbesto dalelės,su lietaus vandeniu patekusios į ap-linką, ją užteršia.

  Pirmoji asbestinių stogų dangoskeitimo programa sužlugo – jai fi-nansuoti nebuvo skirta nė lito. Ta-čiau pamiršta nebuvo.

  Pernai gruodžio mėnesį buvo pa-tvirtintos Lietuvos kaimo plėtros2007–2013 metų programos priemo-nės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“veiklos „Asbestinių stogų dangos kei-timas“ įgyvendinimo taisyklės.

  Asbestinių stogų dangoms pa-keisti buvo paskirta 60 milijonų li-tų paramos. O didžiausia paramossuma vienam projektui galėjo siekti10 tūkstančių litų.

  Ðiferio stogus keièia naudodamiesi paramaAsbesto šalinimo programa pra-

  dėta vykdyti nuo sausio 16 dienos– tada Nacionalinė mokėjimo agen-tūra prie Žemės ūkio ministerijospradėjo priiminėti paraiškas paramaigauti. Apsispręsti, ar teikti paraišką,gyventojai galėjo iki kovo 30 dienos– iki tol jos ir buvo priimamos.

  Įvykdžiusįsipareigojimus – parama

  Nacionalinės mokėjimo agentū-ros duomenimis, Ukmergės rajo-ne buvo gautos 137 paraiškos. Ta-čiau penkios iš jų patvirtintos ne-buvo – pareiškėjai neatitiko visųtaisyklėse nurodytų kriterijų.

  Patvirtintos 132 mūsų rajonogyventojų paraiškos. Nacionalinėsmokėjimo agentūros duomenimis,išmokėtos paramos suma viršys843 tūkstančius litų.

  Ukmergės rajono gyventojai yrapateikę 52 mokėjimo prašymus.Taigi, tiek jų turėtų būti jau atlikęstogų keitimo darbus.

  Nacionalinės mokėjimo agentū-ros Komunikacijos skyriaus Vie-šųjų ryšių poskyrio vedėja AistėMileikaitė sako, kad paramos ga-vėjai dažnai teiraujasi, kokius do-kumentus reikia pristatyti paramaigauti, kai pabaigiami stogų dengi-mo darbai.

  „Jei stogo dengimo darbai jau at-likti, Nacionalinei mokėjimo agen-tūrai reikia pateikti mokėjimo pra-šymą ir apmokėjimą pagrindžiančiusdokumentus“, – aiškina vedėja.

  Ji primena, jog apmokėjimą įro-

  dantys dokumentai yra tiekėjo iš-rašytos sąskaitos faktūros bei pre-kių ar paslaugų pirkimo–pardavi-mo kvitai, banko atstovo parašupatvirtinti banko sąskaitos išrašai.Besinaudojantieji elektroninės ban-kininkystės paslaugomis, kaip ap-mokėjimą įrodantį dokumentą galipateikti savo parašu patvirtintą są-skaitos išrašą.

  Taip pat būtina sąlyga – kartusu apmokėjimą pagrindžiančiaisdokumentais reikia pateikti pažy-mą apie asbesto atliekų išvežimąir utilizavimą. Taip reikalaujamaįrodyti, kad pavojingo sveikatai ši-ferio likučiai neterš aplinkos.

  Mokėjimo prašymas su apmo-kėjimą pagrindžiančiais dokumen-tais teikiamas tam agentūros teri-toriniam skyriui, kuriame buvo pa-teikta paraiška. Ukmergės rajonogyventojams reikia kreiptis į Vil-niaus paramos administravimoskyrių, esantį Vilniuje, S. Dariausir S. Girėno g. 40.

  Paramos gavėjų atsiskaitymaituri būti vykdomi tik per finansi-nes institucijas.

  Planus suderino

  Deltuvos seniūnijoje gyvenan-tys ūkininkai Genovaitė ir Mindau-gas Sakalauskai šios asbestinių sto-gų dangos keitimo paramos laukėjau keletą metų.

  „Nusprendėme paaukštinti na-mą, pristatydami dar vieną aukš-tą. Kadangi apie asbesto keliamąpavojų sveikatai žinome, buvo la-bai puiki proga pasikeisti ir stogodangą. Nors senasis stogas dar ne-buvo visiškai susidėvėjęs – šiferiolakštai neaižėjo, nedūlėjo, sužino-ję, kad galima kreiptis paramos,nusprendėme ja pasinaudoti“, – pa-sakoja G. Sakalauskienė.

  G. ir M. Sakalauskų šeimoje –keturi vaikai. Taigi, labai svarbipriežastis, dėl kurios atsisakyta ši-ferio dangos – apdengti stogą šiuo-laikiška ir draugiška žmonių svei-katai bei aplinkai danga. Jų gyve-namojo namo stogo plotas – 316kvadratinių metrų.

  G. Sakalauskienė neslepia, kadpradėjus domėtis šia programa, kaikurių neaiškumų buvo kilę. Pavyz-

  džiui, jai pačiai buvo neaišku, argalima naudojantis parama stogądengti danga, neįtraukta į patvir-tintų tinkamų finansuoti didžiau-sių įkainių sąrašą.

  Neaiškumus seminaruose padė-jo išspręsti Nacionalinės mokėjimoagentūros darbuotojai. Būtent tokioseminaro metu ūkininkė sužinojo,kad kliūčių tam nesudaroma, tik busišskaičiuojamas kainų skirtumas.

  Vėliau į tinkamų medžiagų sąra-šą buvo įtrauktos ir betoninės čer-pės, kuriomis dengiamas G. ir M.Sakalauskų gyvenamasis namas.

  Paraišką ūkininkai pateikė ge-gužės mėnesį. Kadangi vasara uo-gininkystės ūkį turintiems žmo-nėms – pats darbymetis, statybųdarbus pradėjo rugpjūtį.

  Didžiausias trukdis –statybininkų paieškos

  Pasak G. Sakalauskienės, di-džiausia problema, su kuria susi-dūrė keisdami stogą – statybinin-kų paieška. Dauguma kvalifikuo-tų darbininkų išsilakstę po užsie-nius, o įmonių paslaugos gyven-tojams, deja, per brangios.

  Betoninės čerpės patvarios, ilga-amžės, tačiau palyginti sunkios ir sto-go konstrukcija turi būti ypač stipri.Taigi ir ieškoti teko išmanančių savodarbą žmonių. Papildomai savo lė-šomis dar reikėjo įsigyti ir medienos.

  Tačiau suradus kvalifikuotus

  stogdengius, daugiau nenumaty-tų problemų neiškilo. Šiuo metudarbai jau eina į pabaigą – apdeng-ta du trečdaliai stogo.

  Už stogui padengti reikalingas me-džiagas šeima sumokėjo per 20 tūks-tančių litų. Pusę iš jų atsiims kaip pa-ramą. G. Sakalauskienė sako, kad an-tra tiek, kiek medžiagos, kainuos su-mokėti už darbus bei kitas finansa-vimui netinkamas išlaidas.

  „Bendraudama seminaruose beiagentūros koridoriuose su paramasusidomėjusiais žmonėmis susida-riau nuomonę, kad kai kurie klai-dingai manė, jog gaus dešimt tūks-tančių litų ir už juos apsidengsstogą, nepridėdami nė lito iš savopiniginės. Nors visos paramos są-lygos buvo aiškiai išdėstytos ir se-minaruose, ir internete, bet neįsi-gilinusieji į jas visas gal ir nusivy-lė. Mums ši parama buvo naudin-ga“, – džiaugiasi ūkininkė.

  Šeima planavo stogą uždengtiiki gruodžio 1 dienos. Tačiau dėlkai kurių nesusipratimų su stogądengusiais asmenimis, teko ieškotikitų darbininkų.

  „Taip ir darbai nuo plano atsili-ko. Bet laiko dar turime – mokėji-mo prašymą galime teikti agentū-rai iki gegužės pirmos dienos“, –sako ūkininkė. Ji mano, kad vie-nų metų šio projekto įgyvendini-mui visiškai pakanka – net jeigu iriškiltų nedidelių nesklandumų.

  Apdengta jau du trečdaliai G. ir M. Sak alauskų namo stogo.

  Genovaitė Sak alaus kienė džiaugiasi da ly vaujant i pro jekt e.

  Užs. Nr. 10862

  Kaip ilgai džiaugiatės gauta kalė-dine dovana? Atsakome – jeigu tai„Tele2“ dovana, džiaugsmas galitrukti ir dvejus metus. Būtent tieklaiko nemokamai kalbėti su „Tele2“ir „Pildyk“ paslaugų vartotojais ga-lės tiek nauji, tiek esami „Tele2“klientai, pasirinkę vieną iš bendro-vės siūlomų mokėjimo planų.

  Kalėdinės staigmenos čia nesibai-gia – „Tele2“ klientai taip pat galėskiekvieną mėnesį išsiųsti tūkstantįnemokamų SMS žinučių į visus Lie-tuvos tinklus. O norintieji save ar ar-

  timuosius per šventes pradžiugintinauju išmaniuoju telefonu, nesunkiaijį išsirinks bendrovės salonuose –juose daugybė modelių dabar kai-nuoja vos nuo vieno lito.

  Nemokami pokalbiai ir SMS

  „Niekas taip nesuartina žmoniųkaip nuoširdus bendravimas. Todėlkviečiame per Kalėdas nudžiugintidovanomis, leisiančiomis ir daug ben-drauti, ir sutaupyti. Šventiniai pasiū-lymai padės taupyti visus dvejus me-tus, klientai galės nemokamai kalbėti

  bei siųsti SMS“, – sako Tomas Buro-vas, „Tele2“ marketingo vadovas.

  Galimybė iki dvejų metų nemoka-mai kalbėti „Tele2“ tinkle ir siųsti 1000nemokamų SMS žinučių į visus Lie-tuvos tinklus suteikiama naujiems iresamiems klientams, pratęsusiems arsudariusiems sutartį metams arbadvejiems bei pasirinkusiems vieną išsiūlomų planų (taikomas mėnesiomokestis – nuo 20 Lt).

  Galima rinktis planą „500 minučių“,„Plius“ arba „Skambink!“. Kartu sušiais planais vartotojams suteikiamapaslauga „Nemokami pokalbiai „Te-le2“ tinkle“ bei 1000 nemokamų SMS.

  Telefonai – nuo 1 Lt

  Nors per šventes malonu sulauktisveikinimų skambučiu ar žinute, dardaugiau džiaugsmo artimam žmoguisuteikia netikėta dovana – pavyzdžiui,išmanusis telefonas.

  Artėjančių švenčių proga „Tele2“siūlo rinktis tarp daugybės „Samsung“,„LG“, „Nokia“, „Sony“ ar „Huawei“ te-lefonų modelių. Pasirašius 24 mėnesiųsutartį, jie kainuos nuo vieno lito.

  Plačiau apie telekomunikacijų ben-drovės pasiūlymus galima sužinoti „Te-le2“ salonuose arba užsukus į interne-to svetainę www.tele2.lt.

  „Tele2” paruoðë kalëdiniødovanø mëgstantiems bendrautiPR

  „ Tele2“ šventiniai pasiūly mai – 2 metai nemokamų pokalbių su „ Tele2”ir „ Pildyk“ pas laugų var tot oja is, 1000 nemokam ų SMS žinučių į vis usLietuv os t inklus i r iš manieji telefonai v os nuo 1 lit o.

  PARDUODA SKALDYTAS MALKAS.Berþines (180 Lt), alksnines, drebulines

  (150 Lt), lazdynines (160 Lt), sausaspuðines (160 Lt), sausas àþuol ines,

  uosines (240 Lt). Veþa l/a paaukðtintapriekaba (1x2 m). Tel. 8 603 12437.

  Gedimino Nemunaičio nuotr.

  PARDUODA spygliuoèiø irlapuoèiø malkas kaladëmis. Atveþa.GAZ-53 su paaukðtinimu – 500–750

  Lt. Tel. 8 624 45373.

  Keièiu vieno kambario bendrabuèio tipo butà Uþupyje, Olandø g., Vilniuje,VU bendrabutyje, á nekilnojamàjá turtà, þemæ. Butas II a., 18 kv. m kambarys,didelis balkonas, 6 kv. m b. n. patalpø, po remonto. Galima ásirengti virtuvëlæ ir kitus

  patogumus. Kaina 70000 Lt (domina keitimas). Tel. +370 659 25809.

 • www.ukzinios.lt 2012 m. gruodžio 18 d.6 p. www.ukzinios.lt 2012 m. gruodžio 18 d.

  ISS N 1392-852X. Leidëjas UAB „Ukmergës þinios“,Gedimino g. 34, 20131 Ukmergë, tel./faks . 52744, mob. tel. 8 605 19268 (TELE 2),interneto svetainë www.ukzinios. ltRedaktorë V ilma Nemunaitienë (tel. 63826), el. p. ukz [email protected] ltRedaktorës pavaduotoja V aidotë Ð antarienë (tel. 60112), el. p. [email protected] ltKorespondentë Ligita Juodvalk ienë (tel. 63826), el. p. ligit [email protected] ltBendradarbës: Jolanta Petronytë, Zita BataitienëReklamos vadybininkës: Jovita P etraðkienë, Judita Pet ronytë (tel. 52744),el. p. [email protected] ltFotografas Gediminas Nemunaitis (tel. 8 655 19581), el. p. [email protected] ltVyr . buhalterë Jurgita Pet ronienë (tel. 52744), el. p. [email protected]ðtá maketuoja: Valerija Kuzina, Vilma Gudeikaitë

  Spausdino UAB „V aldo leidykla“, Gedimino g. 34, Ukmergë. Uþsakymo numeris 3642.Tiraþas 2200. Laikraðt is leidþiamas ant radieniais ir penktadieniais.

  UAB „Ukmergës þinios“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys.

  Redakc ija uþ reklamos tekstø turiná neatsako.

  S kelbimai pri imami á laikraðèius: „Valstieèiø laikraðtis“, „Anykðta“, „G imtasisRokiðkis“, „Kupiðkënø mintys“ ir „Utenos diena“.

  Praëjusios savaitëskryþiaþodá teisingai

  iðsprendëir prizà laimëjo

  LINARATKEVIÈIÛTË.

  Laukiameredakcijoje.

  D. Šutkaus IĮ BRANGIAI SUPERKA VERŠELIUSnuo 2 iki 8 sav. Sveria elektroninëmis svarstyklëmis.

  Tel.: 8 670 80384, 8 650 46919.

  VEÞAME KELEIVIUS,AUTOMOBILIUS IR

  KROVINIUSÁ VOKIETIJÀ,

  OLANDIJÀ, DANIJÀ.Tel.: +370 699 01428.

  BRANGIAISUPERKA:

  karves, bulius, telyèias.Sveria. Moka priedus.

  Sumoka ið karto.Tel. (8 45) 599595, 8 612 08756.

  Perku mišką, žemės ūkio paskirties žemę,darau miškotvarkos projektus. Tel. 8 677 90939.

  Parduoda malkas. Vežame miškavežiu.Tel. 8 600 63820, 8 617 20473.

  PATARIA SPECIALISTAI

  DARIAUS BALDØ FABRIKASGaminame kokybiðkus ir ðiuolaikinius virtuvës, prieðkambario, jaunuolio,miegamojo, vonios, svetainës kambario baldus, spintas su stumdomomisdurimis pagal individualius uþsakovo pageidavimus. Nemokamai atvykstame ávietà, pamatuojame, suprojektuojame.Vaþiuojame á visus Lietuvos miestus

  bei kaimo vietoves. Tel. uþsakymams 8 601 26068.

  PARDUODA MALKASSupjautas kaladëmis:berþines (720 Lt), sausas puðines (620 Lt). Skaldytas: stambiai - berþines

  (770 Lt), vidutiniðkai - berþines (750 Lt), sausas puðines (670 Lt), drebulines (620 Lt).Veþa GAZ-53 paaukðtintu këbulu su kaupu. Tel. 8 601 65912.

  Dalia IVAŠKEVIČIENĖBendrojo skyriaus vyriausiojispecialistėČia pat Kalėdos ir Naujieji me-

  tai – pačios gražiausios metų šven-tės. Sveikinsime giminaičius,draugus, bendradarbius. Įstaigosrašys oficialius sveikinimus.

  Kaip nudžiuginti giminaičius ir bi-čiulius – pačių sveikintojų reikalas,tačiau oficialiuose sveikinimuose rei-kėtų laikytis tam tikrų taisyklių.

  Sveikinimo tekstas paprastaipradedamas kreipiniu. Į oficialiusasmenis kreiptis patartina manda-giai ir santūriai, pvz.: Gerbiama-sis Viršininke, Gerbiamoji Mo-kytoja. Kreipiantis žodžiu ar raš-tu paprastai vartojamos įvardžiuo-tinės formos Gerbiamasis (-oji).Jos gali eiti vienos arba kartu suasmenvardžiais, pareigų pavadini-mais ir pan. Galimas kreipinys suprieveiksmiu Didžiai, tokiais at-vejais vartojamos neįvardžiuotinėsbūdvardžių formos: Didžiai ge r-biamas Pirmininke . Didžiosiosraidės rodo ir mandagumą, taigisveikinime taip galite rašyti ne tikpirmąjį kreipinio žodį, sveikinamožmogaus vardą, pavardę, bet ir jopareigas. Sveikinimo pradžioje ne-

  Sveikinkime taisyklingaitinka trumpinys Gerb., mandagiaurašyti visą žodį Gerbiamasis. Pokreipinio geriau dėti šauktuką, nekablelį, nors ne klaida ir pastarasis.

  Kalėdos – visų mūsų šventė, ta-čiau kiekvieną rašomą sveikinimą rei-kia pritaikyti konkrečiam asmeniui.Jeigu ir nelabai pažįstame sveikina-mą žmogų, tai paprastai žinome, kąjis ar jo vadovaujama įstaiga veikia.

  Nereikėtų siųsti vienodų svei-kinimų visiems adresatams. De-rėtų sugalvoti ką nors originales-nio, galima ir pašmaikštauti. Ne-reikėtų piktnaudžiauti poezijosposmeliais, citatomis, bet apskri-tai sveikinimams tai tinka. Kitaiptariant, geriau trumpai, bet origi-naliai, sklandžiai ir kūrybiškai.

  Daugelis linkę rašyti paprastus,o ne labai iškilmingus ar pompas-tiškus sveikinimus, bet ir jie turibūti parašyti sklandžiai, kūrybiš-kai ir – svarbiausia – taisyklingai.

  Rašykime: „Sveiki sulaukę šv.Kalėdų!“ arba linkėkite Laimingų,linksmų Kalėdų! Gerų švenčių! ar-ba sveikinkite Naujųjų metų progaar šv. Kalėdų proga. Jei būdvardis„šventas“ nepriimtinas ar atrodosenamadiškas, galima jo nevartoti.Tačiau, gali būti, nepriimtinas at-

  rodo Jums, o tiesiog būtinas galipasirodyti tam, kuriam rašote (nevien tik močiutei ar pagyvenusiaitetai). Trumpinys šv. su žodžiu Ka-lėdos pagal rašybos taisykles turė-tų būti rašomas mažąja raide, betsveikinime stilistiniais sumetimaisgalima ir didžioji raidė.

  Sveikinimą vien vardu pasira-šyti tinka tik labai artimiems žmo-nėms. Oficialius sveikinimo atvi-rukus pasirašome pridėdami supagarba (iškilminga), pagarbiai ar-ba Jus gerbiantis (-i), mylintis (-i), po šių žodžių kablelis nededa-mas. Šis prierašas turi atspindėtimūsų santykius su sveikinamu as-meniu (tarnybinio sveikinimo jukniekas nepasirašys su meile).

  Įsidėmėkite ypač dažnai šven-tiniu laikotarpiu vartojamų žodžiųtaisyklingas formas ir lietuviškusatitikmenis:

  • prasidės ne du tūkstantis trylik-ti, o du tūkstančiai tryliktieji metai.

  • švenčiame ne Ka lė das, oKalėdas .

  • kirčiuokime adventas, adven-to, adventui, adventą, adventu,advente.

  • Kalėdų proga siunčiame ne at-virutes, o atvirukus .

  • Kūčias pradėsime laužydamikalėdaičius , o ne plotkeles.

  Kad šventės būtų dar gražes-nės, tiesiog pamėginkime kurti,kalbėti ir sveikinti artimuosius tai-syklinga ir švaria kalba!

  Gerbiamieji,džiaugsmingų Jums Kalėdų

  ir prasmingų Naujųjų metų!

  PARDUODAMEKALËDINES SIDABRINES EGLUTES.Galima patiems nusikirsti.Tel.: 8 620 35514, 8 620 35517.

  VANDENS GRĘŽINIAI,GEOTERMINIS

  ŠILDYMAS.Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje

  ištisus metus! Garantija,

  aptarnavimas. www.melkerl ita.l t,

  tel.: 8 686 83265 (Rolandas), 8 616

  08020 (Linas).

  Praëjusios savaitëskryþiaþodá teisingaiiðsprendë ir prizà

  laimëjoVYTAUTAS

  JURKÛNAS.Laukiame

  redakcijoje!

  Prekiaujame įvair iomismalkomis. Tur ime ir

  sausų. Skaldytos arbakaladėlėmis.Perka mišką.

  Tel. 8 620 31821.

  PARDUODA 2 kambariøbendrabuèio tipo butà(22000 Lt). Tel. 8 699 68560.

  Parduoda garažą „ Žibinto“bendri joje (sausas rūsys,

  tri fazė elektra). Tel. 8 682 35734.

  PARDUODA 3 k. modernø butà(suremontuotas, pakeis ti langai, yra buitinëtechnika, galima pirkti su baldais, netoliese– garaþas, 109999 Lt). Tel. 8 671 35291.

  PERKA TELELOTO bilietà supakvietimu á TV studijà.

  Tel. 8 699 68560.

  Perka el. variklá(7,5 arba 11 kW, 3000 aps./min.).

  Tel. 8 682 35734.

 • 2012 m. gruodžio 18 d. www.ukzinios.lt 7 p.

  PASAULYJEVieno Danijos miesto archyve stovėjusios dėžės dugne rastas vie-

  nas iš pirmųjų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno kūrinių. „Lajaus žva-kė“ yra trumpas pasakojimas apie garbinamą žvakę, kuri tampa suodi-na ir yra apleidžiama, kol galiausiai pripažįstamas jos vidinis grožis.„Bjauriojo ančiuko“ autorius pasakojimą apie žvakę tikriausiai parašėXIX amžiaus trečiojo dešimtmečio viduryje. Pasak ekspertų, kūrinio sti-lius labai paprastas, todėl pasakojimas tikriausiai buvo sukurtas, kairašytojas dar mokėsi mokykloje. Rašalu rašytas rankraštis dedikuotasponiai Bunkeflod. Manoma, kad ji buvo našlė, pas kurią vaikystėje H. K.Andersenas lankydavosi ir skolinosi jos knygas. Ekspertai teigia, kadarchyve rastas 700 žodžių rankraštis greičiausiai yra vėliau padarytakopija, o originalas – dingęs. Rašytojas, kuris mirė 1875 metais, yraparašęs šimtus pasakų. Jos buvo išverstos į daugiau nei 100 kalbų.

  n n nLegendinės britų roko grupės „Rolling Stones“ atlikėjo Miko Džage-

  rio meilės laiškai, parašyti jo mūzai 7-ajame dešimtmetyje, aukcioneparduoti už 301,472 tūkst. JAV dolerių. Privatus kolekcionierius trečia-dienį telefonu nupirko dešimt M. Džagerio laiškų, skirtų Maršai Hant.JAV gimusi dainininkė buvo „Rolling Stones“ hito „Brown Sugar“ įkvėpi-mo šaltinis. Be kita ko, ji M. Džageriui pagimdė pirmąjį vaiką. Laiškai,kuriuose paliestos temos, įskaitant nusileidimą Mėnulyje ir Džoną Le-noną bei Joko Ono, buvo parašyti 1969 metais. Aukcionų namai tikėjo-si, kad laiškai bus parduoti už 113–161 tūkst. JAV dolerių.

  n n nVienas vyras Lenkijoje norėjo padaryti staigmeną savo žmonai at-

  likdamas namų ruošos darbus, tačiau patyrė rimtų sužalojimų – su-skambus telefonui jis „atsiliepė“ priglausdamas lygintuvą prie ausies.32 metų Tomas Paczkowskis pasakoja, kad norėjo įrodyti savo su-tuoktinei, jog atlikdamas namų ruošos darbus jis yra ne ką prastesnisuž ją. „Nusprendžiau išlyginti skalbinius, todėl įsijungiau televizorių irpradėjau darbuotis. Buvau labai susikoncentravęs į per televiziją rodo-mą boksą. Suskambus telefonui aš netyčia prie ausies priglaudžiauįkaitusį lygintuvą“, – pasakoja vyras. Norėdamas ant nudegintos odosužpilti šalto vandens, jis bėgo į vonią ir atsitrenkė į jos duris. „Dabarpaakyje turiu mėlynę ir nudegintą veido odą“, – pasakoja vyras.

  n n nMinesotoje (JAV) įsikūrusi kompanija ėmė pardavinėti produktą,

  pavadintą „FakeTV“, kuris išgauna šviesą, analogišką skleidžiamaitelevizoriaus. Šis produktas yra skirtas prevencijai nuo vagių. Anot„Hydreon Corp“ atstovų, kadangi „FakeTV“ yra sukurtas spinduliuotišviesą, panašią į skleidžiamą televizoriaus ekrano, tai plėšikai, žiū-rėdami į tuščių namų langus, galvoja, kad kažkas viduje žiūri televi-zorių. Produktas kainuoja 34,95 dolerio. 

  n n nŠvedijos gyventojai antradienį vakare pranešė danguje pastebėję

  keistą šviesą, o vėliau matę kaip į žemę rėžėsi oranžinis apvalus ob-jektas. Viena liudininkė pasakojo iš pradžių pagalvojusi, kad tai fejer-verkas, bet vėliau tai atmetusi, nes negirdėjo fejerverko sprogimo. Pa-sak jos, kai objektas trenkėsi į žemę, nugriaudėjo sprogimas. Kitaliudininkė pamanė, kad danguje mato kometą, nes objektas buvo pa-našus į raudoną rutulį, aplink kurį švytėjo oranžinė šviesa. Dėl paslap-tingos šviesos ir sprogimo nemažai sunerimusių gyventojų skambinopolicijai. Aviacijos tarnyba greitai atmetė pirmuosius spėjimus, kadkažkur Vermlando miškuose nukrito lėktuvas. Jie, kaip ir policija, ma-no, kad tai buvo meteoritas. Nei policija, nei kitos tarnybos įvykio tirtiir galbūt miškuose nukritusio meteorito ieškoti neketina.

  Algimantas KALESNYKASVyriausiasis veterinarijos gydytojasinspektorius

  Artėjant šventėms primenamegyventojams, kurie augina ir patysskerdžia kiaules, jog būtina dėl tri-chineliozės ištirti kiekvieną paskerstąkiaulę. Taip pat derėtų atsiminti, kadvaišindami draugus ar kaimynus pa-tiekalais, pagamintais iš veterinari-jos gydytojų nepatikrintos mėsos,ligos atveju užsitraukiate ne tik mo-ralinę bet ir teisinę atsakomybę.

  Trichineliozė – ūmi žmonių irgyvūnų liga, kurią sukelia apvalių-jų kirmėlių trichinella lervos. Žmo-nės šiais parazitais užsikrečia var-todami užsikrėtusių naminių ir lau-kinių gyvūnų mėsą. Joje tūnančiastrichinas sunku sunaikinti – jos pui-kiai ištveria aukštą temperatūrą, sū-dymą, marinavimą, rūkymą ir šal-dymą. Trichinas geriausia naikintiutilizuojant, sudeginant mėsą.

  Naminiai gyvūnai trichinomisužsikrečia nuo laukinių gyvūnų.Dažniausiai serga šernai, rudosioslapės, usūriniai šunys, pilkosiosžiurkės, miškinės kiaunės, vilkai.Naminiai gyvūnai užsikrečia su-ėdę trichinelioze sirgusią pelę,žiurkę, arba užkrėstų naminių arlaukinių gyvūnų atliekų.

  Pernai rajone trichineliozė nu-

  Dël trichineliozës bûtina tirtikiekvienà paskerstà kiaulæ

  statyta dviem šernams. Šiais me-tais nustatyti keturi tokie atvejai.

  Trichineliozės tyrimai atliekami iškiaulių ar šernų skerdenų diafragmų,tarpšonkaulinių ar kramtomųjų rau-menų mėginių. Juos atlieka privatūsveterinarijos gydytojai arba Nacio-nalinio maisto ir veterinarijos rizikosvertinimo instituto laboratorijos de-partamento specialistai.

  Tyrimus privalo atlikti kiauliųlaikytojai, skerdžiantys kiaules sa-vo reikmėms bei medžiotojai – su-medžiotiems šernams. Skerdyklo-se kiaulių mėsa dėl trichineliozės

  tiriama nustatyta tvarka.Vienintelis patikimas būdas neuž-

  sikrėsti trichinelioze – nevalgyti ne-patikrinto gyvūno mėsos. Reikėtųatsisakyti pagundos skanauti dova-notus mėsos gaminius, neįsitikinus,kad mėsa buvo patikrinta. Taip patnevertėtų pirkti mėsos ar jos gami-nių iš atsitiktinių prekeivių.

  Labai svarbu laikytis veterinarijosreikalavimų šeriant gyvulius – nenau-doti žvėrių dorojimo atliekų kiauliųbei kitų naminių gyvūnų šėrimui. Di-džiausias pavojus kiaulėms susirgtitrichinelioze yra ten, kur nesilaiko-ma tvarkos bei sanitarijos reikalavi-mų. Tvartuose, pašarų ruošimo vie-tose būtina reguliariai šalinti pašarųlikučius bei naikinti graužikus.

  Valytojai laiko sniego egzaminàAtkelta iš 1 p.

  Ankstesniais metais miestą tvar-kiusi UAB „Izobara“ su sniegu ne-sugebėdavo susidoroti fiziškai. Jiteturėjo kelis traktorius ir kastuvaisapsiginklavusius valytojus.

  Gelbsti technika

  Tuo tarpu šią žiemą vien „Ukmer-gės paslauga“ kasryt į gatves palei-džia tris labai universalius įvairių metųlaikų darbams tinkančius „bobkatus“,vieną T-25 ir vieną MTZ markės trak-torių. Su kastuvais darbuojasi šešišios įmonės valytojai.

  „Ukmergės paslaugai“ pagalsusitarimą su subrangovu priskirtarūpintis miesto centro bei Užupiogatvėmis. Taip pat ji rūpinasi di-džiųjų prekybos centrų aikštelėmisir savo objektų – turgavietės ir lai-dojimų namų – teritorijomis.

  UAB „Ukmergės versmė“ taip

  pat turi nemažai sniego valymotechnikos ir samdo „rankinius“darbininkus. Pagal susitarimą šiaiįmonei priskirtos valyti Klaipėdos,Kauno, Vytauto gatvės.

  V. Masiukas apgailestauja, jogstoras sniego patalas šiemet žemęužklojo per palyginti labai trumpąlaiką – vos kelias dienas, tad įsibė-gėti gatvių valytojams nebuvo ka-da. Tačiau direktorius tikina – gy-ventojų skundais tikrai nėra už-versti. Kažkuo nepatenkintųjų –vos vienas kitas.

  Kaip ir ankstesniais metais di-džiausia problema žiemą – galingaVĮ Vilniaus regiono keliai techni-ka, valanti pagrindines miesto gat-ves. Savo didžiuliais peiliais šietraktoriai užverčia takelius ir įva-žiavimus į šalutines gatveles. Visdėlto V. Masiukas ramina, kad šitąbėdą pavyks išspręsti.

  Specializuotose mugėse ir pa-

  rodose jis jau dairosi naujoviškosnedidelės motorizuotos technikos,skirtos sniego valymui.

  Su darbu susitvarko

  Kad miesto tvarkytojai susi-tvarko su konkurse laimėtomis pa-reigomis patvirtino ir miesto se-niūnas Stasys Jackūnas. Net šį sa-vaitgalį ir pirmadienio rytą, kuo-met oro sąlygos buvo labai sudė-tingos, sulaukė vos poros ukmer-giškių nusiskundimų.

  Seniūnas ragino garažų koope-ratyvų savininkus, daugiabučiųbendrijų narius atkakliau stoti į ko-vą su sniegu. Savaitgalį matė irgražių pavyzdžių, kuomet kaimy-nai susikooperavę valė savo teri-torijas. Graži talka, jo pastebėji-mu, vyko prie Miškų 42 namo.

  „Reikia kartais ir pakentėti. Žie-ma yra žiema“, – svarstė seniūnas.

  Teismo darbuotojai tikrinsis sveikatàAtkelta iš 1 p.

  Pradėjo tyrimą

  Policija dėl šio įvykio pradėjoikiteisminį tyrimą. Pareigūnai tiria,kaip ši nuodinga medžiaga atsira-do teismo patalpų konstrukcijose.

  Ukmergės policijos komisaria-to viršininkas Rolandas Kiškis sa-ko, kad viena iš versijų – gyvsi-dabris galėjo būti paslėptas šiojevietoje prieš devynerius metus.Tokia prielaida daroma, nes 2003metais teismo laiptinėje ir kitosepatalpose rasta apie pusė kilogra-mo šio pavojingo metalo.

  Tačiau praėjusios savaitės ra-dinys galėjo čia atsirasti ir vėliau– mat dabar jis aptiktas kitoje pa-stato vietoje nei anuomet. Parei-gūnai aiškinasi, ar nuo to laiko ne-buvo atliekami kokie nors remon-to darbai.

  Požymius aiškinasi internete

  Laikinai Ukmergės rajono apylin-kės teismo pirmininkės pareigas einantiEdita Zarembienė sako, kad dėl šio in-cidento panika teisme nekilo. Visi dar-buotojai į darbą ateina – jokių ūmausapsinuodijimo požymių nejaučia.

  Paklausus apie įvykio priežastis,E. Zarembienė neatmeta keršto ver-sijos. Ne kartą ir pati yra sulaukusigrasinimų: „Visko pasitaiko, kartaisįsikarščiavęs žmogus ir pagąsdina.“

  Tačiau mano, kad jei tai – kerštas,jis buvo nukreiptas ne tik prieš teis-mą, bet ir prieš visuomenę. Mat po-sėdžių metu dalyvaujantys žmonėskvėpavo tuo pačiu užnuodytu oru.

  „Ketvirtadienį sukvietėme visusdarbuotojus į susirinkimą. Aiškino-mės, kaip kiekvienas jaučiasi. Vie-ni geriau, kiti blogiau, bet staigausapsinuodijimo požymių nėra“, – pa-sakojo ji.

  Apie ūmaus apsinuodijimo gyv-sidabriu požymius teismo darbuo-tojai patys pasiskaitė internete.

  Teismo pirmininkė sako, kad ke-tina organizuoti darbuotojų sveika-tos patikrinimą medicinos įstaigoje.

  Nuo tada, kuomet buvo aptik-ta nuodingus garus skleidžiantimedžiaga, teismo posėdžiai vykstateisėjų kabinetuose. Įprastas dar-bas teisme nestringa.

  „Jei vyktų bylos nagrinėjimas,kurioje dalyvautų daug žmonių,kiltų šiokių tokių problemų – tek-tų ieškoti didesnių patalpų. Betprieššventinėmis dienomis tokiųbylų nėra“, – sako ji.

  Kad įsitikintų, ar grindyse neli-ko daugiau gyvsidabrio, ketinamanuplėšti didesnę dalį teismo salėjeesančios pakylos grindų.

  E. Zarembienė patikino, kad jo-kie remonto darbai gerą dešimtmetįteismo salėje nebuvo atliekami.

  Áþiebta miesto Kalëdø eglutëAtkelta iš 1 p.

  Šventės pradžią didžiojoje sce-noje paskelbė Neringa Čereškevi-čienė, pristačiusi savo pagalbinin-kus – grupę „Tele Bim-Bam“. Su-sirinkusieji ilgai kvietė Kalėdų Se-nelį. Netgi buvo pasiūlymų Kalė-dinę eglutę uždegti degtukais.

  Vis dėl to laukimas neprailgo –mažuosius ir suaugusiuosius links-mino „Tele Bim-Bam“ dainininkai.

  Kalėdų Senelis į aikštę atvykokabrioletu. Pažadėjęs visiems

  dovanų, jis paliepė įžiebti Kalėdi-nę miesto eglutę.

  Susirinkusiuosius su artėjan-čiomis šventėmis sveikino rajonoadministracijos direktoriaus pava-duotoja Jolanta Kanapeckienė.

  Šurmuliavo ir kalėdinė mugė.Joje mažieji galėjo įsigyti šviečian-čių žaisliukų, cukraus vatos, spra-gintų kukurūzų ir kitokių gardė-sių. Šventės pabaigą vainikavo fe-jerverkai.

  UŽ inf.

  Miðkininkai skelbia akcijàPARSINEÐK KALËDAS Á SAVO NAMUS!

  Nekirsk eglutës – namus papuoðk eglës ðaka ir taip pri-sijunk prie gamtos iðsaugojimo!

  Akcijos metu gruodþio 21 dienà nuo 14 val. dovanosime egliø ðakas.Ukmergës miðkø urëdijos miðkininkai jûsø lauks Ukmergëje, aikðtëje

  prie kultûros centro (Kauno g. 8).Akcijà organizuoja Generalinë miðkø urëdija ir visos ðalies miðkø urëdijos.Iðsamesnë informacija apie akcijà: www.ukmu.lt

  Ateik ir parsineðk Kalëdas á savo namus!

  Ukmergės kraštotyros muziejuje 2012 m. gruodžio 19 d.(trečiadienį) 16 val. – tęstinio istorinių paskaitų ciklo„ Ukmergės miesto istorijos apybraiža“

  paskaita „ Ukmergė. XIX a. I p.“Lektorius – muziejininkas-istorikas Raimondas Ramanauskas

  Tel. (8 340) 63957

 • www.ukzinios.lt 2012 m. gruodžio 18 d.8 p. www.ukzinios.lt 2012 m. gruodžio 18 d.

  PO SAULELina SUKACKIENĖ

  Balti ir labai švarūs Adventovakarai. Žiūriu per langą į vaka-ro tamsą ir matau elegantiškąsnaigių k ritimą. Kok s įdomusgamtos žaismas – skrenda minia-tiūrinės gražuolės ir gula į baltussniego patalus.

  Advento mintys. Susikaupimasir laukimas. Praeinantys metaibuvo gana sudėtingi darbais ir pa-tyrimais, išgyvenimais ir netekti-mis. Niekas šiame gyvenime nie-ko nedalija veltui – atradimai su-teikia džiaugsmą ir viltį, suteikiakasdienos gyvenimui spalvas.

  Kartais einantys gatve žmonės

  Advento vakarai šypsosi. Vadinasi, jų mintys švie-sios, skatinančios gyventi ir kur-ti. Kiti sutiktieji nuo pirmos po-kalbio sekundės žvelgia užgesu-siomis akimis, mato tik juodą pa-saulį. Vadinasi, jie turi tam prie-žasčių. O gal patys jas sukuria?

  Tuojau prasidės sveikinimo at-virukų siuntimas. Jis sumažėjęs ikiminimumo. Juk yra internetas. Irpatys sveikinimai labai pakito –nebeliko sentimentalaus žmogausbraižo, j o nuotaikos ir mintiesnuoširdumo – tik tiražuotas lape-lis ir tradicinis linkėjimas. Gerai,kad ant kai kurių parašas tikras.Bet ir tai jau retenybė.

  Toks laikmetis, tokios tradici-jos. Tačiau ar ne mes patys jas to-

  kias patogias ir kuriame? O ka-da pasakyti, ką jauti, ką galvoji,kuo gyveni?

  Kaip nustebinti artimuosiusšvenčių proga ir įprasminti didįjįstebuklo laukimą? Pasakyti, kadmyli, reikia kasdien. Pasakyti, kassvarbu, reikia kasdien. Pasakyti,kad buvimas drauge yra gyveni-mo džiaugsmas, reikia kasdien.

  Nebeliko bendravime savaimesuprantamų dalykų. Tik mes to ne-suprantame, kol nepatiriame pra-radimų...

  Laimingas žmogus visada mato-mas kitų būryje, spinduliuojantis ši-lumą ir žavesį. Jis nuolat kūrybosprocese. Pažįstu tokių žmonių, juosvertinu ir gerbiu. Jie gyvena ir sklei-

  džia tokias teigiamas emocijas, kadbendraudamas esi priverstas pa-miršti savo išgyvenimus... Jie turisavo problemų ir jas sprendžia. Jielaidoja artimuosius ir patiria kitųišgyvenimų. Bet sugeba visus taš-kus sudėti ten, kur reikalinga.

  Stebuklo laukimas. Nors daž-nai sakoma, kad viltis miršta pas-kutinė, be jos gyventi tiesiog ne-įmanoma. Juk tikėjimo galybė iršviesa mus lydi kasdien, kiekvie-name žingsnyje.

  Kai per tamsų Advento vakarąvėl žvelgsiu į naktį, kai krintan-čios snaigės puoš baltą žemės rū-bą, galvosiu apie visus, kuriuosmyliu ir siųsiu mintimis viltį ir ti-kėjimą stebuklu.

  Ligita JUODVALKIENĖ

  Tęsinys. Pradžia Nr. 96

  Ir būtinai aplankysime aikštę, kurtam tikromis „geromis“ dienomisvyksta kremacijos ceremonijos.Mat baliečiai gyvena pagal du ka-lendorius – pagal vieną skaičiuojadienas kartu su visu pasauliu, o ki-tas skirtas savo vietiniams reikalams– religinių apeigų, burtų, mirusiųjųkremacijos datoms. Šį turą moto-roleriu suplanavome atlikti per ke-letą dienų. Sutarėm susitikti 8 ryto.

  Su 34 metų Martini sutariam,kad į jos namus pasimokyti gamintitradicinius valgius atvyksiu aštun-tą. Tik bėda: nesusitarėm, aštuntąryto ar vakaro. Čia išsiskyrė mū-sų supratimas apie maisto gami-nimą. Man sotus valgis asocijuo-jasi su vakaru. Tačiau Balyje mo-terys valgį gamina atsikėlusios ry-te. Priruošia visai dienai.

  Už mano 25 dolerius šeiminin-kė pažadėjo pagaminti penkis pa-tiekalus iš mėsos, žuvies, sojos,ryžių. Mes tai pavadintume edu-kacine pamokėle, o ji šiltai pakvietėį svečius: pažiūrėsi, kur ir kaip gy-vena mano šeima, pasimokysi pa-sigaminti mūsų valgių.

  Rytą išėjusi į gatvę šalia viešbu-čio, kur turėjo laukti motorolerio

  vairuotojas Leong, išvydau stovin-čią Martini. Išsiaiškinome mitybosįpročių skirtumus, skaniai pasijuo-kėme ir susitarėme, kad valgysi-me lietuviškai – aštuntą vakare.

  Kasdien susitikusi savo naujuo-sius pažįstamus nekukliai smalsau-davau: „Ką šiandien valgei?“ Grei-tai supratau, kad atsakymas visuo-met bus vienodas – ryžius. Juosvalgo tris kartus per dieną. Per die-ną keturių asmenų šeima suvalgoapie tris kilogramus. Turguje ryžiųkilogramas kainuoja apie dolerį.

  z z zRyžių laukams, daržovių, prie-

  skonių plantacijoms Balyje išnau-dotas kiekvienas tinkamas lygumosplotelis. Net kalnų šlaitai paverstiįspūdingomis ryžių terasomis. Šiaikultūrai vandens reikia ypatingaidaug, taigi paruošti daigų sodinimuilaukai primena tvenkinį.

  Tačiau jų paskirtį išduoda iki ke-lių įsibridę mojuojantys kauptukaiskaimiečiai. Iš nedidelių daigynėlių jierauna kuokšteliais ryžių daigelius irpo vieną sodina į nuolatinę vietą. Ry-žiai uždera per tris mėnesius, taigišalia vieno sodinimui paruošto plo-telio kitame jau svyra jų šluotelės.

  Mano klausimo, kiek kartų persavaitę valgo mėsą ir žuvį, dauge-lis nesuprato. Kadangi šis maistas

  jiems per didelė prabanga, tikriau-siai reikėjo klausti, kiek kartų permėnesį... „Valgome per šventes“,– atsako nuo ryto iki vakaro dir-bantys baliečiai.

  Kai kurie dar pasisako pusry-čiams gėrę „Bali kopi“. Taip jie va-dina saloje auginamą kavos rūšį.Ji nėra brangi, bet vis tiek įperka-ma ne visiems.

  Tačiau jei tas kavos pupeles su-ėda gyvūnėliai luvakai ir „perleidžia“per savo virškinimo traktą, jos kai-na šokteli į kosmines aukštumas.

  Iš luvalo išmatų išrinkta Kopi Lu-wak – brangiausia kava pasaulyje.

  Tenka pripažinti – skani. Ger-damas tikrai mėgaujiesi ir negal-voji apie jos kelią iki puodelio. Ne-žinia, ar ji tokia pat išskirtinė pasi-rodytų geriant savo virtuvėje, betkalno šlaite įsikūrusioje prieskoniųir kavos krautuvėlėje, lianomis ap-augusių kavamedžių, kakavme-džių, avokadų medžių paunksmė-je jos aukso vertė pasaulinėje rin-koje pasirodė tikrai reali...

  Bus daugiau.

  Metams besibaigiant į kultūroscentro Deltuvos filialą kasmet su-sirenka dainininkai ir šokėjai. Čiavyksta tradicinė Ukmergės rajo-no kaimo folkloro kolektyvų, dai-nininkų ir muzikantų šventė „Pa-dainuokim susiėję“.

  Šiemet deltuviškiai galėjo ne tikpritarti septynių rajono kolektyvųdainoms, bet ir pasiklausyti Lie-tuvos nacionalinės kultūros ir me-no premijos laureatės etnologėsVeronikos Povilionienės.

  Viešnia pasakojo apie Advento pa-pročius, jų reikšmę žmogui, liaudiesdainas. V. Povilionienės teigimu, dai-nos turi ir gydančių savybių.

  Adventas – taikos, ramybės, ty-laus džiaugsmo mėnuo. Praeityje

  Deltuvoje skambëjo rajono folkloro kolektyvø dainostikėta, jog šiuo laikotarpiu galimasutikti protėvių vėles.

  V. Povilionienė sugiedojo gies-mę, atėjusią dar iš IV amžiaus –per tiek laiko joje nepakito nei mu-zika, nei žodžiai. Kalėdinių dainųji padainavo ne vieną. Kai kuriomspritarė visa salė. Susitikimą etno-logė baigė lopšine, kurią palinkėjodainuoti vaikams, o jei jų nėra –vieni kitiems.

  Renginyje pasirodė Veprių fol-kloro ansamblis „Geldutė“ (vad. Al-gimina Uselienė), Sližių folkloro ko-lektyvas „Siemanys“ (vad. StasėNovikienė), Vidiškių folkloro an-samblis „Ulyčia“ (vad. Stasė Na-

  vickienė), Taujėnų folkloro ansam-blis (vad. Nijolė Janulienė), Siesi-kų folkloro kolektyvas (vad. Kęs-tutis Motiejūnas), Dainavos folklo-ro kolektyvas (vad. Milda Razumai-tė) ir Deltuvos folkloro kolektyvas(vad. Kazimieras Piestinis).

  Šią šventę surengė Deltuvosmiestelio bendruomenė ir kultūroscentro Deltuvos filialas. Tai pirmasmiestelio bendruomenės renginysįgyvendinant projektą „Deltuvosmiestelio bendruomenės materiali-nės bazės stiprinimas“.

  UŽ inf.

  Balio sala – amþinos vasaros ir ðypsenø kraðtas

  Pirmasis dirbtinių spyglių me-delis buvo sukurtas 1930-aisiais.„Addis Brush Company“ eglę su-kūrė ta pačia įranga, kuri buvoskirta tualetiniams šepečiams ga-minti. Šios k ompanijos medelisbuvo patentuotas 1950 metais.Kalėdų medelio apačioje buvo su-manytas šviesos šaltinis, iš jo skli-do skirtingų spalvų šviesa.

  ]]]Raudonoji arbata žadina apeti-

  tą ir gerina virškinimą, padeda nuovidurių pūtimo bei dieglių pilvo sri-tyje. Jonažolių arbata pasižymi ra-minamuoju poveikiu. Ji padeda gy-dyti nedidelę depresiją ir palengvi-na menopauzės simptomus.

  ]]]Jeigu neturite atšaldytų gėrimų,

  sudėkite butelius su alumi ar vynuį didelį dubenį, apipilkite juos le-du. Ant ledo užberkite 2 puodeliusdruskos, tuomet dubenį pripildy-kite vandeniu. Jūsų gėrimai turėtųbūti lediniai po kelių minučių.

  ]]]Daugiausia kavos suvartoja

  skandinavai: Švedijoje vienas gy-ventojas per metus sunaudoja apie9 kg, Norvegijoje – apie 10,6 kg.Italas per metus išgeria maždaug 6,estas – apie 4, o vienas Lietuvosgyventojas – apie 2,2 kg kavos.

  ]]]Kavos tirščiai naudingi auga-

  lams – juose esančios medžiagosatbaido kai kuriuos kenkėjus, yrapuiki trąša.

  ]]]Anksčiau Kūčių dieną merginos

  ant durų slenksčio dėdavo kūčiu-kus ir pakviesdavo šuniuką. Ta,kurios kūčiuką šunelis pirmą su-ės, greičiausiai ištekės.

  Po Kūčių vakarienės mamospildavo ant vaikų galvų grūdus.Tas, kuris daugiau grūdų sugau-na, bus turtingesnis.

  ]]]Senoliai sakydavo: jei gruodžio

  mėnesį naktys giedros ir aiškusPaukščių Takas, derlius bus ge-ras. Koks gruodis, tokia ir visažiema. Jei gruodis sausas, nešla-pias, toks bus ir pavasaris. Jeigruodžio mėnesį dažnai pasninga,šienapjūtė bus šlapia. Jei nauja-metinė naktis be sniego ir šilta,lauk vėlyvo pavasario.

  ]]]Atidaryti parduotuvę lengva, bet

  išlaikyti – menas (kinų patarlė).

  Rengin io v edėja V. Pov i lion ienė(ka ir ėje).

  Konc er tuoja savive ik linink ai .