Kleuren buiten de lijntjes

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Kleuren buiten de lijntjes

 • Den Haag kiest voor excellentie

  EINDRAPPORT VAN HET PROJECT

  Kleuren buiten de lijntjes

 • Den

  Haa

  g ki

  est

  voor

  exc

  elle

  ntie

  2

  Evaluatie van het project Den Haag kiest voor excellentie

  Janny WoltersOktober 2011

 • Inhoud

  SAMENVATTING 4

  INLEIDING 5

  Stemmen uit de praktijk De Paradijsvogel 6

  1 PROJECTPLAN DEN HAAG KIEST VOOR EXCELLENTIE 71.1 (H)erkenning van (hoog)begaafdheid 71.2 De pilots 71.3 Structuur 8

  Stemmen uit de praktijk Nutsschool M.M. Boldingh 9

  2 PILOT SIGNALERING EN HANDELINGSPLANNING 102.1 De analyse van de pilot 10

  Stemmen uit de praktijk Duinoordschool 12

  3 PILOT PLUSKLAS 133.1 Archipelschool 133.2 Duinoordschool 133.3 Nutsschool M.M. Boldingh 133.4 Oranje Nassau school 143.5 Basisschool De Paradijsvogel 143.6 Een analyse van de evaluaties 143.7 Conclusies 16

  Stemmen uit de praktijk Archipelschool 18

  4 PILOT APARTE KLAS VOOR HOOGBEGAAFDEN VOLGENS HET LEONARDOPROFIEL 194.1 Het Leonardoprofiel op basisschool De Schakel 194.2 De analyse van het Leonardoprofiel 194.3 Conclusies 20

  Stemmen uit de praktijk Oranje Nassauschool 21

  5 PILOT KENNIS DELEN IN EEN DIGITALE LEEROMGEVING 225.1 Kennisdelen in een digitale leeromgeving 225.2 De analyse van de resultaten 225.3 Conclusies 23

  Stemmen uit de praktijk De Zonnebloem 24

  6 DE PROJECTORGANISATIE 256.1 De analyse van de projectorganisatie 25

  7 AANBEVELINGEN 26

  BIJLAGE 1: CONTACTGEGEVENS VAN DEELNEMERS 28

  Stemmen uit de praktijk Aloysius College 29

  BIJLAGE 2: MATERIAALOVERZICHT 30

  3

  Den

  Haa

  g ki

  est

  voor

  exc

  elle

  ntie

 • Den

  Haa

  g ki

  est

  voor

  exc

  elle

  ntie

  4

  SamenvattingDe gezamenlijke Haagse schoolbesturen hebben in overleg met de gemeente Den Haag gewerkt aan de realisatie vanvier pilots binnen het onderwijsproject Den Haag kiest voor excellentie met als doel:

  1. te komen tot een stedelijke adequate en structurele aanpak van (hoog)begaafdheid in Den Haag;2. de scholen te stimuleren tot een effectief onderwijsaanbod voor (hoog)begaafden in adequate setting;3. de onderwijsprestaties van (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren, met oog voor het welzijn van kinderen;4. de opgedane kennis en ervaring toegankelijk te maken voor een breder publiek binnen het Nederlandse onderwijs-

  veld.

  Samenvattend kunnen we stellen dat twee van de vier doelen zijn gerealiseerd en dat twee doelen gedeeltelijk zijn ge-realiseerd.

  Doel 1Ieder bestuur heeft binnen de eigen organisatie gewerkt aan de ontwikkeling van Plusklassen dan wel Verrijkingsklassen.De vijf deelnemende pilotscholen hebben het Plusklasonderwijs ontwikkeld als een schoolvoorziening zonder wijkfunctie.Deze voorzieningen voor (hoog)begaafden zijn los van elkaar ontwikkeld. Binnen n bestuur is ook met de ontwikkelingvan het Leonardoprofiel gexperimenteerd; een experiment dat niet kan worden bekostigd uit de reguliere lumpsum-financiering. Leren van elkaar is gerealiseerd tijdens de netwerkbijeenkomsten van de vijf deelnemende scholen met Plusklassen. De synergie tussen de vier pilotprojecten is stedelijk niet van de grond gekomen door het beleid van het ministerie vanOCW om Kennisnet en de SLO elk regisseur te laten zijn van een pilotproject. Het ontbrak daardoor aan een centralelokale regie om de vier pilotprojecten op elkaar af te stemmen. De conclusie is dat de stedelijke aanpak maar in beperkte mate is gerealiseerd. Onderwijs aan (hoog)begaafden was deafgelopen drie jaar met name een schoolbestuurlijke voorziening in een beperkt aantal Haagse wijken. De betreffendevoorzieningen hebben echter wel veel kennis en ervaring opgeleverd over een geschikte leeromgeving, over toegesne-den materialen en de toerusting van leraren.

  Doel 2Het project Den Haag kiest voor excellentie heeft de onderwijsbehoefte van (hoog)begaafde leerlingen op de kaartgezet. Meer Haagse scholen dan de deelnemende pilotscholen ontwikkelen inmiddels een aanbod voor (hoog)begaaf-den en er zijn meerdere wijzen van aanpak ontstaan. Druk vanuit ouders, overheid en schoolbestuur hebben het on-derwerp bij scholen op de agenda gezet. De betrokken schoolbesturen hebben binnen de eigen organisatie de kennisen ervaring van de pilotscholen actief ingezet om andere scholen te ondersteunen bij de vormgeving van het onderwijsaan hoogbegaafde leerlingen. Er zijn leerkringen waarin scholen van elkaar leren over het onderwijsaanbod voor hoog-begaafde leerlingen.De conclusie is dat het project Den Haag kiest voor excellentie het onderwijsaanbod voor hoogbegaafden een stevigeimpuls heeft gegeven.

  Doel 3Inzicht in de leeropbrengsten van met name de (hoog)begaafden leerlingen in een Plusklas is minder goed uit de verfgekomen. Een oorzaak is dat er veel energie is gestoken in het goed op de rails krijgen van de vier afzonderlijke pilots.Pas aan het eind van het project komen de resultaten in beeld. De waardering van ouders en leerlingen voor deelname aan de Plusklas laten een positief beeld zien.De conclusie is dat er geen uitspraken kunnen worden gedaan over de verhoging van de leeropbrengsten voor(hoog)begaafden, maar wel over de positieve waardering van ouders en leerlingen voor met name de Plusklassen. Ditprojectdoel is dus gedeeltelijk gerealiseerd.

  Doel 4De betrokken Haagse schoolbesturen zetten binnen hun eigen organisatie de kennis en ervaring van de pilotscholenactief in om andere scholen te ondersteunen bij de vormgeving van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Erzijn leerkringen waarin scholen van elkaar leren over het onderwijs aan (hoog)begaafden. Op www.lopendleren.nl zijnontwikkelde materialen te downloaden. Verschillende Plusklasleraren geven presentaties op landelijke conferenties ofverzorgen workshops. De conclusie is dat de opgedane kennis en ervaring toegankelijk is en wordt gemaakt voor belangstellenden.

 • InleidingDe Haagse onderwijspartners in het Platform PO van de gemeente Den Haag doen in dit rapport verslag van de ont-wikkelingen en resultaten van het driejarig onderwijsproject Den Haag kiest voor excellentie. Het doel van het projectis te komen tot een adequate en structurele aanpak van (hoog)begaafdheid in Den Haag. Richtinggevend voor dez