Klasse voor Leraren 108

download Klasse voor Leraren 108

of 56

 • date post

  04-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Maandblad voor Onderwijs in Vlaanderen. Uitgegeven door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Voor scholen die dat wensen, is er ook Yeti (derde graad lager onderwijs), Klasse voor Ouders (kleuteronderwijs t/m tweede jaar secundair onderwijs) en Maks! (derde t/m zevende jaar secundair onderwijs). Lees meer op www.klasse.be

Transcript of Klasse voor Leraren 108

 • Maandblad voor Onderwijs in Vlaanderen

  Nr.108 Oktober 2000 www.klasse.be

  Twaalf trends in onderwijs

  Leraar trekt door duivelsstreek

  Herrie in de klas. Niks gezien?

 • (advertentie)

 • BIG BROTHERWat er kan gebeuren als jepakweg 24 wildvreemde men-sen een dag lang in n lo-kaal propt? Dat weten leraarsal lang. Om nog te zwijgen vande hel die De Bus op wegnaar school, pretpark of stadkan zijn. De leerkracht is danmeestal niet ver weg. En hijkrijgt het nog behoorlijk ondercontrole ook.Maar er staan gncameras op gericht. En er magniemand afvallen. Slecht ge-drag of niet: op het einde vande rit zijn we er hopelijk nogaltijd allemaal bij. Geen BigBrother. Geen Bus. Menzo ofCh dan? Klasse zet de tegen-beweging in. Vanaf nu halenwe voor de cover geregeld eengewone leraar voor de lens.Collega, vriend n mens. Geensuperman of supervrouw. Ge-woon deelgenoot in onder-wijs. Volgende keer uw beurt?

  Maandblad voor Onderwijsin VlaanderenUitgegeven door het ministerievan de Vlaamse Gemeenschapdepartement Onderwijs

  Nr.108 Oktober 2000

  Hoofdredacteur Leo BormansProductcordinator Diana De CaluwEindredacteur Gaby De MoorRedactie Veerle Devos, Jan TSas, DirkVander Beken, Michel Van Laere, BavoWoutersRedactiesecretaris Patrick De BusscherSecretariaat Anny Lecocq, Veerle DeSmet, Nadine De Cuyper

  Fotos Luc Daelemans, e.a.Cartoons CampVormgeving Artefact

  Verantw. uitgever Georges Monard,Hendrik Consciencegebouw, 1210 Brussel

  Abonnement (10x per jaar): 900 fr.Alle Vlaamse leerkrachten, PMS-medewerkers enz. (van elk net en van elkniveau) krijgen KLASSE gratis.Adreswijzigingen uitsluitend regelen via deeigen schooladministratie.

  Er is ook een Klasse voor Ouders (t.e.m.tweede jaar secundair onderwijs) en eenKlasse voor Jongeren (van het derde tot hetzevende jaar secundair onderwijs) voorscholen die dat wensen.

  KLASSE, Koning Albert II-laan 15, 1210BrusselTel. redactie 02-553 96 86Tel. cordinatie 02-553 96 94Tel. abonnementen 02-553 96 84Tel. publiciteit 02-553 96 94Tel. KLASSE voor Ouders 02-553 96 90Tel. KLASSE voor Jongeren 02-553 96 92Telefax 02-553 96 85E-mail info@klasse.beURL www.klasse.be

  IN DIT NUMMER

  Warm water. De trends in onderwijs 4-9Leerkrachten voelen zelf het best aan wanneer het water warm, lauw of koudwordt. Maar niets is toeval: onderwijsontwikkelingen drijven vaak op eeninternationale onderstroom. Klasse zoekt de recente stroomversnellingen op.

  Hoeveel verdienen de collegas? 10-14Wat verdient een Vlaamse leerkracht precies? Is dat meer of minder dan inons omringende landen? En van de 24 hot items in vijf paginas journaal.

  Vitaminen voor cultuur Idee 15-36Collegas helpen elkaar: de vezelrijke kruisbestuiving van de Canon Cultuur-dagen. Maar ook: de betere film, theater, wetenschap, literatuur, vormingen smijten met modder. 137 ideen voor actief onderwijs.

  Herrie in de klas? Tien tips 37Als het kalf verdronken is, komen de tips te laat. Maar wie meer herrie wilvermijden

  Mensen met klasse 40-41Er zit een winnaar, een ouder, een leraar, een leerling, een twijfelaar in u. Eenglimp van mensen met Klasse.

  Support op de nulde lijn 42-43We hebben allemaal onze specialiteit. Natascha is goed in relatieproble-men. Jasmine houdt zich met pesten bezig. Ik met faalangst, zegt Anke. Zijis vertrouwensleerling. Op de nulde lijn.

  De les van de duivel 44-45En leerkracht, n ouder en twee leerlingen trokken met Klasse naar delandloze boeren in Brazili. Hoe overleeft lerares Mieke Janssen de tocht dooreen duivelsstreek?

  Marijn: een schaarse elektronica 46-47Hoe ziet het werk van een docent hoger onderwijs eruit? Waarom doet zehet? Wat verdient ze? In de reeks gesprekken met collegas: een schaarseelektronica.

  Het pedagogisch project: een faade? 48Het woord kennen we maar wat zit er precies achter het pedagogischproject van de school? Vaak is het niet meer dan faade, stellen onderzoe-kers nu vast.

  Elke dag: meer brieven 51-53U reageert snel (en met velen) op artikels, nieuws en op de forums inwww.klasse.be. Een duik in de dagelijkse brievenstroom.

  Win uw citytrip.Doorbreek de code.

  p. 40De regen maaktlesgeven onmogelijk.We zijn in Brazili. p. 44

  Schrijf, mail, lach enTegen ons durven zemeer zeggen dan tegeneen leraar. p. 42Niets is toeval. Op zoeknaar de onderstroom.Vizier p. 4-9KLASSE NR.108 3

  Verrast op school(en meteen op de cover)Ann, leerkracht: Ik kannog lachen, ja. Dat ligtvooral aan de algemenesfeer op onze school:open, democratisch enallemaal dicht opelkaar.

  bedonder.info.kvl@klasse.be

 • 4 KLASSE NR.108

  VIZIERLeerkrachten lager onderwijs voelen het: er zijnminder leerlingen. Sinds 1975 neemt het aantaljonge mensen in Europa en meer bepaald het aantalkinderen onder de tien jaar af. Nochtans zit 57procent van de Europeanen op de schoolbanken,meer dan ooit tevoren. De gemiddelde Europeaangaat vroeger naar school en blijft er langer. Maarwat gebeurt daar? Klasse graaft dieper in de meestrecente onderwijsgegevens van de Europese Com-missie, op zoek naar de belangrijkste trends.

  Meer kleutersHet begint vroeg. Hoewel bij ons de kleuterklassen alsinds 1960 vol zitten, sturen andere landen hunkleuters (en peuters) pas de jongste decennia massaalnaar school. Jonge werkende moeders willen meerdan kinderopvang, luidt het. Ze willen dat hunkinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom

  Meer, mind

  1

  1' www.eurydice.orgwww.oecd.org/els/stats/els_stat.htm Statistieken over Ver en overal:is naar school gaan zo belangrijk. Ook jongerenweten dat. Al jaren noteert het hoger onderwijs in demeeste Europese landen een groeiend aantal inschrij-vingen, vooral van meisjesstudenten. Dit zet steedsmeer landen nu ertoe aan de toegang tot het hogeronderwijs te beperken via numerus clausus, toela-tingsexamens en andere procedures. Ondanks eentraditie van vrije toegang tot het hoger onderwijsontsnapt ook ons land niet aan deze tendens. Recentwerden er toelatingsexamens ingevoerd voor de stu-dierichtingen tandarts en geneeskunde. Voor inge-nieur en architect bestonden er al instapproeven.

  Minder jongeren haken afBeslissingen en verplichte keuzes verschuiven. Nogmaar weinig landen trekken een streep onder hetbasisonderwijs door een diploma uit te reiken enleerlingen daarmee te orinteren. Ze beschouwen

  laanderen in Oeso-perspectief

 • trends in ondhet secundair onderwijs steeds meer als een naad-loos vervolg van het basisonderwijs. Daar legt eengroeiend aantal landen voor alle leerlingen eengemeenschappelijke basispakket op. In sommigelanden blijven ook in het hoger secundair onderwijsverplichte basispakketten bestaan, al bestaat daarde tendens om leerlingen meer keuzemogelijkhe-den aan te bieden. Momenteel verlaat drie kwartvan alle jongeren het secundair onderwijs met eendiploma op zak. Vier jaar geleden zat nog een derdezonder. Maar voor elke 100 jongens die afstuderen,zijn er 129 meisjes. Die nemen dan ook almaar meerzitjes in aan universiteit en hogeschool.

  Salaris ter discussieEn hoe zit het met de leerkracht? Zijn takenpakketneemt overal toe. Vooral in het lager onderwijsstellen de invoering van informatie- en communica-KLASSE NR.108 5

  erwijstietechnologie, de toename van verplichte vreemde-taalvakken en vakoverschrijdende projecten hun ei-sen. In de meeste Europese landen wordt teamwerkdaardoor belangrijker. Het curriculum en de taak-verdeling worden ook flexibeler. Scholen krijgendaarbij meer autonomie om zelf die flexibiliteit in tevullen. Daartegenover staat dat steeds meer landenmensen en middelen inzetten om hun onderwijssys-teem en -kwaliteit te meten en indien nodig bij testuren. Er is ook een tendens om de lerarenopleidingop te trekken naar een universitair niveau. Professio-nalisering is overal het codewoord. De vraag is welof er in de toekomst nog genoeg leerkrachten zullenzijn om dat waar te maken. Het corps blijft vergrij-zen. Binnen tien jaar zal een leerkracht op vijf metpensioen zijn. Er dreigt een ernstig rekruteringspro-bleem. Daarom staat in veel landen het salaris vande leerkracht op de beleidsagenda. n www.klasse.be/kvl/108/4

  MIA GEYENS

 • cSinds 1 septemberzitten ze met meerdan 83 miljoen opde schoolbanken.

  De kinderen enjongeren van de

  Europese Unie. Zebeginnen steedsvroeger aan hunschoolcarrire,overtreffen qua

  onderwijsniveauhun ouders en

  trekken meer naarhet buitenland. Hun

  leerkrachtenworden echtersteeds ouder.

  Binnenkort gaatn op vijf met

  pensioen. Europeseverschuivingen in

  onderwijs in twaalfversnellingen.

  VIZIER

  Scholen krijgen steedsmeer autonomie, maar

  in sommige landenbeslissen ze enkel over

  het lessenrooster.

  6 KLASSE NR.108Steeds meer ouders sturen hun peuters en kleutersnaar school. Die trend begon twintig jaar geleden en

  de Spillschoul moeten, en in Ierland, dat vanaf dieleeftijd verplicht lager onderwijs organiseert.[1] Kinderen gaan steeds vroeger naar s

  De 12 versnelvhoudt nog steeds aan. In alle landen. Sinds 1997 zitmeer dan de helft van de Europese vierjarigen in dekleuterklas. Hoogvliegers zijn de Benelux, Spanje,Frankrijk, Itali, Groot-Brittanni en Hongarije (meerdan 90 %). Verlaten nog maar net de startbaan:Polen (28 %) en Finland (36 %, tegen 29 % in1997). Heel wat driejarigen lopen al school in Frank-rijk en Itali, in Belgi doen ze dat zelfs bijna alle-maal. De jongste schoolgangers - peuters vantwee - vinden we in Frankrijk. In IJsland houdt deleikskli zijn deuren zelfs open voor eenjarigen.Nochtans is schoollopen voor kleuters nergens in deEuropese Unie verplicht. Tenzij in het Groothertog-dom Luxemburg, waar kinderen vanaf vier jaar naar

  [2] Computeronderwijs breekt in alle landOok u kon er de jongste jaren niet naast kijken. Een vande meeste recente evoluties in het Europese klaslokaali